ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [170]  Ekam  samayam  ayasma  anando  kosambiyam viharati
ghositarame . athakho ayasma bhaddaji yenayasma anando tenupasankami
upasankamitva  ayasmata  anandena  saddhim sammodi sammodaniyam katham
saraniyam  vitisaretva  ekamantam  nisidi  ekamantam  nisinnam  kho
ayasmantam bhaddajim ayasma anando etadavoca kim nu kho avuso
bhaddaji  dassananam  aggam  kim  savananam  aggam  kim sukhanam aggam kim
sannanam aggam kim bhavanam agganti.
   {170.1}  Atthavuso  brahma  abhibhu anabhibhuto annadatthudaso
vasavatti  yo  tam  brahmanam passati idam dassananam aggam atthavuso
abhassara nama deva sukhena abhisanna parisanna te kadaci karahaci
udanam udanenti aho sukham aho sukhanti yo tam saddam sunati idam savananam
aggam atthavuso subhakinha nama deva te santanneva  tusita sukham
patisamvedenti idam sukhanam aggam atthavuso akincannayatanupaga deva idam
Sannanam  aggam  atthavuso  nevasannanasannayatanupaga  deva  idam
bhavanam  agganti  sameti  kho  idam  ayasmato  bhaddajissa  yadidam
bahuna janenati.
   {170.2}  Ayasma  kho  anando  bahussuto  patibhatu
ayasmantanneva  anandanti  .  tenahavuso  bhaddaji sunahi sadhukam
manasikarohi  bhasissamiti  .  evamavusoti  kho  ayasma  bhaddaji
ayasmato  anandassa  paccassosi . ayasma anando etadavoca
yatha  passato  kho  avuso  anantara asavanam khayo hoti idam
dassananam  aggam  yatha  sunato anantara asavanam khayo hoti idam
savananam  aggam  yatha  sukhitassa anantara asavanam khayo hoti idam
sukhanam  aggam  yathasannissa  anantara  asavanam  khayo  hoti idam
sannanam  aggam  yathabhutassa  anantara  asavanam  khayo  hoti idam
bhavanam agganti.
          Aghatavaggo dutiyo.
            Tassuddanam
     dve aghatavinaya       sakaccha sajivato panham
     puccha nirodho codana    silam nisanti bhaddajiti.
           -----------
           Upasakavaggo tatiyo
   [171]  [1]- Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa arame . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti.
@Footnote: 1 Ma. evam me sutam.
Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum . bhagava etadavoca pancahi
bhikkhave  dhammehi  samannagato  upasako  sarajjam okkanto hoti
katamehi  pancahi  panatipati  hoti  adinnadayi  hoti  kamesu
micchacari  hoti  musavadi  hoti  suramerayamajjapamadatthayi  hoti
imehi  kho  bhikkhave pancahi dhammehi samannagato upasako sarajjam
okkanto  hoti  . pancahi bhikkhave dhammehi samannagato upasako
visarado  hoti  katamehi  pancahi  panatipata  pativirato  hoti
adinnadana  pativirato  hoti  kamesu micchacara pativirato hoti
musavada  pativirato  hoti  suramerayamajjapamadatthana  pativirato
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pancahi dhammehi samannagato upasako
visarado hotiti.
   [172] Pancahi bhikkhave dhammehi samannagato upasako avisarado
agaram  ajjhavasati  katamehi  pancahi  panatipati  hoti  .pe.
Suramerayamajjapamadatthayi  hoti  imehi kho bhikkhave pancahi dhammehi
samannagato upasako avisarado agaram ajjhavasati . pancahi bhikkhave
dhammehi  samannagato  upasako visarado agaram ajjhavasati katamehi
pancahi panatipata pativirato hoti .pe. suramerayamajjapamadatthana
pativirato  hoti  imehi  kho  bhikkhave pancahi dhammehi samannagato
upasako visarado agaram ajjhavasatiti.
   [173] Pancahi bhikkhave dhammehi samannagato upasako yathabhatam
Nikkhitto  evam  niraye  katamehi  pancahi panatipati hoti .pe.
Suramerayamajjapamadatthayi  hoti  imehi kho bhikkhave pancahi dhammehi
samannagato  upasako  yathabhatam  nikkhitto  evam niraye . pancahi
bhikkhave dhammehi samannagato upasako yathabhatam nikkhitto evam sagge
katamehi  pancahi  panatipata  pativirato  hoti .pe. surameraya-
majjapamadatthana pativirato hoti imehi kho bhikkhave pancahi dhammehi
samannagato upasako yathabhatam nikkhitto evam saggeti.
   [174]  Athakho anathapindiko gahapati yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam
nisinnam  kho  anathapindikam  gahapatim  bhagava  etadavoca  panca
gahapati  bhayani  verani  appahaya  dussilo  iti  vuccati nirayanca
upapajjati  katamani  panca  panatipatam  adinnadanam  kamesu
micchacaram  musavadam  suramerayamajjapamadatthanam  imani  kho gahapati
panca  bhayani  verani  appahaya  dussilo  iti  vuccati  nirayanca
upapajjati.
   {174.1}  Panca  gahapati  bhayani verani pahaya silava iti
vuccati  sugatinca  upapajjati  katamana  panca panatipatam adinnadanam
kamesu  micchacaram  musavadam  suramerayamajjapamadatthanam  imani
kho  gahapati  panca  bhayani  verani  pahaya  silava  iti vuccati
sugatinca  upapajjati . yam gahapati panatipati 1- panatipatapaccaya
ditthadhammikampi  bhayam  veram  pasavati  samparayikampi  bhayam veram pasavati
@Footnote: 1 Yu. ayam patho natthi.
Cetasikampi  dukkham  domanassam  patisamvedeti  panatipata  pativirato
neva  ditthadhammikam bhayam veram pasavati na samparayikam bhayam veram pasavati
na  cetasikam  dukkham  domanassam  patisamvedeti panatipata pativiratassa
evantam bhayam veram vupasantam hoti . yam gahapati adinnadayi ... Yam
gahapati kamesu micchacari ... yam gahapati musavadi ... yam gahapati
suramerayamajjapamadatthayi  suramerayamajjapamadatthanapaccaya ditthadhammikampi
bhayam  veram  pasavati  samparayikampi  bhayam  veram  pasavati  cetasikampi
dukkham  domanassam  patisamvedeti  suramerayamajjapamadatthana  pativirato
neva  ditthadhammikam bhayam veram pasavati na samparayikam bhayam veram pasavati
na cetasikam dukkham domanassam patisamvedeti . suramerayamajjapamadatthana
pativiratassa evantam bhayam veram vupasantam hotiti.
     Yo panamatipateti 1-      musavadanca bhasati
     loke adinnam adiyati       paradaranca gacchati
     suramerayapananca         yo naro anuyunjati
     appahaya panca verani      dussilo iti vuccati
     kayassa bheda duppanno    nirayam sopapajjati 2-.
     Yo panam natipateti       musavadam na bhasati
     loke adinnam nadiyati       paradaram na gacchati
     suramerayapananca          yo naro nanuyunjati
     pahaya panca verani        silava iti vuccati
@Footnote: 1 Yu. panamatimateti . 2 Po. Yu. so upapajjati.
     Kayassa bheda sappanno    sugatim sopapajjatiti 1-.
   [175]  Pancahi  bhikkhave  dhammehi  samannagato  upasako
upasakacandalo ca hoti upasakamalanca upasakapatikittho 2- ca katamehi
pancahi  assaddho  hoti  dussilo  hoti kotuhalamangaliko 3- hoti
mangalam  pacceti  no  kammam  ito ca bahiddha dakkhineyyam gavesati
tattha  ca  pubbakaram  karoti  imehi  kho bhikkhave pancahi dhammehi
samannagato  upasako  upasakacandalo  ca  hoti  upasakamalanca
upasakapatikittho ca . pancahi bhikkhave dhammehi samannagato upasako
upasakaratananca   hoti   upasakapadumanca  upasakapundarikanca  4-
katamehi  pancahi  saddho  hoti  silava hoti akotuhalamangaliko 3-
hoti kammam pacceti no mangalam na ito bahiddha dakkhineyyam gavesati
idha  ca  pubbakaram  karoti  imehi  kho  bhikkhave pancahi dhammehi
samannagato   upasako   upasakaratananca  hoti  upasakapadumanca
upasakapundarikancati.
   [176]  Athakho anathapindiko gahapati pancamattehi upasakasatehi
parivuto   yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam
abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam  nisinnam  kho anathapindikam
gahapatim  bhagava  etadavoca tumhe kho gahapati bhikkhusangham paccupatthita
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharena    na    kho
gahapati  tavatakeneva  tutthi  karaniya  mayam  bhikkhusangham  paccupatthita
@Footnote: 1 Po. Yu. so upapajjatiti . 2 Ma. upasakapatikuttho . 3 Ma. kotuhala ....
@4 Po. Yu. upasakapundariko ca.
Civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharenati   tasma   tiha
gahapati evam sikkhitabbam kinti mayam kalena kalam pavivekam pitim upasampajja
vihareyyamati evam hi vo gahapati sikkhitabbanti.
   {176.1} Evam vutte ayasma sariputto bhagavantam etadavoca
acchariyam bhante abbhutam bhante yava subhasitancidam bhante bhagavata tumhe
kho  gahapati  bhikkhusangham  paccupatthita civarapindapatasenasanagilanapaccaya-
bhesajjaparikkharena na kho gahapati tavatakeneva tutthi karaniya mayam bhikkhusangham
paccupatthita civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharenati
tasma tiha gahapati evam sikkhitabbam kinti mayam kalena kalam pavivekam pitim
upasampajja vihareyyamati evam hi vo gahapati sikkhitabbanti.
   {176.2} Yasmim bhante samaye ariyasavako pavivekam pitim upasampajja
viharati pancassa thanani tasmim samaye na honti yampissa kamupasanhitam
dukkham  domanassam  tampissa  tasmim  samaye  na  hoti  yampissa
kamupasanhitam  sukham  somanassam tampissa tasmim samaye na hoti yampissa
akusalupasanhitam  dukkham  domanassam  tampissa  tasmim  samaye  na
hoti  yampissa  akusalupasanhitam  sukham  somanassam tampissa tasmim samaye
na  hoti  yampissa  kusalupasanhitam  dukkham  domanassam  tampissa
tasmim samaye na hoti yasmim bhante samaye ariyasavako pavivekam pitim
upasampajja  viharati  imani  1-  pancassa thanani tasmim samaye na
hontiti . sadhu sadhu sariputta yasmim sariputta samaye ariyasavako
@Footnote: 1 Ma. Yu. imanissa panca.
Pavivekam  pitim  upasampajja  viharati pancassa thanani tasmim samaye na
honti  yampissa  kamupasanhitam  dukkham  domanassam  tampissa  tasmim
samaye  na  hoti  yampissa  kamupasanhitam  sukham  somanassam  tampissa
tasmim  samaye  na  hoti  yampissa  akusalupasanhitam  dukkham  domanassam
tampissa  tasmim  samaye  na  hoti  yampissa  akusalupasanhitam  sukham
somanassam  tampissa  tasmim  samaye  na  hoti  yampissa kusalupasanhitam
dukkham  domanassam  tampissa  tasmim  samaye  na hoti yasmim sariputta
samaye  ariyasavako  pavivekam pitim upasampajja viharati imani pancassa
thanani tasmim samaye na hontiti.
   [177]  Pancima bhikkhave vanijja upasakena akaraniya katama
panca  satthavanijja  sattavanijja  mamsavanijja  majjavanijja visavanijja
ima kho bhikkhave panca vanijja upasakena akaraniyati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 225-232. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=22&item=170&items=8              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=22&item=170&items=8&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=22&item=170&items=8              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=170&items=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=170              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]