ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

           Tatiyapārājikakaṇḍaṃ
   [176] Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ . tena kho pana samayena bhagavā bhikkhūnaṃ anekapariyāyena
asubhakathaṃ  katheti  asubhāya  vaṇṇaṃ  bhāsati asubhabhāvanāya vaṇṇaṃ bhāsati
ādissa  ādissa  asubhasamāpattiyā  vaṇṇaṃ  bhāsati . athakho bhagavā
bhikkhū  āmantesi  icchāmahaṃ  bhikkhave  addhamāsaṃ  paṭisallīyituṃ  namhi
kenaci  upasaṅkamitabbo  aññatra  ekena  piṇḍapātanīhārakenāti .
Evaṃ  bhanteti  kho  te bhikkhū bhagavato paṭissuṇitvā nāssudha koci
bhagavantaṃ upasaṅkamati aññatra ekena piṇḍapātanīhārakena.
   {176.1} Bhikkhū bhagavā kho anekapariyāyena asubhakathaṃ katheti asubhāya
vaṇṇaṃ bhāsati asubhabhāvanāya vaṇṇaṃ bhāsati ādissa ādissa asubhasamāpattiyā
vaṇṇaṃ  bhāsatīti  te 1- anekākāravokāraṃ asubhabhāvanānuyogamanuyuttā
viharanti . te sakena kāyena aṭṭiyanti harāyanti jigucchanti seyyathāpi
nāma  itthī  vā  puriso  vā  daharo  yuvā maṇḍanakajātiko sīsaṃ
nahāto  ahikuṇapena  vā  kukkurakuṇapena  vā  manussakuṇapena  vā
kaṇṭhe ālaggena 2- aṭṭiyeyya harāyeyya jiguccheyya evameva te
bhikkhū  sakena  kāyena  aṭṭiyantā  harāyantā jigucchantā attanāpi
attānaṃ  jīvitā  voropenti  aññamaññaṃpi  jīvitā  voropenti
@Footnote: 1 atirekapāṭhena bhavitabbaṃ 2 Yu. Ma. āsattena. Rā. āsaṭṭhena.
Migalaṇḍikaṃpi  samaṇakuttakaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ vadenti 1- sādhu no
āvuso  jīvitā  voropehi idaṃ te pattacīvaraṃ bhavissatīti . athakho
migalaṇḍiko  samaṇakuttako  pattacīvarehi  bhaṭo  sambahule  bhikkhū
jīvitā  voropetvā lohitakaṃ 2- asiṃ ādāya yena vaggumudā nadī
tenupasaṅkami.
   {176.2}   Athakho  migalaṇḍikassa  samaṇakuttakassa  lohītakaṃ
taṃ  3-  asiṃ dhovantassa ahudeva kukkuccaṃ ahu vippaṭisāro alābhā
vata me na vata me lābhā dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ
bahuṃ  vata  mayā  apuññaṃ  pasutaṃ yohaṃ bhikkhū sīlavante kalyāṇadhamme
jīvitā  voropesinti  .  athakho  aññatarā  mārakāyikā  devatā
abhijjamāne  udake  āgantvā  migalaṇḍikaṃ  samaṇakuttakaṃ  etadavoca
sādhu  sādhu  sappurisa  lābhā  te  sappurisa  suladdhaṃ te sappurisa
bahuṃ  tayā  sappurisa  puññaṃ  pasutaṃ  yaṃ  tvaṃ atiṇṇe tāresīti .
Athakho  migalaṇḍiko  samaṇakuttako  lābhā  kira me suladdhaṃ kira me
bahuṃ  kira  mayā  puññaṃ  pasutaṃ atiṇṇe kirāhaṃ tāremīti tiṇhaṃ 4-
asiṃ  ādāya  vihārena  vihāraṃ  pariveṇena  pariveṇaṃ upasaṅkamitvā
evaṃ  vadeti  ko  atiṇṇo kaṃ tāremīti . tattha ye te bhikkhū
avītarāgā  tesaṃ  tasmiṃ  samaye  hotiyeva  bhayaṃ  hoti  chambhitattaṃ
hoti lomahaṃso . ye pana te bhikkhū vītarāgā tesaṃ tasmiṃ samaye na
@Footnote: 1 Yu. Ma. vadanti. 2 Yu. Ma. lohitagataṃ. 2 tesu potthakesu
@natthi ayaṃ pāṭho. 4 Yu. Ma. Rā. tikkhaṃ.
Hoti  bhayaṃ  na  hoti  chambhitattaṃ  na  hoti  lomahaṃso . athakho
migalaṇḍiko  samaṇakuttako ekaṃpi bhikkhuṃ ekāheneva jīvitā voropesi
dvepi  bhikkhū  ekāhena jīvitā voropesi tayopi bhikkhū ekāhena
jīvitā  voropesi  cattāropi  bhikkhū  ekāhena jīvitā voropesi
pañcapi  bhikkhū  ekāhena  jīvitā  voropesi  .pe.  dasapi bhikkhū
ekāhena jīvitā voropesi vīsaṃpi 1- bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi
tiṃsaṃpi bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi cattāḷīsaṃpi 2- bhikkhū ekāhena
jīvitā  voropesi  paññāsaṃpi  bhikkhū  ekāhena  jīvitā voropesi
saṭṭhiṃpi bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi.
   [177] Athakho bhagavā tassa addhamāsassa accayena paṭisallānā
vuṭṭhito  āyasmantaṃ  ānandaṃ āmantesi kinnu kho ānanda tanubhūto
viya bhikkhusaṅghoti . tathā hi pana bhante bhagavā bhikkhūnaṃ anekapariyāyena
asubhakathaṃ  katheti  asubhāya  vaṇṇaṃ  bhāsati asubhabhāvanāya vaṇṇaṃ bhāsati
ādissa  ādissa  asubhasamāpattiyā  vaṇṇaṃ  bhāsati  te  ca bhante
bhikkhū  bhagavā  kho  anekapariyāyena  asubhakathaṃ katheti asubhāya vaṇṇaṃ
bhāsati   asubhabhāvanāya   vaṇṇaṃ   bhāsati   ādissa   ādissa
asubhasamāpattiyā   vaṇṇaṃ   bhāsatīti  anekākāravokāraṃ  asubha-
bhāvanānuyogamanuyuttā  viharanti  te  sakena  kāyena  aṭṭiyanti
harāyanti jigucchanti seyyathāpi nāma itthī vā puriso vā daharo yuvā
@Footnote: 1 Yu. vīsatiṃ. Ma. Rā. vīsatipi. 2 Yu. cattārīsaṃpi.
Maṇḍanakajātiko  sīsaṃ  nahāto  ahikuṇapena  vā  kukkurakuṇapena  vā
manussakuṇapena vā kaṇṭhe ālaggena aṭṭiyeyya harāyeyya jiguccheyya
evameva te bhikkhū sakena kāyena aṭṭiyantā harāyantā jigucchantā
attanāpi  attānaṃ jīvitā voropenti aññamaññaṃpi jīvitā voropenti
migalaṇḍikaṃpi  samaṇakuttakaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadenti  sādhu  no
āvuso jīvitā voropehi idaṃ te pattacīvaraṃ bhavissatīti athakho bhante
migalaṇḍiko  samaṇakuttako  pattacīvarehi  bhaṭo ekaṃpi bhikkhuṃ ekāhena
jīvitā voropesi .pe. saṭṭhiṃpi bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi sādhu
bhante  bhagavā  aññaṃ  pariyāyaṃ ācikkhatu yathāyaṃ bhikkhusaṅgho aññāya
saṇṭhaheyyāti  .  tenahānanda  yāvatikā  bhikkhū vesāliṃ upanissāya
viharanti  te sabbe upaṭṭhānasālāyaṃ sannipātehīti . evaṃ bhanteti
kho āyasmā ānando bhagavato paṭissuṇitvā yāvatikā bhikkhū vesāliṃ
upanissāya  viharanti  te  sabbe  upaṭṭhānasālāyaṃ  sannipātetvā
yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavoca sannipatito
bhante bhikkhusaṅgho yassidāni bhante bhagavā kālaṃ maññatīti.
   [178]  Athakho  bhagavā  yena  upaṭṭhānasālā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  nisajja  kho  bhagavā
bhikkhū  āmantesi  ayaṃpi  kho  bhikkhave ānāpānassatisamādhi bhāvito
bahulīkato  santo  ceva paṇīto ca asecanako ca sukho ca vihāro
Uppannuppanne  ca  pāpake  akusale  dhamme ṭhānaso antaradhāpeti
vūpasameti seyyathāpi bhikkhave gimhānaṃ pacchime māse ūhataṃ rajojallaṃ
tamenaṃ  mahāakālamegho  ṭhānaso  antaradhāpeti  vūpasameti evameva
kho  bhikkhave  ānāpānassatisamādhi  bhāvito  bahulīkato santo ceva
paṇīto  ca  asecanako  ca  sukho  ca  vihāro uppannuppanne ca
pāpake  akusale  dhamme  ṭhānaso  antaradhāpeti  vūpasameti  kathaṃ
bhāvito  ca  bhikkhave  ānāpānassatisamādhi  kathaṃ  bahulīkato  santo
ceva  paṇīto  ca  asecanako  ca sukho ca vihāro uppannuppanne
ca pāpake akusale dhamme ṭhānaso antaradhāpeti vūpasameti
   {178.1} idha bhikkhave bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā
suññāgāragato  vā  nisīdati  pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya
parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā so sato va assasati sato passasati
   {178.2} dīghaṃ vā assasanto dīghaṃ assasāmīti pajānāti dīghaṃ vā
passasanto  dīghaṃ  passasāmīti  pajānāti  rassaṃ vā assasanto rassaṃ
assasāmīti pajānāti rassaṃ vā passasanto rassaṃ passasāmīti pajānāti
   {178.3}  sabbakāyapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati sabbakāya-
paṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmīti
sikkhati  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  passasissāmīti  sikkhati  pītipaṭisaṃvedī
assasissāmīti  sikkhati  pītipaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati sukhapaṭisaṃvedī
assasissāmīti sikkhati sukhapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī
Assasissāmīti  sikkhati  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati
passambhayaṃ  cittasaṅkhāraṃ  assasissāmīti  sikkhati  passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ
passasissāmīti   sikkhati   cittapaṭisaṃvedī   assasissāmīti   sikkhati
cittapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati
   {178.4}  abhippamodayaṃ cittaṃ assasissāmīti sikkhati abhippamodayaṃ
cittaṃ  passasissāmīti  sikkhati  samādahaṃ  cittaṃ  assasissāmīti  sikkhati
samādahaṃ  cittaṃ  passasissāmīti  sikkhati  vimocayaṃ  cittaṃ assasissāmīti
sikkhati vimocayaṃ cittaṃ passasissāmīti sikkhati
   {178.5}  aniccānupassī  assasissāmīti  sikkhati  aniccānupassī
passasissāmīti  sikkhati virāgānupassī assasissāmīti sikkhati virāgānupassī
passasissāmīti  sikkhati nirodhānupassī assasissāmīti sikkhati nirodhānupassī
passasissāmīti   sikkhati  paṭinissaggānupassī  assasissāmīti  sikkhati
paṭinissaggānupassī passasissāmīti sikkhati
   {178.6} evaṃ bhāvito kho bhikkhave ānāpānassatisamādhi evaṃ bahulīkato
santo ceva paṇīto ca asecanako ca sukho ca vihāro uppannuppanne ca pāpake
akusale dhamme ṭhānaso antaradhāpeti vūpasametīti.
   [179] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū attanāpi
attānaṃ  jīvitā  voropenti  aññamaññaṃpi  jīvitā  voropenti
migalaṇḍikaṃpi  samaṇakuttakaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadenti  sādhu  no
Āvuso  jīvitā  voropehi  idaṃ te pattacīvaraṃ bhavissatīti . saccaṃ
bhagavāti  .  vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ bhikkhave tesaṃ bhikkhūnaṃ
ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi
nāma  te  bhikkhave  bhikkhū attanāpi attānaṃ jīvitā voropessanti
aññamaññaṃpi   jīvitā   voropessanti   migalaṇḍikaṃpi   samaṇakuttakaṃ
upasaṅkamitvā  evaṃ  vakkhanti  sādhu no āvuso jīvitā voropehi
idaṃ  te  pattacīvaraṃ  bhavissatīti  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā
pasādāya .pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {179.1} yo pana bhikkhu sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropeyya
satthahārakaṃ vāssa pariyeseyya ayampi pārājiko hoti asaṃvāsoti.
   {179.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 128-134. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=2472              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=2472              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=176&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=176              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=10112              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=10112              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]