ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
สรณทุกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
นสรณทุกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
[๓๒๑] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทิน- *นุปาทานิยธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สรณทุกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
นสรณทุกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๓๒๒] ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐ- *สังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สรณทุกสวิตักกัตติกนสรณทุกนสวิตักกัตติกะ
[๓๒๓] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกวิจาร- *มัตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สรณทุกปีติตติกนสรณทุกนปีติตติกะ
[๓๒๔] ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคต- *ธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคต- *ธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย
สรณทุกทัสสนัตติกนสรณทุกนทัสสนัตติกะ
[๓๒๕] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นภาวนาย- *ปหาตัพพธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
นสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๓๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นภาวนาย- *ปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สรณทุกอาจยคามิตติกนสรณทุกนอาจยคามิตติกะ
[๓๒๗] ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาจยคามิ- *ธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
สรณทุกเสกขัตติกนสรณทุกนเสกขัตติกะ
[๓๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเสกขธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม ที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนวเสกขานา- *เสกขธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สรณทุกปริตตัตติกนสรณทุกนปริตตัตติกะ
[๓๒๙] ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม ที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สรณทุกปริตตารัมมณัตติกนสรณทุกนปริตตารัมมณัตติกะ
[๓๓๐] ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น ปริตตารัมมณธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตารัมมณ- *ธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณารัม- *มณธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๕๒๐๖-๕๒๘๓ หน้าที่ ๒๐๙-๒๑๒. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=45&A=5206&Z=5283&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=45&A=5206&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=67              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=841              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=4287              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=4287              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]