ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกสนิทัสสนัตติกเหตุทุกะ
[๖๙๓] เหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๙๕] นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัส- *สนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นนเหตุ กับนเหตุ กลับกัน มีมูล ๓ พึงกระทำเป็นปัญหา ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกสเหตุกทุกะ
[๖๙๖] สเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๙๘] อเหตุกธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อนิทัส- *สนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๖๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ
สนิทัสสนัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๗๐๐] เหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ- *สัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๐๒] เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ- *วิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกสนิทัสทัสสนัตติกเหตุกสเหตุกทุกะ
[๗๐๔] เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๐๖] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมไม่ใช่อเหตุธรรมและไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๗๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
สนิทัสสนัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๗๐๘] เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๗๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๑๐] ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนเหตุนสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๗๑๒] นเหตุสเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๑๔] นเหตุอเหตุกธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกสนิทัสสนทุกสนิทัสสนัตติกสนิทัสสนทุกะ
[๗๑๖] สนิทัสสนธรรมที่เป็นนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นสนิทัสสนัตติกนสัปปฏิฆทุกสนิทัสสนัตติกสัปปฏิฆทุกะ
[๗๑๘] สัปปฏิฆธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๗๒๐] อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนรูปีทุกสนิทัสสนัตติกรูปีทุกะ
[๗๒๒] รูปีธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๗๒๔] อรูปีธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนโลกิยทุกสนิทัสสนัตติกโลกิยทุกะ
[๗๒๖] โลกิยธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย โลกิยธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัส- *สนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๗๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิสทัสนัตติกนเกนจิวิญเญยยทุกะ
สนิทัสสนัตติกเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๗๒๘] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญ- *เญยยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๕ [๗๓๐] เกนจินวิญเญยยธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิน- *วิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๕

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๐๐๖๒-๑๐๑๔๘ หน้าที่ ๔๐๕-๔๐๘. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=10062&Z=10148&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=10062&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=123              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2385              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8896              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8896              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]