ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
       [๒๒๔] กุศลธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
       [๒๒๕] 	ในเหตุปัจจัย  	มีวาระ ๑
       [๒๒๖] อกุศลธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อาสวธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       [๒๒๗] 	ในเหตุปัจจัย  	มีวาระ ๓
       [๒๒๘] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่-
*อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่
อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       ทุกมูลกนัย มี ๑ นัย มี ๓ นัย ฯลฯ
นสาสวทุกนกุสลัตติกสาสวทุกกุสลัตติกะ
[๒๒๙] กุศลธรรมที่เป็นอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๒๓๑] อกุศลธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกอาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
[๒๓๓] กุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อาสวสัมป- *ยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๓๕] อกุศลธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อาสว- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๒๓๗] อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอาสวสาสวทุกนกุสลัตติกอาสวสาสวทุกกุสลัตติกะ
[๒๓๙] กุศลธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๔๑] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรม และสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๒๔๓] อัพยากตธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ อาสวะและอาสวสัมปยุตตทุกะ ไม่มี
อาสววิปปยุตตนสาสวทุกนกุสลัตติกะ
อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลัตติกะ
[๒๔๕] กุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็น อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นอาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๒๔๗] อกุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่เป็น อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๔๙] อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ ธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
สัญโญชนโคจฉกทุกนกุสลัตติกสัญโญชนโคจฉกทุกกุสลัตติกะ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๘๘๒๑-๘๘๗๕ หน้าที่ ๓๕๕-๓๕๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=8821&Z=8875&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=224&items=27&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=224&items=27              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=45.3&item=224&items=27&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=224&items=27&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=224              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com