ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

          Piṇḍapātapārisuddhisuttaṃ
   [837]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane kalandakanivāpe . atha kho āyasmā sārīputto sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā  vuṭṭhito  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ nisinnaṃ kho
āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  bhagavā  etadavoca  vippasannāni  kho  te
sārīputta  indriyāni parisuddho chavivaṇṇo pariyodāto katamena [1]-
tvaṃ  sārīputta  vihārena etarahi bahulaṃ viharasīti . suññatāvihārena
kho ahaṃ bhante etarahi bahulaṃ viharāmīti.
   [838]  Sādhu  sādhu  sārīputta  mahāpurisavihārena  kira tvaṃ
sārīputta  etarahi  bahulaṃ  viharasi  mahāpurisavihāro  hesa sārīputta
yadidaṃ  suññatā  .  tasmātiha  sārīputta  bhikkhu  sace ākaṅkheyya
suññatāvihārena  [2]-  bahulaṃ  vihareyyanti tena sārīputta bhikkhunā
iti  paṭisañcikkhitabbaṃ  yena  cāhaṃ  maggena  gāmaṃ  piṇḍāya pāvisiṃ
yasmiñca  padese  piṇḍāya acariṃ yena ca maggena gāmato piṇḍāya
paṭikkamiṃ  atthi  nu  kho  me tattha cakkhuviññeyyesu rūpesu chando
vā  rāgo  vā doso vā moho vā paṭighaṃ vāpi cetasoti .
Sace  sārīputta  bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ jānāti yena cāhaṃ
maggena  gāmaṃ  piṇḍāya  pāvisiṃ  yasmiñca  padese  piṇḍāya acariṃ
@Footnote: 1 Ma. etthantare khosaddo atthi . 2 Yu. etthantare etarahi iti dissati.
Yena  ca  maggena  gāmato  piṇḍāya  paṭikkamiṃ  atthi  me tattha
cakkhuviññeyyesu  rūpesu  chando vā rāgo vā doso vā moho
vā  paṭighaṃ  vāpi  cetasoti  tena  sārīputta  bhikkhunā  tesaṃyeva
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  vāyamitabbaṃ  . sace pana
sārīputta  bhikkhu  paccavekkhamāno evaṃ jānāti yena cāhaṃ maggena
gāmaṃ  piṇḍāya  pāvisiṃ  yasmiñca  padese  piṇḍāya acariṃ yena ca
maggena  gāmato  piṇḍāya paṭikkamiṃ natthi me tattha cakkhuviññeyyesu
rūpesu  chando vā rāgo vā doso vā moho vā paṭighaṃ vāpi
cetasoti  tena  sārīputta  bhikkhunā  teneva  pītipāmujjena  1-
vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   [839]  Puna  caparaṃ  sārīputta  bhikkhunā  iti paṭisañcikkhitabbaṃ
yena  cāhaṃ maggena gāmaṃ piṇḍāya pāvisiṃ yasmiñca padese piṇḍāya
acariṃ  yena  ca  maggena  gāmato piṇḍāya paṭikkamiṃ atthi nu kho
me tattha sotaviññeyyesu saddesu ... ghānaviññeyyesu gandhesu ...
Jivhāviññeyyesu  rasesu  ...  kāyaviññeyyesu  phoṭṭhabbesu ...
Manoviññeyyesu dhammesu chando vā rāgo vā doso vā moho vā
paṭighaṃ  vāpi  cetasoti  .  sace  sārīputta bhikkhu paccavekkhamāno
evaṃ  jānāti  yena  cāhaṃ maggena gāmaṃ piṇḍāya pāvisiṃ yasmiñca
padese  piṇḍāya  acariṃ yena ca maggena gāmato piṇḍāya paṭikkamiṃ
atthi  me  tattha  manoviññeyyesu dhammesu chando vā rāgo vā
@Footnote: 1 Ma. sabbattha pītipāmojjena.
Doso vā moho vā paṭighaṃ vāpi cetasoti tena sārīputta bhikkhunā
tesaṃyeva  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  vāyamitabbaṃ .
Sace  pana  sārīputta  bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ jānāti yena
cāhaṃ  maggena  gāmaṃ  piṇḍāya  pāvisiṃ  yasmiñca  padese piṇḍāya
acariṃ  yena  ca maggena gāmato piṇḍāya paṭikkamiṃ natthi me tattha
manoviññeyyesu  dhammesu chando vā rāgo vā doso vā moho
vā  paṭighaṃ  vāpi  cetasoti  tena  sārīputta  bhikkhunā  teneva
pītipāmujjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   [840]  Puna  caparaṃ  sārīputta  bhikkhunā  iti paṭisañcikkhitabbaṃ
pahīnā  nu  kho  me  pañca  kāmaguṇāti . sace sārīputta bhikkhu
paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti appahīnā kho me pañca kāmaguṇāti
tena  sārīputta bhikkhunā pañcannaṃ kāmaguṇānaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ .
Sace  pana  sārīputta  bhikkhu  paccavekkhamāno evaṃ jānāti pahīnā
kho  me  pañca  kāmaguṇāti  tena  sārīputta  bhikkhunā  teneva
pītipāmujjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   [841]  Puna  caparaṃ  sārīputta  bhikkhunā  iti paṭisañcikkhitabbaṃ
pahīnā  nu  kho  me  pañca  nīvaraṇāti  . sace sārīputta bhikkhu
paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  appahīnā kho me pañca nīvaraṇāti
tena  sārīputta  bhikkhunā pañcannaṃ nīvaraṇānaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ .
Sace  pana  sārīputta  bhikkhu  paccavekkhamāno evaṃ jānāti pahīnā
Kho  me  pañca  nīvaraṇāti  tena  sārīputta  bhikkhunā  teneva
pītipāmujjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   [842]  Puna  caparaṃ  sārīputta  bhikkhunā  iti paṭisañcikkhitabbaṃ
pariññātā  nu  kho  me  pañcupādānakkhandhāti  . sace sārīputta
bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  apariññātā  kho  me
pañcupādānakkhandhāti   tena   sārīputta   bhikkhunā   pañcannaṃ
upādānakkhandhānaṃ  pariññāya  vāyamitabbaṃ  .  sace  pana  sārīputta
bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  pariññātā  kho  me
pañcupādānakkhandhāti   tena   sārīputta   bhikkhunā   teneva
pītipāmujjena    vihātabbaṃ    ahorattānusikkhinā    kusalesu
dhammesu.
   [843]  Puna  caparaṃ  sārīputta  bhikkhunā  iti paṭisañcikkhitabbaṃ
bhāvitā nu kho me cattāro satipaṭṭhānāti . sace sārīputta bhikkhu
paccavekkhamāno evaṃ jānāti abhāvitā kho me cattāro satipaṭṭhānāti
tena sārīputta bhikkhunā catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ bhāvanāya vāyamitabbaṃ .
Sace pana sārīputta bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti bhāvitā kho
me  cattāro  satipaṭṭhānāti  tena  sārīputta  bhikkhunā  teneva
pītipāmujjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   [844]  Puna  caparaṃ  sārīputta  bhikkhunā  iti paṭisañcikkhitabbaṃ
bhāvitā  nu  kho  me cattāro sammappadhānāti . sace sārīputta
bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti abhāvitā kho me cattāro
Sammappadhānāti  tena  sārīputta  bhikkhunā  catunnaṃ  sammappadhānānaṃ
bhāvanāya  vāyamitabbaṃ  . sace pana sārīputta bhikkhu paccavekkhamāno
evaṃ jānāti bhāvitā kho me cattāro sammappadhānāti tena sārīputta
bhikkhunā   teneva  pītipāmujjena  vihātabbaṃ  ahorattānusikkhinā
kusalesu dhammesu.
   [845]  Puna  caparaṃ  sārīputta  bhikkhunā  iti paṭisañcikkhitabbaṃ
bhāvitā  nu  kho  me  cattāro  iddhipādāti . sace sārīputta
bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti abhāvitā kho me cattāro
iddhipādāti  tena  sārīputta  bhikkhunā catunnaṃ iddhipādānaṃ bhāvanāya
vāyamitabbaṃ  .  sace  pana  sārīputta  bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ
jānāti  bhāvitā  kho  me  cattāro iddhipādāti tena sārīputta
bhikkhunā   teneva  pītipāmujjena  vihātabbaṃ  ahorattānusikkhinā
kusalesu dhammesu.
   [846]  Puna  caparaṃ  sārīputta  bhikkhunā  iti paṭisañcikkhitabbaṃ
bhāvitā  nu  kho  me  pañcindriyānīti  .  sace sārīputta bhikkhu
paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  abhāvitāni kho me pañcindriyānīti
tena  sārīputta bhikkhunā pañcannaṃ indriyānaṃ bhāvanāya vāyamitabbaṃ .
Sace  pana  sārīputta bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti bhāvitāni
kho  me  pañcindriyānīti  tena  sārīputta  bhikkhunā  teneva
pītipāmujjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   [847]  Puna  caparaṃ  sārīputta  bhikkhunā  iti paṭisañcikkhitabbaṃ
bhāvitāni  nu  kho  me  pañca  balānīti . sace sārīputta bhikkhu
paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  abhāvitāni kho me pañca balānīti
tena  sārīputta  bhikkhunā  pañcannaṃ  balānaṃ bhāvanāya vāyamitabbaṃ .
Sace  pana  sārīputta bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti bhāvitāni
kho  me  pañca  balānīti  tena  sārīputta  bhikkhunā  teneva
pītipāmujjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   [848]  Puna  caparaṃ  sārīputta  bhikkhunā  iti paṭisañcikkhitabbaṃ
bhāvitā  nu  kho  me satta bojjhaṅgāti . sace sārīputta bhikkhu
paccavekkhamāno  evaṃ jānāti abhāvitā kho me satta bojjhaṅgāti
tena   sārīputta   bhikkhunā  sattannaṃ  bojjhaṅgānaṃ  bhāvanāya
vāyamitabbaṃ . sace pana sārīputta bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
bhāvitā kho me satta bojjhaṅgāti tena sārīputta bhikkhunā teneva
pītipāmujjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   [849]  Puna  caparaṃ  sārīputta  bhikkhunā  iti paṭisañcikkhitabbaṃ
bhāvito  nu kho me ariyo aṭṭhaṅgiko maggoti . sace sārīputta
bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  abhāvito  kho  me
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggoti  tena  sārīputta  bhikkhunā  ariyassa
aṭṭhaṅgikassa  maggassa  bhāvanāya  vāyamitabbaṃ . sace pana sārīputta
bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  bhāvito  kho  me ariyo
Aṭṭhaṅgiko  maggoti  tena  sārīputta bhikkhunā teneva pītipāmujjena
vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   [850]  Puna  caparaṃ  sārīputta  bhikkhunā  iti paṭisañcikkhitabbaṃ
bhāvitā  nu kho me samatho ca vipassanā cāti . sace sārīputta
bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  abhāvitā  kho me samatho
ca  vipassanā  cāti  tena  sārīputta  bhikkhunā  samathavipassanānaṃ
bhāvanāya  vāyamitabbaṃ  . sace pana sārīputta bhikkhu paccavekkhamāno
evaṃ  jānāti  bhāvitā  kho me samatho ca vipassanā cāti tena
sārīputta  bhikkhunā teneva pītipāmujjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā
kusalesu dhammesu.
   [851]  Puna  caparaṃ  sārīputta  bhikkhunā  iti paṭisañcikkhitabbaṃ
sacchikatā  nu  kho me vijjā ca vimutti cāti . sace sārīputta
bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  asacchikatā kho me vijjā
ca  vimutti  cāti  tena  sārīputta  bhikkhunā vijjāya ca vimuttiyā
ca  sacchikiriyāya  vāyamitabbaṃ  .  sace  pana  sārīputta  bhikkhu
paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  sacchikatā  kho  me  vijjā  ca
vimutti  cāti  tena  sārīputta  bhikkhunā  teneva  pītipāmujjena
vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   [852]  Ye  hi  keci  sārīputta  atītamaddhānaṃ samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  piṇḍapātaṃ  parisodhesuṃ  sabbe  te  evameva
Paccavekkhitvā paccavekkhitvā piṇḍapātaṃ parisodhesuṃ . ye 1- hi keci
sārīputta  anāgatamaddhānaṃ  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  piṇḍapātaṃ
parisodhessanti  sabbe  te  evameva paccavekkhitvā paccavekkhitvā
piṇḍapātaṃ  parisodhessanti  .  ye 2- hi keci sārīputta etarahi
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  piṇḍapātaṃ  parisodhenti  sabbe te
evameva  paccavekkhitvā  paccavekkhitvā  piṇḍapātaṃ  parisodhenti .
Tasmātiha  3- vo sārīputta sikkhitabbaṃ paccavekkhitvā paccavekkhitvā
piṇḍapātaṃ parisodhessāmāti evañhi vo sārīputta sikkhitabbanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  sārīputto  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
        Piṇḍapātapārisuddhisuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
            ---------
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. yepi hi keci . 3 Yu. tenahi vo sārīputta evaṃ sikkhitabbaṃ.
@Ma. tasmātiha sārīputta.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 533-540. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=10639              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=10639              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=837&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=51              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=837              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=6492              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=6492              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่