ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้า
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
ปัจจนียานุโลมทุกทุกปัฏฐาน
นเหตุทุกนสเหตุกทุกเหตุทุกสเหตุกทุกะ
[๑๒๑๖] สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สเหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๒๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๔ [๑๒๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๒๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ปัญหาวาร พึงให้พิสดาร
[๑๒๒๐] อเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๒๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๒๒] เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ [๑๒๒๔] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๒๒๖] เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และ ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๒๒๘] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๓๐] เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๒๓๒] ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๒๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๒๓๔] นเหตุสเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่ สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๒๓๖] นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนสัปปัจจยทุกเหตุทุกสัปปัจจยทุกะ
[๑๒๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปัจจยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรม ที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๒๓๙] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓
สังขตทุกะ ก็เหมือนกับ สัปปัจจยทุกะ
นเหตุทุกนสนิทัสสนทุกเหตุทุกสนิทัสสนทุกะ
[๑๒๔๐] สนิทัสสนธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม ที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๒๔๓] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกเหตุทุกสัปปฏิฆทุกะ
[๑๒๔๔] สัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๔๖] อัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนรูปีทุกเหตุทุกรูปีทุกะ
[๑๒๔๘] รูปีธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๕๐] อรูปีธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนโลกิยทุกเหตุทุกโลกิยทุกะ
[๑๒๕๒] โลกิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ [๑๒๕๓] โลกุตตรธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๑๒๕๕] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๑๒๕๗] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกโนอาสวทุกเหตุทุกอาสวทุกะ
[๑๒๕๙] อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม และอาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๒๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๑๒๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ- *เหตุปัจจัย [๑๒๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกนสาสวทุกเหตุทุกสาสวทุกะ
[๑๒๖๓] สาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๖๕] อาสวสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๖๗] อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกนอาสวสาสวทุกเหตุทุกอาสวสาสวทุกะ
[๑๒๖๙] อาสวะและสาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรมและ ไม่ใช่อนาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๑๒๗๑] ธรรมที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนาสวธรรมและไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกนอาสวอาสวสัมมปยุตตทุกะ
เหตุทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๗๓] อาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสว- *ธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๗๕] ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ
เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
[๑๒๗๗] อาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต- *ธรรม และไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๗๙] อาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต- *ธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนสัญโญชนโคจฉกทุกเหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๑] สัญโญชนธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนคันถโคจฉกทุกเหตุทุกคันถโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๓] คันถธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกเหตุทุกโอฆโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๕] โอฆธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกโนโยคโคจฉกทุกเหตุทุกโยคโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๗] โยคธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกโนนีวรณโคจฉกทุกเหตุทุกนีวรณโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๙] นีวรณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกเหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกะ
[๑๒๙๑] ปรามาสธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นเหตุทุกนสารัมมณทุกเหตุทุกสารัมมณทุกะ
[๑๒๙๒] สารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๒๙๓] อนารัมมณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นเหตุทุกโนจิตตทุกเหตุทุกจิตตทุกะ
[๑๒๙๔] จิตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๙๖] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่ จิตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเจตสิกทุกเหตุทุกเจตสิกทุกะ
[๑๒๙๘] เจตสิกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๐๐] อเจตสิกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกเหตุทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ
[๑๓๐๒] จิตตสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๐๔] จิตตวิปปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐทุกเหตุทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ
[๑๓๐๖] จิตตสังสัฏฐธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๐๘] จิตตสังสัฏฐธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกเหตุทุกจิตตสมุฏฐานทุกะ
[๑๓๑๐] จิตตสมุฏฐานธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๑๒] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกเหตุทุกจิตตสหภูทุกะ
[๑๓๑๔] จิตตสหภูธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๑๖] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นเหตุทุกโนจิตตานุปริวัตติทุกเหตุทุกจิตตานุปริวัตติทุกะ
[๑๓๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
[๑๓๑๙] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐ- สมุฏฐานธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๒๑] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
[๑๓๒๓] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตต- สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๒๕] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
[๑๓๒๗] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๒๙] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอัชฌัตติกทุกเหตุทุกอัชฌัตติกทุกะ
[๑๓๓๑] อัชฌัตติกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๓๓] พาหิรธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอุปาทาทุกเหตุทุกอุปาทาทุกะ
[๑๓๓๕] อุปาทาธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๓๗] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทาธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอุปาทินนทุกเหตุทุกอุปาทินนทุกะ
[๑๓๓๙] อนุปาทินนธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนอุปาทานโคจฉกทุกเหตุทุกอุปาทานโคจฉกทุกะ
[๑๓๔๑] อุปาทานธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรมที่ไม่ใช่เหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนกิเลสโคจฉกทุกเหตุทุกกิเลสโคจฉกทุกะ
[๑๓๔๓] กิเลสธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกเหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๑๓๔๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหา- *ตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๔๗] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพทุกเหตุทุกภาวนายปหาตัพพทุกะ
[๑๓๔๙] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพ- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๕๑] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๓๕๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสส- *เนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๓๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
เหตุทุกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๓๕๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนาย- *ปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๓๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนสวิตักกทุกเหตุทุกสวิตักกทุกะ
[๑๓๖๐] สวิตักกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ- *ธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ในปัจจัยทั้งปวง ฯลฯ
นเหตุทุกนสรณทุกเหตุทุกสรณทุกะ
[๑๓๖๒] สรณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๖๔] อรณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสเหตุกทุกนเหตุทุกสเหตุกทุกเหตุทุกะ
[๑๓๖๖] เหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๖๘] นเหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๐] เหตุธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับสเหตุทุกะ
นเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๑] เหตุธรรมที่เป็นเหตุและสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุ และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๓๗๓] นเหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม และไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกะและไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๕] เหตุธรรมที่เป็นเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ ไม่ใช่เหตุ และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๓๗๗] นเหตุธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตะ และไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ทุกะที่สุด ไม่แจก
นสัปปัจจยทุกนเหตุทุกสัปปัจจยทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๙] เหตุธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปัจจย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๓๘๑] นเหตุธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
สังขตทุกะก็เหมือนกับสัปปัจจยทุกะ
นสนิทัสสนทุกนเหตุทุกสนิทัสสนทุกเหตุทุกะ
[๑๓๘๓] เหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๓๘๕] นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกสัปปฏิฆทุกเหตุทุกะ
[๑๓๘๗] เหตุธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๑๓๘๙] นเหตุธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นรูปีทุกนเหตุทุกรูปีทุกเหตุทุกะ
[๑๓๙๑] เหตุธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิด ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓
นโลกิยทุกนเหตุทุกโลกิยทุกเหตุทุกะ
[๑๓๙๒] เหตุธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๓๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๓๙๔] นเหตุธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๓๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔
นเกนจิวิญเญยยทุกนเหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกะ
[๑๓๙๖] เหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๑๓๙๘] นเหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
โนอาสวทุกนเหตุทุกอาสวทุกเหตุทุกะ
[๑๔๐๐] เหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๔๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๑๔๐๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสว- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย
ฯลฯ
นสารัมมณทุกนเหตุทุกสารัมมณทุกเหตุทุกะ
[๑๔๐๓] เหตุธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๔๐๕] นเหตุธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
นสรณทุกนเหตุทุกสรณทุกเหตุทุกะ
[๑๔๐๗] เหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๔๐๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๔๐๙] นเหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๑๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
นสรณทุกนสเหตุกทุกสรณทุกสเหตุกทุกะ
[๑๔๑๑] สเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๔๑๓] อเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๑๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกสรณทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๔๑๕] เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๔๑๗] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกสรณทุกเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๔๑๙] เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุและไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุและไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๔๒๑] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุก- *ธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
เหตุและเหตุสัมปยุตตทุกะ
ฯลฯ
นสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๔๒๓] นเหตุสเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่ สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๒๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๔๒๕] นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๔๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนสัปปัจจยทุกสรณทุกสัปปัจจยทุกะ
[๑๔๒๗] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปัจจยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรม ที่เป็นอรณธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย
นสรณทุกนสังขตทุกสรณทุกสังขตทุกะ
[๑๔๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่สังขตธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ
นสรณทุกนสนิทัสสนทุกสรณทุกสนิทัสสนทุกะ
[๑๔๒๙] สนิทัสสนธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสรณทุกนสัปปฏิฆทุกสรณทุกสัปปฏิฆทุกะ
[๑๔๓๑] สัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสรณทุกนรูปีทุกสรณทุกรูปีทุกะ
[๑๔๓๓] รูปีธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๔๓๕] อรูปีธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนโลกิยทุกสรณทุกโลกิยทุกะ
[๑๔๓๗] โลกิยธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๔๓๙] โลกุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนเกนจิวิญเญยยทุกสรณทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๑๔๔๑] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๔๔๓] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสรณทุกนอาสวโคจฉกทุกสรณทุกอาสวโคจฉกทุกะ
[๑๔๔๕] อาสวธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
นสรณทุกนสัญโญชนโคจฉกทุกะ
สรณทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ
[๑๔๔๖] สัญโญชนธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรมที่ไม่ใช่ อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนคันถโคจฉกทุกสรณทุกคันถโคจฉกทุกะ
[๑๔๔๘] คันถธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนโอฆโคจฉกทุกสรณทุกโอฆโคจฉกทุกะ
[๑๔๕๐] โอฆธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนโยคโคจฉกทุกสรณทุกโยคโคจฉกทุกะ
[๑๔๕๒] โยคธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนนีวรณโคจฉกทุกสรณทุกนีวรณโคจฉกทุกะ
[๑๔๕๔] นีวรณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนปรามาสโคจฉกทุกสรณทุกปรามาสโคจฉกทุกะ
[๑๔๕๖] ปรามาสธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนสารัมมณทุกสรณทุกสารัมมณทุกะ
[๑๔๕๘] สารัมมณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๔๕๙] อนารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนจิตตทุกสรณทุกจิตตทุกะ
[๑๔๖๑] จิตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
นสรณทุกนเจตสิกทุกสรณทุกเจตสิกทุกะ
[๑๔๖๓] เจตสิกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนจิตตสัมปยุตตทุกสรณทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ
[๑๔๖๕] จิตตสัมปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
นสรณทุกนจิตตสังสัฏฐทุกสรณทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ
[๑๔๖๖] จิตตสังสัฏฐธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ฯลฯ
นสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๑๔๖๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหา- *ตัพพธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๔๗๐] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ฯลฯ
นสรณทุกนสอุตตรทุกสรณทุกสอุตตรทุกะ
[๑๔๗๒] สอุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน กับปฏิจจวาร [๑๔๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สอุตตรธรรมที่เป็น อรณธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๔๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สอุตตรธรรมที่เป็น อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๑ นัย [๑๔๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ ฯลฯ [๑๔๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สอุตตรธรรมที่เป็น อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย [๑๔๗๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑ [๑๔๗๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๑๔๘๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ฉันใด พึงให้พิสดาร ฉันนั้น [๑๔๘๑] อนุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๑๔๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรม ที่เป็น อรณธรรม โดยอนันตรปัจจัย [๑๔๘๔] ในอนันตรปัจจัย มีวาระ ๑ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๑ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๑ ในอัตถิปัจจัย มี " ๑ ในนัตถิปัจจัย มี " ๑ ในวิคตปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๑๔๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรมที่เป็น อรณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปุเรชาตปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย [๑๔๘๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๒ [๑๔๘๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอุปนิสสยปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๔๘๘] ในอุปนิสสยปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๑ ในอัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ฉันใด พึงให้พิสดาร ฉันนั้น
ปัจจนียานุโลมทุกทุกปัฏฐาน จบ.
ปัจจนียานุโลมปัฏฐาน จบ.
ปัฏฐาน ตั้งแต่อนุโลมทุกติกปัฏฐาน จนจบ มีประมาณ ๓๐ ภาณวาร
ปัฏฐานปกรณ์ จบบริบูรณ์
พระอภิธรรมปิฎก จบ.
-----------------------------------------------------

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๑๑๕๗-๑๑๗๙๐ หน้าที่ ๔๔๙-๔๗๔. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=45&A=11157&Z=11790&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=45&A=11157&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=135              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2908              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=10022              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12928              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=10022              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12928              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้า

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]