ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
๘๓. ปิฏฐิทุกะ ๑. เหตุทุกะ
[๙๐] ... อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุ ... (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๔ หน้า : ๘๓๗}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกทุกปัฏฐาน]

๘๓. ปิฏฐิทุกะ ๑. เหตุทุกะ

เหตุปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒ วาระ (ย่อ) [๙๑] ... อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน ๓ ซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน ๓ ซึ่งเป็นเหตุ ... (ย่อ) [๙๒] ... อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุ ... (ย่อ) [๙๓] ... อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน ๓ ซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน ๓ ซึ่งเป็นเหตุ ... (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒ วาระ (ย่อ) [๙๔] ... อาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๒ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่มีวิจารซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๒ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๔ หน้า : ๘๓๘}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกทุกปัฏฐาน]

๘๓. ปิฏฐิทุกะ ๑. เหตุทุกะ

... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นเหตุ ... (ย่อ) ... อาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ (ทุกปัจจัย มีปัจจัยละ ๒ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ (ทุกปัจจัย มีปัจจัยละ ๒ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ (ทุก ปัจจัยมีปัจจัยละ ๒ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมี ปัจจัยละ ๒ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมี ปัจจัยละ ๒ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมี ปัจจัยละ ๒ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ (ทุก ปัจจัยมีปัจจัยละ ๒ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ เหตุปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒ วาระ (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๔ หน้า : ๘๓๙}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกทุกปัฏฐาน]

๘๓. ปิฏฐิทุกะ ๑. เหตุทุกะ

... อาศัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอนซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ เหตุปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒ วาระ (ย่อ) ... อาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๒ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒ วาระ (ย่อ) สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็น เหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ (ย่อ ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
ธัมมานุโลม ทุกทุกปัฏฐาน จบ
อนุโลมปัฏฐาน จบ
{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๔ หน้า : ๘๔๐}
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ อภิธรรมปิฎกที่ ๑๑ ปัฏฐาน ภาค ๕ จบ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๔ หน้าที่ ๘๓๗-๘๔๐. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=313              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16863&Z=23203                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3243              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=44&item=3243&items=1              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12860              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=3243&items=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12860                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu44บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :