ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย    PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
เวทนาตติกกุสลัตติกนเวทนาตติกนกุสลัตติกะ
[๘๓๖] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๘๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔ [๘๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย
รวมเป็นวาระ ๒๑
[๘๓๙] ธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ สำหรับบทที่ว่า อัพยากตธรรมเกิดขึ้น บทเดียวเท่านั้น มีหัวข้อปัจจัย ๓ เมื่อเปลี่ยน แปลงไปตามแนวเวทนา ได้หัวข้อปัจจัย ๒๑ พึงแจกตามมูล คือ ทุกขายเวทนายสัมปยุตต- *อัพยากตมูล ๑ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตมูล ๑
วิปากัตติกกุสลัตติกนวิปากัตติกนกุสลัตติกะ
[๘๔๐] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๔๔] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อัพยากฤต ที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
อุปาทินนุปาทานิยัตติกกุสลัตติกะ
นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนกุสลัตติกะ
[๘๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๔๘] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกกุสลัตติกะ
นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนกุสลัตติกะ
[๘๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐ- *อสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สวิตักกัตติกกุสลัตติกนสวิตักกัตติกนกุสลัตติกะ
[๘๕๖] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกวิจาร- *มัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕ [๘๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
ปีติตติกกุสลัตติกนปีติตติกนกุสลัตติกะ
[๘๖๐] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย
เหมือนกับเวทนาตติกะ
ฯลฯ


             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๗๑๖๒-๗๒๔๔ หน้าที่ ๒๘๗-๒๙๑. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=7162&Z=7244&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=1356&items=25              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=1356&items=25&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลี อักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=1356&items=25              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=1356&items=25              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1356              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :