ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
๒. เวทนาติกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๑๑] สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วย สุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วย สุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุต ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรม ที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๖}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ติกปัฏฐาน]

๓. วิปากติกะ ๑. ปฏิจจวาร

สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๗) สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วย ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๗ วาระ สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุต ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๗ วาระ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๔๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๔๙ วาระ
๓. วิปากติกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๑๒] สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ มิใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) [๑๓] เหตุปัจจัย มี ๓๒ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๗ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๒๙ วาระ ฯลฯ อัญญมัญญปัจจัย มี ๓๐ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๒๔ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๑๗ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๒๕ วาระ อวิคตปัจจัย มี ๓๒ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๗}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ติกปัฏฐาน]

๕. สังกิลิฏฐติกะ ๑. ปฏิจจวาร

๔. อุปาทินนติกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๑๔] สภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือแต่เป็น อารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิ ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ สภาวธรรมที่มิใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ สภาวธรรมที่มิใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็น อารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) [๑๕] เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๒๑ วาระ ฯลฯ อาเสวนปัจจัย มี ๑๗ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ
๕. สังกิลิฏฐติกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๑๖] สภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ สภาวธรรมที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาว- ธรรมที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ สภาวธรรมที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัย สภาวธรรมที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๘}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ติกปัฏฐาน]

๗. ปีติติกะ ๑. ปฏิจจวาร

[๑๗] เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๒๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ
๖. วิตักกติกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๑๘] สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและ วิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ สภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ สภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) [๑๙] เหตุปัจจัย มี ๔๘ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๔๕ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๔๗ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๔๔ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๔๔ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๔๘ วาระ
๗. ปีติติกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๒๐] สภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุข ฯลฯ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคต ด้วยอุเบกขา (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๔๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๔๙ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๙}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ติกปัฏฐาน]

๑๐. อาจยคามิติกะ ๑. ปฏิจจวาร

๘. ทัสสนติกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๒๑] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน ๓ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรค เบื้องบน ๓ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ
๙. ทัสสนเหตุติกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๒๒] ... อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน ๓ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรค เบื้องบน ๓ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓๑ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๘ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๒๙ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓๑ วาระ
๑๐. อาจยคามิติกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๒๓] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ จุติ และนิพพาน (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๑๐}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ติกปัฏฐาน]

๑๒. ปริตตติกะ ๑. ปฏิจจวาร

เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ
๑๑. เสกขติกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๒๔] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของอเสขบุคคล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคล (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ อาเสวนปัจจัย มี ๑๗ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ
๑๒. ปริตตติกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๒๕] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตตะ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหัคคตะ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัปปมาณะ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓๒ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๗ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๒๗ วาระ ฯลฯ อัญญมัญญปัจจัย มี ๓๐ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๒๔ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓๒ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๑๑}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ติกปัฏฐาน]

๑๕. มิจฉัตตติกะ ๑. ปฏิจจวาร

๑๓. ปริตตารัมมณติกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๒๖] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๔๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๔๙ วาระ
๑๔. หีนติกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๒๗] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นต่ำ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นกลาง ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นประณีต (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๒๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ
๑๕. มิจฉัตตติกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๒๘] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๑๒}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ติกปัฏฐาน]

๑๗. อุปปันนติกะ ๑. ปฏิจจวาร

๑๖. มัคคารัมมณติกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๒๙] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอธิบดี (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๔๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๔๙ วาระ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๕ หน้าที่ ๖-๑๓. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=2              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2].                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=119&Z=205                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=14              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=45&item=14&items=15              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=14&items=15                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu45บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :