ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
            nahetumūlakaṃ
   [679]  Nahetuyā  paṇṇarasa  naārammaṇe  paṇṇarasa naadhipatiyā
paṇṇarasa    naanantare   paṇṇarasa   nasamanantare   paṇṇarasa
nasahajāte  ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye  ekādasa
naupanissaye  paṇṇarasa  napurejāte  terasa  napacchājāte  paṇṇarasa
naāsevane   paṇṇarasa  nakamme  paṇṇarasa  navipāke  paṇṇarasa
naāhāre  paṇṇarasa  naindriye  paṇṇarasa  najhāne paṇṇarasa namagge
Paṇṇarasa  nasampayutte  ekādasa  navippayutte  nava  noatthiyā nava
nonatthiyā paṇṇarasa novigate paṇṇarasa noavigate nava.
   [680]  Nahetupaccayā  naārammaṇe  paṇṇarasa ... naadhipatiyā
paṇṇarasa  naanantare  paṇṇarasa  nasamanantare  paṇṇarasa  nasahajāte
ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye  ekādasa  naupanissaye
paṇṇarasa  napurejāte  terasa  napacchājāte  paṇṇarasa  naāsevane
paṇṇarasa  nakamme  paṇṇarasa  navipāke  paṇṇarasa  naāhāre paṇṇarasa
naindriye  paṇṇarasa  najhāne  paṇṇarasa namagge paṇṇarasa nasampayutte
ekādasa   navippayutte   nava   noatthiyā  nava  nonatthiyā
paṇṇarasa novigate paṇṇarasa noavigate nava.
   [681]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  paṇṇarasa
...  naanantare  paṇṇarasa nasamanantare paṇṇarasa nasahajāte ekādasa
naaññamaññe  ekādasa  nanissaye  ekādasa  naupanissaye  terasa
napurejāte  terasa  napacchājāte  paṇṇarasa  naāsevane  paṇṇarasa
nakamme  paṇṇarasa  navipāke  paṇṇarasa naāhāre paṇṇarasa naindriye
paṇṇarasa  najhāne  paṇṇarasa  namagge  paṇṇarasa nasampayutte ekādasa
navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  paṇṇarasa  novigate
paṇṇarasa noavigate nava.
   [682]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajāte ekādasa ... Naaññamaññe
Ekādasa  nanissaye  ekādasa  naupanissaye  terasa  napurejāte
terasa  napacchājāte  paṇṇarasa naāsevane paṇṇarasa nakamme paṇṇarasa
navipāke  paṇṇarasa  naāhāre  paṇṇarasa naindriye paṇṇarasa najhāne
paṇṇarasa  namagge  paṇṇarasa  nasampayutte  ekādasa navippayutte nava
noatthiyā nava nonatthiyā paṇṇarasa novigate paṇṇarasa noavigate nava.
   [683]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā   nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā  naaññamaññe
ekādasa ... nanissaye ekādasa naupanissaye satta napurejāte ekādasa
napacchājāte  nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke
ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa
namagge  ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā
nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava.
   [684]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā  naaññamaññapaccayā
nanissaye  ekādasa  ...  naupanissaye satta napurejāte ekādasa
napacchājāte  nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke
ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa
namagge  ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā
nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava.
   [685]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
Naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā  naaññamaññapaccayā
nanissayapaccayā   naupanissaye   pañca   napurejāte   ekādasa
napacchājāte  nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke
ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa
namagge  ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā
nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava.
   [686]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā  naaññamaññapaccayā
nanissayapaccayā    naupanissayapaccayā    napurejāte    pañca
...  napacchājāte  tīṇi naāsevane pañca nakamme pañca navipāke
pañca  naāhāre  pañca  naindriye  pañca  najhāne pañca namagge
pañca  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve
nonatthiyā pañca novigate pañca noavigate dve.
   [687]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā  naaññamaññapaccayā
nanissayapaccayā      naupanissayapaccayā     napurejātapaccayā
napacchājāte  tīṇi  ... naāsevane pañca nakamme pañca navipāke
pañca  naāhāre  pañca  naindriye  pañca  najhāne pañca namagge
pañca  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve
nonatthiyā pañca novigate pañca noavigate dve.
   [688]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  .  saṅkhittaṃ . napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevane  tīṇi  ... nakamme ekaṃ navipāke
tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge
tīṇi  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi noavigate dve.
   [689] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā .pe. Napacchājātapaccayā
naāsevanapaccayā  nakammapaccayā  navipāke  ekaṃ  ...  naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [690]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  .pe. nakammapaccayā
navipākapaccayā  naāhārapaccayā  najhānapaccayā  namagge  ekaṃ ...
Nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [691]   Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naāhārapaccayā
najhānapaccayā namagge ekaṃ ... nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [692]  Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā .pe. naāhārapaccayā
najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā
nonatthipaccayā novigate ekaṃ.
   [693]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  .pe. nakammapaccayā
Navipākapaccayā  naindriyapaccayā  najhāne  ekaṃ ... namagge ekaṃ
nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [694]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  .pe. nakammapaccayā
navipākapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā
navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigate ekaṃ.
           Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 228-233. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=679&items=16              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=679&items=16&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=679&items=16              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=679&items=16              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=679              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :