ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [211] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilano hoti.
So  bhikkhunam  santike  dutam  pahesi  aham  hi gilano agacchantu
bhikkhu  icchami bhikkhunam agatanti . bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami  bhikkhave  pancannam  sattahakaraniyena  appahitepi  gantum
pageva  pahite  bhikkhussa  bhikkhuniya  sikkhamanaya  samanerassa
samaneriya  anujanami  bhikkhave  imesam  pancannam  sattahakaraniyena
appahitepi gantum pageva pahite sattaham sannivatto katabbo.
   {211.1} Idha pana bhikkhave bhikkhu gilano hoti. So ce bhikkhunam
santike  dutam  pahineyya  aham hi gilano agacchantu bhikkhu icchami
bhikkhunam  agatanti  .  gantabbam  bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page282.

Pageva pahite gilanabhattam va pariyesissami gilanupatthakabhattam va pariyesissami gilanabhesajjam va pariyesissami pucchissami va upatthahissami vati sattaham sannivatto katabbo. {211.2} Idha pana bhikkhave bhikkhussa anabhirati uppanna hoti. So ce bhikkhunam santike dutam pahineyya anabhirati me uppanna agacchantu bhikkhu icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite anabhiratim vupakasessami va vupakasapessami va dhammakatham vassa karissamiti sattaham sannivatto katabbo . idha pana bhikkhave bhikkhussa kukkuccam uppannam hoti . so ce bhikkhunam santike dutam pahineyya kukkuccam me uppannam agacchantu bhikkhu icchami bhikkhunam agatanti . Gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite kukkuccam vinodessami va vinodapessami va dhammakatham vassa karissamiti sattaham sannivatto katabbo. {211.3} Idha pana bhikkhave bhikkhussa ditthigatam uppannam hoti. So ce bhikkhunam santike dutam pahineyya ditthigatam me uppannam agacchantu bhikkhu icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite ditthigatam vivecessami va vivecapessami va dhammakatham vassa karissamiti sattaham sannivatto katabbo . Idha pana bhikkhave bhikkhu garudhammam ajjhapanno hoti parivasaraho .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page283.

So ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi garudhammam ajjhapanno parivasaraho agacchantu bhikkhu icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite parivasadanam ussukkam karissami va anussavessami va ganapurako va bhavissamiti sattaham sannivatto katabbo. {211.4} Idha pana bhikkhave bhikkhu mulaya patikassanaraho hoti. So ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham 1- hi mulaya patikassanaraho agacchantu bhikkhu icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite mulaya patikassanam ussukkam karissami va anussavessami va ganapurako va bhavissamiti sattaham sannivatto katabbo. {211.5} Idha pana bhikkhave bhikkhu manattaraho hoti. So ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi manattaraho agacchantu bhikkhu icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite manattadanam ussukkam karissami va anussavessami va ganapurako va bhavissamiti sattaham sannivatto katabbo. {211.6} Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhanaraho hoti. So ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi abbhanaraho agacchantu bhikkhu icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite abbhanam ussukkam karissami va @Footnote: 1 Po. ahancamhi. ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page284.

Anussavessami va ganapurako va bhavissamiti sattaham sannivatto katabbo. {211.7} Idha pana bhikkhave bhikkhussa sangho kammam kattukamo hoti tajjaniyam va niyassam 1- va pabbajaniyam va patisaraniyam va ukkhepaniyam va . so ce bhikkhunam santike dutam pahineyya sangho me kammam kattukamo agacchantu bhikkhu icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite kinti nu kho sangho kammam na kareyya lahukaya va parinameyyati sattaham sannivatto katabbo. {211.8} Katam va panassa hoti sanghena kammam tajjaniyam va niyassam va pabbajaniyam va patisaraniyam va ukkhepaniyam va . So ce bhikkhunam santike dutam pahineyya sangho me kammam akasi agacchantu bhikkhu icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite kinti nu kho sammavatteyya lomam pateyya nettharam vatteyya sangho tam kammam patippassambheyyati sattaham sannivatto katabbo. {211.9} Idha pana bhikkhave bhikkhuni gilana hoti . sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi 2- gilana agacchantu ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite gilanabhattam va pariyesissami gilanupatthakabhattam va pariyesissami gilanabhesajjam @Footnote: 1 Yu. Ra. nissayam . 2 Ma. hisaddo natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page285.

Va pariyesissami pucchissami va upatthahissami vati sattaham sannivatto katabbo. {211.10} Idha pana bhikkhave bhikkhuniya anabhirati uppanna hoti. Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya anabhirati me uppanna agacchantu ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite anabhiratim vupakasessami va vupakasapessami va dhammakatham vassa karissamiti sattaham sannivatto katabbo. {211.11} Idha pana bhikkhave bhikkhuniya kukkuccam uppannam hoti. Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya kukkuccam me uppannam agacchantu ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite kukkuccam vinodessami va vinodapessami va dhammakatham vassa karissamiti sattaham sannivatto katabbo. {211.12} Idha pana bhikkhave bhikkhuniya ditthigatam uppannam hoti. Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya ditthigatam me uppannam agacchantu ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite ditthigatam vivecessami va vivecapessami va dhammakatham vassa karissamiti sattaham sannivatto katabbo. {211.13} Idha pana bhikkhave bhikkhuni garudhammam ajjhapanna hoti manattaraha. Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi garudhammam ajjhapanna

--------------------------------------------------------------------------------------------- page286.

Manattaraha agacchantu ayya icchami ayyanam agatanti . Gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite manattadanam ussukkam karissamiti sattaham sannivatto katabbo. {211.14} Idha pana bhikkhave bhikkhuni mulaya patikassanaraha hoti. Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi mulaya patikassanaraha agacchantu ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite mulaya patikassanam ussukkam karissamiti sattaham sannivatto katabbo. {211.15} Idha pana bhikkhave bhikkhuni abbhanaraha hoti . Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi abbhanaraha agacchantu ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite abbhanam ussukkam karissamiti sattaham sannivatto katabbo. {211.16} Idha pana bhikkhave bhikkhuniya sangho kammam kattukamo hoti tajjaniyam va niyassam va pabbajaniyam va patisaraniyam va ukkhepaniyam va . sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya sangho me kammam kattukamo agacchantu ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite kinti nu kho sangho kammam na kareyya lahukaya 1- va parinameyyati sattaham sannivatto katabbo . Katam va panassa hoti sanghena kammam tajjaniyam @Footnote: 1 Po. lahutaya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page287.

Va niyassam va pabbajaniyam va patisaraniyam va ukkhepaniyam va . Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya sangho me kammam akasi agacchantu ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite kinti nu kho sammavatteyya lomam pateyya nettharam vatteyya sangho tam kammam patippassambheyyati sattaham sannivatto katabbo. {211.17} Idha pana bhikkhave sikkhamana gilana hoti . Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi gilana agacchantu ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite gilanabhattam va pariyesissami gilanupatthakabhattam va pariyesissami gilanabhesajjam va pariyesissami pucchissami va upatthahissami vati sattaham sannivatto katabbo. {211.18} Idha pana bhikkhave sikkhamanaya anabhirati uppanna hoti .pe. kukkuccam uppannam hoti . ditthigatam uppannam hoti . Sikkha kupita hoti . sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya sikkha me kupita agacchantu ayya icchami ayyanam agatanti . Gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite sikkhasamadanam ussukkam karissamiti sattaham sannivatto katabbo. {211.19} Idha pana bhikkhave sikkhamana upasampajjitukama hoti. Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi upasampajjitukama agacchantu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page288.

Ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite upasampadam ussukkam karissami va anussavessami va ganapurako va bhavissamiti sattaham sannivatto katabbo. {211.20} Idha pana bhikkhave samanero gilano hoti . So ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi gilano agacchantu bhikkhu icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite gilanabhattam va pariyesissami gilanupatthakabhattam va pariyesissami gilanabhesajjam va pariyesissami pucchissami va upatthahissami vati sattaham sannivatto katabbo. {211.21} Idha pana bhikkhave samanerassa anabhirati uppanna hoti .pe. kukkuccam uppannam hoti . ditthigatam uppannam hoti . Samanero vassam pucchitukamo hoti . so ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi vassam pucchitukamo agacchantu bhikkhu icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite pucchissami va acikkhissami vati sattaham sannivatto katabbo. {211.22} Idha pana bhikkhave samanero upasampajjitukamo hoti. So ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi upasampajjitukamo agacchantu bhikkhu icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite upasampadam ussukkam karissami va

--------------------------------------------------------------------------------------------- page289.

Anussavessami va ganapurako va bhavissamiti sattaham sannivatto katabbo. {211.23} Idha pana bhikkhave samaneri gilana hoti. Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi gilana agacchantu ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite gilanabhattam va pariyesissami gilanupatthakabhattam va pariyesissami gilanabhesajjam va pariyesissami pucchissami va upatthahissami vati sattaham sannivatto katabbo. {211.24} Idha pana bhikkhave samaneriya anabhirati uppanna hoti. Kukkuccam uppannam hoti . ditthigatam uppannam hoti . samaneri vassam pucchitukama hoti . sikkham samadayitukama hoti . sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi sikkham samadayitukama agacchantu ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite . sikkhasamadanam ussukkam karissamiti sattaham sannivatto katabboti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 281-289. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=211&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=211&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=211&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=211&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=211              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3318              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3318              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :