ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๔ กถาวัตถุปกรณ์
       [๑๓๓๘] สกวาที ญาณ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ?
       ปรวาที ถูกแล้ว
       ส. เป็นรูป เป็นนิพพาน เป็นจักขายตนะ ฯลฯ เป็นโผฏฐัพพายตนะ
หรือ?
       ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ
       ส. ญาณ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ?
       ป. ถูกแล้ว
       ส. ปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ?
       ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ
       ส. ปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
เป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ?
       ป. ถูกแล้ว
       ส. ญาณ เป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ?
       ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ
       [๑๓๓๙] ส. ญาณ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ?
       ป. ถูกแล้ว
       ส. นับเนื่องในขันธ์ไหน
       ป. นับเนื่องในสังขารขันธ์
       ส. สังขารขันธ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ?
       ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ
       ส. สังขารขันธ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ?
       ป. ถูกแล้ว
       ส. เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ?
       ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ
       [๑๓๔๐] ส. ญาณ นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ?
       ส. ถูกแล้ว
       ส. ปัญญา นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ?
       ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ
       ส. ปัญญา นับเนื่องในสังขารขันธ์ และเป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ?
       ป. ถูกแล้ว
       ส. ญาณ นับเนื่องในสังขารขันธ์ เป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ?
       ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ
       [๑๓๔๑] ส. ญาณ นับเนื่องในสังขารขันธ์ แต่เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ ส่วนปัญญานับ
เนื่องในสังขารขันธ์ และเป็นธรรมมีอารมณ์ หรือ?
       ป. ถูกแล้ว
       ส. สังขารขันธ์ส่วนหนึ่ง เป็นธรรมมีอารมณ์ แต่อีกส่วนหนึ่ง เป็นธรรมไม่มี
อารมณ์ หรือ?
       ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ
       ส. สังขารขันธ์ ส่วนหนึ่งเป็นธรรมมีอารมณ์ แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมไม่มี
อารมณ์ หรือ?
       ป. ถูกแล้ว
       ส. เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ ส่วนหนึ่งเป็นธรรมมีอารมณ์ แต่
อีกส่วนหนึ่ง เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ?
       ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ
       [๑๓๔๒] ป. ไม่พึงกล่าวว่า ญาณเป็นธรรมไม่มีอารมณ์ หรือ?
       ส. ถูกแล้ว
       ป. พระอรหันต์ผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณ พึงกล่าวว่ามีญาณ หรือ?
       ส. ถูกแล้ว
       ป. อารมณ์ของญาณนั้น มีหรือ?
       ส. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ
       ป. ถ้าอย่างนั้น ญาณก็เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ น่ะสิ
       ส. อรหันต์ผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณ พึงกล่าวว่า มีปัญญา หรือ?
       ป. ถูกแล้ว
       ส. อารมณ์ของปัญญานั้น มีหรือ?
       ป. ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ
       ส. ถ้าอย่างนั้น ปัญญาก็เป็นธรรมไม่มีอารมณ์ นะสิ
ญาณัง อนารัมมณันติกถา จบ
-----------------------------------------------------
อตีตารัมมณกถา

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ บรรทัดที่ ๑๓๓๒๕-๑๓๓๘๔ หน้าที่ ๕๕๕-๕๕๘. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=37&A=13325&Z=13384&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1338&items=5&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1338&items=5              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=37&item=1338&items=5&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=37&item=1338&items=5&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1338              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com