ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [28] Ekaṃ samayaṃ bhagavā kajaṅgalāyaṃ viharati veḷuvane. Athakho
sambahulā  kajaṅgalā  upāsakā  yena kajaṅgalā bhikkhunī tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  kajaṅgalaṃ  bhikkhuniṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu
ekamantaṃ nisinnā kho kajaṅgalā upāsakā kajaṅgalaṃ bhikkhuniṃ etadavocuṃ
   {28.1} vuttamidaṃ ayye bhagavatā mahāpañhesu eko pañho eko
uddeso ekaṃ veyyākaraṇaṃ dve pañhā dve uddesā dve veyyākaraṇāni
tayo  pañhā  tayo  uddesā tīṇi veyyākaraṇāni cattāro pañhā
cattāro  *-  uddesā cattāri veyyākaraṇāni pañca pañhā pañca
uddesā  pañca  veyyākaraṇāni  cha  pañhā  cha  uddesā  cha
veyyākaraṇāni  satta  pañhā  satta  uddesā satta veyyākaraṇāni
aṭṭha  pañhā  aṭṭha uddesā aṭṭha veyyākaraṇāni nava pañhā nava
uddesā  nava  veyyākaraṇāni  dasa  pañhā  dasa  uddesā  dasa
veyyākaraṇānīti  imassa nu kho ayye bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa
kathaṃ vitthārena attho daṭṭhabboti.
   {28.2}  Na  kho  panetaṃ  āvuso  bhagavato  sammukhā sutaṃ
sammukhā  paṭiggahitaṃ  napi  manobhāvanīyānaṃ  bhikkhūnaṃ  sammukhā  sutaṃ
sammukhā   paṭiggahitaṃ  apica  yathāmettha  khāyati  taṃ  suṇātha
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ cattaro peḌna cattāro
Sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  .  evaṃ  ayyeti kho kajaṅgalā
upāsakā kajaṅgalāya bhikkhuniyā paccassosuṃ.
   {28.3} Kajaṅgalā bhikkhunī etadavoca eko pañho eko uddeso
ekaṃ veyyākaraṇanti iti kho panetaṃ vuttaṃ bhagavatā kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ
ekadhamme  āvuso  bhikkhu  sammānibbindamāno  sammāvirajjamāno
sammāvimuccamāno  sammāpariyantadassāvī  sammatthābhisamecca  diṭṭheva
dhamme dukkhassantakaro hoti katamasmiṃ ekadhamme sabbe sattā āhāraṭṭhitikā
imasmiṃ kho āvuso ekadhamme bhikkhu sammānibbindamāno sammāvirajjamāno
sammāvimuccamāno  sammāpariyantadassāvī  sammatthābhisamecca  diṭṭheva
dhamme  dukkhassantakaro  hoti  eko pañho eko uddeso ekaṃ
veyyākaraṇanti iti yantaṃ vuttaṃ bhagavatā idametaṃ paṭicca vuttaṃ
   {28.4} dve pañhā dve uddesā dve veyyākaraṇānīti iti kho
panetaṃ vuttaṃ bhagavatā kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ dvīsu āvuso dhammesu bhikkhu
sammānibbindamāno     sammāvirajjamāno     sammāvimuccamāno
sammāpariyantadassāvī  sammatthābhisamecca  diṭṭheva dhamme dukkhassantakaro
hoti katamesu dvīsu nāme ca rūpe ca imesu kho āvuso dvīsu dhammesu
bhikkhu   sammānibbindamāno   sammāvirajjamāno   sammāvimuccamāno
sammāpariyantadassāvī  sammatthābhisamecca  diṭṭheva dhamme dukkhassantakaro
hoti dve pañhā dve uddesā dve veyyākaraṇāniti iti yantaṃ vuttaṃ
bhagavatā idametaṃ paṭicca vuttaṃ
   {28.5}  tayo  pañhā  tayo uddesā tīṇi veyyākaraṇānīti
Kho panetaṃ vuttaṃ bhagavatā kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ tīsu āvuso dhammesu
bhikkhu   sammānibbindamāno   sammāvirajjamāno   sammāvimuccamāno
sammāpariyantadassāvī  sammatthābhisamecca  diṭṭheva dhamme dukkhassantakaro
hoti katamesu tīsu tīsu vedanāsu imesu kho āvuso tīsu dhammesu bhikkhu
sammānibbindamāno     sammāvirajjamāno     sammāvimuccamāno
sammāpariyantadassāvī  sammatthābhisamecca  diṭṭheva dhamme dukkhassantakaro
hoti  tayo  pañhā tayo uddesā tīṇi veyyākaraṇānīti iti yantaṃ
vuttaṃ bhagavatā idametaṃ paṭicca vuttaṃ
   {28.6} cattāro pañhā cattāro uddesā cattāri veyyākaraṇānīti
iti  kho panetaṃ vuttaṃ bhagavatā kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ catūsu āvuso
dhammesu    bhikkhu    sammāsubhāvitacitto   sammāpariyantadassāvī
sammatthābhisamecca  diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaro  hoti  katamesu
catūsu  catūsu  satipaṭṭhānesu imesu kho āvuso catūsu dhammesu bhikkhu
sammāsubhāvitacitto    sammāpariyantadassāvī    sammatthābhisamecca
diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaro  hoti  cattāro  pañhā cattāro
uddesā  cattāri veyyākaraṇānīti iti yantaṃ vuttaṃ bhagavatā idametaṃ
paṭicca vuttaṃ
   {28.7} pañca pañhā pañca uddesā pañca veyyākaraṇānīti iti
kho panetaṃ vuttaṃ bhagavatā kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ pañcasu āvuso dhammesu bhikkhu
sammāsubhāvitacitto  sammāpariyantadassāvī  sammatthābhisamecca  diṭṭheva
dhamme dukkhassantakaro hoti katamesu pañcasu pañcasu indriyesu ... Katamesu chasu
Chasu nissaraṇīyāsu dhātūsu ... katamesu sattasu sattasu bojjhaṅgesu ...
Katamesu  aṭṭhasu  aṭṭhasu  ariyesu  aṭṭhaṅgikesu maggesu imesu kho
āvuso  aṭṭhasu dhammesu bhikkhu sammāsubhāvitacitto sammāpariyantadassāvī
sammatthābhisamecca  diṭṭheva  dhamme dukkhassantakaro hoti aṭṭha pañhā
aṭṭha  uddesā  aṭṭha  veyyākaraṇānīti  iti  yantaṃ vuttaṃ bhagavatā
idametaṃ paṭicca vuttaṃ
   {28.8}  nava  pañhā  nava  uddesā  nava veyyākaraṇānīti
iti  kho panetaṃ vuttaṃ bhagavatā kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ navasu āvuso
dhammesu    bhikkhu    sammānibbindamāno    sammāvirajjamāno
sammāvimuccamāno     sammāpariyantadassāvī    sammatthābhisamecca
diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaro  hoti  katamesu  navasu  navasu
sattāvāsesu imesu kho āvuso navasu dhammesu bhikkhu sammānibbindamāno
sammāvirajjamāno     sammāvimuccamāno    sammāpariyantadassāvī
sammatthābhisamecca  diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaro hoti nava pañhā
nava uddesā nava veyyākaraṇānīti iti yantaṃ vuttaṃ bhagavatā idametaṃ
paṭicca vuttaṃ
   {28.9} dasa pañhā dasa uddesā dasa veyyākaraṇānīti iti kho
panetaṃ vuttaṃ bhagavatā kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ dasasu āvuso dhammesu bhikkhu
sammāsubhāvitacitto  sammāpariyantadassāvī  sammatthābhisamecca  diṭṭheva
dhamme dukkhassantakaro hoti katamesu dasasu dasasu kusalakammapathesu imesu
kho  āvuso  dasasu  dhammesu sammāsubhāvitacitto sammāpariyantadassāvī
sammatthābhisamecca  diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaro hoti dasa pañhā
Dasa uddesā dasa veyyākaraṇānīti iti yantaṃ vuttaṃ bhagavatā idametaṃ
paṭicca vuttaṃ  iti kho āvuso yantaṃ vuttaṃ bhagavatā [1]- mahāpañhesu
eko pañho eko uddeso ekaṃ veyyākaraṇaṃ .pe. Dasa pañhā dasa
uddesā dasa veyyākaraṇānīti iti 2- imassa kho ahaṃ āvuso bhagavatā
saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāmi ākaṅkhamānā ca
pana tumhe āvuso bhagavantaññeva upasaṅkamitvā etamatthaṃ paripuccheyyātha
yathā no [3]- bhagavā byākaroti tathā naṃ dhāreyyāthāti.
   {28.10} Evaṃ ayyeti kho kajaṅgalā upāsakā kajaṅgalāya bhikkhuniyā
bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  kajaṅgalaṃ  bhikkhuniṃ
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu ekamantaṃ nisinnā kho kajaṅgalā
upāsakā  yāvatako  ahosi kajaṅgalāya bhikkhuniyā saddhiṃ kathāsallāpo
taṃ sabbaṃ bhagavato ārocesuṃ . sādhu sādhu gahapatayo paṇḍitā gahapatayo
kajaṅgalā bhikkhunī mahāpaññā gahapatayo kajaṅgalā bhikkhunī sacepi tumhe
gahapatayo maṃ upasaṅkamitvā etamatthaṃ puccheyyātha ahampicetaṃ evameva
byākareyyaṃ yathātaṃ kajaṅgalāya bhikkhuniyā byākataṃ eso ceva tassa attho
evañca naṃ dhāreyyāthāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 58-62. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=28&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=28&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=28&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=28&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=28              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7592              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7592              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :