ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi
   [634]  Katamantam  rupam  upada  upadinnam cakkhayatanam .pe.
Kayayatanam  itthindriyam  purisindriyam  jivitindriyam  yam va panannampi
atthi  rupam  kammassa  katatta  rupayatanam  gandhayatanam  rasayatanam
akasadhatu  rupassa  upacayo  rupassa  santati  kabalimkaro aharo
idantam  rupam  upada upadinnam . katamantam rupam upada anupadinnam
saddayatanam   kayavinnatti  vacivinnatti  rupassa  lahuta  rupassa
muduta  rupassa  kammannata  rupassa  jarata  rupassa  aniccata  yam
va  panannampi  atthi rupam na kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam
rasayatanam  akasadhatu  rupassa  upacayo  rupassa  santati kabalimkaro
aharo idantam rupam upada anupadinnam . katamantam rupam noupada
upadinnam   kammassa   katatta   photthabbayatanam   apodhatu
Idantam  rupam  noupada  upadinnam  .  katamantam  rupam  noupada
anupadinnam  na  kammassa  katatta  photthabbayatanam  apodhatu
idantam rupam noupada anupadinnam.
   [635]  Katamantam  rupam  upada  upadinnupadaniyam cakkhayatanam
.pe.  kayayatanam  itthindriyam  purisindriyam  jivitindriyam  yam  va
panannampi  atthi  rupam  kammassa  katatta  rupayatanam  gandhayatanam
rasayatanam  akasadhatu  rupassa  upacayo  rupassa  santati kabalimkaro
aharo  idantam  rupam  upada  upadinnupadaniyam . katamantam rupam
upada  anupadinnupadaniyam  saddayatanam  kayavinnatti  vacivinnatti
rupassa  lahuta  rupassa  muduta  rupassa  kammannata  rupassa jarata
rupassa  aniccata  yam  va  panannampi  atthi  rupam  na  kammassa
katatta  rupayatanam  gandhayatanam  rasayatanam  akasadhatu  rupassa
upacayo  rupassa  santati  kabalimkaro  aharo idantam rupam upada
anupadinnupadaniyam  .  katamantam  rupam  noupada  upadinnupadaniyam
kammassa  katatta  photthabbayatanam  apodhatu idantam rupam noupada
upadinnupadaniyam  .  katamantam  rupam  noupada  anupadinnupadaniyam
na  kammassa  katatta  photthabbayatanam  apodhatu  idantam  rupam
noupada anupadinnupadaniyam.
   [636]  Katamantam  rupam  upada  sappatigham  cakkhayatanam .pe.
Rasayatanam  idantam  rupam  upada  sappatigham  .  katamantam  rupam
Upada  appatigham  itthindriyam  .pe.  kabalimkaro  aharo idantam
rupam upada appatigham . katamantam rupam noupada sappatigham photthabbayatanam
idantam   rupam   noupada   sappatigham   .   katamantam  rupam
noupada appatigham apodhatu idantam rupam noupada appatigham.
   [637]  Katamantam  rupam  upada  olarikam cakkhayatanam .pe.
Rasayatanam  idantam  rupam  upada olarikam . katamantam rupam upada
sukhumam  itthindriyam  .pe.  kabalimkaro aharo idantam rupam upada
sukhumam  .  katamantam  rupam noupada olarikam photthabbayatanam idantam
rupam noupada olarikam . katamantam rupam noupada sukhumam apodhatu
idantam rupam noupada sukhumam.
   [638]  Katamantam  rupam  upada  dure  itthindriyam  .pe.
Kabalimkaro  aharo  idantam  rupam  upada dure . katamantam rupam
upada  santike  cakkhayatanam  .pe.  rasayatanam  idantam  rupam
upada  santike  .  katamantam  rupam  noupada  dure apodhatu
idantam  rupam  noupada  dure . katamantam rupam noupada santike
photthabbayatanam idantam rupam noupada santike.
   [639]  Katamantam  rupam  upadinnam  sanidassanam kammassa katatta
rupayatanam  idantam  rupam  upadinnam  sanidassanam  .  katamantam  rupam
upadinnam  anidassanam  cakkhayatanam  .pe.  kayayatanam  itthindriyam
purisindriyam  jivitindriyam  yam  va  panannampi  atthi  rupam  kammassa
Katatta  gandhayatanam  rasayatanam photthabbayatanam akasadhatu apodhatu
rupassa   upacayo   rupassa   santati   kabalimkaro   aharo
idantam  rupam  upadinnam  anidassanam  .  katamantam  rupam  anupadinnam
sanidassanam  na  kammassa  katatta  rupayatanam  idantam rupam anupadinnam
sanidassanam  .  katamantam  rupam  anupadinnam  anidassanam  saddayatanam
kayavinnatti  vacivinnatti  rupassa  lahuta  rupassa  muduta  rupassa
kammannata  rupassa  jarata  rupassa  aniccata  yam  va  panannampi
atthi  rupam  na kammassa katatta gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam
akasadhatu  apodhatu  rupassa  upacayo  rupassa santati kabalimkaro
aharo idantam rupam anupadinnam anidassanam.
   [640]  Katamantam  rupam  upadinnam  sappatigham cakkhayatanam .pe.
Kayayatanam  yam  va panannampi atthi rupam kammassa katatta rupayatanam
gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam upadinnam sappatigham .
Katamantam rupam upadinnam appatigham itthindriyam purisindriyam jivitindriyam
yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta akasadhatu apodhatu
rupassa  upacayo  rupassa  santati  kabalimkaro  aharo idantam rupam
upadinnam  appatigham  .  katamantam rupam anupadinnam sappatigham saddayatanam
yam  va  panannampi  atthi  rupam  na  kammassa  katatta  rupayatanam
gandhayatanam  rasayatanam  photthabbayatanam  idantam  rupam  anupadinnam
sappatigham  .  katamantam  rupam  anupadinnam  appatigham  kayavinnatti
Vacivinnatti  rupassa  lahuta  rupassa  muduta  rupassa  kammannata
rupassa  jarata  rupassa  aniccata  yam va panannampi atthi rupam na
kammassa  katatta  akasadhatu  apodhatu  rupassa  upacayo rupassa
santati kabalimkaro aharo idantam rupam anupadinnam appatigham.
   [641]  Katamantam  rupam  upadinnam  mahabhutam  kammassa katatta
photthabbayatanam  apodhatu  idantam  rupam  upadinnam  mahabhutam .
Katamantam  rupam  upadinnam  namahabhutam  cakkhayatanam  .pe.  kayayatanam
itthindriyam  purisindriyam jivitindriyam yam va panannampi atthi rupam
kammassa  katatta  rupayatanam  gandhayatanam  rasayatanam  akasadhatu
rupassa  upacayo  rupassa  santati  kabalimkaro  aharo  idantam
rupam upadinnam namahabhutam.
   {641.1} Katamantam rupam anupadinnam mahabhutam na kammassa katatta
photthabbayatanam apodhatu idantam rupam anupadinnam mahabhutam.
   {641.2}  Katamantam  rupam  anupadinnam  namahabhutam  saddayatanam
kayavinnatti   vacivinnatti   rupassa   lahuta   rupassa  muduta
rupassa  kammannata  rupassa  jarata  rupassa  aniccata  yam  va
panannampi  atthi  rupam  na  kammassa  katatta  rupayatanam gandhayatanam
rasayatanam  akasadhatu  rupassa  upacayo  rupassa  santati kabalimkaro
aharo idantam rupam anupadinnam namahabhutam.
   [642]  Katamantam  rupam  upadinnam olarikam cakkhayatanam .pe.
Kayayatanam  yam  va  panannampi  atthi  rupam  kammassa  katatta
Rupayatanam  gandhayatanam  rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam upadinnam
olarikam  . katamantam rupam upadinnam sukhumam itthindriyam purisindriyam
jivitindriyam  yam  va  panannampi  atthi  rupam  kammassa  katatta
akasadhatu  apodhatu  rupassa  upacayo  rupassa santati kabalimkaro
aharo idantam rupam upadinnam sukhumam.
   {642.1} Katamantam rupam anupadinnam olarikam saddayatanam yam va
panannampi  atthi  rupam  na  kammassa  katatta  rupayatanam gandhayatanam
rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam anupadinnam olarikam.
   {642.2}  Katamantam  rupam  anupadinnam  sukhumam  kayavinnatti
vacivinnatti  rupassa  lahuta  rupassa  muduta  rupassa  kammannata
rupassa  jarata  rupassa  aniccata  yam va panannampi atthi rupam na
kammassa  katatta  akasadhatu  apodhatu  rupassa  upacayo rupassa
santati kabalimkaro aharo idantam rupam anupadinnam sukhumam.
   [643]  Katamantam  rupam  upadinnam dure itthindriyam purisindriyam
jivitindriyam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta akasadhatu
apodhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam
rupam  upadinnam  dure . katamantam rupam upadinnam santike cakkhayatanam
.pe.  kayayatanam  yam  va  panannampi atthi rupam kammassa katatta
rupayatanam  gandhayatanam  rasayatanam  photthabbayatanam  idantam  rupam
upadinnam   santike   .  katamantam  rupam  anupadinnam  dure
Kayavinnatti  vacivinnatti  rupassa  lahuta  rupassa  muduta  rupassa
kammannata  rupassa  jarata  rupassa  aniccata  yam  va  panannampi
atthi  rupam  na  kammassa  katatta  akasadhatu  apodhatu rupassa
upacayo  rupassa  santati  kabalimkaro  aharo  idantam  rupam
anupadinnam  dure  .  katamantam  rupam anupadinnam santike saddayatanam
yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam
rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam anupadinnam santike.
   [644]  Katamantam  rupam  upadinnupadaniyam  sanidassanam  kammassa
katatta  rupayatanam  idantam  rupam  upadinnupadaniyam  sanidassanam .
Katamantam  rupam  upadinnupadaniyam  anidassanam  cakkhayatanam  .pe.
Kayayatanam  itthindriyam  purisindriyam  jivitindriyam  yam va panannampi
atthi  rupam  kammassa  katatta  gandhayatanam  rasayatanam photthabbayatanam
akasadhatu  apodhatu  rupassa  upacayo  rupassa santati kabalimkaro
aharo idantam rupam upadinnupadaniyam anidassanam.
   {644.1} Katamantam rupam anupadinnupadaniyam sanidassanam na kammassa
katatta rupayatanam idantam rupam anupadinnupadaniyam sanidassanam.
   {644.2} Katamantam rupam anupadinnupadaniyam anidassanam saddayatanam
kayavinnatti vacivinnatti rupassa lahuta rupassa muduta rupassa kammannata
rupassa jarata rupassa aniccata yam va panannampi atthi rupam na kammassa
katatta  gandhayatanam  rasayatanam photthabbayatanam akasadhatu apodhatu
Rupassa  upacayo  rupassa  santati  kabalimkaro  aharo idantam rupam
anupadinnupadaniyam anidassanam.
   [645]  Katamantam  rupam  upadinnupadaniyam  sappatigham cakkhayatanam
.pe. kayayatanam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta rupayatanam
gandhayatanam  rasayatanam  photthabbayatanam  idantam  rupam upadinnupadaniyam
sappatigham  .  katamantam  rupam  upadinnupadaniyam  appatigham  itthindriyam
purisindriyam jivitindriyam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta
akasadhatu apodhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo
idantam rupam upadinnupadaniyam appatigham.
   {645.1}  Katamantam rupam anupadinnupadaniyam sappatigham saddayatanam
yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam
rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam anupadinnupadaniyam sappatigham.
   {645.2} Katamantam rupam anupadinnupadaniyam appatigham kayavinnatti
vacivinnatti  rupassa  lahuta  rupassa muduta rupassa kammannata rupassa
jarata rupassa aniccata yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta
akasadhatu apodhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo
idantam rupam anupadinnupadaniyam appatigham.
   [646]  Katamantam  rupam  upadinnupadaniyam  mahabhutam  kammassa
katatta  photthabbayatanam  apodhatu  idantam  rupam  upadinnupadaniyam
Mahabhutam.
   {646.1}  Katamantam rupam upadinnupadaniyam namahabhutam cakkhayatanam
.pe.  kayayatanam  itthindriyam  purisindriyam  jivitindriyam  yam  va
panannampi  atthi  rupam  kammassa  katatta  rupayatanam  gandhayatanam
rasayatanam  akasadhatu  rupassa  upacayo  rupassa  santati kabalimkaro
aharo idantam rupam upadinnupadaniyam namahabhutam.
   {646.2} Katamantam rupam anupadinnupadaniyam mahabhutam na kammassa
katatta  photthabbayatanam  apodhatu  idantam  rupam anupadinnupadaniyam
mahabhutam.
   {646.3}   Katamantam  rupam  anupadinnupadaniyam  namahabhutam
saddayatanam  kayavinnatti  vacivinnatti  rupassa  lahuta  rupassa muduta
rupassa  kammannata rupassa jarata rupassa aniccata yam va panannampi
atthi  rupam  na  kammassa  katatta  rupayatanam  gandhayatanam rasayatanam
akasadhatu  rupassa  upacayo  rupassa  santati  kabalimkaro aharo
idantam rupam anupadinnupadaniyam namahabhutam.
   [647]  Katamantam  rupam  upadinnupadaniyam olarikam cakkhayatanam
.pe.  kayayatanam  yam  va  panannampi  atthi  rupam  kammassa
katatta  rupayatanam  gandhayatanam  rasayatanam  photthabbayatanam  idantam
rupam  upadinnupadaniyam  olarikam  . katamantam rupam upadinnupadaniyam
sukhumam  itthindriyam  purisindriyam  jivitindriyam  yam  va  panannampi
atthi  rupam  kammassa  katatta  akasadhatu  apodhatu  rupassa
upacayo  rupassa  santati  kabalimkaro  aharo  idantam  rupam
Upadinnupadaniyam  sukhumam  .  katamantam  rupam  anupadinnupadaniyam
olarikam  saddayatanam  yam  va  panannampi  atthi  rupam na kammassa
katatta  rupayatanam  gandhayatanam  rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam
anupadinnupadaniyam  olarikam  .  katamantam  rupam  anupadinnupadaniyam
sukhumam  kayavinnatti  vacivinnatti  rupassa  lahuta  rupassa  muduta
rupassa  kammannata  rupassa  jarata  rupassa  aniccata  yam  va
panannampi  atthi  rupam  na  kammassa katatta akasadhatu apodhatu
rupassa  upacayo  rupassa  santati  kabalimkaro  aharo idantam rupam
anupadinnupadaniyam sukhumam.
   [648]  Katamantam  rupam  upadinnupadaniyam  dure  itthindriyam
purisindriyam  jivitindriyam  yam  va  panannampi  atthi  rupam  kammassa
katatta  akasadhatu  apodhatu  rupassa  upacayo  rupassa  santati
kabalimkaro  aharo  idantam  rupam  upadinnupadaniyam  dure .
Katamantam  rupam upadinnupadaniyam santike cakkhayatanam .pe. kayayatanam
yam  va  panannampi  atthi  rupam  kammassa  katatta  rupayatanam
gandhayatanam  rasayatanam  photthabbayatanam  idantam  rupam upadinnupadaniyam
santike  .  katamantam  rupam  anupadinnupadaniyam  dure  kayavinnatti
vacivinnatti  rupassa  lahuta  rupassa  muduta  rupassa  kammannata
rupassa  jarata  rupassa  aniccata  yam va panannampi atthi rupam na
kammassa  katatta  akasadhatu  apodhatu  rupassa  upacayo rupassa
Santati  kabalimkaro  aharo  idantam  rupam  anupadinnupadaniyam
dure  .  katamantam  rupam  anupadinnupadaniyam santike saddayatanam yam
va  panannampi  atthi rupam na kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam
rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam anupadinnupadaniyam santike.
   [649]  Katamantam  rupam  sappatigham  indriyam  cakkhundriyam .pe.
Kayindriyam  idantam  rupam  sappatigham  indriyam  .  katamantam  rupam
sappatigham  naindriyam  rupayatanam  .pe.  photthabbayatanam  idantam  rupam
sappatigham  naindriyam  . katamantam rupam appatigham indriyam itthindriyam
purisindriyam jivitindriyam idantam rupam appatigham indriyam . katamantam
rupam  appatigham  naindriyam  kayavinnatti  .pe.  kabalimkaro aharo
idantam rupam appatigham naindriyam.
   [650]  Katamantam  rupam  sappatigham  mahabhutam  photthabbayatanam
idantam  rupam  sappatigham  mahabhutam  . katamantam rupam sappatigham namahabhutam
cakkhayatanam  .pe.  rasayatanam  idantam  rupam  sappatigham  namahabhutam .
Katamantam  rupam  appatigham  mahabhutam  apodhatu  idantam  rupam appatigham
mahabhutam  .  katamantam  rupam  appatigham  namahabhutam  itthindriyam .pe.
Kabalimkaro aharo idantam rupam appatigham namahabhutam.
   [651]  Katamantam  rupam  indriyam  olarikam cakkhundriyam .pe.
Kayindriyam  idantam  rupam  indriyam  olarikam  .  katamantam  rupam
indriyam sukhumam itthindriyam purisindriyam jivitindriyam idantam rupam
Indriyam  sukhumam  .  katamantam  rupam  naindriyam  olarikam  rupayatanam
.pe.  photthabbayatanam  idantam  rupam naindriyam olarikam . katamantam
rupam  naindriyam  sukhumam  kayavinnatti  .pe.  kabalimkaro  aharo
idantam rupam naindriyam sukhumam.
   [652]  Katamantam  rupam  indriyam  dure itthindriyam purisindriyam
jivitindriyam  idantam  rupam indriyam dure . katamantam rupam indriyam
santike  cakkhundriyam  .pe.  kayindriyam  idantam  rupam  indriyam
santike  .  katamantam  rupam  naindriyam  dure  kayavinnatti  .pe.
Kabalimkaro  aharo  idantam  rupam  naindriyam  dure  .  katamantam
rupam  naindriyam  santike  rupayatanam  .pe.  photthabbayatanam  idantam
rupam naindriyam santike.
   [653]  Katamantam  rupam  mahabhutam  olarikam  photthabbayatanam
idantam  rupam  mahabhutam  olarikam  .  katamantam  rupam mahabhutam sukhumam
apodhatu  idantam  rupam  mahabhutam  sukhumam . katamantam rupam namahabhutam
olarikam  cakkhayatanam  .pe.  rasayatanam  idantam  rupam  namahabhutam
olarikam  .  katamantam  rupam  namahabhutam  sukhumam  itthindriyam  .pe.
Kabalimkaro aharo idantam rupam namahabhutam sukhumam.
   [654]  Katamantam  rupam  mahabhutam dure apodhatu idantam rupam
mahabhutam  dure  .  katamantam  rupam  mahabhutam santike photthabbayatanam
idantam  rupam  mahabhutam  santike  .  katamantam  rupam namahabhutam dure
Itthindriyam  .pe.  kabalimkaro  aharo  idantam  rupam  namahabhutam
dure  .  katamantam  rupam  namahabhutam  santike  cakkhayatanam  .pe.
Rasayatanam idantam rupam namahabhutam santike.
   [655]  Rupayatanam  dittham saddayatanam sutam gandhayatanam rasayatanam
photthabbayatanam mutam sabbam rupam manasa vinnatam rupam.
         Evam catubbidhena rupasangaho.
            Catukkam.
   [656]  Katamantam  rupam  pathavidhatu yam kakkhalam kharagatam kakkhalattam
kakkhalabhavo  ajjhattam  va  bahiddha  va upadinnam va anupadinnam
va  idantam  rupam  pathavidhatu . katamantam rupam apodhatu yam apo
apogatam  sineho  sinehagatam bandhanattam rupassa ajjhattam va bahiddha
va  upadinnam  va  anupadinnam  va  idantam  rupam apodhatu .
Katamantam  rupam tejodhatu yam tejo tejogatam usma usmagatam usumam
usumagatam  ajjhattam  va  bahiddha va upadinnam va anupadinnam va
idantam  rupam  tejodhatu  .  katamantam  rupam  vayodhatu yam vayo
vayogatam  thambhitattam  rupassa  ajjhattam  va  bahiddha va upadinnam
va  anupadinnam  va  idantam  rupam  vayodhatu  .  katamantam rupam
upada  cakkhayatanam  .pe.  kabalimkaro  aharo  idantam  rupam
upada. Evam pancavidhena rupasangaho.
            Pancakam.
   [657]  Rupayatanam  cakkhuvinneyyam rupam saddayatanam sotavinneyyam
rupam  gandhayatanam  ghanavinneyyam  rupam  rasayatanam  jivhavinneyyam
rupam   photthabbayatanam   kayavinneyyam   rupam   sabbam   rupam
manovinneyyam rupam. Evam chabbidhena rupasangaho.
             Chakkam.
   [658]  Rupayatanam  cakkhuvinneyyam rupam saddayatanam sotavinneyyam
rupam  gandhayatanam  ghanavinneyyam  rupam  rasayatanam  jivhavinneyyam
rupam  photthabbayatanam  kayavinneyyam  rupam  rupayatanam  saddayatanam
gandhayatanam  rasayatanam  photthabbayatanam  manodhatuvinneyyam  rupam  sabbam
rupam manovinnanadhatuvinneyyam rupam. Evam sattavidhena rupasangaho.
            Sattakam.
   [659]  Rupayatanam  cakkhuvinneyyam rupam saddayatanam sotavinneyyam
rupam  gandhayatanam  ghanavinneyyam  rupam  rasayatanam  jivhavinneyyam rupam
manapiyo  photthabbo  sukhasamphasso  kayavinneyyam  rupam  amanapiyo
photthabbo  dukkhasamphasso  kayavinneyyam  rupam  rupayatanam  saddayatanam
gandhayatanam  rasayatanam  photthabbayatanam  manodhatuvinneyyam  rupam  sabbam
rupam manovinnanadhatuvinneyyam rupam. Evam atthavidhena rupasangaho.
            Atthakam.
   [660]  Katamantam  rupam cakkhundriyam yam cakkhum catunnam mahabhutanam
upadaya  pasado  .pe.  sunno  gamopeso  idantam  rupam
Cakkhundriyam  .  katamantam  rupam  sotindriyam .pe. ghanindriyam .pe.
Jivhindriyam   .pe.   kayindriyam  .pe.  itthindriyam  .pe.
Purisindriyam  .pe.  jivitindriyam  yo tesam rupinam dhammanam ayu thiti
yapana yapana iriyana vattana palana jivitam jivitindriyam idantam rupam
jivitindriyam  . katamantam rupam na indriyam rupayatanam .pe. kabalimkaro
aharo idantam rupam na indriyam. Evam navavidhena rupasangaho.
             Navakam.
   [661]  Katamantam  rupam cakkhundriyam yam cakkhum catunnam mahabhutanam
upadaya  pasado  .pe.  sunno  gamopeso  idantam  rupam
cakkhundriyam  .  katamantam  rupam  sotindriyam .pe. ghanindriyam .pe.
Jivhindriyam  .pe. kayindriyam .pe. itthindriyam .pe. purisindriyam
.pe.  jivitindriyam  yo  tesam  rupinam  dhammanam  ayu thiti yapana
yapana  iriyana  vattana  palana  jivitam  jivitindriyam idantam rupam
jivitindriyam  .  katamantam  rupam na indriyam sappatigham rupayatanam .pe.
Photthabbayatanam  idantam  rupam  na  indriyam sappatigham . katamantam rupam
na  indriyam  appatigham  kayavinnatti  .pe.  kabalimkaro  aharo
idantam rupam na indriyam appatigham. Evam dasavidhena rupasangaho.
             Dasakam.
   [662]  Katamantam  rupam cakkhayatanam yam cakkhum catunnam mahabhutanam
upadaya  pasado  .pe.  sunno  gamopeso  idantam  rupam
Cakkhayatanam  .  katamantam  rupam  sotayatanam .pe. ghanayatanam .pe.
Jivhayatanam  .pe.  kayayatanam  .pe.  rupayatanam .pe. saddayatanam
.pe.  gandhayatanam  .pe.  rasayatanam  .pe.  photthabbayatanam
pathavidhatu  .pe.  photthabbadhatupesa  idantam rupam photthabbayatanam .
Katamantam  rupam  anidassanam  appatigham  dhammayatanapariyapannam  itthindriyam
.pe.  kabalimkaro  aharo  idantam  rupam  anidassanam  appatigham
dhammayatanapariyapannam. Evam ekadasavidhena rupasangaho.
             Ekadasakam.
             Rupavibhatti.
          Atthamam bhanavaram 1-.
               --------
@Footnote: 1 rupakande dutiyam bhavitabbam. atirekachabhanavaram cittuppadakandam
@atirekadvibhanavaram rupakandam timattabhanavaram nikkhepakandam dvimattabhanavaram
@atthuddharakandam iti atirekaterasamattabhanavaram sakalam dhammasanganippakaranam
@vitthariyamanam anantaparimanam hotiti atthasaliniyam nayo. imina pana nayena
@kusaladhamme dve akusaladhamme dveabyakate cittasangahe dveti
@cittuppadakande cha idha dveti attha bhanavara datthabba. iti cittuppadakande
@bhanavarato sambandhagananaya idheva atthamam hoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 243-258. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=34&item=634&items=29              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=34&item=634&items=29&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=34&item=634&items=29              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=634&items=29              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=634              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com