ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
ปัจจนียานุโลมทุกทุกปัฏฐาน
นเหตุทุกนสเหตุกทุกเหตุทุกสเหตุกทุกะ
[๑๒๑๖] สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สเหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๒๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๔ [๑๒๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๒๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ปัญหาวาร พึงให้พิสดาร
[๑๒๒๐] อเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๒๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๒๒] เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ [๑๒๒๔] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๒๒๖] เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และ ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๒๒๘] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๓๐] เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๒๓๒] ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๒๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๒๓๔] นเหตุสเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่ สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๒๓๖] นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนสัปปัจจยทุกเหตุทุกสัปปัจจยทุกะ
[๑๒๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปัจจยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรม ที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๒๓๙] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓
สังขตทุกะ ก็เหมือนกับ สัปปัจจยทุกะ
นเหตุทุกนสนิทัสสนทุกเหตุทุกสนิทัสสนทุกะ
[๑๒๔๐] สนิทัสสนธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม ที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๒๔๓] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกเหตุทุกสัปปฏิฆทุกะ
[๑๒๔๔] สัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๔๖] อัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนรูปีทุกเหตุทุกรูปีทุกะ
[๑๒๔๘] รูปีธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๕๐] อรูปีธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนโลกิยทุกเหตุทุกโลกิยทุกะ
[๑๒๕๒] โลกิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ [๑๒๕๓] โลกุตตรธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๑๒๕๕] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๑๒๕๗] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกโนอาสวทุกเหตุทุกอาสวทุกะ
[๑๒๕๙] อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม และอาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๒๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๑๒๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ- *เหตุปัจจัย [๑๒๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกนสาสวทุกเหตุทุกสาสวทุกะ
[๑๒๖๓] สาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๖๕] อาสวสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๖๗] อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกนอาสวสาสวทุกเหตุทุกอาสวสาสวทุกะ
[๑๒๖๙] อาสวะและสาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรมและ ไม่ใช่อนาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๑๒๗๑] ธรรมที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนาสวธรรมและไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกนอาสวอาสวสัมมปยุตตทุกะ
เหตุทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๗๓] อาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสว- *ธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๗๕] ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ
เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
[๑๒๗๗] อาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต- *ธรรม และไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๗๙] อาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต- *ธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนสัญโญชนโคจฉกทุกเหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๑] สัญโญชนธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนคันถโคจฉกทุกเหตุทุกคันถโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๓] คันถธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกเหตุทุกโอฆโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๕] โอฆธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกโนโยคโคจฉกทุกเหตุทุกโยคโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๗] โยคธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกโนนีวรณโคจฉกทุกเหตุทุกนีวรณโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๙] นีวรณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกเหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกะ
[๑๒๙๑] ปรามาสธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นเหตุทุกนสารัมมณทุกเหตุทุกสารัมมณทุกะ
[๑๒๙๒] สารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๒๙๓] อนารัมมณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นเหตุทุกโนจิตตทุกเหตุทุกจิตตทุกะ
[๑๒๙๔] จิตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๙๖] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่ จิตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเจตสิกทุกเหตุทุกเจตสิกทุกะ
[๑๒๙๘] เจตสิกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๐๐] อเจตสิกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกเหตุทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ
[๑๓๐๒] จิตตสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๐๔] จิตตวิปปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐทุกเหตุทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ
[๑๓๐๖] จิตตสังสัฏฐธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๐๘] จิตตสังสัฏฐธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกเหตุทุกจิตตสมุฏฐานทุกะ
[๑๓๑๐] จิตตสมุฏฐานธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๑๒] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกเหตุทุกจิตตสหภูทุกะ
[๑๓๑๔] จิตตสหภูธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๑๖] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นเหตุทุกโนจิตตานุปริวัตติทุกเหตุทุกจิตตานุปริวัตติทุกะ
[๑๓๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
[๑๓๑๙] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐ- สมุฏฐานธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๒๑] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
[๑๓๒๓] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตต- สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๒๕] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
[๑๓๒๗] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๒๙] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอัชฌัตติกทุกเหตุทุกอัชฌัตติกทุกะ
[๑๓๓๑] อัชฌัตติกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๓๓] พาหิรธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอุปาทาทุกเหตุทุกอุปาทาทุกะ
[๑๓๓๕] อุปาทาธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๓๗] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทาธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอุปาทินนทุกเหตุทุกอุปาทินนทุกะ
[๑๓๓๙] อนุปาทินนธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนอุปาทานโคจฉกทุกเหตุทุกอุปาทานโคจฉกทุกะ
[๑๓๔๑] อุปาทานธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรมที่ไม่ใช่เหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนกิเลสโคจฉกทุกเหตุทุกกิเลสโคจฉกทุกะ
[๑๓๔๓] กิเลสธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกเหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๑๓๔๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหา- *ตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๔๗] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพทุกเหตุทุกภาวนายปหาตัพพทุกะ
[๑๓๔๙] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพ- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๕๑] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๓๕๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสส- *เนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๓๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
เหตุทุกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๓๕๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนาย- *ปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๓๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนสวิตักกทุกเหตุทุกสวิตักกทุกะ
[๑๓๖๐] สวิตักกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ- *ธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ในปัจจัยทั้งปวง ฯลฯ
นเหตุทุกนสรณทุกเหตุทุกสรณทุกะ
[๑๓๖๒] สรณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๖๔] อรณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสเหตุกทุกนเหตุทุกสเหตุกทุกเหตุทุกะ
[๑๓๖๖] เหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๖๘] นเหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๐] เหตุธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับสเหตุทุกะ
นเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๑] เหตุธรรมที่เป็นเหตุและสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุ และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๓๗๓] นเหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม และไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกะและไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๕] เหตุธรรมที่เป็นเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ ไม่ใช่เหตุ และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๓๗๗] นเหตุธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตะ และไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ทุกะที่สุด ไม่แจก
นสัปปัจจยทุกนเหตุทุกสัปปัจจยทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๙] เหตุธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปัจจย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๓๘๑] นเหตุธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
สังขตทุกะก็เหมือนกับสัปปัจจยทุกะ
นสนิทัสสนทุกนเหตุทุกสนิทัสสนทุกเหตุทุกะ
[๑๓๘๓] เหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๓๘๕] นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกสัปปฏิฆทุกเหตุทุกะ
[๑๓๘๗] เหตุธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๑๓๘๙] นเหตุธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นรูปีทุกนเหตุทุกรูปีทุกเหตุทุกะ
[๑๓๙๑] เหตุธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิด ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓
นโลกิยทุกนเหตุทุกโลกิยทุกเหตุทุกะ
[๑๓๙๒] เหตุธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๓๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๓๙๔] นเหตุธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๓๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔
นเกนจิวิญเญยยทุกนเหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกะ
[๑๓๙๖] เหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๑๓๙๘] นเหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
โนอาสวทุกนเหตุทุกอาสวทุกเหตุทุกะ
[๑๔๐๐] เหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๔๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๑๔๐๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสว- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย
ฯลฯ
นสารัมมณทุกนเหตุทุกสารัมมณทุกเหตุทุกะ
[๑๔๐๓] เหตุธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๔๐๕] นเหตุธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
นสรณทุกนเหตุทุกสรณทุกเหตุทุกะ
[๑๔๐๗] เหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๔๐๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๔๐๙] นเหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๑๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
นสรณทุกนสเหตุกทุกสรณทุกสเหตุกทุกะ
[๑๔๑๑] สเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๔๑๓] อเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๑๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกสรณทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๔๑๕] เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๑๑๕๗-๑๑๖๐๕ หน้าที่ ๔๔๙-๔๖๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=11157&Z=11605&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=1216&items=273              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=1216&items=273&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=45.3&item=1216&items=273              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=1216&items=273              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=1216              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com