ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 4 : Abhi. Kathāvatthu
            Vacībhedakathā
   [575] Samāpannassa atthi vacībhedoti . āmantā . sabbattha
samāpannānaṃ atthi vacībhedoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [576] Samāpannassa atthi vacībhedoti . āmantā . sabbadā
samāpannānaṃ atthi vacībhedoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [577] Samāpannassa atthi vacībhedoti . āmantā . sabbesaṃ
samāpannānaṃ atthi vacībhedoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [578] Samāpannassa atthi vacībhedoti. Āmantā. Sabbasamāpattīsu
atthi vacībhedoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [579] Samāpannassa atthi vacībhedoti . Āmantā. Samāpannassa
atthi kāyabhedoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [580] Samāpannassa natthi kāyabhedoti. Āmantā. Samāpannassa
natthi vacībhedoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [581]  Samāpannassa  atthi  vācā  atthi  vacībhedoti .
Āmantā  .  samāpannassa  atthi  kāyo atthi kāyabhedoti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [582]  Samāpannassa  atthi  kāyo  natthi  kāyabhedoti .
Āmantā  .  samāpannassa  atthi  vācā  natthi vacībhedoti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [583] Dukkhanti jānanto dukkhanti vācaṃ bhāsatīti. Āmantā.
Samudayoti jānanto samudayoti vācaṃ bhāsatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [584] Dukkhanti jānanto dukkhanti vācaṃ bhāsatīti. Āmantā.
Nirodhoti jānanto nirodhoti vācaṃ bhāsatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [585] Dukkhanti jānanto dukkhanti vācaṃ bhāsatīti. Āmantā.
Maggoti jānanto maggoti vācaṃ bhāsatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [586] Samudayoti jānanto na ca samudayoti vācaṃ bhāsatīti .
Āmantā  .  dukkhanti  jānanto na ca dukkhanti vācaṃ bhāsatīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [587] Nirodhoti jānanto na ca nirodhoti vācaṃ bhāsatīti .
Āmantā  .  dukkhanti  jānanto na ca dukkhanti vācaṃ bhāsatīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [588]  Maggoti  jānanto na ca maggoti vācaṃ bhāsatīti .
Āmantā  .  dukkhanti  jānanto na ca dukkhanti vācaṃ bhāsatīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [589]  Samāpannassa  atthi vacībhedoti . āmantā . ñāṇaṃ
kiṃgocaranti  .  ñāṇaṃ  saccagocaranti  . sotaṃ saccagocaranti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [590]  Samāpannassa  atthi vacībhedoti . āmantā . sotaṃ
kiṃgocaranti  .  sotaṃ  saddagocaranti  . ñāṇaṃ saddagocaranti . na
Hevaṃ vattabbe .pe.
   [591]  Samāpannassa  atthi  vacībhedo  ñāṇaṃ  saccagocaraṃ
sotaṃ  saddagocaranti  .  āmantā  .  hañci  ñāṇaṃ  saccagocaraṃ
sotaṃ  saddagocaraṃ  no  vata  re  vattabbe  samāpannassa  atthi
vacībhedoti.
   [592]  Samāpannassa  atthi  vacībhedo ñāṇaṃ saccagocaraṃ sotaṃ
saddagocaranti  .  āmantā  .  davinnaṃ  phassānaṃ dvinnaṃ vedanānaṃ
dvinnaṃ saññānaṃ dvinnaṃ cetanānaṃ dvinnaṃ cittānaṃ samodhānaṃ hotīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [593] Samāpannassa atthi vacībhedoti . āmantā . Paṭhavīkasiṇaṃ
samāpattiṃ samāpannassa atthi vacībhedoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [594] Samāpannassa atthi vacībhedoti . āmantā. Āpokasiṇaṃ
.pe.  tejokasiṇaṃ  vāyokasiṇaṃ  nīlakasiṇaṃ  pītakasiṇaṃ  lohitakasiṇaṃ
odātakasiṇaṃ  samāpattiṃ  .pe.  ākāsānañcāyatanaṃ  viññāṇañcāyatanaṃ
ākiñcaññāyatanaṃ .pe. Nevasaññānāsaññāyatanaṃ
samāpannassa atthi vacībhedoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [595]  Paṭhavīkasiṇaṃ  samāpattiṃ samāpannassa natthi vacībhedoti .
Āmantā  .  hañci  paṭhavīkasiṇaṃ  samāpattiṃ  samāpannassa  natthi
vacībhedo no vata re vattabbe samāpannassa atthi vacībhedoti.
   [596]  Āpokasiṇaṃ  .pe.  odātakasiṇaṃ  samāpattiṃ  .pe.
Ākāsānañcāyatanaṃ   viññāṇañcāyatanaṃ   ākiñcaññāyatanaṃ   .pe.
Nevasaññānāsaññāyatanaṃ  samāpannassa natthi vacībhedoti . āmantā .
Hañci  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  samāpannassa  natthi  vacībhedo  no
vata re vattabbe samāpannassa atthi vacībhedoti.
   [597]  Samāpannassa atthi vacībhedoti . āmantā . lokiyaṃ
samāpattiṃ samāpannassa atthi vacībhedoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [598]  Samāpannassa atthi vacībhedoti . āmantā . lokiyaṃ
paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpannassa  atthi  vacībhedoti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  samāpannassa  atthi vacībhedoti . āmantā . lokiyaṃ dutiyaṃ
jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe. catutthaṃ jhānaṃ samāpannassa atthi
vacībhedoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [599]  Lokiyaṃ  samāpattiṃ  samāpannassa  natthi vacībhedoti .
Āmantā  .  hañci  lokiyaṃ  samāpattiṃ samāpannassa natthi vacībhedo
no vata re vattabbe samāpannassa atthi vacībhedoti.
   [600]  Lokiyaṃ  paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa natthi vacībhedoti .
Āmantā  .  hañci lokiyaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa natthi vacībhedo
no vata re vattabbe samāpannassa atthi vacībhedoti.
   [601]  Lokiyaṃ dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe. catutthaṃ
jhānaṃ  samāpannassa  natthi  vacībhedoti . āmantā . hañci lokiyaṃ
catutthaṃ  jhānaṃ  samāpannassa  natthi vacībhedo no vata re vattabbe
Samāpannassa atthi vacībhedoti.
   [602] Lokuttaraṃ paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa atthi vacībhedoti .
Āmantā  .  lokiyaṃ  paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa atthi vacībhedoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [603] Lokuttaraṃ paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa atthi vacībhedoti .
Āmantā  .  lokiyaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ
jhānaṃ samāpannassa atthi vacībhedoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [604]  Lokiyaṃ  paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa natthi vacībhedoti .
Āmantā  . lokuttaraṃ paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa natthi vacībhedoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [605]  Lokiyaṃ  dutiyaṃ jhānaṃ tatiyaṃ jhānaṃ .pe. catutthaṃ jhānaṃ
samāpannassa  natthi  vacībhedoti  .  āmantā  .  lokuttaraṃ paṭhamaṃ
jhānaṃ samāpannassa natthi vacībhedoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [606] Lokuttaraṃ paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa atthi vacībhedoti .
Āmantā  . lokuttaraṃ dutiyaṃ jhānaṃ samāpannassa atthi vacībhedoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [607] Lokuttaraṃ paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa atthi vacībhedoti .
Āmantā  . lokuttaraṃ tatiyaṃ jhānaṃ .pe. catutthaṃ jhānaṃ samāpannassa
atthi vacībhedoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [608] Lokuttaraṃ dutiyaṃ jhānaṃ samāpannassa natthi vacībhedoti .
Āmantā  . lokuttaraṃ paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa natthi vacībhedoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [609] Lokuttaraṃ [1]- tatiyaṃ jhānaṃ .pe. Catutthaṃ jhānaṃ samāpannassa
natthi  vacībhedoti . āmantā . lokuttaraṃ paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa
natthi vacībhedoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [610] Na vattabbaṃ samāpannassa atthi vacībhedoti. Āmantā.
Nanu  vitakkavicārā  vacīsaṅkhārā  vuttā  bhagavatā  paṭhamaṃ  jhānaṃ
samāpannassa atthi vitakkavicārāti . āmantā . hañci vitakkavicārā
vacīsaṅkhārā  vuttā  bhagavatā  paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpannassa  atthi
vitakkavicārā  tena  vata  re  vattabbe  samāpannassa  atthi
vacībhedoti.
   [611]  Vitakkavicārā  vacīsaṅkhārā  vuttā  bhagavatā  paṭhamaṃ
jhānaṃ  samāpannassa  atthi  vitakkavicārā  atthi tassa vacībhedoti .
Āmantā  .  paṭhavīkasiṇaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa atthi vitakkavicārā
atthi tassa vacībhedoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [612]  Vitakkavicārā  vacīsaṅkhārā  vuttā  bhagavatā  paṭhamaṃ
jhānaṃ  samāpannassa  atthi  vitakkavicārā  atthi tassa vacībhedoti .
Āmantā  .  āpokasiṇaṃ  .pe.  tejokasiṇaṃ  vāyokasiṇaṃ  nīlakasiṇaṃ
pītakasiṇaṃ  lohitakasiṇaṃ  .pe.  odātakasiṇaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ samāpannassa
atthi vitakkavicārā atthi tassa vacībhedoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
@Footnote:[1] Ma. etthantare dutiyaṃ jhānantipāṭho atthi. syā. Yu. potthakesu natthi.
   [613] Na vattabbaṃ samāpannassa atthi vacībhedoti. Āmantā.
Nanu  vitakkasamuṭṭhānā vācā vuttā bhagavatā paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa
atthi  vitakkavicārāti  . āmantā . hañci vitakkasamuṭṭhānā vācā
vuttā  bhagavatā  paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpannassa  atthi  vitakkavicārā
tena vata re vattabbe samāpannassa atthi vacībhedoti.
   [614]  Vitakkasamuṭṭhānā  vācā  vuttā bhagavatā paṭhamaṃ jhānaṃ
samāpannassa  atthi  vitakkavicārāti  atthi  tassa  vacībhedoti .
Āmantā  .  saññāsamuṭṭhānā  vācā  vuttā  bhagavatā  dutiyaṃ
jhānaṃ  samāpannassa  atthi  saññā atthi tassa vitakkavicārāti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [615]  Vitakkasamuṭṭhānā  vācā  vuttā bhagavatā paṭhamaṃ jhānaṃ
samāpannassa  atthi  vitakkavicārāti  atthi  tassa  vacībhedoti .
Āmantā  .  saññāsamuṭṭhānā  vācā  vuttā  bhagavatā  tatiyaṃ
jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  ākāsānañcāyatanaṃ  viññāṇañcāyatanaṃ
.pe.  ākiñcaññāyatanaṃ  samāpannassa  atthi  saññā  atthi  tassa
vitakkavicārāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [616]  Samāpannassa atthi vacībhedoti . āmantā nanu paṭhamaṃ
jhānaṃ samāpannassa vācā niruddhā hotīti 1- attheva suttantoti .
Āmantā  .  hañci paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa vācā niruddhā hotīti
@Footnote: 1 saṃ. saḷāyata. 268.
Attheva  suttantoti  no  vata  re  vattabbe  samāpannassa atthi
vacībhedoti.
   [617] Paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa vācā niruddhā hotīti attheva
suttantoti  atthi  tassa  vacībhedoti  .  āmantā . dutiyaṃ jhānaṃ
samāpannassa  vitakkavicārā  niruddhā  hontīti  attheva  suttantoti
atthi tassa vitakkavicārāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [618] Paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa vācā niruddhā hotīti attheva
suttantoti  atthi  tassa  vacībhedoti  .  āmantā . tatiyaṃ jhānaṃ
samāpannassa  pīti  niruddhā  hoti  .pe. catutthaṃ jhānaṃ samāpannassa
assāsapassāsā  niruddhā  honti  ākāsānañcāyatanaṃ  samāpannassa
rūpasaññā   niruddhā   hoti   viññāṇañcāyatanaṃ   samāpannassa
ākāsānañcāyatanasaññā    niruddhā   hoti   ākiñcaññāyatanaṃ
samāpannassa   viññāṇañcāyatanasaññā   niruddhā   hoti   .pe.
Nevasaññānāsaññāyatanaṃ    samāpannassa    ākiñcaññāyatanasaññā
niruddhā  hoti  saññāvedayitanirodhaṃ  samāpannassa  saññā ca vedanā
ca  niruddhā hontīti 1- attheva suttantoti atthi tassa saññā ca
vedanā cāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [619] Na vattabbaṃ samāpannassa atthi vacībhedoti. Āmantā.
Nanu paṭhamassa jhānassa saddo kaṇṭako vutto bhagavatāti . Āmantā.
@Footnote: 1 saṃ. saḷāyata. 268.
Hañci  paṭhamassa  jhānassa  saddo  kaṇṭako  vutto  bhagavatā  tena
vata re vattabbe samāpannassa atthi vacībhedoti.
   [620]  Paṭhamassa  jhānassa  saddo  kaṇṭako vutto bhagavatāti
samāpannassa  atthi  vacībhedoti  .  āmantā  . dutiyassa jhānassa
vitakkavicārā  kaṇṭako  vuttā bhagavatā .pe. tatiyassa jhānassa pīti
kaṇṭako  vuttā  bhagavatā  catutthassa  jhānassa  assāsapassāsā
kaṇṭako   vuttā   bhagavatā   ākāsānañcāyatanaṃ   samāpannassa
rūpasaññā  kaṇṭako  vuttā  bhagavatā  viññāṇañcāyatanaṃ  samāpannassa
ākāsānañcāyatanasaññā  kaṇṭako  vuttā  bhagavatā  ākiñcaññāyatanaṃ
samāpannassa   viññāṇañcāyatanasaññā   kaṇṭako  vuttā  bhagavatā
nevasaññānāsaññāyatanaṃ    samāpannassa    ākiñcaññāyatanasaññā
kaṇṭako  vuttā  bhagavatā  .pe.  saññāvedayitanirodhaṃ  samāpannassa
saññā ca vedanā ca kaṇṭako vuttā bhagavatā atthi tassa saññā ca
vedanā cāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [621] Na vattabbaṃ samāpannassa atthi vacībhedoti. Āmantā.
Nanu  vuttaṃ bhagavatā sikhissa ānanda bhagavato arahato sammāsambuddhassa
abhibhū  nāma  sāvako  brahmaloke  ṭhito  sahassīlokadhātuṃ  2-
sarena viññāpesi
      ārabbhatha nikkamatha    yuñjatha buddhasāsane
      dhunātha maccuno senaṃ    naḷāgāraṃva kuñjaro
@Footnote:1. Ma. vutto. ito paraṃ sabbattha vuttoti pāṭho 2. Ma. dasassahassi.
      Yo imasmiṃ dhammavinaye   appamatto vihessati 1-
      pahāya jātisaṃsāraṃ     dukkhassantaṃ karissatīti 2-
attheva  suttantoti  .  āmantā  . tena hi samāpannassa atthi
vacībhedoti.
            Vacībhedakathā.
               -----             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 215-224. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=37&item=575&items=47              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=37&item=575&items=47&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=37&item=575&items=47              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=575&items=47              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=575              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]