ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī
          Kevaṭṭasuttaṃ ekādasamaṃ
   [338] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā nālandāyaṃ viharati
pāvārikambavane  .  athakho  kevaṭṭo  gahapatiputto  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  kevaṭṭo  gahapatiputto bhagavantaṃ etadavoca
ayaṃ  bhante nālandā iddhā ceva phītā ca bahujanā ākiṇṇamanussā
bhagavati  abhippasannā  sādhu  bhante  bhagavā  ekaṃ  bhikkhuṃ samādisatu
yo  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ  karissati  evāyaṃ  nālandā
bhiyyoso  mattāya  bhagavati  abhippasīdissatīti  . evaṃ vutte bhagavā
kevaṭṭaṃ gahapatiputtaṃ etadavoca na kho ahaṃ kevaṭṭa bhikkhūnaṃ evaṃ dhammaṃ
desemi  etha tumhe bhikkhave gihīnaṃ odātavasanānaṃ uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyaṃ karothāti.
   {338.1} Dutiyampi kho kevaṭṭo gahapatiputto bhagavantaṃ etadavoca
nāhaṃ bhante bhagavantaṃ ṭhapesiṃ apica evaṃ vadāmi ayaṃ bhante nālandā
iddhā  ceva  phītā  ca bahujanā ākiṇṇamanussā bhagavati abhippasannā
sādhu  bhante  bhagavā  ekaṃ  bhikkhuṃ samādisatu yo uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyaṃ  karissati  evāyaṃ nālandā bhiyyoso mattāya bhagavati
abhippasīdissatīti. Tatiyampi .pe.
   [339]  Tīṇi  kho  imāni  kevaṭṭa pāṭihāriyāni mayā sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  paveditāni  katamāni  tīṇi  iddhipāṭihāriyaṃ
Ādesanāpāṭihāriyaṃ anusāsanipāṭihāriyaṃ.
   {339.1}  Katamañca kevaṭṭa iddhipāṭihāriyaṃ idha kevaṭṭa bhikkhu
anekavihitaṃ  iddhividhaṃ paccanubhoti ekopi hutvā bahudhā hoti bahudhāpi
hutvā eko hoti āvibhāvaṃ tirobhāvaṃ tirokuḍḍaṃ tiropākāraṃ tiropabbataṃ
asajjamāno  gacchati  seyyathāpi  ākāse  paṭhaviyā  ummujjanimmujjaṃ
karoti  seyyathāpi  udake  udakepi  abhijjamāne gacchati seyyathāpi
paṭhaviyā  ākāsepi pallaṅkena kamati seyyathāpi pakkhī sakuṇo imepi
candimasuriye  evaṃmahiddhike evaṃmahānubhāve pāṇinā parimasati parimajjati
yāva brahmalokāpi kāyena vasaṃ vatteti.
   {339.2}  Tamenaṃ  aññataro saddho pasanno passati taṃ bhikkhuṃ
anekavihitaṃ iddhividhaṃ paccanubhontaṃ ekopi hutvā bahudhā hontaṃ bahudhāpi
hutvā eko hontaṃ āvibhāvaṃ tirobhāvaṃ tirokuḍḍaṃ tiropākāraṃ tiropabbataṃ
asajjamānaṃ gacchantaṃ seyyathāpi ākāse paṭhaviyā ummujjanimmujjaṃ karontaṃ
seyyathāpi  udake  udakepi abhijjamāne gacchantaṃ seyyathāpi paṭhaviyā
ākāsepi pallaṅkena kamantaṃ seyyathāpi pakkhī sakuṇo imepi candimasuriye
evaṃmahiddhike  evaṃmahānubhāve  pāṇinā  parimasantaṃ  parimajjantaṃ yāva
brahmalokāpi kāyena vasaṃ vattentaṃ.
   {339.3}  Tamenaṃ  so saddho pasanno aññatarassa assaddhassa
appasannassa  āroceti  acchariyaṃ vata bho abbhūtaṃ vata bho samaṇassa
mahiddhikatā   mahānubhāvatā  amāhaṃ  bhikkhuṃ  addasaṃ  anekavihitaṃ
iddhividhaṃ   paccanubhontaṃ   ekopi   hutvā   bahudhā   hontaṃ
Bahudhāpi hutvā eko hontaṃ .pe. yāva brahmalokāpi kāyena vasaṃ
vattentanti  .  tamenaṃ  so assaddho appasanno taṃ saddhaṃ pasannaṃ
evaṃ vadeyya atthi kho bho gandhāri nāma vijjā tāya so bhikkhu
anekavihitaṃ  iddhividhaṃ  paccanubhoti  .pe.  yāva  brahmalokāpi
kāyena vasaṃ vattetīti . taṃ kiṃ maññasi kevaṭṭa api nu so assaddho
appasanno taṃ saddhaṃ pasannaṃ evaṃ vadeyyāti . vadeyya bhanteti .
Imaṃ  kho  ahaṃ  kevaṭṭa  iddhipāṭihāriye  ādīnavaṃ  sampassamāno
iddhipāṭihāriyena aṭṭiyāmi harāyāmi jigucchāmi.
   [340]  Katamañca kevaṭṭa ādesanāpāṭihāriyaṃ . idha kevaṭṭa
bhikkhu  parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  cittampi ādisati cetasikampi ādisati
vitakkitampi  ādisati  vicāritampi ādisati evampi te mano itthampi
te mano itipi te cittanti.
   {340.1}  Tamenaṃ  aññataro saddho pasanno passati taṃ bhikkhuṃ
parasattānaṃ   parapuggalānaṃ   cittampi   ādisantaṃ   cetasikampi
ādisantaṃ  vitakkitampi  ādisantaṃ  vicāritampi  ādisantaṃ  evampi
te mano itthampi te mano itipi te cittanti . Tamenaṃ so saddho
pasanno   aññatarassa   assaddhassa   appasannassa   āroceti
acchariyaṃ  vata bho abbhūtaṃ vata bho samaṇassa mahiddhikatā mahānubhāvatā
amāhaṃ  bhikkhuṃ  addasaṃ  parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  cittampi  ādisantaṃ
cetasikampi  ādisantaṃ  vitakkitampi  ādisantaṃ  vicāritampi  ādisantaṃ
evaṃpi  te mano itthampi te mano itipi te cittanti . tamenaṃ
So  assaddho  appasanno  taṃ  saddhaṃ  pasannaṃ evaṃ vadeyya atthi
kho bho maṇikā nāma vijjā tāya so bhikkhu parasattānaṃ parapuggalānaṃ
cittampi  ādisati  cetasikampi ādisati vitakkitampi ādisati vicāritampi
ādisati evampi te mano itthampi te mano itipi te cittanti.
Taṃ  kiṃ  maññasi  kevaṭṭa  api  nu  so  assaddho appasanno taṃ
saddhaṃ  pasannaṃ  evaṃ  vadeyyāti  . vadeyya bhanteti . imaṃ kho
ahaṃ   kevaṭṭa   ādesanāpāṭihāriye   ādīnavaṃ  sampassamāno
ādesanāpāṭihāriyena aṭṭiyāmi harāyāmi jigucchāmi.
   [341]  Katamañca  kevaṭṭa anusāsanipāṭihāriyaṃ . idha kevaṭṭa
bhikkhu  evamanusāsati  evaṃ  vitakketha  mā  evaṃ vitakkayittha evaṃ
manasikarotha  mā  evaṃ  manasikarotha  idaṃ  pajahatha  idaṃ  upasampajja
viharathāti. Idaṃ vuccati kevaṭṭa anusāsanipāṭihāriyaṃ.
   [342]  Puna  caparaṃ  kevaṭṭa idha tathāgato loke uppajjati
arahaṃ  sammāsambuddho .pe. (yathā sāmaññaphale evaṃ vitthāretabbaṃ)
.pe.  idaṃpi  vuccati kevaṭṭa anusāsanipāṭihāriyaṃ . dutiyaṃ jhānaṃ .
Tatiyaṃ jhānaṃ . catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati . idaṃ vuccati kevaṭṭa
anusāsanipāṭihāriyaṃ   .pe.   ñāṇadassanāya   cittaṃ   abhinīharati
abhininnāmeti  .  idaṃ vuccati kevaṭṭa anusāsanipāṭihāriyaṃ . .pe.
Nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti  idaṃ  vuccati anusāsanipāṭihāriyaṃ .
Imāni   kho   kevaṭṭa   tīṇi   pāṭihāriyāni  mayā  sayaṃ
Abhiññā sacchikatvā paveditāni.
   [343]  Bhūtapubbaṃ  kevaṭṭa  imasmiṃyeva  bhikkhusaṃghe  aññatarassa
bhikkhuno  evaṃ cetaso parivitakko udapādi kattha nu kho 1- ime
cattāro mahābhūtā aparisesā nirujjhanti seyyathīdaṃ paṭhavīdhātu āpodhātu
tejodhātu  vāyodhātūti  .  athakho  kevaṭṭa bhikkhu tathārūpaṃ samādhiṃ
samāpajji yathā samāhite citte devayāniyo maggo pāturahosi.
   {343.1} Athakho so kevaṭṭa bhikkhu yena cātummahārājikā devā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  cātummahārājike deve etadavoca kattha
nu kho āvuso ime cattāro mahābhūtā aparisesā nirujjhanti seyyathīdaṃ
paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātūti . evaṃ vutte kevaṭṭa
cātummahārājikā  devā  taṃ  bhikkhuṃ etadavocuṃ mayaṃpi kho bhikkhu na
jānāma  yatthime  cattāro mahābhūtā aparisesā nirujjhanti seyyathīdaṃ
paṭhavīdhātu  āpodhātu  tejodhātu  vāyodhātūti  atthi  kho  bhikkhu
cattāro  mahārājāno  amhehi  abhikkantatarā  ca  paṇītatarā  ca
te  kho  evaṃ  jāneyyuṃ  yatthime cattāro mahābhūtā aparisesā
nirujjhanti seyyathīdaṃ paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātūti.
   {343.2}  Athakho kevaṭṭa bhikkhu yena cattāro mahārājāno
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  cattāro  mahārājāno etadavoca kattha
nu kho āvuso ime cattāro mahābhūtā aparisesā nirujjhanti seyyathīdaṃ
@Footnote: 1 Sī. kathannu kho.
Paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātūti . evaṃ vutte kevaṭṭa
cattāro  mahārājāno  taṃ  bhikkhuṃ  etadavocuṃ mayaṃpi kho bhikkhu na
jānāma  yatthi  .pe. vāyodhātūti atthi kho bhikkhu tāvatiṃsā nāma
devā amhehi abhikkantatarā ca paṇītatarā ca te kho evaṃ jāneyyuṃ
yatthime cattāro .pe. vāyodhātūti . athakho kevaṭṭa bhikkhu yena
tāvatiṃsā  devā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  tāvatiṃse  deve
etadavoca kattha nu kho āvuso ime cattāro mahābhūtā aparisesā
nirujjhanti  seyyathīdaṃ  paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātūti .
Evaṃ vutte kevaṭṭa tāvatiṃsā devā taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ mayaṃpi kho
bhikkhu na jānāma yatthime .pe. vāyodhātūti atthi kho bhikkhu sakko
devānamindo  amhehi abhikkantataro ca paṇītataro ca so kho evaṃ
jāneyya yatthime cattāro .pe. Vāyodhātūti.
   {343.3} Athakho so kevaṭṭa bhikkhu yena sakko devānamindo
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  sakkaṃ  devānamindaṃ  etadavoca kattha nu
kho  āvuso  cattāro  mahābhūtā  aparisesā  nirujjhanti seyyathīdaṃ
paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātūti . evaṃ vutte kevaṭṭa
sakko  devānamindo  taṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  ahaṃpi  kho bhikkhu na
jānāmi  yatthime  cattāro  .pe.  vāyodhātūti  atthi kho bhikkhu
yāmā  nāma  devā  .pe.  suyāmo  nāma  devaputto  .pe.
Tusitā  nāma  devā  .pe.  santusito  nāma  devaputto .pe.
Nimmānaratī  nāma  devā  .pe. sunimmito nāma devaputto .pe.
Paranimmitavasavattī  nāma  devā  .pe.  paranimmitavasavatti  nāma
devaputto  amhehi  abhikkantataro  ca paṇītataro ca so kho evaṃ
jāneyya  yatthime cattāro mahābhūtā aparisesā nirujjhanti seyyathīdaṃ
paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātūti.
   [344]  Athakho  so kevaṭṭa bhikkhu yena vasavatti devaputto
tenupasaṅkami upasaṅkamitvā vasavattiṃ devaputtaṃ etadavoca kattha nu kho
āvuso  ime  cattāro  mahābhūtā  aparisesā nirujjhanti seyyathīdaṃ
paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātūti . evaṃ vutte kevaṭṭa
vasavatti devaputto taṃ bhikkhuṃ etadavoca ahaṃpi kho bhikkhu na jānāmi
yatthime  cattāro  mahābhūtā  aparisā nirujjhanti seyyathīdaṃ paṭhavīdhātu
āpodhātu  tejodhātu  vāyodhātūti  atthi  kho bhikkhu brahmakāyikā
nāma  devā amhehi abhikkantatarā ca paṇītatarā ca te kho evaṃ
jāneyyuṃ  yatthime  cattāro .pe. vāyodhātūti . athakho kevaṭṭa
bhikkhu  tathārūpaṃ samādhiṃ samāpajji yathā samāhite citte brahmayāniyo
maggo pāturahosi.
   [345]  Athakho so kevaṭṭa bhikkhu yena brahmakāyikā devā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  brahmakāyike deve etadavoca kattha nu
kho  āvuso  ime  cattāro .pe. vāyodhātūti . evaṃ vutte
kevaṭṭa  brahmakāyikā  devā taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ mayaṃpi kho bhikkhu
Na  jānāma  yatthime  .pe. vāyodhātūti atthi kho bhikkhu brahmā
mahābrahmā  abhibhū  anabhibhūto  aññadatthudaso  vasavatti  issaro
kattā  nimmitā  seṭṭho  sajjitā  vasī  pitā bhūtabhabyānaṃ amhehi
abhikkantataro  ca  paṇītataro  ca  so kho evaṃ jāneyya yatthime
cattāro  mahābhūtā  aparisesā  nirujjhanti  seyyathīdaṃ  paṭhavīdhātu
āpodhātu  tejodhātu  vāyodhātūti  . kahaṃ panāvuso etarahi so
mahābrahmāti  .  mayaṃpi  kho bhikkhu na jānāma yattha vā brahmā
yena  vā  brahmā  apica  bhikkhu yathā nimittā dissanti āloko
sañjāyati  obhāso  pātubhavati  brahmā  pātubhavissati  brahmuno
hetaṃ  pubbanimittaṃ  pātubhāvāya  yadidaṃ  āloko sañjāyati obhāso
pātubhavatīti. Athakho so kevaṭṭa mahābrahmā nacirasseva pāturahosi.
   [346] Athakho so kevaṭṭa bhikkhu yena mahābrahmā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  taṃ  mahābrahmānaṃ  etadavoca  kattha nu kho āvuso
ime  cattāro  mahābhūtā  aparisesā nirujjhanti seyyathīdaṃ paṭhavīdhātu
āpodhātu  tejodhātu  vāyodhātūti  .  evaṃ vutte kevaṭṭa so
mahābrahmā  taṃ bhikkhuṃ etadavoca ahamasmi bhikkhu brahmā mahābrahmā
abhibhū  anabhibhūto  aññadatthudaso  vasavatti  issaro  kattā  nimmitā
seṭṭho sajjitā vasī pitā bhūtabhabyānanti . dutiyampi kho kevaṭṭa so
bhikkhu taṃ mahābrahmānaṃ etadavoca na kho ahaṃ taṃ āvuso evaṃ pucchāmi
tvamasi  brahmā  mahābrahmā  abhibhū  anabhibhūto  aññadatthudaso
Vasavatti  issaro  kattā  nimmitā  sajjitā  vasī pitā bhūtabhabyānaṃ
evañca  kho  ahantaṃ āvuso evaṃ pucchāmi kattha nu kho āvuso
ime  cattāro  mahābhūtā  aparisesā nirujjhanti seyyathīdaṃ paṭhavīdhātu
āpodhātu  tejodhātu  vāyodhātūti  .  dutiyampi kho kevaṭṭa so
mahābrahmā  taṃ bhikkhuṃ etadavoca ahamasmi bhikkhu brahmā mahābrahmā
abhibhū  anabhibhūto  aññadatthudaso  vasavatti  issaro  kattā  nimmitā
seṭṭho  sajjitā  vasī pitā bhūtabhabyānanti . tatiyampi kho kevaṭṭa
so bhikkhu taṃ mahābrahmānaṃ etadavoca na kho ahantaṃ āvuso evaṃ
pucchāmi  tvamasi  brahmā  mahābrahmā abhibhū anabhibhūto aññadatthudaso
vasavatti  issaro  kattā  nimmitā  seṭṭho  sajjitā  vasī  pitā
bhūtabhabyānaṃ  evañca  kho  ahantaṃ  āvuso  evaṃ  pucchāmi  kattha
nu  kho  āvuso  ime  cattāro  mahābhūtā aparisesā nirujjhanti
seyyathīdaṃ paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātūti.
   [347]  Athakho  kevaṭṭa  so mahābrahmā taṃ bhikkhuṃ bāhāyaṃ
gahetvā  ekamantaṃ  apanetvā  taṃ bhikkhuṃ etadavoca ime kho maṃ
bhikkhu  brahmakāyikā  devā  evaṃ  jānanti  natthi kiñci brahmuno
aññātaṃ  natthi  kiñci  brahmuno  adiṭṭhaṃ  natthi  kiñci  brahmuno
aviditaṃ  natthi  kiñci  brahmuno  asacchikatanti  tasmā  ahametesaṃ
sammukhā na byākāsiṃ ahaṃpi kho bhikkhu na jānāmi yatthime cattāro
mahābhūtā  aparisesā  nirujjhanti  seyyathīdaṃ  paṭhavīdhātu  āpodhātu
Tejodhātu vāyodhātūti tasmā tiha bhikkhu tumhevetaṃ dukkaṭaṃ tumhevetaṃ
aparaddhaṃ yaṃ tvaṃ bhagavantaṃ abhimuñcitvā 1- bahiddhā pariyeṭṭhiṃ āpajjasi
imassa  pañhassa  veyyākaraṇāya  gaccha  tvaṃ  bhikkhu tameva bhagavantaṃ
upasaṅkamitvā  imaṃ  pañhaṃ  puccha yathā te bhagavā byākaroti tathā
naṃ dhāreyyāsīti.
   [348] Athakho kevaṭṭa so bhikkhu seyyathāpi nāma balavā puriso
sammiñjitaṃ  vā  bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ  vā bāhaṃ sammiñjeyya
evameva  brahmaloke  antarahito mama purato pāturahosi . athakho
so kevaṭṭa so bhikkhu maṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi . Ekamantaṃ
nasinno kho kevaṭṭa so bhikkhu maṃ etadavoca kattha nu kho bhante
ime  cattāro  mahābhūtā  aparisesā nirujjhanti seyyathīdaṃ paṭhavīdhātu
āpodhātu tejodhātu vāyodhātūti.
   {348.1} Evaṃ vutte ahaṃ kevaṭṭa taṃ bhikkhuṃ etadavocaṃ bhūtapubbaṃ
bhikkhu  sāmuddikā  bāṇijā  tīradassiṃ  sakuṇaṃ  gahetvā  nāvāya
ajjhogāhanti   te   atīradassiniyā  nāvāya  tīradassiṃ  sakuṇaṃ
muñcanti  so  gacchati  puratthimaṃ  disaṃ  gacchati  dakkhiṇaṃ  disaṃ gacchati
pacchimaṃ  disaṃ  gacchati  uttaraṃ  disaṃ gacchati uddhaṃ disaṃ gacchati anudisaṃ
sace so samantā tīraṃ passati tathāpakkanto va hoti sace pana so
samantā  tīraṃ na passati tameva nāvaṃ paccāgacchati ayameva kho tvaṃ
bhikkhu   yato   yāva   brahmalokā   pariyesamāno   imassa
@Footnote: 1 Sī. atisitvā.
Pañhassa  veyyākaraṇena  ajjhagamā  athakho  mayhameva  santike
paccāgato  na  kho eso bhikkhu pañho evaṃ pucchitabbo kattha nu
kho  bhante ime cattāro mahābhūtā aparisesā nirujjhanti seyyathīdaṃ
paṭhavīdhātu  āpodhātu  tejodhātu  vāyodhātūti . evañca kho so
bhikkhu pañho pucchitabbo.
   [349] Kattha āpo ca paṭhavī ca     tejo vāyo na gādhati
         kattha dīghañca rassañca    anuṃ thūlaṃ subhāsubhaṃ
         kattha nāmañca rūpañca    asesaṃ uparujjhatīti.
              Tatra veyyākaraṇaṃ bhavati.
   [350] Viññāṇaṃ anidassanaṃ     anantaṃ sabbato pabhaṃ
         ettha āpo ca paṭhavī ca    tejo vāyo na gādhati
         ettha dīghañca rassañca   anuṃ thūlaṃ subhāsubhaṃ
         ettha nāmañca rūpañca    asesaṃ uparujjhati
         viññāṇassa nirodhena    etthetaṃ uparujjhatīti.
   Idamavoca  bhagavā  . attamano kevaṭṭo gahapatiputto bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Kevaṭṭasuttaṃ ekādasamaṃ niṭṭhitaṃ.
               ------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 273-283. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=9&item=338&items=13              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=9&item=338&items=13&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=9&item=338&items=13              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=9&item=338&items=13              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=338              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=8429              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=8429              Contents of The Tipitaka Volume 9 http://84000.org/tipitaka/read/?index_9

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :