ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๒ อภิ. วิภงฺโค

   [๑๑๐๒]  กามาวจรา ธมฺมา น กามาวจรา ธมฺมา รูปาวจรา
ธมฺมา  น  รูปาวจรา  ธมฺมา อรูปาวจรา ธมฺมา  น อรูปาวจรา
ธมฺมา ปริยาปนฺนา ธมฺมา อปริยาปนฺนา ธมฺมา ฯ
   [๑๑๐๓]  กตเม  ธมฺมา  กามาวจรา  เหฏฺฐโต  อวีจินิรยํ
ปริยนฺตํ  กริตฺวา  อุปริโต  ปรนิมฺมิตวสวตฺตี  เทเว อนฺโต กริตฺวา
ยํ เอตสฺมึ อนฺตเร เอตฺถาวจรา เอตฺถ ปริยาปนฺนา ขนฺธธาตุอายตนา
รูปํ  เวทนา สญฺญา สงฺขารา วิญฺญาณํ อิเม ธมฺมา กามาวจรา ฯ
กตเม  ธมฺมา  น กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา
อิเม  ธมฺมา น กามาวจรา ฯ กตเม ธมฺมา รูปาวจรา เหฏฺฐโต
พฺรหฺมโลกํ ปริยนฺตํ กริตฺวา อุปริโต อกนิฏฺเฐ เทเว อนฺโต กริตฺวา
ยํ  เอตสฺมึ  อนฺตเร  เอตฺถาวจรา เอตฺถ ปริยาปนฺนา สมาปนฺนสฺส
วา  อุปปนฺนสฺส  วา  ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหาริสฺส  วา  จิตฺตเจตสิกา
ธมฺมา  อิเม  ธมฺมา  รูปาวจรา ฯ กตเม ธมฺมา น รูปาวจรา
กามาวจรา อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา อิเม ธมฺมา น รูปาวจรา ฯ
กตเม   ธมฺมา  อรูปาวจรา  เหฏฺฐโต  อากาสานญฺจายตนูปเค
เทเว  ปริยนฺตํ   กริตฺวา  อุปริโต  เนวสญฺญานาสญฺญายตนูปเค
เทเว อนฺโต กริตฺวา ยํ เอตสฺมึ อนฺตเร เอตฺถาวจรา เอตฺถ ปริยาปนฺนา
สมาปนฺนสฺส  วา  อุปปนฺนสฺส  วา  ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหาริสฺส  วา
จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา อิเม ธมฺมา อรูปาวจรา ฯ กตเม ธมฺมา น
อรูปาวจรา  กามาวจรา  รูปาวจรา  อปริยาปนฺนา อิเม ธมฺมา น
อรูปาวจรา ฯ กตเม ธมฺมา ปริยาปนฺนา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา
ธมฺมา  กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ เวทนากฺขนฺโธ
สญฺญากฺขนฺโธ   สงฺขารกฺขนฺโธ   วิญฺญาณกฺขนฺโธ   อิเม  ธมฺมา
ปริยาปนฺนา  ฯ  กตเม  ธมฺมา อปริยาปนฺนา มคฺคา จ มคฺคผลานิ
จ อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อปริยาปนฺนา ฯ
                   ----------


             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๕ หน้าที่ ๕๖๖-๕๖๗. https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11453&w=&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11453&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1102&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=82              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1102              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]