ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [167] Tatra kho āyasmā sārīputto bhikkhū āmantesi codakena
āvuso  bhikkhunā  paraṃ  codetukāmena  pañca  dhamme  ajjhattaṃ
upaṭṭhāpetvā  4- paro codetabbo katame pañca kālena vakkhāmi
no  akālena  bhūtena  vakkhāmi no abhūtena saṇhena vakkhāmi no
pharusena  atthasañhitena  vakkhāmi no anatthasañhitena mettacitto 5-
vakkhāmi no dosantaro 6- codakena āvuso bhikkhunā paraṃ codetukāmena
ime pañca dhamme ajjhattaṃ upaṭṭhāpetvā paro codetabbo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. anelagalāya . 2 Ma. na saṃvijjeyyuṃ na taṃ sabrahmacārī sakkareyyuṃ na garuṃ
@kareyyuṃ na māneyyuṃ na pūjeyyuṃ . 3 Ma. valittacatāya . 4 Yu. upaṭṭhapetvā
@5 Po. Yu. mettacittena . 6 Po. Yu. dosantarena.
   {167.1}  Idhāhaṃ  āvuso ekaccaṃ puggalaṃ passāmi akālena
codiyamānaṃ  no kālena kupitaṃ abhūtena codiyamānaṃ no bhūtena kupitaṃ
pharusena codiyamānaṃ no saṇhena kupitaṃ anatthasañhitena codiyamānaṃ no
atthasañhitena kupitaṃ dosantarena codiyamānaṃ no mettacittena kupitaṃ.
   {167.2} Adhammacuditassa āvuso bhikkhuno pañcahākārehi avippaṭisāro
upadahitabbo 1- akālenāyasmā cudito no kālena alante avippaṭisārāya
abhūtenāyasmā cudito no bhūtena alante avippaṭisārāya pharusenāyasmā
cudito no saṇhena alante avippaṭisārāya anatthasañhitenāyasmā cudito
no atthasañhitena alante avippaṭisārāya dosantarenāyasmā cudito no
mettacittena alante avippaṭisārāyāti.
   {167.3} Adhammacuditassa āvuso bhikkhuno imehi pañcahākārehi
avippaṭisāro  upadahitabbo  .  adhammacodakassa  āvuso  bhikkhuno
pañcahākārehi  vippaṭisāro  upadahitabbo  akālena  te  āvuso
cudito  no  kālena  alante  vippaṭisārāya abhūtena te āvuso
cudito  no  bhūtena  alante  vippaṭisārāya  pharusena te āvuso
cudito  no  saṇhena  alante  vippaṭisārāya  anatthasañhitena
te  āvuso  cudito  no  atthasañhitena  alante  vippaṭisārāya
dosantarena  te  āvuso  cudito  no  mettacittena  alante
vippaṭisārāyāti.
   {167.4} Adhammacodakassa āvuso bhikkhuno imehi pañcahākārehi
vippaṭisāro  upadahitabbo  taṃ  kissa  hetu  yathā  nāññopi
@Footnote: 1 Po. Yu. upadahātabbo. sabbattha evaṃ ñātabbaṃ.
Bhikkhu abhūtena codetabbaṃ maññeyyāti.
   {167.5} Idha panāhaṃ āvuso ekaccaṃ puggalaṃ passāmi kālena
codiyamānaṃ no akālena kupitaṃ bhūtena codiyamānaṃ no abhūtena kupitaṃ
saṇhena  codiyamānaṃ no pharusena kupitaṃ atthasañhitena codiyamānaṃ no
anatthasañhitena kupitaṃ mettacittena codiyamānaṃ no dosantarena kupitaṃ.
   {167.6} Dhammacuditassa āvuso bhikkhuno pañcahākārehi vippaṭisāro
upadahitabbo kālenāyasmā cudito no akālena alante vippaṭisārāya
bhūtenāyasmā cudito no abhūtena alante vippaṭisārāya saṇhenāyasmā
cudito no pharusena alante vippaṭisārāya atthasañhitenāyasmā cudito no
anatthasañhitena  alante  vippaṭisārāya  mettacittenāyasmā  cudito
no  dosantarena  alante  vippaṭisārāyāti . dhammacuditassa āvuso
bhikkhuno imehi pañcahākārehi vippaṭisāro upadahitabbo.
   {167.7}  Dhammacodakassa  āvuso  bhikkhuno  pañcahākārehi
avippaṭisāro upadahitabbo kālena te āvuso cudito no akālena
alante avippaṭisārāya bhūtena te āvuso cudito no abhūtena alante
avippaṭisārāya  saṇhena  te  āvuso cudito no pharusena alante
avippaṭisārāya  atthasañhitena te āvuso cudito no anatthasañhitena
alante avippaṭisārāya mettacittena te āvuso cudito no dosantarena
alante  avippaṭisārāyāti  . dhammacodakassa āvuso bhikkhuno imehi
pañcahākārehi  avippaṭisāro  upadahitabbo  taṃ  kissa  hetu  yathā
Aññopi bhikkhu bhūtena coditabbaṃ maññeyyāti.
   {167.8} Cuditena āvuso puggalena dvīsu dhammesu patiṭṭhātabbaṃ
sacce ca akuppe ca. Pañcahi [1]- āvuso pare codeyyuṃ kālena vā
akālena vā bhūtena vā abhūtena vā saṇhena vā pharusena vā atthasañhitena
vā anatthasañhitena vā mettacittā vā dosantarā vā 2-. Ahaṃpi
dvīsuyeva dhammesu patiṭṭhaheyyaṃ sacce ca akuppe ca. Sace jāneyyaṃ
attheso mayi dhammoti atthīti naṃ vadeyyaṃ saṃvijjate eso mayi dhammoti
sace jāneyyaṃ nattheso mayi dhammoti natthīti naṃ vadeyyaṃ neso dhammo
mayi saṃvijjatīti [3]-.
   Evaṃpi kho te sārīputta vuccamānā atha ca panidhekacce moghapurisā
na padakkhiṇaṃ gaṇhantīti . ye te bhante puggalā assaddhā jīvikatthā
na  saddhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitā saṭhā māyāvino keṭubhino
uddhatā  unnaḷā capalā mukharā vikiṇṇavācā indriyesu aguttadvārā
bhojane  amattaññuno  jāgariyaṃ  ananuyuttā  sāmaññe anapekkhavanto
sikkhāya  na  tibbagāravā bāhullikā sāthalikā okkamane pubbaṅgamā
paviveke  nikkhittadhurā  kusītā  hīnaviriyā  muṭṭhassatino  asampajānā
asamāhitā  vibbhantacittā  duppaññā  eḷamūgā  te  mayā  evaṃ
vuccamānā  na  pakkhiṇaṃ  gaṇhanti  ye  pana  te bhante kulaputtā
@Footnote: 1 Ma. Yu. maṃ cepi . 2 Po. Yu. mettacittena vā dosantarena vā.
@3 ito paraṃ sabbesu dissamānapotthakesu īdisameva paññāyati taṃ vicāretabbayuttakaṃ
@hoti.
Saddhā  agārasmā anagāriyaṃ pabbajitā asaṭhā amāyāvino akeṭubhino
anuddhatā anunnaḷā acapalā amukharā avikiṇṇavācā indriyesu guttadvārā
bhojane  mattaññuno  jāgariyaṃ  anuyuttā  sāmaññe  apekkhavanto
sikkhāya tibbagāravā na bāhullikā na sāthalikā okkamane nikkhittadhurā
paviveke pubbaṅgamā āraddhaviriyā pahitattā upaṭṭhitassatino sampajānā
samāhitā  ekaggacittā  paññavanto  aneḷamūgā  te  mayā  evaṃ
vuccamānā padakkhiṇaṃ gaṇhantīti.
   {167.9} Ye te sārīputta puggalā assaddhā jīvikatthā na saddhā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  saṭhā māyāvino keṭubhino uddhatā
unnaḷā  capalā mukharā vikiṇṇavācā indriyesu aguttadvārā bhojane
amattaññuno  jāgariyaṃ  ananuyuttā  sāmaññe  anapekkhavanto sikkhāya
na  tibbagāravā bāhullikā sāthalikā okkamane pubbaṅgamā paviveke
nikkhittadhurā  kusītā  hīnaviriyā  muṭṭhassatino  asampajānā asamāhitā
vibbhantacittā duppaññā eḷamūgā tiṭṭhatu [1]-
   {167.10} ye pana te sārīputta kulaputtā saddhā agārasmā anāgāriyaṃ
pabbajitā  asaṭhā amāyāvino akeṭubhino anuddhatā anunnaḷā acapalā
amukharā  avikiṇṇavācā  indriyesu  guttadvārā  bhojane mattaññuno
jāgariyaṃ  anuyuttā  sāmaññe  apekkhavanto sikkhāya tibbagāravā na
bāhullikā  na sāthalikā okkamane nikkhittadhurā paviveke pubbaṅgamā
āraddhaviriyā pahitattā upaṭṭhitassatino sampajānā samāhitā ekaggacittā
paññavanto  aneḷamūgā  te  tvaṃ  sārīputta  vadeyyāsi  ovada
@Footnote:[1] Po. Ma. Yu. te.
Sārīputta  sabrahmacārī  anusāsa  sārīputta  sabrahmacārī  asaddhammā
vuṭṭhāpetvā  saddhamme  patiṭṭhāpessāmi sabrahmacārīti evaṃ hi te
sārīputta sikkhitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 218-223. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=167&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=167&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=167&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=167&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=167              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1445              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1445              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :