ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
           Paccayākāravibhaṅgo
   [255]  Avijjāpaccayā  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  saḷāyatanapaccayā
phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayā
upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [256]  Tattha  katamā  avijjā  dukkhe aññāṇaṃ dukkhasamudaye
aññāṇaṃ   dukkhanirodhe   aññāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya
aññāṇaṃ ayaṃ vuccati avijjā.
   [257]  Tattha katame avijjāpaccayā saṅkhārā puññābhisaṅkhāro
apuññābhisaṅkhāro  āneñjābhisaṅkhāro  kāyasaṅkhāro  vacīsaṅkhāro
cittasaṅkhāro  .  tattha  katamo  puññābhisaṅkhāro  kusalā  cetanā
kāmāvacarā  rūpāvacarā  dānamayā  sīlamayā bhāvanāmayā ayaṃ vuccati
puññābhisaṅkhāro  .  tattha katamo apuññābhisaṅkhāro akusalā cetanā
Kāmāvacarā  ayaṃ  vuccati  apuññābhisaṅkhāro  .  tattha  katamo
āneñjābhisaṅkhāro  kusalā  cetanā  arūpāvacarā  ayaṃ  vuccati
āneñjābhisaṅkhāro  .  tattha  katamo  kāyasaṅkhāro kāyasañcetanā
kāyasaṅkhāro vacīsañcetanā vacīsaṅkhāro manosañcetanā cittasaṅkhāro.
Ime vuccanti avijjāpaccayā saṅkhārā.
   [258]  Tattha  katamaṃ  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  cakkhuviññāṇaṃ
sotaviññāṇaṃ    ghānaviññāṇaṃ    jivhāviññāṇaṃ    kāyaviññāṇaṃ
manoviññāṇaṃ idaṃ vuccati saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ.
   [259]  Tattha  katamaṃ  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  atthi  nāmaṃ
atthi  rūpaṃ  .  tattha  katamaṃ nāmaṃ vedanā saññā cetanā phasso
manasikāro idaṃ vuccati nāmaṃ . tattha katamaṃ rūpaṃ cattāro ca mahābhūtā
catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāya  rūpaṃ  idaṃ  vuccati  rūpaṃ  . iti
idañca nāmaṃ idañca rūpaṃ idaṃ vuccati viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ.
   [260]  Tattha  katamaṃ  nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  cakkhāyatanaṃ
sotāyatanaṃ  ghānāyatanaṃ  jivhāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ manāyatanaṃ idaṃ vuccati
nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ.
   [261]  Tattha  katamo  saḷāyatanapaccayā  phasso cakkhusamphasso
sotasamphasso   ghānasamphasso   jivhāsamphasso   kāyasamphasso
manosamphasso ayaṃ vuccati saḷāyatanapaccayā phasso.
   [262]  Tattha  katamā  phassapaccayā  vedanā  cakkhusamphassajā
vedanā   sotasamphassajā   vedanā   ghānasamphassajā   vedanā
jivhāsamphassajā  vedanā  kāyasamphassajā  vedanā  manosamphassajā
vedanā ayaṃ vuccati phassapaccayā vedanā .
   [263] Tattha katamā vedanāpaccayā taṇhā rūpataṇhā saddataṇhā
gandhataṇhā  rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  ayaṃ  vuccati
vedanāpaccayā taṇhā.
   [264]  Tattha  katamaṃ  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  kāmupādānaṃ
diṭṭhupādānaṃ  sīlabbatupādānaṃ attavādupādānaṃ idaṃ vuccati taṇhāpaccayā
upādānaṃ.
   [265]  Tattha  katamo  upādānapaccayā  bhavo duvidhena bhavo
atthi  kammabhavo  atthi  upapattibhavo  .  tattha  katamo  kammabhavo
puññābhisaṅkhāro  apuññābhisaṅkhāro  āneñjābhisaṅkhāro  ayaṃ  vuccati
kammabhavo sabbampi bhavagāmikammaṃ kammabhavo . tattha katamo upapattibhavo
kāmabhavo  rūpabhavo  arūpabhavo  saññābhavo  asaññābhavo  nevasaññā-
nāsaññābhavo   ekavokārabhavo  catuvokārabhavo  pañcavokārabhavo
ayaṃ vuccati upapattibhavo . iti ayañca kammabhavo ayañca upapattibhavo
ayaṃ vuccati upādānapaccayā bhavo.
   [266] Tattha katamā bhavapaccayā jāti yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhi  tamhi sattanikāye jāti sañjāti okkanti abhinibbatti khandhānaṃ
Pātubhāvo āyatanānaṃ paṭilābho ayaṃ vuccati bhavapaccayā jāti.
   [267]  Tattha  katamaṃ jātipaccayā jarāmaraṇaṃ atthi jarā atthi
maraṇaṃ  .  tattha katamā jarā yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi
sattanikāye  jarā  jīraṇatā  khaṇḍiccaṃ  pāliccaṃ  valittacatā āyuno
saṃhāni  indriyānaṃ  paripāko  ayaṃ  vuccati  jarā  . tattha katamaṃ
maraṇaṃ  yā  tesaṃ  tesaṃ  sattānaṃ  tamhā tamhā sattanikāyā cuti
cavanatā  bhedo  antaradhānaṃ  maccu maraṇaṃ kālakiriyā khandhānaṃ bhedo
kaḷevarassa  nikkhepo  jīvitindriyassa upacchedo idaṃ vuccati maraṇaṃ .
Iti ayañca jarā idañca maraṇaṃ idaṃ vuccati jātipaccayā jarāmaraṇaṃ.
   [268] Tattha katamo soko ñātibyasanena vā phuṭṭhassa bhogabyasanena
vā  phuṭṭhassa  rogabyasanena  vā phuṭṭhassa sīlabyasanena vā phuṭṭhassa
diṭṭhibyasanena   vā   phuṭṭhassa   aññataraññatarena   byasanena
samannāgatassa  aññataraññatarena  dukkhadhammena  phuṭṭhassa soko socanā
socitattaṃ  antosoko  antoparisoko cetaso parijjhāyanā domanassaṃ
sokasallaṃ ayaṃ vuccati soko.
   [269]  Tattha  katamo  paridevo  ñātibyasanena vā phuṭṭhassa
bhogabyasanena  vā  phuṭṭhassa  rogabyasanena vā phuṭṭhassa sīlabyasanena
vā  phuṭṭhassa  diṭṭhibyasanena  vā phuṭṭhassa aññataraññatarena byasanena
samannāgatassa  aññataraññatarena  dukkhadhammena  phuṭṭhassa  ādevo
Paridevo ādevanā paridevanā ādevitattaṃ paridevitattaṃ vācā palāpo
vippalāpo lālapo lālapanā lālapitattaṃ ayaṃ vuccati paridevo.
   [270]  Tattha  katamaṃ  dukkhaṃ  yaṃ kāyikaṃ asātaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ
kāyasamphassajaṃ  asātaṃ  dukkhaṃ  vedayitaṃ kāyasamphassajā asātā dukkhā
vedanā idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [271]  Tattha  katamaṃ  domanassaṃ  yaṃ cetasikaṃ asātaṃ cetasikaṃ
dukkhaṃ  cetosamphassajaṃ  asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā asātā
dukkhā vedanā idaṃ vuccati domanassaṃ.
   [272]  Tattha  katamo  upāyāso ñātibyasanena vā phuṭṭhassa
bhogabyasanena  vā  phuṭṭhassa  rogabyasanena vā phuṭṭhassa sīlabyasanena
vā  phuṭṭhassa  diṭṭhibyasanena  vā phuṭṭhassa aññataraññatarena byasanena
samannāgatassa  aññataraññatarena  dukkhadhammena  phuṭṭhassa  āyāso
upāyāso āyāsitattaṃ upāyāsitattaṃ ayaṃ vuccati upāyāso.
   [273]  Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa samudayo hotīti
evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  saṅgati  hoti samāgamo hoti
samodhānaṃ  hoti pātubhāvo hoti tena vuccati evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
           Suttantabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 181-185. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=35&item=255&items=19              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=35&item=255&items=19&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=35&item=255&items=19              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=35&item=255&items=19              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=255              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=3266              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=3266              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :