ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน]

๑๔-๑๗. หีนติกะเป็นต้น ๑. เหตุทุกะ

๑๒-๑๓. ปริตตติกทวยะ ๑. เหตุทุกะ
[๔๗] สภาวธรรมที่เป็นมหัคคตะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตตะซึ่ง ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๑๑ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๑๑ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๙ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑๑ วาระ [๔๘] สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มี ปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๑๓ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๑๓ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๙ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑๓ วาระ
๑๔-๑๗. หีนติกะเป็นต้น ๑. เหตุทุกะ
[๔๙] สภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นต่ำซึ่งไม่เป็น เหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ [๕๐] สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรม ที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๖๒๗}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน]

๑๔-๑๗. หีนติกะเป็นต้น ๑. เหตุทุกะ

เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ [๕๑] สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรค เป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๖ วาระ ฯลฯ อาเสวนปัจจัย มี ๑๕ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๖ วาระ [๕๒] สภาวธรรมที่มิใช่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่จักเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่ยังไม่เกิดขึ้นและที่ไม่ใช่จักเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๖ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๓ วาระ สหชาตปัจจัย มี ๓ วาระ อัญญมัญญปัจจัย มี ๓ วาระ นิสสยปัจจัย มี ๓ วาระ อุปนิสสยปัจจัย มี ๖ วาระ ปัจฉาชาตปัจจัย มี ๓ วาระ วิปากปัจจัย มี ๓ วาระ อินทรียปัจจัย มี ๓ วาระ มัคคปัจจัย มี ๓ วาระ สัมปยุตตปัจจัย มี ๓ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๖๒๘}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน]

๑๘-๑๙. อตีตติกทวยะ ๑. เหตุทุกะ

วิปปยุตตปัจจัย มี ๓ วาระ อัตถิปัจจัย มี ๓ วาระ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ
๑๘-๑๙. อตีตติกทวยะ ๑. เหตุทุกะ
[๕๓] สภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น ปัจจุบันซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอนาคตซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น ปัจจุบันซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตและที่ไม่เป็นอนาคตซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๖ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๖ วาระ อนันตรปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อุปนิสสยปัจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ [๕๔] สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๑๗ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๑๗ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๙ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑๗ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๖๒๙}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน]

๒๒. สนิทัสสนติกะ ๑. เหตุทุกะ

๒๐-๒๑. อัชฌัตตติกทวยะ ๑. เหตุทุกะ
[๕๕] สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายใน ตนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนซึ่ง ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒ วาระ [๕๖] สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรม ที่ไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๒ วาระ สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๖ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๖ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๒ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๖ วาระ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๕ หน้าที่ ๖๒๗-๖๓๐. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=122              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=45&A=10013&Z=10061                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2365              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=45&item=2365&items=20              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=2365&items=20                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu45บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :