ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Aṅgulimālasuttaṃ
   [521]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
rañño  pasenadissa  kosalassa  vijite  coro  aṅgulimālo  nāma
hoti luddo lohitapāṇī hatapahate niviṭṭho adayāpanno pāṇabhūtesu .
Tena  gāmāpi  agāmā  katā  nigamāpi  anigamā  katā janapadāpi
ajanapadā katā . so manusse vadhitvā vadhitvā aṅgulīnaṃ mālaṃ dhāreti.
Atha  kho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya sāvatthiṃ
piṇḍāya   pāvisi   sāvatthiyaṃ   piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto   senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaraṃ  ādāya
yena  coro  aṅgulimālo  tenaddhānamaggaṃ paṭipajji . addasaṃsu 1-
kho  gopālakā  pasupālakā  kassakā  padhāvino  bhagavantaṃ  yena
coro    aṅgulimālo    tenaddhānamaggapaṭipannaṃ    disvāna
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  mā  samaṇa  etaṃ  maggaṃ  paṭipajji  etasmiṃ
samaṇa  magge  coro  aṅgulimālo  nāma  luddo  lohitapāṇī
hatapahate  niviṭṭho  adayāpanno  pāṇabhūtesu  tena gāmāpi agāmā
katā  nigamāpi  anigamā  katā  janapadāpi  ajanapadā  katā  so
manusse  vadhitvā  vadhitvā  aṅgulīnaṃ  mālaṃ  dhāreti etañhi samaṇa
maggaṃ  dasapi  purisā  vīsampi  purisā  tiṃsampi  purisā  cattāḷīsampi
@Footnote: 1 Yu. addasāsuṃ.
Purisā  saṅgaritvā  1-  saṅgaritvā  paṭipajjanti  tepi  corassa
aṅgulimālassa  hatthatthaṃ  gacchantīti  . evaṃ vutte bhagavā tuṇhībhūto
agamāsi.
   [522]  Dutiyampi kho gopālakā pasupālakā kassakā padhāvino
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  mā  samaṇa  etaṃ  maggaṃ  paṭipajji  etasmiṃ
samaṇa  magge  coro  aṅgulimālo  nāma  luddo  lohitapāṇī
hatapahate  niviṭṭho  adayāpanno  pāṇabhūtesu  tena gāmāpi agāmā
katā  nigamāpi anigamā katā janapadāpi ajanapadā katā so manusse
vadhitvā  vadhitvā  aṅgulīnaṃ  mālaṃ  dhāreti  etañhi  samaṇa  maggaṃ
dasapi  purisā  vīsampi  purisā  tiṃsampi  purisā  cattāḷīsampi purisā
saṅgaritvā  saṅgaritvā  paṭipajjanti  tepi  corassa  aṅgulimālassa
hatthatthaṃ gacchantīti. Atha 2- kho bhagavā tuṇhībhūto agamāsi.
   [523]  Tatiyampi kho gopālakā pasupālakā kassakā padhāvino
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  mā  samaṇa etaṃ maggaṃ paṭipajji etasmiṃ samaṇa
magge  coro  aṅgulimālo  nāma  luddo  lohitapāṇī  hatapahate
niviṭṭho  adayāpanno  pāṇabhūtesu  tena  gāmāpi  agāmā  katā
nigamāpi  anigamā  katā  janapadāpi  ajanapadā  katā  so manusse
vadhitvā  vadhitvā  aṅgulīnaṃ  mālaṃ  dhāreti  etañhi  samaṇa  maggaṃ
dasapi  purisā  vīsampi  purisā  tiṃsampi  purisā  cattāḷīsampi purisā
@Footnote: 1 Sī. saṃharitvā .  2 Yu. dutiyampi.
Saṅgaritvā  saṅgaritvā  paṭipajjanti  tepi  corassa  aṅgulimālassa
hatthatthaṃ gacchantīti. Atha kho bhagavā tuṇhībhūto agamāsi.
   [524]  Addasā  kho  coro  aṅgulimālo bhagavantaṃ dūratova
āgacchantaṃ  .  disvānassa  etadahosi  acchariyaṃ  vata  bho abbhūtaṃ
vata  bho  imañhi  maggaṃ dasapi purisā vīsampi purisā tiṃsampi purisā
cattāḷīsampi  purisā  [1]-  saṅgaritvā  2- saṅgaritvā paṭipajjanti
tepi  mama  hatthatthaṃ gacchanti atha ca panāyaṃ samaṇo eko adutiyo
pasayha  maññe  āgacchati  yannūnāhaṃ  [3]-  samaṇaṃ  jīvitā
voropeyyanti  .  atha  kho coro aṅgulimālo asicammaṃ gahetvā
dhanukalāpaṃ  sannayhitvā  bhagavantaṃ  piṭṭhito  piṭṭhito  anubandhi .
Atha  kho  bhagavā  tathārūpaṃ  iddhābhisaṅkhāraṃ abhisaṅkhāresi 4- yathā
coro  aṅgulimālo  bhagavantaṃ  pakatiyā  gacchantaṃ  sabbathāmena  5-
gacchanto  na sakkoti sampāpuṇituṃ . atha kho corassa aṅgulimālassa
etadahosi  acchariyaṃ vata bho abbhūtaṃ vata bho ahañhi pubbe hatthiṃpi
dhāvantaṃ  anupatitvā  gaṇhāmi  assaṃpi  dhāvantaṃ  anupatitvā gaṇhāmi
rathaṃpi  dhāvantaṃ  anupatitvā  gaṇhāmi  migaṃpi  dhāvantaṃ  anupatitvā
gaṇhāmi  atha  ca  panāhaṃ  imaṃ  samaṇaṃ  pakatiyā  gacchantaṃ
sabbathāmena  gacchanto  na  sakkomi  sampāpuṇitunti  . ṭhitova 6-
bhagavantaṃ  etadavoca  tiṭṭha  samaṇa  tiṭṭha  samaṇāti  .  ṭhito ahaṃ
aṅgulimāla tvañca tiṭṭhāti.
@Footnote: 1 Yu. etthantare paṇṇāsampi purisāti dissanti . 2 Yu. saṃharitvā.
@3 Yu. etthantare imanti dissati. 4 Yu. abhisaṅkhāsi. 5 yu sabbatthāmena.
@6 Yu. vasaddo natthi.
   [525]  Atha  kho  corassa  aṅgulimālassa  etadahosi ime
kho  samaṇā  sakyaputtiyā  saccavādino  saccapaṭiññā  atha  ca
panāyaṃ  samaṇo  gacchaṃyevāha  ṭhito  ahaṃ aṅgulimāla tvañca tiṭṭhāti
yannūnāhaṃ imaṃ samaṇaṃ puccheyyanti.
   {525.1} Atha kho coro aṅgulimālo bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi
       gacchaṃ vadesi samaṇaṭṭhitomhi
       mamañca brūsi ṭhitamaṭṭhitosi
       pucchāmi taṃ samaṇa etamatthaṃ
       kathaṃ ṭhito tvaṃ ahamaṭṭhitomhi.
       Ṭhito ahaṃ aṅgulimāla sabbadā
       sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ
       tuvañca pāṇesu asaññatosi
       tasmā ṭhitohaṃ tuvamaṭṭhitosi.
       Cirassaṃ vata me mahito mahesī
       mahāvanaṃ samaṇa 1- paccupādi 2-
       sohaṃ carissāmi pajahissa 3- pāpaṃ
       sutvāna gāthaṃ tava dhammayuttaṃ
       itveva coro asimāvudhañca
       sobbhe papāte narake manvakāri 4-
@Footnote: 1 Sī. Yu. samaṇoyaṃ .  2 Yu. paccavādi .  3 Yu. cirassā pahāssaṃ.
@4 Yu. anvakārī.
       Avandi coro sugatassa pāde
       tattheva naṃ pabbajjaṃ ayāci.
       Buddho ca kho kāruṇiko mahesī
       yo satthā lokassa sadevakassa
       tamehi bhikkhūti tadā avoca
       eseva tassa ahu bhikkhubhāvoti.
Atha  kho  bhagavā  āyasmatā  aṅgulimālena  pacchāsamaṇena  yena
sāvatthī  tena cārikaṃ pakkāmi . anupubbena cārikaṃ caramāno yena
sāvatthī tadavasari.
   [526] Tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa
ārāme  .  tena  kho pana samayena rañño pasenadissa kosalassa
antepuradvāre    mahājanakāyo   sannipatitvā   uccāsaddo
mahāsaddo  hoti  coro  te  deva  vijite  aṅgulimālo  nāma
luddo  lohitapāṇī  hatapahate  niviṭṭho  adayāpanno  pāṇabhūtesu
tena  gāmāpi  agāmā  katā  nigamāpi  anigamā  katā janapadāpi
ajanapadā  katā  so  manusse  vadhitvā  vadhitvā  aṅgulīnaṃ  mālaṃ
dhāreti taṃ devo paṭisedhetūti . atha kho rājā pasenadi kosalo
pañcamattehi  assasatehi  sāvatthiyā  nikkhamitvā  1-  divādivassa
yena ārāmo tena pāvisi yāvatikā 2- yānassa bhūmi yānena gantvā
yānā  paccorohitvā  3-  pattikova  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
@Footnote: 1 Yu. nikkhami .  2 Yu. yāvatiko . 3 Yu. paccārohitvā.
Upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [527]  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho rājānaṃ pasenadikosalaṃ bhagavā
etadavoca  kinnu  te mahārāja rājā māgadho seniyo bimbisāro
kupito  vesālikā  vā  licchavī  aññe  vā paṭirājānoti . na
kho  me  bhante  rājā  māgadho seniyo bimbisāro kupito napi
vesālikā  licchavī  napi  aññe  paṭirājāno  coro  me bhante
vijite  aṅgulimālo  nāma  luddo  lohitapāṇī  hatapahate  niviṭṭho
adayāpanno  pāṇabhūtesu  tena  gāmāpi  agāmā  katā  nigamāpi
anigamā  katā  janapadāpi  ajanapadā  katā  so  manusse vadhitvā
vadhitvā aṅgulīnaṃ mālaṃ dhāreti tāhaṃ 1- bhante paṭisedhissāmīti. Sace
pana  tvaṃ  mahārāja  aṅgulimālaṃ passeyyāsi kesamassuṃ ohāretvā
kāsāyāni  vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitaṃ
virataṃ  pāṇātipātā  virataṃ adinnādānā virataṃ musāvādā ekabhattikaṃ
brahmacāriṃ  sīlavantaṃ  kalyāṇadhammaṃ  kinti  taṃ  kareyyāsīti .
Abhivādeyyāma  vā  bhante  paccuṭṭheyyāma  vā  āsanena  vā
nimanteyyāma  abhinimanteyyāma  vā  naṃ  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārehi  dhammikaṃ  vā  assa  rakkhāvaraṇaguttiṃ
saṃvidaheyyāma   kuto  panassa  bhante  dussīlassa  pāpadhammassa
evarūpo sīlasaṃyamo bhavissatīti.
   [528] Tena kho pana samayena āyasmā aṅgulimālo bhagavato
@Footnote: 1 Yu. nāhaṃ.
Avidūre  nisinno  hoti . atha kho bhagavā dakkhiṇabāhaṃ paggahetvā
rājānaṃ  pasenadikosalaṃ  etadavoca eso mahārāja aṅgulimāloti .
Atha  kho  rañño  pasenadissa kosalassa ahudeva bhayaṃ ahu chambhitattaṃ
ahu  lomahaṃso  .  atha  kho  bhagavā  rājānaṃ pasenadikosalaṃ bhītaṃ
saṃviggalomahaṭṭhajātaṃ  viditvā  rājānaṃ  pasenadikosalaṃ  etadavoca mā
bhāyi mahārāja mā bhāyi mahārāja natthi te ito 1- bhayanti .
Atha  kho  rañño  pasenadissa  kosalassa  yaṃ  ahosi  bhayaṃ  vā
chambhitattaṃ  vā  lomahaṃso  vā  so  paṭippassambhi  .  atha  kho
rājā  pasenadi  kosalo  yenāyasmā  aṅgulimālo  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  aṅgulimālaṃ  etadavoca  ayyo  no
bhante aṅgulimāloti . evaṃ mahārājāti . Kathaṃgotto [2]- ayyassa
pitā  kathaṃgottā  ayyassa  mātāti . gaggo kho mahārāja pitā
mantānī  mātāti  .  abhiramatu  bhante ayyo gaggo mantānīputto
ahamayyassa   gaggassa   mantānīputtassa   ussukkaṃ   karissāmi
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti  .  tena  kho
pana  samayena  āyasmā  aṅgulimālo  āraññako hoti piṇḍapātiko
paṃsukūliko  tecīvariko  .  atha  kho āyasmā aṅgulimālo rājānaṃ
pasenadikosalaṃ etadavoca alaṃ mahārāja paripuṇṇaṃ me ticīvaranti.
   [529] Atha kho rājā pasenadi kosalo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .
@Footnote: 1 Yu. ato .  2 Yu. etthantare bhanteti dissati.
Ekamantaṃ  nisinno  kho rājā pasenadi kosalo bhagavantaṃ etadavoca
acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ  bhante  yāvañcidaṃ bhante bhagavā adantānaṃ
dametā  asamentānaṃ  1-  sametā  apparinibbutānaṃ  parinibbāpetā
yaṃ  hi  mayaṃ  bhante  nāsakkhimhā  daṇḍenapi satthenapi dametuṃ so
bhagavatā  adaṇḍena  asatthena  2-  danto  handadāni  mayaṃ bhante
gacchāma  bahukiccā  mayaṃ  bahukaraṇīyāti . yassadāni [3]- mahārāja
kālaṃ  maññasīti  .  atha kho rājā pasenadi kosalo uṭṭhāyāsanā
bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [530] Atha kho āyasmā aṅgulimālo pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya pāvisi . addasā kho āyasmā
aṅgulimālo  sāvatthiyaṃ  sapadānaṃ  piṇḍāya  caramāno  aññataraṃ
itthiṃ  mūḷhagabbhaṃ  visātagabbhaṃ  .  disvānassa  etadahosi  kilissanti
vata  bho sattā kilissanti vata bho sattāti . atha kho āyasmā
aṅgulimālo   sāvatthiyaṃ   piṇḍāya   caritvā   pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto   yena   bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
āyasmā  aṅgulimālo bhagavantaṃ etadavoca idhāhaṃ bhante pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaraṃ  ādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisiṃ  addasaṃ
kho  ahaṃ  bhante  sāvatthiyaṃ  sapadānaṃ  piṇḍāya  caramāno aññataraṃ
itthiṃ  mūḷhagabbhaṃ  visātagabbhaṃ  disvāna  me  etadahosi  kilissanti
@Footnote: 1 Yu. asantānaṃ .  2 Yu. asattheneva .  3 Yu. etthantare tvanti dissati.
Vata bho sattā kilissanti vata bho sattāti.
   [531] Tenahi tvaṃ aṅgulimāla yena sā itthī 1- tenupasaṅkama
upasaṅkamitvā taṃ itthiṃ evaṃ vadehi yatohaṃ bhagini jāto nābhijānāmi
sañcicca  pāṇaṃ  jīvitā voropetā tena saccena sotthi te hotu
sotthi  gabbhassāti  .  so hi nūna me bhante sampajānamusāvādo
bhavissati mayā hi bhante bahū sañcicca pāṇā jīvitā voropitāti .
Tenahi tvaṃ aṅgulimāla yena sā itthī 2- tenupasaṅkama upasaṅkamitvā
taṃ itthiṃ evaṃ vadehi yatohaṃ bhagini ariyāya jātiyā jāto nābhijānāmi
sañcicca pāṇaṃ jīvitā voropetā tena saccena sotthi te hotu sotthi
gabbhassāti  .  evaṃ  bhanteti  kho āyasmā aṅgulimālo bhagavato
paṭissutvā  yena  sā  itthī  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā taṃ itthiṃ
etadavoca  yatohaṃ  bhagini  ariyāya  jātiyā  jāto  nābhijānāmi
sañcicca  pāṇaṃ  jīvitā voropetā tena saccena sotthi te hotu
sotthi gabbhassāti. Atha kho sotthitthiyā ahosi sotthi gabbhassa.
   [532]  Atha  kho  āyasmā  aṅgulimālo  eko vūpakaṭṭho
appamatto  ātāpī  pahitatto  viharanto  nacirasseva  yassatthāya
kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ
brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
@Footnote: 1-2 katthaci potthake yena sāvatthīti pāṭho dissati.
Upasampajja  vihāsi  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ
nāparaṃ  itthattāyāti  abbhaññāsi  .  aññataro  kho  panāyasmā
aṅgulimālo arahataṃ ahosi.
   [533] Atha kho āyasmā aṅgulimālo pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiyaṃ  1-  piṇḍāya pāvisi . tena kho pana
samayena  aññenapi  leḍḍu  khitto  āyasmato aṅgulimālassa kāye
nipatati   aññenapi  daṇḍo  khitto  āyasmato  aṅgulimālassa
kāye  nipatati  aññenapi  sakkharā  khittā āyasmato aṅgulimālassa
kāye  nipatati  .  atha kho āyasmā aṅgulimālo bhinnena sīsena
lohitena  gaḷantena  bhinnena  pattena  vipphālitāya  saṅghāṭiyā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  .  addasā  kho  bhagavā  āyasmantaṃ
aṅgulimālaṃ  dūratova  āgacchantaṃ  disvāna  āyasmantaṃ  aṅgulimālaṃ
etadavoca  adhivāsehi  tvaṃ  brāhmaṇa  adhivāsehi  tvaṃ  brāhmaṇa
yassa  kho  tvaṃ  kammassa vipākena bahūni vassāni bahūni vassasatāni
bahūni  vassasahassāni  niraye  paceyyāsi  tassa  tvaṃ  brāhmaṇa
kammassa vipākaṃ diṭṭheva dhamme paṭisaṃvedesīti.
   [534]  Atha  kho āyasmā aṅgulimālo rahogato paṭisallīno
vimuttisukhaṃ paṭisaṃvedī tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     yo ca pubbe pamajjitvā   pacchā so nappamajjati
     somaṃ lokaṃ pabhāseti       abbhāmuttova candimā
@Footnote: 1 Yu. sāvatthiṃ.
     Yassa pāpaṃ kataṃ kammaṃ       kusalena pithīyati
     somaṃ lokaṃ pabhāseti       abbhāmuttova candimā
     yo have daharo bhikkhu      yuñjati buddhasāsane
     somaṃ lokaṃ pabhāseti      abbhāmuttova candimā
        disā hi me dhammakathaṃ suṇantu
        disā hi me yuñjantu buddhasāsane
        disā hi me te manujā 1- bhajantu
        ye dhammamevādapayanti santo
     disā hi me khantivodānaṃ 2-  avirodhappasaṃsanaṃ 3-
     suṇantu dhammaṃ kālena        tañca anuvidhiyantu
     na hi jātu so mamaṃ hiṃse       aññaṃ vā pana kañci naṃ
     pappuyya paramaṃ santiṃ         rakkheyya tasathāvare
        udakañhi nayanti nettikā
        usukārā namayanti tejanaṃ
        dāruṃ namayanti tacchakā
        attānaṃ damayanti paṇḍitā
     daṇḍeneke damayanti      aṅkusebhi kasāhi ca
     adaṇḍena asatthena      ahaṃ daṇḍomhi 4- tādinā
     ahiṃsakoti me nāmaṃ        hiṃsakassa pure sato
     ajjāhaṃ saccanāmomhi    na naṃ hiṃsāmi kañci naṃ
@Footnote: 1 Yu. manusse .  2 Yu. khantivādānaṃ .  3 Yu. avirodhappasaṃsīnaṃ.
@4 Yu. dantomhi.
     Coro ahaṃ pure āsiṃ       aṅgulimāloti vissuto
     vuyhamāno mahoghena      buddhaṃ saraṇamāgamaṃ
     lohitapāṇī pure āsiṃ     aṅgulimāloti vissuto
     saraṇagamanaṃpassa          bhavanetti samūhatā
     tādisaṃ kammaṃ katvāna      bahuṃ duggatigāminaṃ
     phuṭṭho kammavipākena      anaṇo bhuñjāmi bhojanaṃ
     pamādamanuyuñjanti        bālā dummedhino janā
     appamādañca medhāvī      dhanaṃ seṭṭhaṃva rakkhati
     mā pamādamanuyuñjetha      mā kāmaratisanthavaṃ
     appamatto hi jhāyanto   pappoti vipulaṃ sukhaṃ
     svāgataṃ 1- nāpagataṃ       nayidaṃ dummanti taṃ mama
     suvibhattesu 2- dhammesu    yaṃ seṭṭhaṃ tadupāgamaṃ
     svāgataṃ 3- nāpagataṃ      nayidaṃ dummanti taṃ mama
     tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsananti.
          Aṅgulimālasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
            ----------
@Footnote: 1-3 Yu. sāgataṃ .  2 Yu. paṭibhattesu.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 477-488. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=9770              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=9770              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=521&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=521              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=6010              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=6010              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]