ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นเหตุทุกนเวทนาตติกะ
[๒๐๗] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ [๒๐๙] ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๑๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ [๒๑๑] ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙
นเหตุทุกนวิปากัตติกะ
[๒๑๓] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนอุปาทินนุปาทานิยติกะ
[๒๑๔] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๒๑๕] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนวิตักกัตติกะ
[๒๑๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนปีติตติกะ
[๒๑๗] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนทัสสนัตติกะ
[๒๑๘] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๒๑๙] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุ- ธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนอาจยคามิตติกะ
[๒๒๐] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนเสกขัตติกะ
[๒๒๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนปริตตัตติกะ
[๒๒๒] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกะ
[๒๒๓] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนหีนัตติกะ
[๒๒๔] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนมิจฉัตตัตติกะ
[๒๒๕] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกะ
[๒๒๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนอุปปันนัตติกะ
[๒๒๗] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนอตีตัตติกะ
[๒๒๘] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกะ
[๒๒๙] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนอัชฌัตตัตติกะ
[๒๓๐] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตพหิทธาธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๒๓๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๓๗๖-๑๔๖๗ หน้าที่ ๕๕-๕๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=1376&Z=1467&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=1376&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=15              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=207              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1090              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1090              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]