ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
           Dutiyavaggo dutiyo
   [218]  11  Ekaṃ samayaṃ bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ
nigrodhārāme  .  tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū bhagavato
cīvarakammaṃ  karonti  niṭṭhitacīvaro  bhagavā  temāsaccayena  cārikaṃ
pakkamissatīti  . assosi kho mahānāmo sakko sambahulā kira bhikkhū
bhagavato  cīvarakammaṃ karonti niṭṭhitacīvaro bhagavā temāsaccayena cārikaṃ
pakkamissatīti  athakho  mahānāmo  sakko  yena  bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno  kho  mahānāmo sakko bhagavantaṃ etadavoca sutametaṃ bhante
sambahulā  kira  bhikkhū bhagavato cīvarakammaṃ karonti niṭṭhitacīvaro bhagavā
temāsaccayena  cārikaṃ  pakkamissatīti tesaṃ no bhante nānāvihārehi
viharataṃ kena vihārena vihātabbanti.
   {218.1} Sādhu sādhu mahānāma etaṃ kho  mahānāma tumhākaṃ
paṭirūpaṃ  kulaputtānaṃ  yaṃ  tumhe  tathāgataṃ  upasaṅkamitvā puccheyyātha
tesaṃ  no bhante nānāvihārehi viharataṃ kena vihārena vihātabbanti
saddho kho mahānāma ārādhako hoti no asaddho āraddhaviriyo ārādhako
hoti no kusīto upaṭṭhitasati ārādhako hoti no muṭṭhassati samāhito
ārādhako  hoti  no  asamāhito  paññavā  ārādhako hoti no
duppañño imesu kho tvaṃ mahānāma pañcasu dhammesu patiṭṭhāya cha dhamme
uttariṃ bhāveyyāsi idha tvaṃ mahānāma tathāgataṃ anussareyyāsi itipi so
Bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū
anuttaro  purisadammasārathi  satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti yasmiṃ
mahānāma  samaye  ariyasāvako  tathāgataṃ  anussarati  nevassa  tasmiṃ
samaye  rāgapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  na  dosapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ hoti
na  mohapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  ujugatamevassa  tasmiṃ  samaye cittaṃ
hoti  tathāgataṃ  ārabbha ujugatacitto kho pana mahānāma ariyasāvako
labhati  atthavedaṃ  labhati  dhammavedaṃ  labhati  dhammūpasañhitaṃ  pāmujjaṃ
pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo
sukhaṃ  vediyati  sukhino  cittaṃ  samādhiyati  ayaṃ  vuccati  mahānāma
ariyasāvako  visamagatāya  pajāya  samappatto  viharati  sabyāpajjhāya
pajāya abyāpajjho viharati dhammasotasamāpanno buddhānussatiṃ bhāveti.
   Puna  caparaṃ  tvaṃ  mahānāma  dhammaṃ anussareyyāsi svākkhāto
bhagavatā  dhammo  sandiṭṭhiko  akāliko  ehipassiko opanayiko 1-
paccattaṃ  veditabbo  viññūhīti  yasmiṃ  mahānāma  samaye ariyasāvako
dhammaṃ  anussarati  nevassa tasmiṃ samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti na
dosapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ hoti na mohapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti ujugatamevassa
tasmiṃ samaye cittaṃ hoti dhammaṃ ārabbha ujugatacitto kho pana mahānāma
ariyasāvako  labhati  atthavedaṃ  labhati  dhammavedaṃ  labhati  dhammūpasañhitaṃ
pāmujjaṃ  pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati
passaddhakāyo   sukhaṃ   vediyati   sukhino   cittaṃ   samādhiyati
@Footnote: 1 Ma. opaneyyiko.
Ayaṃ  vuccati  mahānāma  ariyasāvako  visamagatāya  pajāya samappatto
viharati  sabyāpajjhāya  pajāya  abyāpajjho viharati dhammasotasamāpanno
dhammānussatiṃ bhāveti.
   {218.2} Puna caparaṃ tvaṃ mahānāma saṅghaṃ anussareyyāsi supaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅgho  ujupaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho ñāyapaṭipanno
bhagavato sāvakasaṅgho sāmīcipaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho yadidaṃ cattāri
purisayugāni  aṭṭha purisapuggalā esa bhagavato sāvakasaṅgho āhuneyyo
pāhuneyyo   dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ
lokassāti yasmiṃ mahānāma samaye ariyasāvako saṅghaṃ anussarati nevassa
tasmiṃ  samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti na dosapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti
na  mohapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti ujugatamevassa tasmiṃ samaye cittaṃ hoti
saṅghaṃ  ārabbha  ujugatacitto  kho  pana mahānāma ariyasāvako labhati
atthavedaṃ  labhati  dhammavedaṃ  labhati  dhammūpasañhitaṃ  pāmujjaṃ  pamuditassa
pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo passambhati passaddhakāyo sukhaṃ vediyati
sukhino  cittaṃ samādhiyati ayaṃ vuccati mahānāma ariyasāvako visamagatāya
pajāya  samappatto  viharati  sabyāpajjhāya  pajāya  abyāpajjho
viharati dhammasotasamāpanno saṅghānussatiṃ bhāveti.
   {218.3} Puna caparaṃ tvaṃ mahānāma attano sīlāni anussareyyāsi akhaṇḍāni
acchiddāni asabalāni akammāsāni bhujissāni viññūpasaṭṭhāni aparāmaṭṭhāni
samādhisaṃvattanikānīti 1- yasmiṃ mahānāma samaye ariyasāvako sīlaṃ anussarati
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi.
Nevassa  tasmiṃ  samaye  rāgapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ hoti na dosapariyuṭṭhitaṃ
cittaṃ  hoti  na  mohapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  ujugatamevassa  tasmiṃ
samaye  cittaṃ  hoti  sīlaṃ  ārabbha ujugatacitto kho pana mahānāma
ariyasāvako  labhati  atthavedaṃ  labhati  dhammavedaṃ  labhati  dhammūpasañhitaṃ
pāmujjaṃ  pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati
passaddhakāyo sukhaṃ vediyati sukhino cittaṃ samādhiyati ayaṃ vuccati mahānāma
ariyasāvako  visamagatāya  pajāya  samappatto  viharati  sabyāpajjhāya
pajāya abyāpajjho viharati dhammasotasamāpanno sīlānussatiṃ bhāveti.
   {218.4} Puna caparaṃ tvaṃ mahānāma attano cāgaṃ anussareyyāsi
lābhā  vata me suladdhaṃ vata me yohaṃ maccheramalapariyuṭṭhitāya pajāya
vigatamalamaccherena cetasā agāraṃ ajjhāvasāmi muttacāgo payatapāṇī 1-
vossaggarato  yācayogo  dānasaṃvibhāgaratoti  yasmiṃ  mahānāma samaye
ariyasāvako cāgaṃ anussarati nevassa tasmiṃ samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ
hoti  na  dosapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti na mohapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti
ujugatamevassa tasmiṃ samaye cittaṃ hoti cāgaṃ ārabbha ujugatacitto kho
pana  mahānāma  ariyasāvako  labhati  atthavedaṃ labhati dhammavedaṃ labhati
dhammūpasañhitaṃ  pāmujjaṃ  pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo
passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vediyati  sukhino cittaṃ samādhiyati ayaṃ
vuccati  mahānāma  ariyasāvako  visamagatāya pajāya samappatto viharati
sabyāpajjhāya   pajāya  abyāpajjho  viharati  dhammasotasamāpanno
@Footnote: 1 Po. Ma. payatapāṇi.
Cāgānussatiṃ bhāveti.
   {218.5} Puna caparaṃ tvaṃ mahānāma devatā anussareyyāsi santi
devā cātummahārājikā santi devā tāvatiṃsā santi devā yāmā santi
devā tusitā santi devā nimmānaratino santi devā paranimmitavasavattino
santi devā brahmakāyikā santi devā taduttari 1- yathārūpāya saddhāya
samannāgatā tā devatā ito cutā tattha uppannā 2- mayhampi tathārūpā
saddhā saṃvijjati yathārūpena sīlena samannāgatā tā devatā ito cutā tattha
uppannā mayhampi tathārūpaṃ sīlaṃ saṃvijjati yathārūpena sutena samannāgatā
tā  devatā  ito  cutā  tattha  uppannā mayhampi tathārūpaṃ sutaṃ
saṃvijjati  yathārūpena  cāgena  samannāgatā tā devatā ito cutā
tattha  uppannā  mayhampi  tathārūpo  cāgo  saṃvijjati  yathārūpāya
paññāya  samannāgatā  tā  devatā  ito  cutā  tattha uppannā
mayhampi  tathārūpā  paññā  saṃvijjatīti  yasmiṃ  mahānāma  samaye
ariyasāvako  attano  ca  tāsañca devatānaṃ saddhañca sīlañca sutañca
cāgañca  paññañca anussarati nevassa tasmiṃ samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ
hoti  na  dosapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti na mohapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti
ujugatamevassa  tasmiṃ samaye cittaṃ hoti devatā ārabbha ujugatacitto
kho  pana  mahānāma  ariyasāvako  labhati  atthavedaṃ labhati dhammavedaṃ
labhati  dhammūpasañhitaṃ  pāmujjaṃ  pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa
kāyo  passambhati  passaddhakāyo sukhaṃ vediyati sukhino cittaṃ samādhiyati
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. tatuttari. 2 Po. Yu. upapannā. Ma. tatthūpapannā. sabbattha
@evaṃ ñātabbaṃ.
Ayaṃ  vuccati  mahānāma  ariyasāvako  visamagatāya  pajāya samappatto
viharati  sabyāpajjhāya  pajāya  abyāpajjho viharati dhammasotasamāpanno
devatānussatiṃ bhāvetīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 355-360. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=218&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=218&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=218&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=218&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=218              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8597              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8597              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :