ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī
   [1] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā antarā ca rājagahaṃ
antarā  ca  nāḷandaṃ  addhānamaggapaṭipanno  hoti mahatā bhikkhusaṃghena
saddhiṃ  pañcamattehi bhikkhusatehi . suppiyopi kho paribbājako antarā
ca  rājagahaṃ  antarā  ca  nāḷandaṃ addhānamaggapaṭipanno hoti saddhiṃ
antevāsinā  brahmadattena  māṇavena  .  tatra  sudaṃ  suppiyo
paribbājako  anekapariyāyena  buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa
avaṇṇaṃ  bhāsati  saṃghassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  .  suppiyassa  pana
paribbājakassa  antevāsī  brahmadatto  māṇavo  anekapariyāyena
buddhassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  saṃghassa  vaṇṇaṃ
bhāsati . Itiha te ubho ācariyantevāsī aññamaññassa ujuvipaccanikavādā 1-
bhagavantaṃ piṭṭhito piṭṭhito anubandhā 2- honti bhikkhusaṃghañca.
   {1.1} Athakho bhagavā ambalaṭṭhikāyaṃ rājāgārake ekarattivāsaṃ upagañchi
@Footnote: 1 Sī. ujuvipaccanīkavādā. 2 anubaddhātipi pāṭho.
Saddhiṃ  bhikkhusaṃghena  .  suppiyopi  kho  paribbājako  ambalaṭṭhikāyaṃ
rājāgārake ekarattivāsaṃ upagañchi 1- saddhiṃ antevāsinā brahmadattena
māṇavena  .  tatrapi  sudaṃ  suppiyo  paribbājako  anekapariyāyena
buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  saṃghassa  avaṇṇaṃ
bhāsati  .  suppiyassa  pana  paribbājakassa  antevāsī  brahmadatto
māṇavo  anekapariyāyena  buddhassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  vaṇṇaṃ
bhāsati  saṃghassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  . itiha te ubho ācariyantevāsī
aññamaññassa  ujuvipaccanikavādā  bhagavantaṃ  piṭṭhito  piṭṭhito anubandhā
honti bhikkhusaṃghañca.
   {1.2} Athakho sambahulānaṃ bhikkhūnaṃ rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhitānaṃ
maṇḍalamāḷe  sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  ayaṃ saṃkhiyadhammo 2- udapādi
acchariyaṃ āvuso abbhūtaṃ 3- āvuso yāvañcidaṃ tena bhagavatā jānatā
passatā   arahatā   sammāsambuddhena  sattānaṃ  nānādhimuttikatā
supaṭividitā  4-  ayaṃ  hi  suppiyo  paribbājako  anekapariyāyena
buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  saṃghassa  avaṇṇaṃ
bhāsati  suppiyassa  pana  paribbājakassa  antevāsī  brahmadatto
māṇavo  anekapariyāyena  buddhassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  vaṇṇaṃ
bhāsati  saṃghassa  vaṇṇaṃ bhāsati itiha ime ubho 5- ācariyantevāsī
aññamaññassa   ujuvipaccanikavādā   bhagavantaṃ   piṭṭhito   piṭṭhito
@Footnote: 1 upagacchītipi pāṭho. 2 saṃkhiyādhammotipi pāṭho. 3 Yu. abbhutaṃ.
@4 suppaṭividitātipi pāṭho. 5 itiha te ime ubhotipi pāṭho.
Anubandhā honti bhikkhusaṃghañcāti.
   {1.3} Athakho bhagavā tesaṃ bhikkhūnaṃ imaṃ saṃkhiyadhammaṃ viditvā yena
maṇḍalamāḷo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte āsane nisīdi .
Nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi kāya nuttha bhikkhave etarahi kathāya
sannisinnā sannipatitā kā ca pana vo antarā kathā vippakatāti .
Evaṃ vutte te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ idha bhante amhākaṃ rattiyā
paccūsasamayaṃ  paccuṭṭhitānaṃ  maṇḍalamāḷe  sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ
ayaṃ  saṃkhiyadhammo  udapādi acchariyaṃ āvuso abbhūtaṃ āvuso yāvañcidaṃ
tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā sammāsambuddhena sattānaṃ
nānādhimuttikatā supaṭividitā ayaṃ hi suppiyo paribbājako anekapariyāyena
buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  saṃghassa  avaṇṇaṃ
bhāsati  suppiyassa  pana paribbājakassa antevāsī brahmadatto māṇavo
anekapariyāyena  buddhassa  vaṇṇaṃ bhāsati dhammassa vaṇṇaṃ bhāsati saṃghassa
vaṇṇaṃ  bhāsati  itiha  ime  ubho  ācariyantevāsī  aññamaññassa
ujuvipaccanikavādā  bhagavantaṃ  piṭṭhito  piṭṭhito  anubandhā  honti
bhikkhusaṃghañcāti ayaṃ kho no bhante antarā kathā vippakatā atha bhagavā
anuppattoti.
   {1.4} Mamaṃ vā bhikkhave pare avaṇṇaṃ bhāseyyuṃ dhammassa vā
avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  saṃghassa  vā  avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  tatra  tumhehi
na āghāto na apaccayo na cetaso anabhiraddhi karaṇīyā . mamaṃ vā
Bhikkhave  pare  avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  dhammassa  vā  avaṇṇaṃ bhāseyyuṃ
saṃghassa  vā  avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  tatra  ce  tumhe assatha kupitā
vā anattamanā vā tumhaññevassa tena antarāyo . Mamaṃ vā bhikkhave
pare  avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  dhammassa vā avaṇṇaṃ bhāseyyuṃ saṃghassa vā
avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  tatra  ce tumhe assatha kupitā vā anattamanā
vā apinu tumhe paresaṃ subhāsitaṃ vā dubbhāsitaṃ vā ājāneyyāthāti.
Nohetaṃ  bhante  .  mamaṃ  vā  bhikkhave  pare  avaṇṇaṃ bhāseyyuṃ
dhammassa  vā  avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  saṃghassa  vā  avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ
tatra  tumhehi  abhūtaṃ  abhūtato  nibbeṭhetabbaṃ  itipetaṃ  abhūtaṃ
itipetaṃ atacchaṃ natthipetaṃ amhesu na ca panetaṃ amhesu saṃvijjatīti.
   {1.5} Mamaṃ vā bhikkhave pare vaṇṇaṃ bhāseyyuṃ dhammassa vā vaṇṇaṃ
bhāseyyuṃ saṃghassa vā vaṇṇaṃ bhāseyyuṃ tatra tumhehi na ānando na
somanassaṃ na cetaso ubbilāvitattaṃ karaṇīyaṃ . mamaṃ vā bhikkhave pare
vaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  dhammassa  vā  vaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ saṃghassa vā vaṇṇaṃ
bhāseyyuṃ  tatra  ce  tumhe  bhikkhave  assatha  ānandino sumanā
ubbilāvitattā  tumhaññevassa  tena antarāyo . mamaṃ vā bhikkhave
pare  vaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  dhammassa  vā  vaṇṇaṃ bhāseyyuṃ saṃghassa vā
vaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  tatra  tumhehi  bhūtaṃ  bhūtato paṭijānitabbaṃ itipetaṃ
bhūtaṃ itipetaṃ tacchaṃ atthipetaṃ amhesu saṃvijjati ca panetaṃ amhesūti.
   [2] Appamattakaṃ kho panetaṃ bhikkhave oramattakaṃ sīlamattakaṃ yena
Puthujjano  tathāgatassa  vaṇṇaṃ  vadamāno  vadeyya  .  katamañcetaṃ
bhikkhave  appamattakaṃ  oramattakaṃ sīlamattakaṃ yena puthujjano tathāgatassa
vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [3] Pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā paṭivirato samaṇo gotamo
nihitadaṇḍo  nihitasattho  lajjī  dayāpanno  sabbapāṇabhūtahitānukampī
viharatīti . iti vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno
vadeyya  .  adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā  paṭivirato  samaṇo
gotamo  dinnādāyī  dinnapāṭikaṃkhī  athenena  sucibhūtena  attanā
viharatīti . iti vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno
vadeyya . abrahmacariyaṃ pahāya brahmacārī samaṇo gotamo ārācārī
virato methunā gāmadhammāti . iti vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa
vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [4]  Musāvādaṃ  pahāya  musāvādā paṭivirato samaṇo gotamo
saccavādī saccasandho ṭheto 1- paccayiko avisaṃvādako lokassāti .
Iti  vā  hi  bhikkhave  puthujjano  tathāgatassa  vaṇṇaṃ  vadamāno
vadeyya  .  pisuṇaṃ  vācaṃ pahāya pisuṇāya vācāya paṭivirato samaṇo
gotamo  ito  sutvā  na amutra akkhātā imesaṃ bhedāya amutra
vā  sutvā  na  imesaṃ  akkhātā amūsaṃ bhedāya . iti bhinnānaṃ
vā  sandhātā  sahitānaṃ  vā  anuppadātā samaggārāmo samaggarato
@Footnote: 1 Sī. theto.
Samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitāti  .  iti vā hi bhikkhave
puthujjano  tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya . pharusaṃ vācaṃ pahāya
pharusāya  vācāya  paṭivirato samaṇo gotamo yā sā vācā nelā
kaṇṇasukhā  pemanīyā  hadayaṅgamā  porī  bahujanakantā  bahujanamanāpā
tathārūpiṃ vācaṃ bhāsitāti . iti vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa
vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   {4.1}  Samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā  paṭivirato samaṇo
gotamo  kālavādī  bhūtavādī  atthavādī dhammavādī vinayavādī nidhānavatiṃ
vācaṃ bhāsitā kālena sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasañhitanti . iti vā
hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [5]  Bījagāmabhūtagāmasamārambhā  paṭivirato  samaṇo gotamoti .
Iti vā hi bhikkhave .pe.
   [6] Ekabhattiko samaṇo gotamo rattūparato virato vikālabhojanā.
Naccagītavāditavisūkadassanā   paṭivirato   samaṇo   gotamo  .
Mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā  paṭivirato  samaṇo gotamo .
Uccāsayanamahāsayanā paṭivirato samaṇo gotamo . jātarūparajatapaṭiggahaṇā
paṭivirato samaṇo gotamo.
   [7]  Āmakadhaññapaṭiggahaṇā  paṭivirato  samaṇo  gotamo .
Āmakamaṃsapaṭiggahaṇā  paṭivirato samaṇo gotamo . itthīkumārikapaṭiggahaṇā
paṭivirato  samaṇo  gotamo  .  dāsīdāsapaṭiggahaṇā paṭivirato samaṇo
Gotamo  .  ajeḷakapaṭiggahaṇā  paṭivirato  samaṇo  gotamo .
Kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā    paṭivirato   samaṇo   gotamo   .
Hatthigavassavaḷavāpaṭiggahaṇā   paṭivirato   samaṇo   gotamo  .
Khettavatthupaṭiggahaṇā paṭivirato samaṇo gotamo.
   [8]  Dūteyyapahiṇagamanānuyogā  paṭivirato  samaṇo  gotamo .
Kayavikkayā  paṭivirato  samaṇo  gotamo  .  tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā
paṭivirato  samaṇo  gotamo  . ukkoṭanavañcananikatisāviyogā paṭivirato
samaṇo  gotamo . chedanavadhabandhanaviparāmosaālopasahasākārā paṭivirato
samaṇo  gotamoti  .  iti  vā  hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa
vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
           Cūḷasīlaṃ niṭṭhitaṃ.
   [9] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  bījagāmabhūtagāmasamārambhaṃ anuyuttā
viharanti  . seyyathīdaṃ . mūlabījaṃ khandhabījaṃ phalabījaṃ aggabījaṃ bījabījameva
pañcamaṃ  iti vā . iti evarūpā bījagāmabhūtagāmasamārambhā paṭivirato
samaṇo  gotamoti  .  iti  vā  hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa
vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [10] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ sannidhikārakaparibhogaṃ 1- anuyuttā
@Footnote: 1 sannidhikāraparibhogantipi pāṭho.
Viharanti  .  seyyathīdaṃ  .  annasannidhi  1- pānasannidhi vatthasannidhi
yānasannidhi  sayanasannidhi  vilepanasannidhi  gandhasannidhi  āmisasannidhi  iti
vā  .  iti  evarūpā  sannidhikārakaparibhogā  paṭivirato  samaṇo
gotamoti  .  iti  vā  hi  bhikkhave  puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ
vadamāno vadeyya.
   [11] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ visūkadassanaṃ anuyuttā viharanti .
Seyyathīdaṃ  .  naccaṃ  gītaṃ vāditaṃ pekkhaṃ akkhānaṃ pāṇissaraṃ vetāḷaṃ
kumbhathūnaṃ  sobhanagarakaṃ  2-  caṇḍālaṃ  vaṃsaṃ dhovanaṃ hatthiyuddhaṃ assayuddhaṃ
mahisayuddhaṃ  usabhayuddhaṃ  ajayuddhaṃ  meṇḍayuddhaṃ  kukkuṭayuddhaṃ  vaṭṭakayuddhaṃ
daṇḍayuddhaṃ   muṭṭhiyuddhaṃ  nibbuddhaṃ  uyyodhikaṃ  balaggaṃ  senābyūhaṃ
anīkadassanaṃ  iti  vā  .  iti  evarūpā  visūkadassanā  paṭivirato
samaṇo  gotamoti  .  iti  vā  hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa
vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [12] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  jūtappamādaṭṭhānānuyogamanuyuttā
viharanti  .  seyyathīdaṃ  .  aṭṭhapadaṃ  dasapadaṃ  ākāsaṃ  parihārapathaṃ
santikaṃ  khalikaṃ  3- ghaṭikaṃ salākahatthaṃ akkhaṃ paṅgacīraṃ vaṅkakaṃ mokkhacikaṃ
@Footnote: 1 annasannidhintipi annasannidhītipi dissati. 2 sobhananaṅgarakantipi
@sobhaṇagarakantipi sobhanakaraṇantipi sobhaṇakantipi pāṭhantaraṃ. 3 balikaṃ.
Ciṅgulikaṃ 1- pattāḷhakaṃ rathakaṃ dhanukaṃ akkhalikaṃ manesikaṃ 2- yathāvajjaṃ iti
vā  .  iti  evarūpā  jūtappamādaṭṭhānānuyogā  paṭivirato samaṇo
gotamoti  .  iti  vā  hi  bhikkhave  puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ
vadamāno vadeyya.
   [13] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  uccāsayanamahāsayanaṃ  anuyuttā
viharanti . seyyathīdaṃ . āsandiṃ pallaṅkaṃ goṇakaṃ cittakaṃ paṭikaṃ paṭalikaṃ
tūlikaṃ vikatikaṃ uddhalomiṃ 3- ekantalomiṃ kaṭṭhissaṃ 4- koseyyaṃ kuttakaṃ 5-
hatthattharaṃ  assattharaṃ  rathattharaṃ  ajinappaveṇiṃ  kādalimigapavarapaccattharaṇaṃ
sauttaracchadaṃ  ubhatolohitakūpadhānaṃ  iti  vā  .  iti  evarūpā
uccāsayanamahāsayanā   paṭivirato   samaṇo  gotamoti  .  iti
vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [14] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ maṇḍanavibhūsanaṭṭhānānuyogaṃ anuyuttā
viharanti . seyyathīdaṃ . ucchādanaṃ parimaddanaṃ nahāpanaṃ sambāhanaṃ ādāsaṃ
añjanaṃ  mālāvilepanaṃ  mukhacuṇṇakaṃ  mukhālepaṃ  6- hatthabandhaṃ sikhābandhaṃ
daṇḍaṃ  nālikaṃ  asiṃ  khaggaṃ  chattaṃ  citrupāhanaṃ uṇhīsaṃ maṇiṃ vālavījaniṃ
odātāni  vatthāni  dīghadasāni  iti  vā  .  iti  evarūpā
@Footnote: 1 ciṅgulakaṃ. 2 mānesikaṃ. 3 uddalomiṃ. 4 kaṭṭissaṃ.
@5 kuṭṭakaṃ. 6 mukhālepanaṃ.
Maṇḍanavibhūsanaṭṭhānānuyogā  paṭivirato  samaṇo  gotamoti  .  iti
vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [15] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te evarūpaṃ tiracchānakathaṃ anuyuttā viharanti .
Seyyathīdaṃ  .  rājakathaṃ  corakathaṃ  mahāmattakathaṃ  senākathaṃ  bhayakathaṃ
yuddhakathaṃ  annakathaṃ  pānakathaṃ  vatthakathaṃ  sayanakathaṃ  mālākathaṃ  gandhakathaṃ
ñātikathaṃ  yānakathaṃ  gāmakathaṃ  nigamakathaṃ  nagarakathaṃ  janapadakathaṃ  itthīkathaṃ
purisakathaṃ  1-  sūrakathaṃ visikhākathaṃ kumbhaṭṭhānakathaṃ pubbapetakathaṃ nānattakathaṃ
lokakkhāyikaṃ  samuddakkhāyikaṃ  iti  bhavābhavakathaṃ  iti  vā  .  iti
evarūpāya  tiracchānakathāya  paṭivirato  samaṇo  gotamoti  .  iti
vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [16] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te evarūpaṃ viggāhikakathaṃ anuyuttā viharanti .
Seyyathīdaṃ  .  na tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānāsi ahaṃ imaṃ dhammavinayaṃ
ājānāmi  .  kiṃ  tvaṃ  imaṃ dhammavinayaṃ ājānissasi micchāpaṭipanno
tvamasi  ahamasmi  sammāpaṭipanno  . sahitaṃ me asahitante . pure
vacanīyaṃ  pacchā  avaca . pacchā vacanīyaṃ pure avaca . adhiciṇṇante
vipparāvattaṃ  . āropito te vādo . niggahito tvamasi . cara
vādappamokkhāya  nibbeṭhehi  vā  sace pahosīti . iti evarūpāya
@Footnote: 1 Sī. purisakathanti idaṃ natthi.
Viggāhikakathāya  paṭivirato  samaṇo gotamoti . iti vā hi bhikkhave
puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [17] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  dūteyyapahiṇagamanānuyogaṃ anuyuttā
viharanti . seyyathīdaṃ . raññaṃ rājamahāmattānaṃ khattiyānaṃ brāhmaṇānaṃ
gahapatikānaṃ  kumārānaṃ  idha gaccha amutra gaccha idaṃ hara amutra idaṃ
āharāti  .  iti  evarūpā  dūteyyapahiṇagamanānuyogā  paṭivirato
samaṇo  gotamoti  .  iti  vā  hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa
vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [18] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  kuhakā  ca honti lapakā ca nemittikā
ca  nippesikā  ca lābhena ca lābhaṃ nijigiṃsitāro . iti evarūpā
kuhanalapanā  paṭivirato  samaṇo  gotamoti  .  iti vā hi bhikkhave
puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
           Majjhimasīlaṃ niṭṭhitaṃ.
   [19] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ  .  aṅgaṃ  nimittaṃ  uppādaṃ supinaṃ
lakkhaṇaṃ   mūsikacchinnaṃ   aggihomaṃ  dabbihomaṃ  thusahomaṃ  kaṇahomaṃ
taṇḍulahomaṃ  sappihomaṃ  telahomaṃ  mukhahomaṃ  lohitahomaṃ  aṅgavijjā
Vatthuvijjā  khettavijjā  sivavijjā  bhūtavijjā  bhūrivijjā  ahivijjā
visavijjā  vicchikavijjā  mūsikavijjā sakuṇavijjā vāyasavijjā pakkajjhānaṃ
saraparittānaṃ  migacakkaṃ  iti  vā . iti evarūpāya tiracchānavijjāya
micchājīvā  paṭivirato  samaṇo  gotamoti  .  iti vā hi bhikkhave
puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [20] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ  . maṇilakkhaṇaṃ daṇḍalakkhaṇaṃ vatthalakkhaṇaṃ
satthalakkhaṇaṃ  1-  asilakkhaṇaṃ  usulakkhaṇaṃ  dhanulakkhaṇaṃ  āvudhalakkhaṇaṃ  2-
itthīlakkhaṇaṃ   purisalakkhaṇaṃ   kumāralakkhaṇaṃ  kumārīlakkhaṇaṃ  dāsalakkhaṇaṃ
dāsīlakkhaṇaṃ   hatthilakkhaṇaṃ   assalakkhaṇaṃ   mahisalakkhaṇaṃ   usabhalakkhaṇaṃ
golakkhaṇaṃ   ajalakkhaṇaṃ   meṇḍalakkhaṇaṃ   kukkuṭalakkhaṇaṃ  vaṭṭakalakkhaṇaṃ
godhālakkhaṇaṃ  kaṇṇikālakkhaṇaṃ  kacchapalakkhaṇaṃ  migalakkhaṇaṃ  iti  vā .
Iti  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvā  paṭivirato  samaṇo
gotamoti  .  iti  vā  hi  bhikkhave  puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ
vadamāno vadeyya.
   [21] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ  .  raññaṃ  niyyānaṃ  bhavissati .
@Footnote: 1 Sī. Yu. satthalakkhaṇanti idaṃ na dissati. 2 Sī. āyudhalakkhaṇaṃ.
Raññaṃ  aniyyānaṃ  bhavissati . abbhantarānaṃ raññaṃ upayānaṃ bhavissati .
Bāhirānaṃ  raññaṃ  apayānaṃ  bhavissati  .  bāhirānaṃ  raññaṃ  upayānaṃ
bhavissati  .  abbhantarānaṃ  raññaṃ  apayānaṃ  bhavissati . abbhantarānaṃ
raññaṃ  jayo  bhavissati  .  bāhirānaṃ  raññaṃ  parājayo bhavissati .
Bāhirānaṃ  raññaṃ  jayo  bhavissati  .  abbhantarānaṃ  raññaṃ parājayo
bhavissati  .  iti  imassa  jayo bhavissati imassa parājayo bhavissati
iti  vā  .  iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato
samaṇo gotamoti . iti vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ
vadamāno vadeyya.
   [22] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ kappenti . seyyathīdaṃ . candaggāho bhavissati . suriyaggāho
bhavissati  .  nakkhattaggāho  bhavissati  .  candimasuriyānaṃ  pathagamanaṃ
bhavissati  .  candimasuriyānaṃ  uppathagamanaṃ  bhavissati  .  nakkhattānaṃ
pathagamanaṃ  bhavissati  . nakkhattānaṃ uppathagamanaṃ bhavissati . ukkāpāto
bhavissati  . disāḍāho bhavissati . bhūmicālo bhavissati . devadundubhi
bhavissati  .  candimasuriyanakkhattānaṃ  uggamanaṃ  oggamanaṃ  saṃkilesaṃ
vodānaṃ bhavissati . evaṃvipāko candaggāho bhavissati . evaṃvipāko
suriyaggāho  bhavissati  .  evaṃvipāko  nakkhattaggāho  bhavissati .
Evaṃvipākaṃ candimasuriyānaṃ pathagamanaṃ bhavissati . evaṃvipākaṃ candimasuriyānaṃ
Uppathagamanaṃ   bhavissati   .   evaṃvipākaṃ  nakkhattānaṃ  pathagamanaṃ
bhavissati . evaṃvipākaṃ nakkhattānaṃ uppathagamanaṃ bhavissati . evaṃvipāko
ukkāpāto  bhavissati  .  evaṃvipāko  disāḍāho  bhavissati .
Evaṃvipāko bhūmicālo bhavissati . evaṃvipāko 1- devadundubhi bhavissati.
Evaṃvipākaṃ  candimasuriyanakkhattānaṃ  uggamanaṃ  oggamanaṃ saṃkilesaṃ vodānaṃ
bhavissati  iti  vā  .  iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā
paṭivirato  samaṇo  gotamoti  .  iti  vā  hi bhikkhave puthujjano
tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [23] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni bhuñjitvā te evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvena jīvikaṃ
kappenti . seyyathīdaṃ . suvuṭṭhikā bhavissati . dubbuṭṭhikā bhavissati.
Subhikkhaṃ  bhavissati  .  dubbhikkhaṃ  bhavissati  .  khemaṃ  bhavissati .
Bhayaṃ  bhavissati  .  rogo bhavissati . ārogyaṃ bhavissati . muddā
gaṇanā  saṃkhānaṃ  kāveyyaṃ  lokāyataṃ  iti  vā . iti evarūpāya
tiracchānavijjāya  micchājīvā  paṭivirato  samaṇo  gotamoti  .  iti
vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [24] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ . āvāhanaṃ vivāhanaṃ saṃvadanaṃ vivadanaṃ
@Footnote: 1 evaṃvipākāti pāṭhena bhavitabbaṃ.
Saṅkiraṇaṃ  vikiraṇaṃ  subhagakaraṇaṃ  dubbhagakaraṇaṃ  viruddhagabbhakaraṇaṃ jivhānibandhanaṃ
hanusaṃhananaṃ  hatthābhijappanaṃ  kaṇṇajappanaṃ  ādāsapañhaṃ  -*  kumārīpaṇhaṃ
devapaṇhaṃ   ādiccupaṭṭhānaṃ  mahatupaṭṭhānaṃ  abbhujjalanaṃ  sirīvhāyanaṃ
iti vā . iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato samaṇo
gotamoti . iti vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno
vadeyya.
   [25] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  . seyyathīdaṃ . santikammaṃ paṇidhikammaṃ bhūttikammaṃ 1-
bhūrikammaṃ  vassakammaṃ  vossakammaṃ  vatthukammaṃ  vatthuparikaraṇaṃ  ācamanaṃ
nahāpanaṃ  jūhanaṃ  vamanaṃ  virecanaṃ  uddhavirecanaṃ adhovirecanaṃ sīsavirecanaṃ
kaṇṇatelaṃ  nettappānaṃ  natthukammaṃ  añjanaṃ  paccañjanaṃ  sālākiyaṃ
sallakattiyaṃ   dārakatikicchā   mūlabhesajjānaṃ  anuppadānaṃ  osadhīnaṃ
paṭimokkho  iti  vā . iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā
paṭivirato  samaṇo  gotamoti  .  iti  vā  hi bhikkhave puthujjano
tathāgatassa  vaṇṇaṃ  vadamāno  vadeyya  .  idaṃ  kho  taṃ bhikkhave
appamattakaṃ  oramattakaṃ  sīlamattakaṃ  yena  puthujjano  tathāgatassa
vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
           Mahāsīlaṃ niṭṭhitaṃ.
@Footnote: 1 Sī. Yu. bhūttikammanti idaṃ natthi.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ ādāsapaṇhaṃ peḌna ādāsapañhaṃ
   [26] Atthi bhikkhave aññe va dhammā gambhīrā duddasā duranubodhā
santā  paṇītā  atakkāvacarā  nipuṇā  paṇḍitavedanīyā ye tathāgato
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti  yehi  tathāgatassa  yathābhuccaṃ
vaṇṇaṃ  sammā  vadamānā vadeyyuṃ . katame ca te bhikkhave dhammā
gambhīrā  duddasā  duranubodhā  santā  paṇītā  atakkāvacarā nipuṇā
paṇḍitavedanīyā  ye  tathāgato  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā pavedeti
yehi tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [27]  Santi  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā
pubbantānudiṭṭhino  pubbantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni
abhivadanti  aṭṭhārasahi  vatthūhi  .  te  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā
kimāgamma  kimārabbha  pubbantakappikā  pubbantānudiṭṭhino  pubbantaṃ
ārabbha anekavihitāni adhimuttipadāni abhivadanti aṭṭhārasahi vatthūhi.
   {27.1} Santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā sassatavādā sassataṃ
attānañca lokañca paññapenti 1- catūhi vatthūhi . te ca bhonto
samaṇabrāhmaṇā   kimāgamma   kimārabbha   sassatavādā   sassataṃ
attānañca lokañca paññapenti catūhi vatthūhi.
   {27.2}  Idha  bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
ātappamanvāya   padhānamanvāya   anuyogamanvāya   appamādamanvāya
sammāmanasikāramanvāya   tathārūpaṃ   cetosamādhiṃ   phusati   yathā
samāhite   citte   (2-  parisuddhe  pariyodāte  anaṅgaṇe
@Footnote: 1 paññāpenti. 2 Sī. parisuddhetyādīni natthi.
Vigatūpakkilese)  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati . seyyathīdaṃ .
Ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo tissopi jātiyo catassopi jātiyo
pañcapi jātiyo dasapi jātiyo vīsampi 1- jātiyo tiṃsampi 2- jātiyo
cattāḷīsampi 3- jātiyo paññāsampi jātiyo jātisatampi jātisahassampi
jātisatasahassampi  anekānipi  jātisatāni  anekānipi  jātisahassāni
anekānipi  jātisatasahassāni  .  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto
evaṃvaṇṇo   evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto
so tato cuto amutra udapādiṃ 4- tatrāpāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto
evaṃvaṇṇo   evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto
so  tato  cuto idhūpapannoti . iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarati.
   {27.3} So evamāha sassato attā ca loko ca vañjho kūṭaṭṭho
esikaṭṭhāyī ṭhito 5- te ca sattā sandhāvanti saṃsaranti cavanti upapajjanti
atthitveva sassatisamaṃ. Taṃ kissa hetu. Ahaṃ hi ātappamanvāya padhānamanvāya
anuyogamanvāya   appamādamanvāya   sammāmanasikāramanvāya  tathārūpaṃ
cetosamādhiṃ  phusāmi  yathā  samāhite citte anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ
anussarāmi  .  seyyathīdaṃ . ekampi jātiṃ dvepi jātiyo tissopi
jātiyo  catassopi  jātiyo  pañcapi  jātiyo  dasapi  jātiyo
@Footnote: 1 vīsatimpi. 2 Yu. tīsampi. 3 cattārīsampi. 4 uppādiṃ.
@5 ekaṭṭhāyiṭṭhito.
Vīsampi  jātiyo  tiṃsampi  jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo paññāsampi
jātiyo  jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekānipi
jātisatāni  anekānipi  jātisahassāni  anekānipi jātisatasahassāni .
Amutrāsiṃ   evaṃnāmo   evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapannoti .
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarāmi .
Imināmahaṃ  etaṃ jānāmi yathā sassato attā ca loko ca vañjho
kūṭaṭṭho  esikaṭṭhāyī  ṭhito  te  ca  sattā  sandhāvanti saṃsaranti
cavanti  upapajjanti  atthitveva  sassatisamanti  . idaṃ bhikkhave paṭhamaṃ
ṭhānaṃ  yaṃ  āgamma  yaṃ  ārabbha eke samaṇabrāhmaṇā sassatavādā
sassataṃ attānañca lokañca paññapenti.
   [28]  Dutiye  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
sassatavādā  sassataṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  .  idha
bhikkhave  ekacco  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  ātappamanvāya
padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya  sammāmanasikāramanvāya
tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  yathā  samāhite  citte  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarati  . seyyathīdaṃ . ekampi saṃvaṭṭavivaṭṭaṃ dvepi
saṃvaṭṭavivaṭṭāni  tīṇipi  saṃvaṭṭavivaṭṭāni  cattāripi  saṃvaṭṭavivaṭṭāni
Pañcapi  saṃvaṭṭavivaṭṭāni  dasapi saṃvaṭṭavivaṭṭāni . amutrāsiṃ evaṃnāmo
evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto
so tato cuto amutra udapādiṃ tatrāpāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo
evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto so tato cuto
idhūpapannoti. Iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.
   {28.1} So evamāha sassato attā ca loko ca vañjho kūṭaṭṭho
esikaṭṭhāyī ṭhito te ca sattā sandhāvanti saṃsaranti cavanti upapajjanti
atthitveva sassatisamaṃ. Taṃ kissa hetu. Ahañhi ātappamanvāya padhānamanvāya
anuyogamanvāya   appamādamanvāya   sammāmanasikāramanvāya  tathārūpaṃ
cetosamādhiṃ  phusāmi  yathā  samāhite citte anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ
anussarāmi . seyyathīdaṃ . ekampi saṃvaṭṭavivaṭṭaṃ dvepi saṃvaṭṭavivaṭṭāni
tīṇipi  saṃvaṭṭavivaṭṭāni  cattāripi saṃvaṭṭavivaṭṭāni pañcapi saṃvaṭṭavivaṭṭāni
dasapi  saṃvaṭṭavivaṭṭāni  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto evaṃvaṇṇo
evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto amutra
udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapannoti . iti
sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarāmi. Imināmahaṃ etaṃ
jānāmi yathā sassato attā ca loko ca vañjho kūṭaṭṭho esikaṭṭhāyī ṭhito te
Ca  sattā  sandhāvanti  saṃsaranti  cavanti  upapajjanti  atthitveva
sassatisamanti  .  idaṃ  bhikkhave dutiyaṃ ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha
eke  samaṇabrāhmaṇā  sassatavādā  sassataṃ  attānañca  lokañca
paññapenti.
   [29]  Tatiye  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
sassatavādā  sassataṃ  attānañca lokañca paññapenti . idha bhikkhave
ekacco  samaṇo  vā  brāhmaṇo vā ātappamanvāya padhānamanvāya
anuyogamanvāya     appamādamanvāya     sammāmanasikāramanvāya
tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  yathā  samāhite  citte  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarati  . seyyathīdaṃ . dasapi saṃvaṭṭavivaṭṭāni vīsampi
saṃvaṭṭavivaṭṭāni  tiṃsampi  saṃvaṭṭavivaṭṭāni cattāḷīsampi saṃvaṭṭavivaṭṭāni .
Amutrāsiṃ   evaṃnāmo   evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapannoti .
Iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.
   {29.1} So evamāha sassato attā ca loko ca vañjho kūṭaṭṭho
esikaṭṭhāyī ṭhito te ca sattā sandhāvanti saṃsaranti cavanti upapajjanti
atthitveva  sassatisamaṃ  .  taṃ kissa hetu . ahañhi ātappamanvāya
padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya  sammāmanasikāramanvāya
Tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusāmi  yathā  samāhite  citte  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarāmi  .  seyyathīdaṃ  .  dasapi  saṃvaṭṭavivaṭṭāni
vīsampi   saṃvaṭṭavivaṭṭāni   tiṃsampi   saṃvaṭṭavivaṭṭāni  cattāḷīsampi
saṃvaṭṭavivaṭṭāni  .  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo
evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto so tato cuto
amutra udapādiṃ tatrāpāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapannoti .
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarāmi .
Imināmahaṃ  etaṃ  jānāmi  yathā  sassato  attā  ca  loko ca
vañjho  kūṭaṭṭho  esikaṭṭhāyī  ṭhito  te  ca  sattā  sandhāvanti
saṃsaranti  cavanti  upapajjanti  atthitveva  sassatisamanti  .  idaṃ
bhikkhave  tatiyaṃ  ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha eke samaṇabrāhmaṇā
sassatavādā sassataṃ attānañca lokañca paññapenti.
   [30]  Catutthe ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
sassatavādā  sassataṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  .  idha
bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā takkī hoti vimaṃsī 1-
so  takkapariyāhataṃ  vimaṃsānucaritaṃ  sayaṃ  pāṭibhāṇaṃ  evamāha sassato
attā  ca  loko  ca  vañjho  kūṭaṭṭho  esikaṭṭhāyī  ṭhito te
ca  sattā  sandhāvanti  saṃsaranti  cavanti  upapajjanti  atthitveva
@Footnote: 1 Sī. vīmaṃsī.
Sassatisamanti  .  idaṃ bhikkhave catutthaṃ ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha
eke  samaṇabrāhmaṇā  sassatavādā  sassataṃ  attānañca  lokañca
paññapenti  .  imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā sassatavādā
sassataṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  catūhi  vatthūhi . ye hi
keci  bhikkhave  samaṇabrāhmaṇā  sassatavādā  sassataṃ  attānañca
lokañca  paññapenti  sabbe  te  imeheva  catūhi vatthūhi etesaṃ
vā aññatarena natthi ito bahiddhā.
   {30.1}  Tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānāti ime diṭṭhiṭṭhānā
evaṃgahitā  evaṃparāmaṭṭhā  evaṃgatikā  bhavanti evaṃabhisamparāyāti .
Tañca tathāgato pajānāti tato ca uttaritaraṃ pajānāti tañca pajānanaṃ 1-
na parāmasati . aparāmasato cassa paccattaññeva nibbuti viditā vedanānaṃ
samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ
viditvā. Anupādā vimutto bhikkhave tathāgato. Ime kho te bhikkhave dhammā
gambhīrā  duddasā  duranubodhā  santā  paṇītā  atakkāvacarā nipuṇā
paṇḍitavedanīyā  ye  tathāgato  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā pavedeti
yehi tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
           Paṭhamabhāṇavāraṃ.
   [31]  Santi  bhikkhave  eke samaṇabrāhmaṇā ekaccasassatikā
ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ  ekaccaṃ  asassataṃ  attānañca
@Footnote: 1 jānanaṃ.
Lokañca  paññapenti catūhi vatthūhi . te ca bhonto samaṇabrāhmaṇā
kimāgamma  kimārabbha  ekaccasassatikā  ekaccaasassatikā  ekaccaṃ
sassataṃ  ekaccaṃ  asassataṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  catūhi
vatthūhi.
   {31.1} Hoti kho so bhikkhave samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa addhuno
accayena ayaṃ loko saṃvaṭṭati . saṃvaṭṭamāne loke yebhuyyena sattā
ābhassarasaṃvattanikā  honti  . te tattha honti manomayā pītibhakkhā
sayampabhā  antalikkhacarā  subhaṭṭhāyino  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  tiṭṭhanti .
Hoti kho so bhikkhave samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa addhuno accayena
ayaṃ loko vivaṭṭati.
   {31.2} Vivaṭṭamāne loke suññaṃ brahmavimānaṃ pātubhavati. Atha
aññataro  satto  āyukkhayā  vā  puññakkhayā  vā ābhassarakāyā
cavitvā  suññaṃ brahmavimānaṃ upapajjati . sopi tattha hoti manomayo
pītibhakkho  sayampabho  antalikkhacaro  subhaṭṭhāyī  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ
tiṭṭhati.
   {31.3} Tattha tassa ekassa dīgharattaṃ nivusitattā anabhirati paritassanā
uppajjati  aho  vata  aññepi  sattā  itthattaṃ āgaccheyyunti .
Athaññepi  sattā  āyukkhayā  vā  puññakkhayā  vā ābhassarakāyā
cavitvā  brahmavimānaṃ  upapajjanti  tassa  sattassa  sahabyataṃ .
Tepi  tattha  honti  manomayā  pītibhakkhā  sayampabhā  antalikkhacarā
subhaṭṭhāyino  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  tiṭṭhanti  . tatra bhikkhave yo so
satto  paṭhamaṃ  upapanno  tassa  evaṃ  hoti  ahamasmi  brahmā
Mahābrahmā  abhibhū  anabhibhūto  aññadatthudaso  vasavatti  issaro
kattā nimmitā 1- seṭṭho sajjitā 2- vasī pitā bhūtabhabyānaṃ mayā
ime sattā nimmitā . taṃ kissa hetu . mamaṃ hi pubbe etadahosi
aho  vata  aññepi sattā itthattaṃ āgaccheyyunti . iti mamaṃ ca
manopaṇidhi ime ca sattā itthattaṃ āgatāti.
   {31.4} Yepi te sattā pacchā upapannā tesampi evaṃ hoti ayaṃ kho
bhavaṃ  brahmā  mahābrahmā  abhibhū  anabhibhūto  aññadatthudaso vasavatti
issaro  kattā  nimmitā  seṭṭho  sajjitā  vasī pitā bhūtabhabyānaṃ
iminā mayaṃ bhotā brahmunā nimmitā . taṃ kissa hetu. Imañhi mayaṃ
addasāma  idha  paṭhamaṃ  upapannaṃ  mayaṃ panamhā pacchā upapannāti .
Tatra bhikkhave yo so satto paṭhamaṃ upapanno so dīghāyukataro ca hoti
vaṇṇavantataro ca mahesakkhataro ca . Ye pana te sattā pacchā upapannā
te appāyukatarā ca honti dubbaṇṇatarā ca appesakkhatarā ca.
   {31.5} Ṭhānaṃ kho panetaṃ bhikkhave vijjati yaṃ aññataro satto tamhā
kāyā cavitvā itthattaṃ āgacchati itthattaṃ āgato samāno agārasmā
anagāriyaṃ pabbajati agārasmā anagāriyaṃ pabbajito samāno ātappamanvāya
padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya  sammāmanasikāramanvāya
tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  yathā samāhite citte taṃ pubbenivāsaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. nimmātā. 2 Sī. Yu. sañjitā.
Anussarati tato parannānussarati.
   {31.6} So evamāha yo kho so bhavaṃ brahmā mahābrahmā abhibhū
anabhibhūto  aññadatthudaso  vasavatti  issaro  kattā nimmitā seṭṭho
sajjitā vasī pitā bhūtabhabyānaṃ yena mayaṃ bhotā brahmunā nimmitā so
nicco dhuvo sassato avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ tatheva ṭhassati. Ye pana
mayaṃ ahumhā tena bhotā brahmunā nimmitā te mayaṃ aniccā addhuvā
appāyukā  cavanadhammā  itthattaṃ  āgatāti  .  idaṃ bhikkhave paṭhamaṃ
ṭhānaṃ  yaṃ āgamma yaṃ ārabbha eke samaṇabrāhmaṇā ekaccasassatikā
ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ  ekaccaṃ  asassataṃ  attānañca
lokañca paññapenti.
   [32]  Dutiye  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
ekaccasassatikā  ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ ekaccaṃ asassataṃ
attānañca  lokañca  paññapenti  .  santi  bhikkhave khiḍḍāpadosikā
nāma  devā . te ativelaṃ hassakhiḍḍāratidhammasamāpannā viharanti .
Tesaṃ ativelaṃ hassakhiḍḍāratidhammasamāpannānaṃ viharataṃ sati pamussati 1-.
Satiyā sammosā te devā tamhā kāyā cavanti.
   {32.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ bhikkhave vijjati yaṃ aññataro satto tamhā
kāyā cavitvā itthattaṃ āgacchati itthattaṃ āgato samāno agārasmā
anagāriyaṃ pabbajati agārasmā anagāriyaṃ pabbajito samāno ātappamanvāya
@Footnote: 1 sammussati.
Padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya  sammāmanasikāramanvāya
tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusati yathā samāhite citte taṃ pubbenivāsaṃ anussarati
tato paraṃ nānussarati.
   {32.2} So evamāha ye kho te bhonto devā na khiḍḍāpadosikā
te na ativelaṃ hassakhiḍḍāratirammasamāpannā viharanti . Tesaṃ na ativelaṃ
hassakhiḍḍāratidhammasamāpannānaṃ  viharataṃ  sati  na  pamussati  .  satiyā
asammosā te devā tamhā kāyā na cavanti niccā dhuvā sassatā
avipariṇāmadhammā sassatisamaṃ tatheva ṭhassanti . ye pana mayaṃ ahumhā 1-
khiḍḍāpadosikā   te  mayaṃ  ativelaṃ  hassakhiḍḍāratidhammasamāpannā
viharimhā  2-  .  tesanno  ativelaṃ  hassakhiḍḍāratidhammasamāpannānaṃ
viharataṃ sati pamussati . satiyā sammosā evaṃ mayaṃ tamhā kāyā cutā
aniccā  addhuvā  appāyukā  cavanadhammā itthattaṃ āgatāti . idaṃ
bhikkhave  dutiyaṃ  ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha eke samaṇabrāhmaṇā
ekaccasassatikā  ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ ekaccaṃ asassataṃ
attānañca lokañca paññapenti.
   [33]  Tatiye  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
ekaccasassatikā  ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ ekaccaṃ asassataṃ
attānañca  lokañca  paññapenti  .  santi  bhikkhave  manopadosikā
@Footnote: 1 Sī. ahumha. 2 Sī. viharimha.
Nāma devā . te ativelaṃ aññamaññaṃ upanijjhāyanti . te ativelaṃ
aññamaññaṃ  upanijjhāyantā  aññamaññamhi  cittāni  padosenti .
Te  aññamaññaṃ  paduṭṭhacittā kilantakāyā kilantacittā . te devā
tamhā kāyā cavanti.
   {33.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ bhikkhave vijjati yaṃ aññataro satto tamhā
kāyā cavitvā itthattaṃ āgacchati itthattaṃ āgato samāno agārasmā
anagāriyaṃ pabbajati agārasmā anagāriyaṃ pabbajito samāno ātappamanvāya
padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya  sammāmanasikāramanvāya
tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  yathā samāhite citte taṃ pubbenivāsaṃ
anussarati tato paraṃ nānussarati.
   {33.2} So evamāha ye kho te bhonto devā na manopadosikā
te  nātivelaṃ  aññamaññaṃ  upanijjhāyanti . te nātivelaṃ aññamaññaṃ
upanijjhāyantā  aññamaññamhi  *- cittāni nappadussenti 1- . te
aññamaññaṃ  *-  appaduṭṭhacittā  akilantakāyā  akilantacittā . te
devā tamhā kāyā na cavanti niccā dhuvā sassatā avipariṇāmadhammā
sassatisamaṃ tatheva ṭhassanti . ye pana mayaṃ ahumhā 2- manopadosikā te
mayaṃ  ativelaṃ  aññamaññaṃ  upanijjhāyimhā  3- . te mayaṃ ativelaṃ
aññamaññaṃ     upanijjhāyantā     aññamaññamhi    cittāni
padosimhā  4-  .  te  mayaṃ  aññamaññaṃ paduṭṭhacittā kilantakāyā
@Footnote: 1 Sī. nappadūsenti. 2 Sī. ahumha. 3 Sī. upanijjhāyimha.
@4 Sī. padosimha.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ añmaññamhi peḌna aññamaññamhi
@* mīkār—kṛ´์ khagœ añmaññaṃ peḌna aññamaññaṃ
Kilantacittā  .  evaṃ  mayaṃ  tamhā kāyā cutā aniccā addhuvā
appāyukā  cavanadhammā  itthattaṃ  āgatāti  .  idaṃ bhikkhave tatiyaṃ
ṭhānaṃ  yaṃ āgamma yaṃ ārabbha eke samaṇabrāhmaṇā ekaccasassatikā
ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ  ekaccaṃ  asassataṃ  attānañca
lokañca paññapenti.
   [34]  Catutthe ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
ekaccasassatikā  ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ ekaccaṃ asassataṃ
attānañca  lokañca  paññapenti  .  idha bhikkhave ekacco samaṇo
vā  brāhmaṇo  vā  takkī  hoti  vimaṃsī  .  so takkapariyāhataṃ
vimaṃsānucaritaṃ sayaṃpāṭibhāṇaṃ 1- evamāha yaṃ kho idaṃ vuccati cakkhuntipi
sotantipi  ghānantipi  jivhātipi  kāyotipi  ayaṃ  attā  anicco
addhuvo  asassato  vipariṇāmadhammo  .  yañca  kho  idaṃ  vuccati
cittanti  vā  manoti  vā  viññāṇanti  vā  ayaṃ  attā nicco
dhuvo  sassato  avipariṇāmadhammo  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassatīti .
Idaṃ bhikkhave catutthaṃ ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha eke samaṇabrāhmaṇā
ekaccasassatikā  ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ ekaccaṃ asassataṃ
attānañca  lokañca  paññapenti  .  imehi  kho  te  bhikkhave
samaṇabrāhmaṇā   ekaccasassatikā   ekaccaasassatikā   ekaccaṃ
sassataṃ   ekaccaṃ   asassataṃ  attānañca  lokañca  paññapenti
@Footnote: 1 Sī. Yu. sayaṃpaṭibhānaṃ.
Catūhi  vatthūhi . ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
ekaccasassatikā   ekaccaasassatikā   ekaccaṃ  sassataṃ  ekaccaṃ
asassataṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  sabbe  te  imeheva
catūhi vatthūhi etesaṃ vā aññatarena natthi ito bahiddhā.
   {34.1}  Tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānāti ime diṭṭhiṭṭhānā
evaṃgahitā  evaṃparāmaṭṭhā  evaṃgatikā  bhavanti evaṃabhisamparāyāti .
Tañca tathāgato pajānāti tato ca uttaritaraṃ pajānāti tañca pajānanaṃ
na  parāmasati  .  aparāmasato  cassa  paccattaññeva nibbuti viditā
vedanānaṃ   samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca
nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  viditvā  .  anupādā  vimutto  bhikkhave
tathāgato  . ime kho bhikkhave dhammā gambhīrā duddasā duranubodhā
santā  paṇītā  atakkāvacarā  nipuṇā  paṇḍitavedanīyā ye tathāgato
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti  yehi  tathāgatassa  yathābhuccaṃ
vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [35] Santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā antānantikā antānantaṃ
lokassa  paññapenti catūhi vatthūhi . te ca bhonto samaṇabrāhmaṇā
kimāgamma  kimārabbha  antānantikā  antānantaṃ  lokassa  paññapenti
catūhi  vatthūhi . idha bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
ātappamanvāya   padhānamanvāya   anuyogamanvāya   appamādamanvāya
sammāmanasikāramanvāya    tathārūpaṃ    cetosamādhiṃ    phusati
Yathā  samāhite  citte antasaññī lokasmiṃ viharati . so evamāha
antavā ayaṃ loko parivaṭumo . taṃ kissa hetu. Ahaṃ hi ātappamanvāya
padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya  sammāmanasikāramanvāya
tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusāmi yathā samāhite citte antasaññī lokasmiṃ
viharāmi . imināmahaṃ etaṃ jānāmi yathā antavā ayaṃ loko parivaṭumoti.
Idaṃ bhikkhave paṭhamaṃ ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha eke samaṇabrāhmaṇā
antānantikā antānantaṃ lokassa paññapenti.
   [36]  Dutiye  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
antānantikā  antānantaṃ  lokassa  paññapenti  .  idha  bhikkhave
ekacco  samaṇo  vā  brāhmaṇo vā ātappamanvāya padhānamanvāya
anuyogamanvāya   appamādamanvāya   sammāmanasikāramanvāya  tathārūpaṃ
cetosamādhiṃ  phusati  yathā  samāhite  citte  anantasaññī  lokasmiṃ
viharati  .  so evamāha ananto ayaṃ loko apariyanto ye te
samaṇabrāhmaṇā  evamāhaṃsu  antavā ayaṃ loko parivaṭumoti . tesaṃ
musā . ananto ayaṃ loko apariyanto . taṃ kissa hetu. Ahaṃ hi
ātappamanvāya   padhānamanvāya   anuyogamanvāya   appamādamanvāya
sammāmanasikāramanvāya   tathārūpaṃ   cetosamādhiṃ   phusāmi   yathā
samāhite  citte  anantasaññī  lokasmiṃ  viharāmi . imināmahaṃ etaṃ
jānāmi  yathā  ananto  ayaṃ  loko apariyantoti . idaṃ bhikkhave
Dutiyaṃ  ṭhānaṃ  yaṃ  āgamma  yaṃ  ārabbha  eke  samaṇabrāhmaṇā
antānantikā antānantaṃ lokassa paññapenti.
   [37]  Tatiye  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
antānantikā  antānantaṃ  lokassa  paññapenti  .  idha  bhikkhave
ekacco  samaṇo  vā  brāhmaṇo vā ātappamanvāya padhānamanvāya
anuyogamanvāya   appamādamanvāya   sammāmanasikāramanvāya  tathārūpaṃ
cetosamādhiṃ  phusati  yathā  samāhite  citte  uddhamadho  antasaññī
lokasmiṃ  viharati  tiriyaṃ  anantasaññī  .  so evamāha antavā ca
ayaṃ  loko ananto ca ye te samaṇabrāhmaṇā evamāhaṃsu antavā
ayaṃ  loke parivaṭumoti . tesaṃ musā . yepi te samaṇabrāhmaṇā
evamāhaṃsu  ananto  ayaṃ  loko  apariyantoti . tesaṃpi musā .
Antavā  ca ayaṃ loko ananto ca . taṃ kissa hetu . ahaṃ hi
ātappamanvāya   padhānamanvāya   anuyogamanvāya   appamādamanvāya
sammāmanasikāramanvāya  tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusāmi  yathā samāhite
citte  uddhamadho  antasaññī  lokasmiṃ  viharāmi tiriyaṃ anantasaññī .
Imināmahaṃ etaṃ jānāmi yathā antavā ca ayaṃ loko ananto cāti.
Idaṃ bhikkhave tatiyaṃ ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha eke samaṇabrāhmaṇā
antānantikā antānantaṃ lokassa paññapenti.
   [38]  Catutthe ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
antānantikā  antānantaṃ  lokassa  paññapenti  .  idha  bhikkhave
Ekacco  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā takkī hoti vimaṃsī . so
takkapariyāhataṃ   vimaṃsānucaritaṃ   sayaṃpāṭibhāṇaṃ   evamāha  nevāyaṃ
loko  antavā  na  panānanto ye te samaṇabrāhmaṇā evamāhaṃsu
antavā  ayaṃ  loko  parivaṭumoti  . tesampi musā . yepi te
samaṇabrāhmaṇā  evamāhaṃsu  ananto  ayaṃ  loko  apariyantoti .
Tesampi  musā  .  yepi  te  samaṇabrāhmaṇā evamāhaṃsu antavā
ca ayaṃ loko ananto cāti . Tesampi musā. Nevāyaṃ loko antavā
na panānantoti . idaṃ bhikkhave catutthaṃ ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha
eke   samaṇabrāhmaṇā   antānantikā   antānantaṃ   lokassa
paññapenti.
   {38.1} Imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā antānantikā
antānantaṃ  lokassa  paññapenti  catūhi  vatthūhi  .  ye hi keci
bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  antānantikā  antānantaṃ
lokassa  paññapenti  sabbe  te  imeheva  catūhi vatthūhi etesaṃ
vā aññatarena natthi ito bahiddhā.
   {38.2}  Tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānāti ime diṭṭhiṭṭhānā
evaṃgahitā  evaṃparāmaṭṭhā  evaṃgatikā  bhavanti evaṃabhisamparāyāti .
Tañca  tathāgato  pajānāti  tato  ca  uttaritaraṃ  pajānāti  tañca
pajānanaṃ  na  parāmasati  .  aparāmasato cassa paccattaññeva nibbuti
viditā   vedanānaṃ   samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca
ādīnavañca   nissaraṇañca   yathābhūtaṃ   viditvā   .  anupādā
vimutto bhikkhave tathāgato . ime kho te bhikkhave dhammā gambhīrā
Duddasā   duranubodhā   santā  paṇītā  atakkāvacarā  nipuṇā
paṇḍitavedanīyā  ye  tathāgato  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā pavedeti
yehi tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [39] Santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā amarāvikkhepikā tattha
tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā vācāvikkhepaṃ āpajjanti amarāvikkhepaṃ
catūhi  vatthūhi . te ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
amarāvikkhepikā  tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā vācāvikkhepaṃ
āpajjanti amarāvikkhepaṃ catūhi vatthūhi.
   {39.1} Idha bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā idaṃ
kusalanti  yathābhūtaṃ nappajānāti idaṃ akusalanti yathābhūtaṃ nappajānāti .
Tassa evaṃ hoti ahaṃ kho idaṃ kusalanti yathābhūtaṃ nappajānāmi idaṃ akusalanti
yathābhūtaṃ  nappajānāmi  ahañce  kho 1- pana idaṃ kusalanti yathābhūtaṃ
appajānanto  idaṃ  akusalanti  yathābhūtaṃ  appajānanto  idaṃ kusalanti
vā byākareyyaṃ idaṃ akusalanti vā byākareyyaṃ taṃ mamassa musā yaṃ
mamassa  musā  so mamassa vighāto yo mamassa vighāto so mamassa
antarāyoti  .  iti  so musāvādabhayā musāvādaparijegucchā nevidaṃ
kusalanti  byākaroti  na  panidaṃ  akusalanti  byākaroti  tattha tattha
paṇhaṃ  puṭṭho  samāno  vācāvikkhepaṃ  āpajjati  amarāvikkhepaṃ
evantipi me no . tathātipi me no. Aññathātipi me no. Notipi
@Footnote: 1 Sī. Yu. ahañceva kho.
Me no . no notipi me noti . idaṃ bhikkhave paṭhamaṃ ṭhānaṃ yaṃ
āgamma  yaṃ  ārabbha  eke  samaṇabrāhmaṇā amarāvikkhepikā tattha
tattha paṇhaṃ puṭṭhā samānā vācāvikkhepaṃ āpajjanti amarāvikkhepaṃ.
   [40]  Dutiye  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
amarāvikkhepikā  tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā vācāvikkhepaṃ
āpajjanti  amarāvikkhepaṃ  .  idha  bhikkhave  ekacco samaṇo vā
brāhmaṇo  vā  idaṃ  kusalanti  yathābhūtaṃ nappajānāti idaṃ akusalanti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  .  tassa evaṃ hoti ahaṃ kho idaṃ kusalanti
yathābhūtaṃ   nappajānāmi  idaṃ  akusalanti  yathābhūtaṃ  nappajānāmi
ahañce  kho  1-  pana  idaṃ  kusalanti yathābhūtaṃ appajānanto idaṃ
akusalanti  yathābhūtaṃ  appajānanto idaṃ kusalanti vā byākareyyaṃ idaṃ
akusalanti vā byākareyyaṃ tattha me assa chando vā rāgo vā doso
vā paṭigho vā yattha me assa chando vā rāgo vā doso vā paṭigho
vā  taṃ  mamassa upādānaṃ yaṃ mamassa upādānaṃ so mamassa vighāto
yo mamassa vighāto so mamassa antarāyoti . iti so upādānabhayā
upādānaparijegucchā   nevidaṃ  kusalanti  byākaroti  na  panidaṃ
akusalanti  byākaroti tattha tattha paṇhaṃ puṭṭho samāno vācāvikkhepaṃ
āpajjati  amarāvikkhepaṃ evantipi me no . tathātipi me no .
@Footnote: 1 Sī. Yu. ahañceva kho.
Aññathātipi me no . notipi me no . no notipi me noti.
Idaṃ bhikkhave dutiyaṃ ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha eke samaṇabrāhmaṇā
amarāvikkhepikā  tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā vācāvikkhepaṃ
āpajjanti amarāvikkhepaṃ.
   [41]  Tatiye  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
amarāvikkhepikā  tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā vācāvikkhepaṃ
āpajjanti  amarāvikkhepaṃ  .  idha  bhikkhave  ekacco samaṇo vā
brāhmaṇo  vā  idaṃ  kusalanti  yathābhūtaṃ nappajānāti idaṃ akusalanti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  .  tassa evaṃ hoti ahaṃ kho idaṃ kusalanti
yathābhūtaṃ   nappajānāmi  idaṃ  akusalanti  yathābhūtaṃ  nappajānāmi
ahañce  kho  1-  pana  idaṃ  kusalanti yathābhūtaṃ appajānanto idaṃ
akusalanti  yathābhūtaṃ  appajānanto  idaṃ  kusalanti  vā  byākareyyaṃ
idaṃ  akusalanti  vā  byākareyyaṃ  santi  hi  kho  samaṇabrāhmaṇā
paṇḍitā  nipuṇā  kataparappavādā  vālavedhirūpā  te  bhindantā
maññe  caranti  paññāgatena  diṭṭhigatāni te maṃ tattha samanuyuñjeyyuṃ
samanuggāheyyuṃ   samanubhāseyyuṃ  ye  maṃ  tattha  samanuyuñjeyyuṃ
samanuggāheyyuṃ samanubhāseyyuṃ tesāhaṃ na sampāyeyyaṃ 2- yañcāhaṃ 3-
na  sampāyeyyaṃ  so  mamassa  vighāto  yo  mamassa vighāto so
@Footnote: 1 Sī. Yu. ahañceva kho. 2 sampāheyyaṃ sampāpeyyaṃ sampayeyyaṃ
@ sampādeyyaṃ. 3 Sī. Yu. yesāhaṃ.
Mamassa  antarāyoti  .  iti  so  anuyogabhayā anuyogaparijegucchā
nevidaṃ  kusalanti  byākaroti  na  panidaṃ  akusalanti byākaroti tattha
tattha  paṇhaṃ  puṭṭho  samāno  vācāvikkhepaṃ āpajjati amarāvikkhepaṃ
evantipi me no . tathātipi me no . aññathātipi me no .
Notipi me no . no notipi me noti . idaṃ bhikkhave tatiyaṃ ṭhānaṃ
yaṃ  āgamma  yaṃ  ārabbha  eke  samaṇabrāhmaṇā  amarāvikkhepikā
tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā  vācāvikkhepaṃ  āpajjanti
amarāvikkhepaṃ.
   [42]  Catutthe ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
amarāvikkhepikā  tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā vācāvikkhepaṃ
āpajjanti  amarāvikkhepaṃ  .  idha  bhikkhave  ekacco samaṇo vā
brāhmaṇo  vā  mando hoti momūho . so mandattā momūhattā
tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭho  samāno  vācāvikkhepaṃ  āpajjati
amarāvikkhepaṃ atthi paro lokoti iti ce maṃ pucchasi atthi paro lokoti
iti ce me assa atthi paro lokoti iti tena 1- byākareyyaṃ
evantipi me no . tathātipi me no . aññathātipi  me no.
Notipi me no . no notipi me no. Natthi paro loko .pe. Atthi
ca natthi ca paro loko . Nevatthi na natthi paro loko. Atthi sattā
@Footnote: 1 tena te naṃ.
Opapātikā  .  natthi  sattā  opapātikā  .  atthi  ca natthi
ca sattā opapātikā. Nevatthi na natthi sattā opapātikā.
   {42.1}  Atthi  sukaṭadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko . natthi
sukaṭadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko . atthi ca natthi ca sukaṭadukkaṭānaṃ
kammānaṃ  phalaṃ  vipāko  . nevatthi na natthi sukaṭadukkaṭānaṃ kammānaṃ
phalaṃ  vipāko  . hoti tathāgato parammaraṇā . na hoti tathāgato
parammaraṇā  . hoti ca na ca hoti tathāgato parammaraṇā . neva
hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti iti ce maṃ pucchasi. Neva
hoti  na na hoti tathāgato parammaraṇāti iti ce me assa neva
hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti iti te na 1- byākareyyaṃ
evantipi me no . tathātipi me no . aññathātipi me no .
Notipi me no . no notipi me noti . Idaṃ bhikkhave catutthaṃ ṭhānaṃ
yaṃ  āgamma  yaṃ  ārabbha  eke  samaṇabrāhmaṇā  amarāvikkhepikā
tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā  vācāvikkhepaṃ  āpajjanti
amarāvikkhepaṃ.
   {42.2} Imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā amarāvikkhepikā
tattha tattha paṇhaṃ puṭṭhā samānā vācāvikkhepaṃ āpajjanti amarāvikkhepaṃ
catūhi vatthūhi. Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā amarāvikkhepikā
tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā  vācāvikkhepaṃ  āpajjanti
@Footnote: 1 te nantipi tenātipi pāṭho.
Amarāvikkhepaṃ  sabbe  te  imeheva  catūhi  vatthūhi  etesaṃ vā
aññatarena  natthi  ito  bahiddhā  .pe.  yehi  tathāgatassa
yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [43]  Santi  bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā adhiccasamuppannikā
adhiccasamuppannaṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  dvīhi  vatthūhi .
Te  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha adhiccasamuppannikā
adhiccasamuppannaṃ     attānañca     lokañca    paññapenti
dvīhi vatthūhi.
   {43.1}  Santi  bhikkhave  asaññīsattā  1-  nāma  devā
saññuppādā  ca  pana  te  devā tamhā kāyā cavanti . ṭhānaṃ
kho  panetaṃ  bhikkhave  vijjati  yaṃ  aññataro satto tamhā kāyā
cavitvā  itthattaṃ  āgacchati  itthattaṃ  āgato  samāno agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajati  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  samāno
ātappamanvāya   padhānamanvāya   anuyogamanvāya   appamādamanvāya
sammāmanasikāramanvāya  tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  yathā  samāhite
citte  saññuppādaṃ  anussarati  tato  paraṃ  nānussarati  .  so
evamāha adhiccasamuppanno attā ca loko ca . taṃ kissa hetu.
Ahaṃ  hi  pubbe  nāhosiṃ  somhi  etarahi  ahutvā  santatāya
pariṇatoti  .  idaṃ  bhikkhave  paṭhamaṃ  ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha
eke    samaṇabrāhmaṇā   adhiccasamuppannikā   adhiccasamuppannaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. asaññasattā.
Attānañca lokañca paññapenti.
   [44]  Dutiye  ca  bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
adhiccasamuppannikā  adhiccasamuppannaṃ  attānañca  lokañca paññapenti .
Idha bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā takkī hoti vimaṃsī. So
takkapariyāhataṃ  vimaṃsānucaritaṃ  sayaṃpāṭibhāṇaṃ  evamāha  adhiccasamuppanno
attā ca loko cāti . Idaṃ bhikkhave dutiye ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha
eke  samaṇabrāhmaṇā  adhiccasamuppannikā  adhiccasamuppannaṃ  attānañca
lokañca paññapenti.
   {44.1}  Imehi kho bhikkhave samaṇabrāhmaṇā adhiccasamuppannikā
adhiccasamuppannaṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  dvīhi  vatthūhi .
Ye  hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā adhiccasamuppannikā
adhiccasamuppannaṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  sabbe  te
imeheva  dvīhi  vatthūhi  etesaṃ  vā  aññatarena  natthi  ito
bahiddhā  .pe.  yehi  tathāgatassa  yathābhuccaṃ  vaṇṇaṃ  sammā
vadamānā  vadeyyuṃ  .  imehi  kho  te  bhikkhave samaṇabrāhmaṇā
pubbantakappikā  pubbantānudiṭṭhino  pubbantaṃ  ārabbha  anekavihitāni
adhimuttipadāni  abhivadanti aṭṭhārasahi vatthūhi . ye hi keci bhikkhave
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  pubbantakappikā  pubbantānudiṭṭhino
pubbantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni  abhivadanti  sabbe
te  imeheva  aṭṭhārasahi  vatthūhi  etesaṃ  vā aññatarena natthi
Ito bahiddhā.
   {44.2}  Tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānāti ime diṭṭhiṭṭhānā
evaṃgahitā  evaṃparāmaṭṭhā  evaṃgatikā  bhavanti evaṃabhisamparāyāti .
Tañca  tathāgato  pajānāti  tato  ca  uttaritaraṃ  pajānāti  tañca
pajānanaṃ  na  parāmasati  .  aparāmasato  cassa  paccattaññeva
nibbuti  viditā  vedanānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca
ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  viditvā  .  anupādā  vimutto
bhikkhave tathāgato . ime kho te bhikkhave dhammā gambhīrā duddasā
duranubodhā  santā  paṇītā  atakkāvacarā  nipuṇā  paṇḍitavedanīyā
ye  tathāgato  sayaṃ  abhiññā sacchikatvā pavedeti yehi tathāgatassa
yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [45]  Santi  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā  aparantakappikā
aparantānudiṭṭhino  aparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni
abhivadanti  catucattāḷīsāya  vatthūhi . te ca bhonto samaṇabrāhmaṇā
kimāgamma  kimārabbha  aparantakappikā  aparantānudiṭṭhino  aparantaṃ
ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni  abhivadanti  catucattāḷīsāya
vatthūhi.
   [46]  Santi  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā  uddhamāghatanikā
saññīvādā   uddhamāghatanā   saññimattānaṃ   paññapenti  soḷasahi
vatthūhi  .  te  ca  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  kimāgamma kimārabbha
uddhamāghatanikā  saññīvādā  uddhamāghatanā  saññimattānaṃ  paññapenti
Soḷasahi vatthūhi.
   {46.1} Rūpī attā hoti arogo paraṃ maraṇā saññīti naṃ paññapenti.
Arūpī attā hoti arogo paraṃ maraṇā saññīti naṃ paññapenti. Rūpī ca arūpī
ca attā hoti .pe. nevarūpīnārūpī attā hoti . antavā attā
hoti . anantavā attā hoti. Antavā ca anantavā ca attā hoti.
Nevantavānānantavā  attā  hoti  . ekattasaññī attā hoti .
Nānattasaññī  attā  hoti  .  parittasaññī  attā  hoti .
Appamāṇasaññī  attā  hoti  .  ekantasukhī  attā  hoti .
Ekantadukkhī  attā  hoti  . sukhadukkhī attā hoti . adukkhamasukhī
attā hoti arogo paraṃ maraṇā saññīti naṃ paññapenti.
   {46.2} Imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
saññīvādā   uddhamāghatanā   saññimattānaṃ   paññapenti  soḷasahi
vatthūhi . ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā uddhamāghatanikā
saññīvādā    uddhamāghatanā    saññimattānaṃ    paññapenti
sabbe  te  imeheva  soḷasahi  vatthūhi  etesaṃ  vā aññatarena
natthi  ito  bahiddhā  .pe.  yehi  tathāgatassa  yathābhuccaṃ  vaṇṇaṃ
sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [47]  Santi  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
asaññīvādā   uddhamāghatanā   asaññimattānaṃ  paññapenti  aṭṭhahi
vatthūhi . te ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha uddhamāghatanikā
Asaññīvādā    uddhamāghatanā    asaññimattānaṃ    paññapenti
aṭṭhahi vatthūhi.
   {47.1}  Rūpī  attā hoti arogo paraṃ maraṇā asaññīti naṃ
paññapenti  .  arūpī  attā  hoti  arogo paraṃ maraṇā asaññīti
naṃ paññapenti . rūpī ca arūpī ca attā hoti .pe. Nevarūpīnārūpī
attā hoti . antavā attā hoti . anantavā attā hoti .
Antavā  ca  anantavā  ca  attā hoti . nevantavā nānantavā
attā hoti arogo paraṃ maraṇā asaññīti naṃ paññapenti.
   {47.2} Imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā 1-
asaññīvādā  uddhamāghatanā  2-  asaññimattānaṃ  paññapenti  aṭṭhahi
vatthūhi . ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā uddhamāghatanikā
asaññīvādā  uddhamāghatanā  asaññimattānaṃ  paññapenti  sabbe  te
imeheva aṭṭhahi vatthūhi etesaṃ vā aññatarena natthi ito bahiddhā
.pe. Yehi tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [48]  Santi  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā  uddhamāghatanikā
nevasaññīnāsaññīvādā    uddhamāghatanā    nevasaññīnāsaññimattānaṃ
paññapenti aṭṭhahi vatthūhi.
   {48.1}  Te  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
uddhamāghatanikā      nevasaññīnāsaññīvādā     uddhamāghatanā
nevasaññīnāsaññimattānaṃ  paññapenti  aṭṭhahi  vatthūhi  .  rūpī attā
hoti  arogo  paraṃ  maraṇā  nevasaññīnāsaññīti  naṃ  paññapenti .
@Footnote: 1 Yu. uddhamāghātanikā. 2 Yu. uddhamāghātanā.
Arūpī attā hoti .pe. rūpī ca arūpī ca attā hoti. Nevarūpīnārūpī
attā hoti . antavā attā hoti . anantavā attā hoti .
Antavā  ca  anantavā  ca  attā  hoti  . nevantavānānantavā
attā   hoti   arogo   parammaraṇā  nevasaññīnāsaññīti  naṃ
paññapenti.
   {48.2} Imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
nevasaññīnāsaññīvādā    uddhamāghatanā    nevasaññīnāsaññimattānaṃ
paññapenti aṭṭhahi vatthūhi . ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā
vā    uddhamāghatanikā   nevasaññīnāsaññīvādā   uddhamāghatanā
nevasaññīnāsaññimattānaṃ  paññapenti  sabbe  te  imeheva  aṭṭhahi
vatthūhi  etesaṃ  vā  aññatarena natthi ito bahiddhā .pe. yehi
tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [49] Santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā ucchedavādā sato
sattassa  ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti sattahi vatthūhi . te ca
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  kimāgamma  kimārabbha  ucchedavādā  sato
sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ  vibhavaṃ  paññapenti sattahi vatthūhi . idha
bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā evaṃvādī hoti evaṃdiṭṭhi
yato  kho bho ayaṃ attā rūpī cātummahābhūtiko mātāpettikasambhavo
kāyassa  bhedā  ucchijjati vinassati na hoti parammaraṇā ettāvatā
kho  bho  ayaṃ attā sammā samucchinno hotīti . ittheke sato
sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ  vibhavaṃ  paññapenti  . tamañño evamāha
Atthi  kho  bho  eso  attā  yaṃ  tvaṃ  vadesi neso natthīti
vadāmi  no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā sammā samucchinno
hoti  atthi  kho  bho  añño  attā  dibbo  rūpī kāmāvacaro
kavaḷiṅkārāhārabhakkho  taṃ  tvaṃ  na  jānāsi  na  passasi  tamahaṃ
jānāmi  passāmi  so  kho  bho  attā  yato  kāyassa bhedā
ucchijjati  vinassati  na  hoti  paraṃ  maraṇā  ettāvatā kho bho
ayaṃ  attā  sammā  samucchinno hotīti . ittheke sato sattassa
ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti.
   {49.1}  Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ
tvaṃ vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā
sammā  samucchinno  hoti atthi kho bho añño attā dibbo rūpī
manomayo  sabbaṅgapaccaṅgī  ahīnindriyo  taṃ  tvaṃ  na  jānāsi  na
passasi  tamahaṃ  jānāmi passāmi so kho bho attā yato kāyassa
bhedā  ucchijjati  vinassati  na  hoti  parammaraṇā ettāvatā kho
bho ayaṃ attā sammā samucchinno hotīti . ittheke sato sattassa
ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti.
   {49.2} Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ tvaṃ
vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā
sammā  samucchinno  hoti  atthi  kho  bho añño attā sabbaso
rūpasaññānaṃ     samatikkamā     paṭighasaññānaṃ    atthaṅgamā
@Footnote:Sī. Yu. taṃ tvaṃ (catūsu ṭhānesu).
Nānattasaññānaṃ     amanasikārā    ananto    ākāsoti
ākāsānañcāyatanūpago   yaṃ  tvaṃ  na  jānāsi  na  passasi
tamahaṃ  jānāmi  passāmi  so  kho  bho  attā  yato  kāyassa
bhedā  ucchijjati  vinassati  na  hoti  parammaraṇā  ettāvatā
kho  bho  ayaṃ  attā  sammā  samucchinno  hotīti  . ittheke
sato sattassa ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti.
   {49.3}  Tamañño  evamāha  atthi  kho bho eso attā
yaṃ  tvaṃ vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā
ettāvatā  sammā  samucchinno  hoti  atthi  kho  bho  añño
attā   sabbaso   ākāsānañcāyatanaṃ   samatikkamma   anantaṃ
viññāṇanti  viññāṇañcāyatanūpago  yaṃ  tvaṃ  na  jānāsi  na passasi
tamahaṃ  jānāmi  passāmi so kho bho attā yato kāyassa bhedā
ucchijjati  vinassati  na  hoti  parammaraṇā  ettāvatā  kho  bho
ayaṃ  attā  sammā  samucchinno hotīti . ittheke sato sattassa
ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti.
   {49.4} Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ tvaṃ
vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā sammā
samucchinno hoti atthi kho bho añño attā sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma  natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanūpago  yaṃ tvaṃ na jānāsi
na passasi tamahaṃ jānāmi passāmi so kho bho attā yato kāyassa
bhedā  ucchijjati  vinassati  na  hoti  parammaraṇā  ettāvatā
Kho  bho  ayaṃ attā sammā samucchinno hotīti . ittheke sato
sattassa ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti.
   {49.5} Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ tvaṃ
vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā
sammā  samucchinno  hoti  atthi  kho  bho añño attā sabbaso
ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma   1-   nevasaññānāsaññāyatanūpago
yaṃ tvaṃ na jānāsi na passasi tamahaṃ jānāmi passāmi so kho bho ayaṃ 2-
attā  yato kāyassa bhedā ucchijjati vinassati na hoti parammaraṇā
ettāvatā kho bho ayaṃ attā sammā samucchinno hotīti. Ittheke
sato sattassa ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti.
   {49.6} Imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā ucchedavādā
sato sattassa ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti sattahi vatthūhi . Ye
hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā ucchedavādā sato sattassa
ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti sabbe te imeheva sattahi vatthūhi .p.
Yehi tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [50] Santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā diṭṭhadhammanibbānavādā
sato   sattassa   paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ   paññapenti   pañcahi
vatthūhi  .  te  ca  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  kimāgamma kimārabbha
@Footnote: 1 Yu. santametaṃ paṇītametanti neva-go. 2 Sī. Yu. ayanti pāṭho
@na dissati.
Diṭṭhadhammanibbānavādā   sato   sattassa   paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ
paññapenti pañcahi vatthūhi.
   {50.1}  Idha  bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
evaṃvādī  hoti  evaṃdiṭṭhi  yato  kho  bho  ayaṃ  attā pañcahi
kāmaguṇehi  samappito  samaṅgībhūto  paricāreti  ettāvatā  kho
bho  ayaṃ  attā  paramadiṭṭhadhammanibbānappatto  1-  hotīti .
Ittheke sato sattassa paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññapenti.
   {50.2}  Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ
tvaṃ vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā
paramadiṭṭhadhammanibbānappatto hoti taṃ kissa hetu kāmā hi bho aniccā
dukkhā   vipariṇāmadhammā  tesaṃ  vipariṇāmaññathābhāvā  uppajjanti
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  yato kho bho ayaṃ attā vivicceva
kāmehi  vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ
pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  ettāvatā  kho  bho
ayaṃ  attā  paramadiṭṭhadhammanibbānappatto  hotīti  . ittheke sato
sattassa paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññapenti.
   {50.3} Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ tvaṃ
vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā
paramadiṭṭhadhammanibbānappatto hoti taṃ kissa hetu yadeva tattha vitakkitaṃ
vicāritaṃ etena etaṃ oḷārikaṃ akkhāyati yato kho bho ayaṃ attā
@Footnote: 1 paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ pattotipi pāṭho.
Vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ
avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
ettāvatā  kho  bho  ayaṃ  attā  paramadiṭṭhadhammanibbānappatto
hotīti. Ittheke sato sattassa paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññapenti.
   {50.4}  Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ
tvaṃ vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā
paramadiṭṭhadhammanibbānappatto  hoti  taṃ  kissa  hetu  yadeva  tattha
pītigataṃ  cetaso  ubbilāvitattaṃ  etenetaṃ  oḷārikaṃ  akkhāyati
yato kho bho ayaṃ attā pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati
sato  ca  sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ ariyā
ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ upasampajja
viharati  ettāvatā  kho bho ayaṃ attā paramadiṭṭhadhammanibbānappatto
hotīti. Ittheke sato sattassa paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññapenti.
   {50.5}  Tamañño  evamāha  atthi  kho bho eso attā
yaṃ  tvaṃ vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā
ettāvatā   paramadiṭṭhadhammanibbānappatto   hoti   taṃ   kissa
hetu  yadeva  tattha  sukhamiti cetaso ābhogo etenetaṃ oḷārikaṃ
akkhāyati yato kho bho ayaṃ attā sukhassa ca pahānā dukkhassa ca
pahānā  pubbe  va  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ   upasampajja   viharati
Ettāvatā  kho  bho  ayaṃ  attā  paramadiṭṭhadhammanibbānappatto
hotīti. Ittheke sato sattassa paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññapenti.
   {50.6} Imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā diṭṭhadhammanibbānavādā
sato sattassa paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññapenti pañcahi vatthūhi . Ye hi
keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā diṭṭhadhammanibbānavādā sato
sattassa  paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññapenti sabbe te imeheva pañcahi
vatthūhi .pe. Yehi tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   {50.7} Imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā aparantakappikā
aparantānudiṭṭhino  aparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni
abhivadanti catucattāḷīsāya vatthūhi . ye hi keci bhikkhave samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  aparantakappikā  aparantānudiṭṭhino  aparantaṃ ārabbha
anekavihitāni adhimuttipadāni abhivadanti sabbe te imeheva catucattāḷīsāya
vatthūhi .pe. Ye hi tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   {50.8} Imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā ca
aparantakappikā  ca  pubbantāparantakappikā  ca pubbantāparantānudiṭṭhino
pubbantāparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni  abhivadanti
dvāsaṭṭhiyā vatthūhi.
   {50.9} Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā pubbantakappikā
vā aparantakappikā vā pubbantāparantakappikā vā pubbantāparantānudiṭṭhino
pubbantāparantaṃ    ārabbha    anekavihitāni    adhimuttipadāni
Abhivadanti sabbe te imeheva dvāsaṭṭhiyā vatthūhi etesaṃ vā aññatarena
natthi ito bahiddhā.
   {50.10} Tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānāti ime diṭṭhiṭṭhānā
evaṃgahitā  evaṃparāmaṭṭhā evaṃgatikā bhavanti evaṃ abhisamparāyāti .
Tañca tathāgato pajānāti tato ca uttaritaraṃ pajānāti tañca pajānanaṃ
na parāmasati aparāmasato cassa paccattaññeva nibbuti viditā vedanānaṃ
samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ
viditvā. Anupādā vimutto bhikkhave tathāgato.
   {50.11} Ime kho te bhikkhave dhammā gambhīrā duddasā duranubodhā
santā  paṇītā  atakkāvacarā  nipuṇā  paṇḍitavedanīyā ye tathāgato
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā pavedeti yehi tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ
sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [51]  Tatra  bhikkhave  ye  te samaṇabrāhmaṇā sassatavādā
sassataṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  catūhi  vatthūhi tadapi tesaṃ
bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  ajānataṃ  apassataṃ  vedayitaṃ  taṇhāgatānaṃ
paritassitaṃ vipphanditameva 1-.
   [52]  Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā ekaccasassatikā
ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ  ekaccaṃ  asassataṃ  attānañca
lokañca  paññapenti  catūhi vatthūhi tadapi tesaṃ bhavataṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ
ajānataṃ apassataṃ vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
@Footnote: 1 Sī. paritasitavipphanditameva.
   [53]  Tatra  bhikkhave  ye te samaṇabrāhmaṇā antānantikā
antānantaṃ  lokassa  paññapenti  catūhi  vatthūhi  tadapi  tesaṃ bhavataṃ
samaṇabrāhmaṇānaṃ  ajānataṃ  apassataṃ  vedayitaṃ  taṇhāgatānaṃ  paritassitaṃ
vipphanditameva.
   [54]  Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā amarāvikkhepikā
tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā  vācāvikkhepaṃ  āpajjanti
amarāvikkhepaṃ  catūhi  vatthūhi  tadapi  tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ
ajānataṃ apassataṃ vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
   [55] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā adhiccasamuppannikā
adhiccasamuppannaṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  dvīhi  vatthūhi
tadapi  tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  ajānataṃ  apassataṃ  vedayitaṃ
taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
   [56]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā
pubbantānudiṭṭhino  pubbantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni
abhivadanti  aṭṭhārasahi  vatthūhi  tadapi  tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ
ajānataṃ apassataṃ vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
   [57]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
saññīvādā   uddhamāghatanā   saññimattānaṃ   paññapenti  soḷasahi
vatthūhi  tadapi  tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  ajānataṃ  apassataṃ
vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
   [58]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
asaññīvādā   uddhamāghatanā   asaññimattānaṃ  paññapenti  aṭṭhahi
vatthūhi  tadapi  tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  ajānataṃ  apassataṃ
vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
   [59]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
nevasaññīnāsaññīvādā    uddhamāghatanā    nevasaññīnāsaññimattānaṃ
paññapenti  aṭṭhahi  vatthūhi  tadapi  tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ
ajānataṃ apassataṃ vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
   [60] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā ucchedavādā sato
sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ  vibhavaṃ  paññapenti  sattahi  vatthūhi tadapi
tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  ajānataṃ apassataṃ vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ
paritassitaṃ vipphanditameva.
   [61] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā diṭṭhadhammanibbānavādā
sato   sattassa   paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ   paññapenti   pañcahi
vatthūhi  tadapi  tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  ajānataṃ  apassataṃ
vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
   [62]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā aparantakappikā
aparantānudiṭṭhino  aparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni
abhivadanti  catucattāḷīsāya  vatthūhi  tadapi tesaṃ bhavataṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ
ajānataṃ apassataṃ vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
   [63]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā
ca aparantakappikā ca pubbantāparantakappikā ca pubbantāparantānudiṭṭhino
pubbantāparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni  abhivadanti
dvāsaṭṭhiyā  vatthūhi  tadapi  tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  ajānataṃ
apassataṃ vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
   [64] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā sassatavādā sassataṃ
attānañca lokañca paññapenti catūhi vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [65]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā ekaccasassatikā
ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ  ekaccaṃ  asassataṃ  attānañca
lokañca paññapenti catūhi vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [66]  Tatra  bhikkhave  ye  te samaṇabrāhmaṇā antānantikā
antānantaṃ lokassa paññapenti catūhi vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [67]  Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā amarāvikkhepikā
tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā  vācāvikkhepaṃ  āpajjanti
amarāvikkhepaṃ catūhi vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [68] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā adhiccasamuppannikā
adhiccasamuppannaṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  dvīhi vatthūhi tadapi
phassapaccayā.
   [69]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā
pubbantānudiṭṭhino  pubbantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni
Abhivadanti aṭṭhārasahi vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [70]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
saññīvādā   uddhamāghatanā   saññimattānaṃ   paññapenti  soḷasahi
vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [71]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
asaññīvādā   uddhamāghatanā   asaññimattānaṃ  paññapenti  aṭṭhahi
vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [72]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
nevasaññīnāsaññīvādā    uddhamāghatanā    nevasaññīnāsaññimattānaṃ
paññapenti aṭṭhahi vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [73] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā ucchedavādā sato
sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ  vibhavaṃ  paññapenti  sattahi  vatthūhi tadapi
phassapaccayā.
   [74] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā diṭṭhadhammanibbānavādā
sato  sattassa  paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ  paññapenti pañcahi vatthūhi tadapi
phassapaccayā.
   [75]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā aparantakappikā
aparantānudiṭṭhino  aparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni
abhivadanti catucattāḷīsāya vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [76] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā ca
Aparantakappikā  ca  pubbantāparantakappikā  ca pubbantāparantānudiṭṭhino
pubbantāparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni  abhivadanti
dvāsaṭṭhiyā vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [77] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā sassatavādā sassataṃ
attānañca  lokañca  paññapenti  catūhi  vatthūhi  te  vata aññatra
phassā paṭisaṃvedissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [78]  Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā ekaccasassatikā
ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ  ekaccaṃ  asassataṃ  attānañca
lokañca  paññapenti  catūhi  vatthūhi  te  vata  aññatra  phassā
paṭisaṃvedissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [79]  Tatra  bhikkhave  ye te samaṇabrāhmaṇā antānantikā
antānantaṃ  lokassa  paññapenti  catūhi  vatthūhi  te  vata aññatra
phassā paṭisaṃvedissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [80]  Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā amarāvikkhepikā
tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā  vācāvikkhepaṃ  āpajjanti
amarāvikkhepaṃ  catūhi vatthūhi te vata aññatra phassā paṭisaṃvedissantīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [81] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā adhiccasamuppannikā
adhiccasamuppannaṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  dvīhi  vatthūhi
te vata aññatra phassā paṭisaṃvedissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [82]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā
pubbantānudiṭṭhino  pubbantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni
abhivadanti aṭṭhārasahi vatthūhi te vata aññatra phassā paṭisaṃvedissantīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [83]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
saññīvādā  uddhamāghatanā  saññimattānaṃ  paññapenti  soḷasahi  vatthūhi
te vata aññatra phassā paṭisaṃvedissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [84]  Tatra  bhikkhave  ye te samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
asaññīvādā   uddhamāghatanā   asaññimattānaṃ  paññapenti  aṭṭhahi
vatthūhi te vata aññatra phassā paṭisaṃvedissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [85]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
nevasaññīnāsaññīvādā    uddhamāghatanā    nevasaññīnāsaññimattānaṃ
paññapenti  aṭṭhahi  vatthūhi te vata aññatra phassā paṭisaṃvedissantīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [86] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā ucchedavādā sato
sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ  vibhavaṃ paññapenti sattahi vatthūhi te vata
aññatra phassā paṭisaṃvedissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [87] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā diṭṭhadhammanibbānavādā
sato  sattassa  paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ  paññapenti  pañcahi  vatthūhi
te vata aññatra phassā paṭisaṃvedissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [88]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā aparantakappikā
aparantānudiṭṭhino  aparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni
abhivadanti  catucattāḷīsāya  vatthūhi  te  vata  aññatra  phassā
paṭisaṃvedissantīti ne ṭhānaṃ vijjati.
   [89] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā ca
aparantakappikā  ca  pubbantāparantakappikā  ca pubbantāparantānudiṭṭhino
pubbantāparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni  abhivadanti
dvāsaṭṭhiyā  vatthūhi  te  vata aññatra phassā paṭisaṃvedissantīti ne
ṭhānaṃ vijjati.
   [90] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā sassatavādā sassataṃ
attānañca lokañca paññapenti catūhi vatthūhi yepi te samaṇabrāhmaṇā
ekaccasassatikā   ekaccaasassatikā  yepi  te  samaṇabrāhmaṇā
antānantikā  yepi  te  samaṇabrāhmaṇā amarāvikkhepikā yepi te
samaṇabrāhmaṇā   adhiccasamuppannikā   yepi  te  samaṇabrāhmaṇā
pubbantakappikā   yepi   te   samaṇabrāhmaṇā   uddhamāghatanikā
saññīvādā  yepi  te  samaṇabrāhmaṇā  uddhamāghatanikā  asaññīvādā
yepi  te  samaṇabrāhmaṇā  uddhamāghatanikā  nevasaññīnāsaññīvādā
yepi  te  samaṇabrāhmaṇā  ucchedavādā  yepi te samaṇabrāhmaṇā
diṭṭhadhammanibbānavādā     yepi    te    samaṇabrāhmaṇā
aparantakappikā  yepi  te  samaṇabrāhmaṇā  pubbantakappikā  ca
Aparantakappikā  ca  pubbantāparantakappikā  ca pubbantāparantānudiṭṭhino
pubbantāparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni  abhivadanti
dvāsaṭṭhiyā  vatthūhi  sabbe te chahi phassāyatanehi phussāphussā 1-
paṭisaṃvedenti  . tesaṃ vedanāpaccayā taṇhā taṇhāpaccayā upādānaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti.
   {90.1} Yato kho bhikkhave bhikkhu channaṃ phassāyatanānaṃ samudayañca
atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca nissaraṇañca yathābhūtaṃ pajānāti .
Ayaṃ imehi sabbeheva uttaritaraṃ pajānāti. Ye hi keci bhikkhave samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  pubbantakappikā  vā  aparantakappikā  vā
pubbantāparantakappikā  vā  pubbantāparantānudiṭṭhino  pubbantāparantaṃ
ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni abhivadanti sabbe te imeheva
dvāsaṭṭhiyā  vatthūhi  antojālikatā  ettha  sitā va ummujjamānā
ummujjanti  ettha  pariyāpannā  antojālikatā  va  ummujjamānā
ummujjanti
   {90.2} seyyathāpi bhikkhave dakkho kevaṭṭo vā kevaṭṭantevāsī
vā  sukhumacchiddakena  2-  jālena  parittaṃ  udakarahadaṃ otthareyya
tassa  evamassa  ye  kho  keci  imasmiṃ  udakarahade  oḷārikā
pāṇā   sabbepete   antojālikatā   ettha   sitā   va
@Footnote: 1 Sī. phussa phussa. aṭṭhakathāyaṃ phussā phussā. 2 Sī. sukhumacchinnena.
@A. sukhumacchikena.
Ummujjamānā  ummujjanti  ettha  pariyāpannā  antojālikatā  va
ummujjamānā ummujjantīti evameva kho bhikkhave ye hi keci samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  pubbantakappikā  vā  aparantakappikā  vā
pubbantāparantakappikā      vā     pubbantāparantānudiṭṭhino
pubbantāparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni  abhivadanti
sabbe  te  imeheva  dvāsaṭṭhiyā  vatthūhi  antojālikatā ettha
sitā  va ummujjamānā ummujjanti ettha pariyāpannā antojālikatā
va ummujjamānā ummujjanti.
   {90.3}  Ucchinnabhavanettiko bhikkhave tathāgatassa kāyo tiṭṭhati
yāvassa kāyo ṭhassati tāva naṃ dakkhanti devamanussā kāyassa bhedā
uddhaṃ jīvitapariyādānā na naṃ dakkhanti devamanussā seyyathāpi bhikkhave
ambapiṇḍiyā  vaṇṭacchinnāya  yāni kānici ambāni vaṇṭapaṭibandhāni 1-
sabbāni tāni tadanvayāni bhavanti evameva kho bhikkhave ucchinnabhavanettiko
tathāgatassa kāyo tiṭṭhati yāvassa kāyo ṭhassati tāva naṃ dakkhanti devamanussā
kāyassa bhedā uddhaṃ jīvitapariyādānā na naṃ dakkhanti devamanussāti.
   {90.4} Evaṃ vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca acchariyaṃ
bhante abbhūtaṃ 2- bhante konāmo ayaṃ bhante dhammapariyāyoti. Tasmātiha
tvaṃ ānanda imaṃ dhammapariyāyaṃ atthajālantipi naṃ dhārehi dhammajālantipi
naṃ  dhārehi  brahmajālantipi  naṃ  dhārehi diṭṭhijālantipi naṃ dhārehi
@Footnote: 1 Sī. vaṇṭūpanibandhanāni. 2 Sī. Yu. abbhutaṃ.
Anuttaro  saṅgāmavijayotipi  naṃ  dhārehīti  .  idamavoca bhagavā .
Attamanā  te  bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti . imasmiṃ ca pana
veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne dasasahassī 1- lokadhātu akampitthāti.
         Brahmajālasuttaṃ paṭhamaṃ niṭṭhitaṃ.
               ------------
@Footnote:Sī. sahassī.
          Sāmaññaphalasuttaṃ dutiyaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 1-61. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=9&item=1&items=90&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=9&item=1&items=90              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=9&item=1&items=90&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=9&item=1&items=90&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 9 http://84000.org/tipitaka/read/?index_9

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :