ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)
           Tatiyapārājikakaṇḍaṃ
   [176] Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ . tena kho pana samayena bhagavā bhikkhūnaṃ anekapariyāyena
asubhakathaṃ  katheti  asubhāya  vaṇṇaṃ  bhāsati asubhabhāvanāya vaṇṇaṃ bhāsati
ādissa  ādissa  asubhasamāpattiyā  vaṇṇaṃ  bhāsati . athakho bhagavā
bhikkhū  āmantesi  icchāmahaṃ  bhikkhave  addhamāsaṃ  paṭisallīyituṃ  namhi
kenaci  upasaṅkamitabbo  aññatra  ekena  piṇḍapātanīhārakenāti .
Evaṃ  bhanteti  kho  te bhikkhū bhagavato paṭissuṇitvā nāssudha koci
bhagavantaṃ upasaṅkamati aññatra ekena piṇḍapātanīhārakena.
   {176.1} Bhikkhū bhagavā kho anekapariyāyena asubhakathaṃ katheti asubhāya
vaṇṇaṃ bhāsati asubhabhāvanāya vaṇṇaṃ bhāsati ādissa ādissa asubhasamāpattiyā
vaṇṇaṃ  bhāsatīti  te 1- anekākāravokāraṃ asubhabhāvanānuyogamanuyuttā
viharanti . te sakena kāyena aṭṭiyanti harāyanti jigucchanti seyyathāpi
nāma  itthī  vā  puriso  vā  daharo  yuvā maṇḍanakajātiko sīsaṃ
nahāto  ahikuṇapena  vā  kukkurakuṇapena  vā  manussakuṇapena  vā
kaṇṭhe ālaggena 2- aṭṭiyeyya harāyeyya jiguccheyya evameva te
bhikkhū  sakena  kāyena  aṭṭiyantā  harāyantā jigucchantā attanāpi
attānaṃ  jīvitā  voropenti  aññamaññaṃpi  jīvitā  voropenti
@Footnote: 1 atirekapāṭhena bhavitabbaṃ 2 Yu. Ma. āsattena. Rā. āsaṭṭhena.
Migalaṇḍikaṃpi  samaṇakuttakaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ vadenti 1- sādhu no
āvuso  jīvitā  voropehi idaṃ te pattacīvaraṃ bhavissatīti . athakho
migalaṇḍiko  samaṇakuttako  pattacīvarehi  bhaṭo  sambahule  bhikkhū
jīvitā  voropetvā lohitakaṃ 2- asiṃ ādāya yena vaggumudā nadī
tenupasaṅkami.
   {176.2}   Athakho  migalaṇḍikassa  samaṇakuttakassa  lohītakaṃ
taṃ  3-  asiṃ dhovantassa ahudeva kukkuccaṃ ahu vippaṭisāro alābhā
vata me na vata me lābhā dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ
bahuṃ  vata  mayā  apuññaṃ  pasutaṃ yohaṃ bhikkhū sīlavante kalyāṇadhamme
jīvitā  voropesinti  .  athakho  aññatarā  mārakāyikā  devatā
abhijjamāne  udake  āgantvā  migalaṇḍikaṃ  samaṇakuttakaṃ  etadavoca
sādhu  sādhu  sappurisa  lābhā  te  sappurisa  suladdhaṃ te sappurisa
bahuṃ  tayā  sappurisa  puññaṃ  pasutaṃ  yaṃ  tvaṃ atiṇṇe tāresīti .
Athakho  migalaṇḍiko  samaṇakuttako  lābhā  kira me suladdhaṃ kira me
bahuṃ  kira  mayā  puññaṃ  pasutaṃ atiṇṇe kirāhaṃ tāremīti tiṇhaṃ 4-
asiṃ  ādāya  vihārena  vihāraṃ  pariveṇena  pariveṇaṃ upasaṅkamitvā
evaṃ  vadeti  ko  atiṇṇo kaṃ tāremīti . tattha ye te bhikkhū
avītarāgā  tesaṃ  tasmiṃ  samaye  hotiyeva  bhayaṃ  hoti  chambhitattaṃ
hoti lomahaṃso . ye pana te bhikkhū vītarāgā tesaṃ tasmiṃ samaye na
@Footnote: 1 Yu. Ma. vadanti. 2 Yu. Ma. lohitagataṃ. 2 tesu potthakesu
@natthi ayaṃ pāṭho. 4 Yu. Ma. Rā. tikkhaṃ.
Hoti  bhayaṃ  na  hoti  chambhitattaṃ  na  hoti  lomahaṃso . athakho
migalaṇḍiko  samaṇakuttako ekaṃpi bhikkhuṃ ekāheneva jīvitā voropesi
dvepi  bhikkhū  ekāhena jīvitā voropesi tayopi bhikkhū ekāhena
jīvitā  voropesi  cattāropi  bhikkhū  ekāhena jīvitā voropesi
pañcapi  bhikkhū  ekāhena  jīvitā  voropesi  .pe.  dasapi bhikkhū
ekāhena jīvitā voropesi vīsaṃpi 1- bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi
tiṃsaṃpi bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi cattāḷīsaṃpi 2- bhikkhū ekāhena
jīvitā  voropesi  paññāsaṃpi  bhikkhū  ekāhena  jīvitā voropesi
saṭṭhiṃpi bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi.
   [177] Athakho bhagavā tassa addhamāsassa accayena paṭisallānā
vuṭṭhito  āyasmantaṃ  ānandaṃ āmantesi kinnu kho ānanda tanubhūto
viya bhikkhusaṅghoti . tathā hi pana bhante bhagavā bhikkhūnaṃ anekapariyāyena
asubhakathaṃ  katheti  asubhāya  vaṇṇaṃ  bhāsati asubhabhāvanāya vaṇṇaṃ bhāsati
ādissa  ādissa  asubhasamāpattiyā  vaṇṇaṃ  bhāsati  te  ca bhante
bhikkhū  bhagavā  kho  anekapariyāyena  asubhakathaṃ katheti asubhāya vaṇṇaṃ
bhāsati   asubhabhāvanāya   vaṇṇaṃ   bhāsati   ādissa   ādissa
asubhasamāpattiyā   vaṇṇaṃ   bhāsatīti  anekākāravokāraṃ  asubha-
bhāvanānuyogamanuyuttā  viharanti  te  sakena  kāyena  aṭṭiyanti
harāyanti jigucchanti seyyathāpi nāma itthī vā puriso vā daharo yuvā
@Footnote: 1 Yu. vīsatiṃ. Ma. Rā. vīsatipi. 2 Yu. cattārīsaṃpi.
Maṇḍanakajātiko  sīsaṃ  nahāto  ahikuṇapena  vā  kukkurakuṇapena  vā
manussakuṇapena vā kaṇṭhe ālaggena aṭṭiyeyya harāyeyya jiguccheyya
evameva te bhikkhū sakena kāyena aṭṭiyantā harāyantā jigucchantā
attanāpi  attānaṃ jīvitā voropenti aññamaññaṃpi jīvitā voropenti
migalaṇḍikaṃpi  samaṇakuttakaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadenti  sādhu  no
āvuso jīvitā voropehi idaṃ te pattacīvaraṃ bhavissatīti athakho bhante
migalaṇḍiko  samaṇakuttako  pattacīvarehi  bhaṭo ekaṃpi bhikkhuṃ ekāhena
jīvitā voropesi .pe. saṭṭhiṃpi bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi sādhu
bhante  bhagavā  aññaṃ  pariyāyaṃ ācikkhatu yathāyaṃ bhikkhusaṅgho aññāya
saṇṭhaheyyāti  .  tenahānanda  yāvatikā  bhikkhū vesāliṃ upanissāya
viharanti  te sabbe upaṭṭhānasālāyaṃ sannipātehīti . evaṃ bhanteti
kho āyasmā ānando bhagavato paṭissuṇitvā yāvatikā bhikkhū vesāliṃ
upanissāya  viharanti  te  sabbe  upaṭṭhānasālāyaṃ  sannipātetvā
yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavoca sannipatito
bhante bhikkhusaṅgho yassidāni bhante bhagavā kālaṃ maññatīti.
   [178]  Athakho  bhagavā  yena  upaṭṭhānasālā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  nisajja  kho  bhagavā
bhikkhū  āmantesi  ayaṃpi  kho  bhikkhave ānāpānassatisamādhi bhāvito
bahulīkato  santo  ceva paṇīto ca asecanako ca sukho ca vihāro
Uppannuppanne  ca  pāpake  akusale  dhamme ṭhānaso antaradhāpeti
vūpasameti seyyathāpi bhikkhave gimhānaṃ pacchime māse ūhataṃ rajojallaṃ
tamenaṃ  mahāakālamegho  ṭhānaso  antaradhāpeti  vūpasameti evameva
kho  bhikkhave  ānāpānassatisamādhi  bhāvito  bahulīkato santo ceva
paṇīto  ca  asecanako  ca  sukho  ca  vihāro uppannuppanne ca
pāpake  akusale  dhamme  ṭhānaso  antaradhāpeti  vūpasameti  kathaṃ
bhāvito  ca  bhikkhave  ānāpānassatisamādhi  kathaṃ  bahulīkato  santo
ceva  paṇīto  ca  asecanako  ca sukho ca vihāro uppannuppanne
ca pāpake akusale dhamme ṭhānaso antaradhāpeti vūpasameti
   {178.1} idha bhikkhave bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā
suññāgāragato  vā  nisīdati  pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya
parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā so sato va assasati sato passasati
   {178.2} dīghaṃ vā assasanto dīghaṃ assasāmīti pajānāti dīghaṃ vā
passasanto  dīghaṃ  passasāmīti  pajānāti  rassaṃ vā assasanto rassaṃ
assasāmīti pajānāti rassaṃ vā passasanto rassaṃ passasāmīti pajānāti
   {178.3}  sabbakāyapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati sabbakāya-
paṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmīti
sikkhati  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  passasissāmīti  sikkhati  pītipaṭisaṃvedī
assasissāmīti  sikkhati  pītipaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati sukhapaṭisaṃvedī
assasissāmīti sikkhati sukhapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī
Assasissāmīti  sikkhati  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati
passambhayaṃ  cittasaṅkhāraṃ  assasissāmīti  sikkhati  passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ
passasissāmīti   sikkhati   cittapaṭisaṃvedī   assasissāmīti   sikkhati
cittapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati
   {178.4}  abhippamodayaṃ cittaṃ assasissāmīti sikkhati abhippamodayaṃ
cittaṃ  passasissāmīti  sikkhati  samādahaṃ  cittaṃ  assasissāmīti  sikkhati
samādahaṃ  cittaṃ  passasissāmīti  sikkhati  vimocayaṃ  cittaṃ assasissāmīti
sikkhati vimocayaṃ cittaṃ passasissāmīti sikkhati
   {178.5}  aniccānupassī  assasissāmīti  sikkhati  aniccānupassī
passasissāmīti  sikkhati virāgānupassī assasissāmīti sikkhati virāgānupassī
passasissāmīti  sikkhati nirodhānupassī assasissāmīti sikkhati nirodhānupassī
passasissāmīti   sikkhati  paṭinissaggānupassī  assasissāmīti  sikkhati
paṭinissaggānupassī passasissāmīti sikkhati
   {178.6} evaṃ bhāvito kho bhikkhave ānāpānassatisamādhi evaṃ bahulīkato
santo ceva paṇīto ca asecanako ca sukho ca vihāro uppannuppanne ca pāpake
akusale dhamme ṭhānaso antaradhāpeti vūpasametīti.
   [179] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū attanāpi
attānaṃ  jīvitā  voropenti  aññamaññaṃpi  jīvitā  voropenti
migalaṇḍikaṃpi  samaṇakuttakaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadenti  sādhu  no
Āvuso  jīvitā  voropehi  idaṃ te pattacīvaraṃ bhavissatīti . saccaṃ
bhagavāti  .  vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ bhikkhave tesaṃ bhikkhūnaṃ
ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi
nāma  te  bhikkhave  bhikkhū attanāpi attānaṃ jīvitā voropessanti
aññamaññaṃpi   jīvitā   voropessanti   migalaṇḍikaṃpi   samaṇakuttakaṃ
upasaṅkamitvā  evaṃ  vakkhanti  sādhu no āvuso jīvitā voropehi
idaṃ  te  pattacīvaraṃ  bhavissatīti  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā
pasādāya .pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {179.1} yo pana bhikkhu sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropeyya
satthahārakaṃ vāssa pariyeseyya ayampi pārājiko hoti asaṃvāsoti.
   {179.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [180]  Tena  kho pana samayena aññataro upāsako gilāno
hoti  .  tassa  pajāpatī  abhirūpā  hoti dassanīyā pāsādikā .
Chabbaggiyā  bhikkhū  tassā  itthiyā  paṭibaddhacittā honti . athakho
chabbaggiyānaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi  sace  kho so āvuso upāsako
jīvissati  na  mayaṃ  taṃ  itthiṃ  labhissāma  handa mayaṃ āvuso tassa
upāsakassa  maraṇavaṇṇaṃ  saṃvaṇṇemāti  .  athakho  chabbaggiyā  bhikkhū
yena  so  upāsako  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  taṃ  upāsakaṃ
etadavocuṃ  tvaṃ  khosi  upāsaka katakalyāṇo katakusalo katabhīruttāṇo
akatapāpo  akataluddho  akatakibbiso  kataṃ  tayā  kalyāṇaṃ  akataṃ
Tayā  pāpaṃ  kiṃ  tuyhiminā  pāpakena  dujjīvitena  matante jīvitā
seyyo ito tvaṃ kālakato kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ  upapajjissasi  tattha  dibbehi  pañcahi  kāmaguṇehi  samappito
samaṅgibhūto paricāressasīti.
   {180.1} Athakho so upāsako saccaṃ kho ayyā āhaṃsu ahañhi
katakalyāṇo   katakusalo   katabhīruttāṇo  akatapāpo  akataluddho
akatakibbiso  kataṃ  mayā  kalyāṇaṃ  akataṃ  mayā pāpaṃ kiṃ mayhiminā
pāpakena  dujjīvitena  mataṃ me jīvitā seyyo ito ahaṃ kālakato
kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjissāmi tattha
dibbehi  pañcahi  kāmaguṇehi samappito samaṅgibhūto paricāressāmīti .
So  asappāyāni  ceva  bhojanāni bhuñji asappāyāni ca khādanīyāni
khādi asappāyāni ca sāyanīyāni sāyi asappāyāni ca pānāni pivi.
Tassa asappāyāni ceva bhojanāni bhuñjato asappāyāni ca khādanīyāni
khādato  asappāyāni ca sāyanīyāni sāyato asappāyāni ca pānāni
pivato kharo ābādho uppajji . so teneva ābādhena kālamakāsi.
Tassa  pajāpatī  ujjhāyati  khīyati  vipāceti  alajjino ime samaṇā
sakyaputtiyā  dussīlā  musāvādino  ime  hi  nāma  dhammacārino
samacārino  brahmacārino  saccavādino  sīlavanto  kalyāṇadhammā
paṭijānissanti  natthi  imesaṃ  sāmaññaṃ  natthi  imesaṃ  brahmaññaṃ
naṭṭhaṃ  imesaṃ  sāmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ  brahmaññaṃ  kuto  imesaṃ
Sāmaññaṃ  kuto  imesaṃ  brahmaññaṃ  apagatā  ime  sāmaññā
apagatā  ime  brahmaññā  ime  me  sāmikassa  maraṇavaṇṇaṃ
saṃvaṇṇesuṃ  imehi  me  sāmiko  māritoti  .  aññepi  manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  alajjino  ime samaṇā sakyaputtiyā
dussīlā  musāvādino  ime  hi  nāma  dhammacārino  samacārino
brahmacārino  saccavādino  sīlavanto  kalyāṇadhammā  paṭijānissanti
natthi  imesaṃ  sāmaññaṃ  natthi  imesaṃ  brahmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ
sāmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ  brahmaññaṃ  kuto  imesaṃ  sāmaññaṃ  kuto
imesaṃ  brahmaññaṃ  apagatā  ime  sāmaññā  apagatā  ime
brahmaññā   ime   upāsakassa  maraṇavaṇṇaṃ  saṃvaṇṇesuṃ  imehi
upāsako māritoti . assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ
khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  ye  te  bhikkhū  appicchā  .pe.
Te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā
bhikkhū upāsakassa maraṇavaṇṇaṃ saṃvaṇṇessantīti.
   {180.2} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. Saccaṃ kira
tumhe bhikkhave upāsakassa maraṇavaṇṇaṃ saṃvaṇṇethāti . saccaṃ bhagavāti.
Vigarahi  buddho  bhagavā  ananucchavikaṃ  moghapurisā ananulomikaṃ appaṭirūpaṃ
assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi  nāma  tumhe  moghapurisā
upāsakassa  maraṇavaṇṇaṃ  saṃvaṇṇessatha  netaṃ  moghapurisā  appasannānaṃ
vā  pasādāya  .pe.  evañca  pana  bhikkhave  imaṃ  sikkhāpadaṃ
Uddiseyyātha
   {180.3} yo pana bhikkhu sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropeyya
satthahārakaṃ vāssa pariyeseyya maraṇavaṇṇaṃ vā saṃvaṇṇeyya maraṇāya vā
samādapeyya  ambho purisa kiṃ tuyhiminā pāpakena dujjīvitena matante
jīvitā  seyyoti iticittamano cittasaṅkappo anekapariyāyena maraṇavaṇṇaṃ
vā saṃvaṇṇeyya maraṇāya vā samādapeyya ayampi pārājiko hoti asaṃvāsoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 128-137. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=1&item=176&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=1&item=176&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=1&item=176&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=1&item=176&items=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=176              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=10112              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=10112              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :