ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [112] Sāvatthī . tatra kho. Pañcime bhikkhave upādānakkhandhā.
Katame  pañca  . seyyathīdaṃ . rūpūpādānakkhandho vedanūpādānakkhandho
saññūpādānakkhandho  saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandho .
Yāvakīvañcāhaṃ  bhikkhave  ime  pañcupādānakkhandhe catuparivaṭṭaṃ yathābhūtaṃ
na abbhaññāsiṃ neva tāvāhaṃ bhikkhave sadevake loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
abhisambuddho  1-  paccaññāsiṃ  .  yato  ca khvāhaṃ bhikkhave ime
pañcupādānakkhandhe   catuparivaṭṭaṃ   yathābhūtaṃ   abbhaññāsiṃ  athāhaṃ
bhikkhave  sadevake  .pe.  sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
abhisambuddho paccaññāsiṃ.
   {112.1}  Kathaṃ  2- catuparivaṭṭaṃ . rūpaṃ abbhaññāsiṃ rūpasamudayaṃ
abbhaññāsiṃ    rūpanirodhaṃ    abbhaññāsiṃ    rūpanirodhagāminīpaṭipadaṃ
abbhaññāsiṃ  vedanaṃ  abbhaññāsiṃ  . saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ
abbhaññāsiṃ    viññāṇasamudayaṃ    abbhaññāsiṃ    viññāṇanirodhaṃ
abbhaññāsiṃ viññāṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ abbhaññāsiṃ.
   [113] Katamañca bhikkhave rūpaṃ . cattāro ca mahābhūtā catunnañca
mahābhūtānaṃ upādāyarūpaṃ . idaṃ vuccati bhikkhave rūpaṃ . Āhārasamudayā
rūpasamudayo  āhāranirodhā  rūpanirodho  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo   rūpanirodhagāminīpaṭipadā  .  seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi
.pe.  sammāsamādhi  .  ye  hi  keci  bhikkhave  samaṇā  vā
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhisambuddhoti .  2 Ma. kathañca.
Brāhmaṇā  vā  evaṃ  rūpaṃ  abhiññāya  evaṃ  rūpasamudayaṃ abhiññāya
evaṃ  rūpanirodhaṃ  abhiññāya  evaṃ  rūpanirodhagāminīpaṭipadaṃ  abhiññāya
rūpassa  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipannā  te  supaṭipannā
ye  supaṭipannā  te  imasmiṃ  dhammavinaye gādhanti . ye ca kho
keci  bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā evaṃ rūpaṃ abhiññāya
evaṃ  rūpasamudayaṃ  abhiññāya  evaṃ  rūpanirodhaṃ  abhiññāya  evaṃ
rūpanirodhagāminīpaṭipadaṃ  abhiññāya  rūpassa  nibbidā  virāgā  nirodhā
anupādā  vimuttā  te suvimuttā ye suvimuttā te kebalino 1-
ye kebalino vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.
   [114] Katamā ca bhikkhave vedanā. Cha yime bhikkhave vedanākāyā
cakkhusamphassajā  vedanā  sotasamphassajā  vedanā  ghānasamphassajā
vedanā   jivhāsamphassajā   vedanā   kāyasamphassajā  vedanā
manosamphassajā vedanā . ayaṃ vuccati bhikkhave vedanā. Phassasamudayā
vedanāsamudayo  phassanirodhā vedanānirodho ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo  vedanānirodhagāminīpaṭipadā  . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe.
Sammāsamādhi  .  ye  hi  keci  bhikkhave  samaṇā vā brāhmaṇā
vā  evaṃ  vedanaṃ  abhiññāya  evaṃ  vedanāsamudayaṃ abhiññāya evaṃ
vedanānirodhaṃ  abhiññāya  evaṃ  vedanānirodhagāminīpaṭipadaṃ  abhiññāya
vedanāya  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipannā te supaṭipannā
ye  supaṭipannā  te  imasmiṃ  dhammavinaye gādhanti . ye ca kho
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kevalino.
Keci  bhikkhave  samaṇā  vā brāhmaṇā vā evaṃ vedanaṃ abhiññāya
evaṃ  vedanāsamudayaṃ  abhiññāya  evaṃ  vedanānirodhaṃ abhiññāya evaṃ
vedanānirodhagāminīpaṭipadaṃ  abhiññāya  .pe.  vaṭṭaṃ  tesaṃ  natthi
paññāpanāya.
   [115] Katamā ca bhikkhave saññā . Cha yime bhikkhave saññākāyā
rūpasaññā   saddasaññā   gandhasaññā   rasasaññā  phoṭṭhabbasaññā
dhammasaññā  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  saññā  .  phassasamudayā
saññāsamudayo  phassanirodhā  saññānirodho  ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo  saññānirodhagāminīpaṭipadā  .  seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi
.pe. sammāsamādhi . ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā
vā evaṃ saññaṃ abhiññāya .pe. Vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.
   [116] Katame ca bhikkhave saṅkhārā. Cha yime bhikkhave cetanākāyā
rūpasañcetanā   saddasañcetanā   gandhasañcetanā   rasasañcetanā
phoṭṭhabbasañcetanā  dhammasañcetanā  .  ime  vuccanti  bhikkhave
saṅkhārā  .  phassasamudayā saṅkhārasamudayo phassanirodhā saṅkhāranirodho
ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  saṅkhāranirodhagāminīpaṭipadā .
Seyyathīdaṃ. Sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   {116.1} Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ saṅkhāre
abhiññāya evaṃ saṅkhārasamudayaṃ abhiññāya evaṃ saṅkhāranirodhaṃ abhiññāya evaṃ
Saṅkhāranirodhagāminīpaṭipadaṃ  abhiññāya  saṅkhārānaṃ  nibbidāya  virāgāya
nirodhāya  paṭipannā  te  supaṭipannā  ye  supaṭipannā te imasmiṃ
dhammavinaye gādhanti.
   {116.2} Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ
saṅkhāre  abhiññāya evaṃ saṅkhārasamudayaṃ abhiññāya evaṃ saṅkhāranirodhaṃ
abhiññāya  evaṃ  saṅkhāranirodhagāminīpaṭipadaṃ  abhiññāya  saṅkhārānaṃ
nibbidā virāgā nirodhā anupādā vimuttā te suvimuttā ye suvimuttā
te kebalino ye kebalino vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.
   [117] Katamañca bhikkhave viññāṇaṃ . Cha yime bhikkhave viññāṇakāyā
cakkhuviññāṇaṃ    sotaviññāṇaṃ    ghānaviññāṇaṃ    jivhāviññāṇaṃ
kāyaviññāṇaṃ  manoviññāṇaṃ  .  idaṃ  vuccati  bhikkhave  viññāṇaṃ .
Nāmarūpasamudayā   viññāṇasamudayo   nāmarūpanirodhā   viññāṇanirodho
ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  viññāṇanirodhagāminīpaṭipadā .
Seyyathīdaṃ. Sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   {117.1} Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ
viññāṇaṃ   abhiññāya   evaṃ   viññāṇasamudayaṃ  abhiññāya  evaṃ
viññāṇanirodhaṃ    abhiññāya    evaṃ   viññāṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ
abhiññāya  viññāṇassa  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipannā
te supaṭipannā ye supaṭipannā te imasmiṃ dhammavinaye gādhanti.
   {117.2}  Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā
vā   evaṃ   viññāṇaṃ   abhiññāya   evaṃ   viññāṇasamudayaṃ
Abhiññāya   evaṃ   viññāṇanirodhaṃ  abhiññāya  evaṃ  viññāṇa-
nirodhagāminīpaṭipadaṃ   abhiññāya   viññāṇassa   nibbidā  virāgā
nirodhā  anupādā  vimuttā  te  suvimuttā  ye  suvimuttā  te
kebalino ye kebalino vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 72-76. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=17&item=112&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=17&item=112&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=112&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=112&items=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=112              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6685              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6685              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :