ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกติกปัฏฐาน]

๑. เหตุทุกะ ๓-๙. วิปากติกะเป็นต้น

๑. เหตุทุกะ ๒. เวทนาติกะ
[๗] สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็น เหตุซึ่งไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) [๘] สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) [๙] สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรม ที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ)
๑. เหตุทุกะ ๓-๙. วิปากติกะเป็นต้น
[๑๐] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบาก ฯลฯ (ทุกปัจจัยมี ปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก ฯลฯ (ทุกปัจจัย มีปัจจัยละ ๙ วาระ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๗๗}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกติกปัฏฐาน]

๑. เหตุทุกะ ๓-๙. วิปากติกะเป็นต้น

[๑๑] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและ ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิ ไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิ ไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) [๑๒] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็น อารมณ์ของกิเลส ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ ของกิเลส ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็น อารมณ์ของกิเลส ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) [๑๓] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจาร ฯลฯ (ทุก ปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร ฯลฯ (ทุกปัจจัย มีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร ฯลฯ (ทุกปัจจัย มีปัจจัยละ ๙ วาระ) [๑๔] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สหรคตด้วยปีติ ฯลฯ (ทุกปัจจัย มีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สหรคตด้วยสุข ฯลฯ (ทุกปัจจัย มีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สหรคตด้วยอุเบกขา ฯลฯ (ทุกปัจจัย มีปัจจัยละ ๙ วาระ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๗๘}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกติกปัฏฐาน]

๑. เหตุทุกะ ๑๐-๒๑. อาจยคามิติกะเป็นต้น

[๑๕] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน ๓ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค และมรรคเบื้องบน ๓ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ ไม่มีวิบาก) [๑๖] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหาณด้วยโสดา- ปัตติมรรค ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน ๓ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค และมรรคเบื้องบน ๓ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ ไม่มีวิบาก)
๑. เหตุทุกะ ๑๐-๒๑. อาจยคามิติกะเป็นต้น
[๑๗] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน ฯลฯ (ทุกปัจจัย มีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ จุติ และ นิพพาน ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ ไม่มีวิบาก) [๑๘] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสขบุคคล ฯลฯ (ทุก ปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของอเสขบุคคล ฯลฯ (ทุกปัจจัย มีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคล ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๗๙}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกติกปัฏฐาน]

๑. เหตุทุกะ ๑๐-๒๑. อาจยคามิติกะเป็นต้น

[๑๙] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นปริตตะ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมี ปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นมหัคคตะ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัย ละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอัปปมาณะ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัย ละ ๙ วาระ) [๒๐] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ ฯลฯ (ทุก ปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) [๒๑] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นชั้นต่ำ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมี ปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นชั้นกลาง ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัย ละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นชั้นประณีต ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัย ละ ๙ วาระ) [๒๒] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ ไม่มีวิบาก) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๘๐}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกติกปัฏฐาน]

๑. เหตุทุกะ ๑๐-๒๑. อาจยคามิติกะเป็นต้น

[๒๓] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ ฯลฯ (ทุก ปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมี ปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นอธิบดี ฯลฯ (ทุกปัจจัย มีปัจจัยละ ๙ วาระ) [๒๔] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ยังไม่เกิดขึ้น ฯลฯ (ทุกปัจจัย มีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่จักเกิดขึ้นแน่นอน ฯลฯ (ทุกปัจจัย มีปัจจัยละ ๙ วาระ) [๒๕] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอดีต ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัย ละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอนาคต ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัย ละ ๙ วาระ) [๒๖] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) [๒๗] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นภายในตน ฯลฯ (ทุกปัจจัย มีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นภายนอกตน ฯลฯ (ทุกปัจจัยมี ปัจจัยละ ๙ วาระ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๘๑}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกติกปัฏฐาน]

๑. เหตุทุกะ ๒๒. สนิทัสสนติกะ

[๒๘] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ)


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๕ หน้าที่ ๗๗-๘๒. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=15              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2].                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=1376&Z=1467                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=207              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=45&item=207&items=25              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=207&items=25                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu45บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :