ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
๒๒. สนิทัสสนติกะ ๑๒. ปริตตติกะ
[๕๙] สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นปริตตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นปริตตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๑ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๒๑ วาระ ฯลฯ อัญญมัญญปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๑ วาระ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นมหัคคตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นมหัคคตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๖๙๐}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ติกติกปัฏฐาน]

๒๒. สนิทัสสนติกะ ๑๔. หีนติกะ

เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัปปมาณะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอัปปมาณะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ
๒๒. สนิทัสสนติกะ ๑๓. ปริตตารัมมณติกะ
[๖๐] สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีมหัคคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรม ที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์อาศัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ
๒๒. สนิทัสสนติกะ ๑๔. หีนติกะ
[๖๑] สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นชั้นต่ำอาศัยสภาวธรรมที่ ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๖๙๑}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ติกติกปัฏฐาน]

๒๒. สนิทัสสนติกะ ๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ

เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๑ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๒๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๑ วาระ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นชั้นประณีตอาศัยสภาวธรรมที่ ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นชั้นประณีตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ
๒๒. สนิทัสสนติกะ ๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ
[๖๒] สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๖๙๒}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ติกติกปัฏฐาน]

๒๒. สนิทัสสนติกะ ๑๗. อุปปันนติกะ

เหตุปัจจัย มี ๒๑ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๒๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๑ วาระ
๒๒. สนิทัสสนติกะ ๑๖. มัคคารัมมณติกะ
[๖๓] สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์อาศัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีมรรคเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีมรรคเป็นอธิบดีอาศัยสภาวธรรมที่ ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นอธิบดีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ
๒๒. สนิทัสสนติกะ ๑๗. อุปปันนติกะ
[๖๔] สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นโดยอารัมมณปัจจัย (ย่อ) อารัมมณปัจจัย มี ๖ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๖ วาระ อุปนิสสยปัจจัย มี ๖ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๖๙๓}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ติกติกปัฏฐาน]

๒๒. สนิทัสสนติกะ ๑๙. อตีตารัมมณติกะ

๒๒. สนิทัสสนติกะ ๑๘. อตีตติกะ
[๖๕] สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นปัจจุบันโดยอารัมมณปัจจัย (ย่อ) อารัมมณปัจจัย มี ๖ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๖ วาระ อนันตรปัจจัย มี ๓ วาระ สมนันตรปัจจัย มี ๓ วาระ อุปนิสสยปัจจัย มี ๖ วาระ นัตถิปัจจัย มี ๓ วาระ วิคตปัจจัย มี ๓ วาระ
๒๒. สนิทัสสนติกะ ๑๙. อตีตารัมมณติกะ
[๖๖] สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อาศัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๖๙๔}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ติกติกปัฏฐาน]

๒๒. สนิทัสสนติกะ ๒๐-๒๑. อัชฌัตตติกทวยะ

๒๒. สนิทัสสนติกะ ๒๐-๒๑. อัชฌัตตติกทวยะ
[๖๗] สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นภายในตนโดยอารัมมณปัจจัย (ย่อ) อารัมมณปัจจัย มี ๖ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๖ วาระ ปุเรชาตปัจจัย มี ๖ วาระ อัตถิปัจจัย มี ๖ วาระ อวิคตปัจจัย มี ๖ วาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นภายนอกตนโดยอารัมมณปัจจัย (ย่อ) อารัมมณปัจจัย มี ๖ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๖ วาระ ปุเรชาตปัจจัย มี ๖ วาระ อัตถิปัจจัย มี ๖ วาระ อวิคตปัจจัย มี ๖ วาระ [๖๘] สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ (พึงขยายสหชาตวาร ปัจจยวาร นิสสยวาร สังสัฏฐวาร สัมปยุตตวาร และปัญหาวารให้พิสดาร)
ธัมมปัจจนียานุโลม ติกติกปัฏฐาน จบ
{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๖๙๕}


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๕ หน้าที่ ๖๙๐-๖๙๕. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=134              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2].                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=11073&Z=11156                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2864              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=45&item=2864&items=44              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=2864&items=44                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu45บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :