ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
            paṭiccavāro
   [26]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā . siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  .  siyā  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo
uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca
abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā kusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ
hetupaccayā  .  siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca
dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [27]  Siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā . siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  .  siyā  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo
uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca
abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  . siyā akusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ
Hetupaccayā  .  siyā  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca
dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  akusalaṃ  dhammaṃ paṭicca
kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [28] Siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  .  siyā  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo
uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca
kusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā .
Siyā  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca abyākato ca dhammā
uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  abyākataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo
ca  akusalo  ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā abyākataṃ
dhammaṃ  paṭicca  kusalo  ca  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā
uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [29]  Siyā  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā  kusalañca  abyākatañca
dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā . siyā
kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  .  siyā kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca
abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā . siyā kusalañca
@Footnote: 1 uddesavārotipi pucchāvārotipi paṇṇattivārotipi.
Abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā
uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
paṭicca  kusalo  ca  akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā .
Siyā  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo ca akusalo ca
abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [30]  Siyā  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā  akusalañca abyākatañca
dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā . siyā
akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  .  siyā  akusalañca  abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo
ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā
akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca  abyākato ca
dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  akusalañca abyākatañca
dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
Siyā   akusalañca   abyākatañca   dhammaṃ   paṭicca   kusalo
ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [31]  Siyā  kusalañca  akusalañca dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo
uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca
akusalo  dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā kusalañca akusalañca
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā
Kusalañca  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  ca  abyākato  ca
dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  kusalañca  akusalañca
dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ
hetupaccayā  .  siyā  kusalañca  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
ca  akusalo  ca  dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā kusalañca
akusalañca  dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [32]  Siyā  kusalañca  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ paṭicca
kusalo  dhammo  uppajjeyya hetupaccayā . siyā kusalañca akusalañca
abyākatañca   dhammaṃ   paṭicca   akusalo  dhammo  uppajjeyya
hetupaccayā  .  siyā  kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca
abyākato  dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā  kusalañca
akusalañca  abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  kusalañca akusalañca abyākatañca
dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ
hetupaccayā  .  siyā  kusalañca  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
paṭicca  kusalo  ca  akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā .
Siyā  kusalañca  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  ca
akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [33]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
Ārammaṇapaccayā . yathā hetupaccayo vitthārito evaṃ ārammaṇapaccayopi
vitthāretabbo vācanāmaggena.
   [34]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
adhipatipaccayā  .  anantarapaccayā  samanantarapaccayā  sahajātapaccayā
aññamaññapaccayā   nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā
pacchājātapaccayā   āsevanapaccayā   kammapaccayā   vipākapaccayā
āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā
vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā.
   [35]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
avigatapaccayā  .  siyā  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca . abyākataṃ dhammaṃ
paṭicca  .  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  .  akusalañca
abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  .  kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca .
Kusalañca  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo
uppajjeyya  akusalo  dhammo  uppajjeyya  abyākato  dhammo
uppajjeyya  kusalo  ca  abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ akusalo
ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ kusalo ca akusalo ca akusalo ca
dhammā  uppajjeyyuṃ  kusalo  ca  akusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjeyyuṃ  avigatapaccayā  .  yathā  hetupaccayo vitthārito evaṃ
avigatapaccayopi vitthāretabbo vācanāmaggena.
           Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [36]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .pe.  siyā  kusalañca  akusalañca
abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  ca  akusalo ca abyākato ca
dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā ārammaṇapaccayā.
   [37]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  adhipatipaccayā  .pe.  hetupaccayā  anantarapaccayā .
Hetupaccayā samanantarapaccayā .pe. Hetupaccayā avigatapaccayā.
            Dumūlakaṃ.
   [38]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā   ārammaṇapaccayā   adhipatipaccayā  .  hetupaccayā
ārammaṇapaccayā  anantarapaccayā  .pe.  hetupaccayā ārammaṇapaccayā
avigatapaccayā.
            Timūlakaṃ.
   [39]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā  anantarapaccayā  .pe.
Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā avigatapaccayā.
            Catumūlakaṃ.
   [40]  Pañcamūlakādikā  saṅkhittā  . ekamūlakaṃ dumūlakaṃ timūlakaṃ
catumūlakaṃ pañcamūlakaṃ sabbamūlakaṃ asammūyhantena vitthāretabbaṃ.
           Hetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [41]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
ārammaṇapaccayā  hetupaccayā  .  ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā
.pe.  ārammaṇapaccayā  avigatapaccayā  .  siyā  kusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjeyya  adhipatipaccayā  anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā   ..  .
Avigatapaccayā  hetupaccayā  .  avigatapaccayā  ārammaṇapaccayā .
Avigatapaccayā adhipatipaccayā. Avigatapaccayā vigatapaccayā.
   [42]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
avigatapaccayā   hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .  avigatapaccayā
hetupaccayā   adhipatipaccayā   .   avigatapaccayā   hetupaccayā
anantarapaccayā. Avigatapaccayā hetupaccayā vigatapaccayā.
   [43]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
avigatapaccayā   hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā  .
Avigatapaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  anantarapaccayā  .. .
Vigatapaccayā.
   [44]  Ekekassa  padassa  ekamūlakaṃ  dumūlakaṃ timūlakaṃ catumūlakaṃ
pañcamūlakaṃ sabbamūlakaṃ asammūyhantena vitthāretabbaṃ.
     Tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ  dukattikañceva tikaddukañca
     tikattikañceva dukaddukañca   cha anulomamhi nayā sugambhirā.
   [45]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
Nahetupaccayā  .  yathā  anulome  hetupaccayo  vitthārito  evaṃ
paccanīyepi nahetupaccayo vitthāretabbo.
   [46]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
naārammaṇapaccayā  . naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā
nasahajātapaccayā      naaññamaññapaccayā      nanissayapaccayā
naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā
nakammapaccayā   navipākapaccayā   naāhārapaccayā  naindriyapaccayā
najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā
navippayuttapaccayā   noatthipaccayā  nonatthipaccayā  novigatapaccayā
noavigatapaccayā.
   [47]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  .  yathā  anulome  ekekassa
padassa  ekamūlakaṃ  dumūlakaṃ  timūlakaṃ  catumūlakaṃ  yāva  tevīsatimūlakaṃ
evaṃ paccanīyepi vitthāretabbaṃ.
     Tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ  dukattikañceva tikaddukañca
     tikattikañceva dukaddukañca   cha paccanīyamhi nayā sugambhirā.
   [48]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  naārammaṇapaccayā  .  siyā  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
akusalo  dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā  naārammaṇapaccayā .
Yathā  anulome  hetupaccayo  vitthārito  evaṃ  anulomapaccanīyepi
Padaṃ vitthāretabbaṃ.
   [49]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  naadhipatipaccayā  .  hetupaccayā naanantarapaccayā .pe.
Hetupaccayā noavigatapaccayā.
   [50]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā   ārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā  .  hetupaccayā
ārammaṇapaccayā  naanantarapaccayā  .pe. hetupaccayā ārammaṇapaccayā
noavigatapaccayā  .  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā
naanantarapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā   adhipatipaccayā
noavigatapaccayā  .  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā
anantarapaccayā   nasamanantarapaccayā   hetupaccayā  ārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā  anantarapaccayā  noavigatapaccayā  .  hetupaccayā
ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā  anantarapaccayā  samanantarapaccayā  ..
Sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā   nissayapaccayā  upanissayapaccayā
purejātapaccayā   pacchājātapaccayā  āsevanapaccayā  kammapaccayā
vipākapaccayā   āhārapaccayā   indriyapaccayā   jhānapaccayā
maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā
natthipaccayā vigatapaccayā .. Noavigatapaccayā.
   [51]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā  anantarapaccayā  .pe.  avigatapaccayā
Nahetupaccayā   .   avigatapaccayā   naārammaṇapaccayā   .pe.
Avigatapaccayā   novigatapaccayā   .  avigatapaccayā  hetupaccayā
naārammaṇapaccayā  avigatapaccayā  hetupaccayā  novigatapaccayā .
Avigatapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā   naadhipatipaccayā
avigatapaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  novigatapaccayā  .
Avigatapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā
samanantarapaccayā sahajātapaccayā .pe. .. Novigatapaccayā.
     Tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ  dukattikañceva tikaddukañca
     tikattikañceva dukaddukañca   cha anulomapaccanīyamhi nayā sugambhirā.
   [52]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
nahetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .  siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo
dhammo   uppajjeyya   nahetupaccayā   adhipatipaccayā   .pe.
Nahetupaccayā avigatapaccayā.
   [53]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
nahetupaccayā    naārammaṇapaccayā    adhipatipaccayā    .pe.
Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  avigatapaccayā  .  nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā .. naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā
.pe.    noatthipaccayā    nonatthipaccayā    novigatapaccayā
.. Avigatapaccayā.
   [54]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
Naārammaṇapaccayā hetupaccayā.
   [55]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
naārammaṇapaccayā   adhipatipaccayā   .pe.   naārammaṇapaccayā
avigatapaccayā  .pe. noavigatapaccayā hetupaccayā . noavigatapaccayā
ārammaṇapaccayā   .pe.   noavigatapaccayā   vigatapaccayā  .
Noavigatapaccayā   nahetupaccayā  ārammaṇapaccayā  noavigatapaccayā
nahetupaccayā   vigatapaccayā  .  noavigatapaccayā  nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā   ..  naadhipatipaccayā  .pe.  noatthipaccayā
nonatthipaccayā .. Vigatapaccayā.
     Tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ  dukattikañceva tikaddukañca
     tikattikañceva dukaddukañca   cha paccanīyānulomamhi nayā sugambhirā.
         Paṇṇattivāro 1- niṭṭhito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 14-24. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=26&items=30              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=26&items=30&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=26&items=30              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=26&items=30              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=26              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=10219              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=10219              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :