ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Mahācattārīsakasuttaṃ
   [252]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  ariyaṃ  vo  bhikkhave  sammāsamādhiṃ  desissāmi
saupanisaṃ  saparikkhāraṃ  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti .
Evambhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [253]  Bhagavā  etadavoca  katamo  ca  bhikkhave  ariyo
sammāsamādhi   saupaniso   saparikkhāro   seyyathīdaṃ   sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo sammāsati yā kho bhikkhave imehi sattaṅgehi cittassa
ekaggatā parikkhatā ayaṃ vuccati bhikkhave ariyo sammāsamādhi saupaniso
itipi saparikkhāro itipīti 1-.
   [254]  Tatra bhikkhave sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti . kathañca
bhikkhave  sammādiṭṭhi  pubbaṅgamā  hoti  .  micchādiṭṭhiṃ micchādiṭṭhīti
pajānāti  sammādiṭṭhiṃ  sammādiṭṭhīti  pajānāti  .  sāssa  hoti
sammādiṭṭhi.
   [255]  Katamā  ca bhikkhave micchādiṭṭhi . natthi dinnaṃ natthi
yiṭṭhaṃ  natthi  hutaṃ  natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko
@Footnote: 1 Ma. Yu. itipi.
Natthi ayaṃ loko natthi paro loko natthi mātā natthi pitā natthi
sattā  opapātikā  natthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā pavedentīti ayaṃ bhikkhave micchādiṭṭhi.
   [256]  Katamā  ca  bhikkhave  sammādiṭṭhi  .  sammādiṭṭhiṃpahaṃ
bhikkhave  dvayaṃ  vadāmi  atthi  bhikkhave  sammādiṭṭhi  sāsavā
puññabhāgiyā  upadhivepakkā  atthi  bhikkhave  sammādiṭṭhi  ariyā
anāsavā lokuttarā maggaṅgā.
   [257]  Katamā  ca  bhikkhave sammādiṭṭhi sāsavā puññabhāgiyā
upadhivepakkā  .  atthi  dinnaṃ  atthi  yiṭṭhaṃ  atthi  hutaṃ  atthi
sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko atthi ayaṃ loko atthi paro
loko  atthi  mātā  atthi  pitā atthi sattā opapātikā atthi
loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā  sammāpaṭipannā  ye  imañca
lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedentīti  ayaṃ
bhikkhave sammādiṭṭhi sāsavā puññabhāgiyā upadhivepakkā.
   [258] Katamā ca bhikkhave sammādiṭṭhi ariyā anāsavā lokuttarā
maggaṅgā  .  yā  kho  bhikkhave  ariyacittassa  anāsavacittassa
ariyamaggasamaṅgino   ariyamaggaṃ   bhāvayato   paññā   paññindriyaṃ
paññāphalaṃ  dhammavicayasambojjhaṅgo  sammādiṭṭhi  maggaṅgaṃ  ayaṃ  bhikkhave
sammādiṭṭhi ariyā anāsavā lokuttarā maggaṅgā. So 1- micchādiṭṭhiyā
@Footnote: 1 Yu. yo.
Pahānāya  vāyamati  sammādiṭṭhiyā  upasampadāya  .  svāssa  hoti
sammāvāyāmo  .  so  sato  micchādiṭṭhiṃ pajahati sato sammādiṭṭhiṃ
upasampajja  viharati  .  sāssa  hoti sammāsati . itissime tayo
dhammā   sammādiṭṭhiṃ   anuparidhāvanti   anuparivattanti   seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi sammāvāyāmo sammāsati.
   [259]  Tatra bhikkhave sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti . kathañca
bhikkhave   sammādiṭṭhi   pubbaṅgamā   hoti  .  micchāsaṅkappaṃ
micchāsaṅkappoti   pajānāti   sammāsaṅkappaṃ   sammāsaṅkappoti
pajānāti. Sāssa hoti sammādiṭṭhi.
   [260]  Katamo  ca  bhikkhave micchāsaṅkappo . kāmasaṅkappo
byāpādasaṅkappo vihiṃsāsaṅkappo ayaṃ bhikkhave micchāsaṅkappo.
   [261]  Katamo ca bhikkhave sammāsaṅkappo . sammāsaṅkappaṃpahaṃ
bhikkhave  dvayaṃ  vadāmi  atthi  bhikkhave  sammāsaṅkappo  sāsavo
puññabhāgiyo   upadhivepakko   atthi   bhikkhave   sammāsaṅkappo
ariyo anāsavo lokuttaro maggaṅgo.
   [262] Katamo ca bhikkhave sammāsaṅkappo sāsavo puññabhāgiyo
upadhivepakko    .    nekkhammasaṅkappo   abyāpādasaṅkappo
avihiṃsāsaṅkappo   ayaṃ   bhikkhave   sammāsaṅkappo   sāsavo
puññabhāgiyo upadhivepakko.
   [263]  Katamo  ca  bhikkhave sammāsaṅkappo ariyo anāsavo
Lokuttaro maggaṅgo . yo kho bhikkhave ariyacittassa anāsavacittassa
ariyamaggasamaṅgino   ariyamaggaṃ   bhāvayato   takko   vitakko
saṅkappo  appanā  byappanā  cetaso abhiniropanā vacīsaṅkhāro 1-
ayaṃ bhikkhave sammāsaṅkappo ariyo anāsavo lokuttaro maggaṅgo .
So   micchāsaṅkappassa   pahānāya   vāyamati   sammāsaṅkappassa
upasampadāya  .  svāssa  hoti  sammāvāyāmo  .  so  sato
micchāsaṅkappaṃ  pajahati  sato  sammāsaṅkappaṃ  upasampajja  viharati .
Sāssa  hoti sammāsati . itissime 2- tayo dhammā sammāsaṅkappaṃ
anuparidhāvanti  anuparivattanti  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  sammāvāyāmo
sammāsati.
   [264]  Tatra bhikkhave sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti . kathañca
bhikkhave  sammādiṭṭhi  pubbaṅgamā  hoti  . micchāvācaṃ micchāvācāti
pajānāti  sammāvācaṃ  sammāvācāti  pajānāti  .  sāssa  hoti
sammādiṭṭhi.
   [265]  Katamā ca bhikkhave micchāvācā . musāvādo pisuṇā
vācā pharusā vācā samphappalāpo ayaṃ bhikkhave micchāvācā.
   [266] Katamā ca bhikkhave sammāvācā . Sammāvācaṃpahaṃ bhikkhave
dvayaṃ  vadāmi  atthi  bhikkhave  sammāvācā  sāsavā  puññabhāgiyā
upadhivepakkā  atthi bhikkhave sammāvācā ariyā anāsavā lokuttarā
maggaṅgā.
@Footnote: 1 Yu. vācāsaṅkhāro . 2 Ma. itiyime.
   [267]  Katamā  ca bhikkhave sammāvācā sāsavā puññabhāgiyā
upadhivepakkā  .  musāvādā  veramaṇī  pisuṇāya  vācāya  veramaṇī
pharusāya  vācāya  veramaṇī  samphappalāpā  veramaṇī  ayaṃ  bhikkhave
sammāvācā sāsavā puññabhāgiyā upadhivepakkā.
   [268] Katamā ca bhikkhave sammāvācā ariyā anāsavā lokuttarā
maggaṅgā  .  yā  kho  bhikkhave  ariyacittassa  anāsavacittassa
ariyamaggasamaṅgino ariyamaggaṃ bhāvayato catūhipi vacīduccaritehi ārati virati
paṭivirati veramaṇī ayaṃ bhikkhave sammāvācā ariyā anāsavā lokuttarā
maggaṅgā  .  so  micchāvācāya  pahānāya  vāyamati sammāvācāya
upasampadāya . svāssa hoti sammāvāyāmo . so sato micchāvācaṃ
pajahati  sato  sammāvācaṃ  upasampajja  viharati  .  sāssa  hoti
sammāsati  .  itissime  tayo  dhammā  sammāvācaṃ  anuparidhāvanti
anuparivattanti seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi sammāvāyāmo sammāsati.
   [269]  Tatra bhikkhave sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti . kathañca
bhikkhave   sammādiṭṭhi   pubbaṅgamā   hoti  .  micchākammantaṃ
micchākammantoti   pajānāti   sammākammantaṃ   sammākammantoti
pajānāti. Sāssa hoti sammādiṭṭhi.
   [270]  Katamo  ca  bhikkhave micchākammanto . pāṇātipāto
adinnādānaṃ kāmesumicchācāro ayaṃ bhikkhave micchākammanto.
   [271]  Katamo ca bhikkhave sammākammanto . sammākammantaṃpahaṃ
Bhikkhave  dvayaṃ  vadāmi  atthi  bhikkhave  sammākammanto  sāsavo
puññabhāgiyo  upadhivepakko  atthi  bhikkhave  sammākammanto  ariyo
anāsavo lokuttaro maggaṅgo.
   [272]  Katamo  ca  bhikkhave  sammākammanto  sāsavo
puññabhāgiyo  upadhivepakko  .  atthi bhikkhave pāṇātipātā veramaṇī
adinnādānā  veramaṇī  kāmesumicchācārā  veramaṇī  ayaṃ  bhikkhave
sammākammanto sāsavo puññabhāgiyo upadhivepakko.
   [273]  Katamo  ca  bhikkhave sammākammanto ariyo anāsavo
lokuttaro maggaṅgo . yā kho bhikkhave ariyacittassa anāsavacittassa
ariyamaggasamaṅgino   ariyamaggaṃ   bhāvayato  tīhipi  kāyaduccaritehi
ārati  virati  paṭivirati  veramaṇī ayaṃ bhikkhave sammākammanto ariyo
anāsavo  lokuttaro  maggaṅgo  .  so micchākammantassa pahānāya
vāyamati   sammākammantassa   upasampadāya  .  svāssa  hoti
sammāvāyāmo  .  so  sato  micchākammantaṃ  pajahati  sato
sammākammantaṃ  upasampajja  viharati  .  sāssa  hoti  sammāsati .
Itissime  tayo  dhammā  sammākammantaṃ  anuparidhāvanti  anuparivattanti
seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi sammāvāyāmo sammāsati.
   [274]  Tatra bhikkhave sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti . kathañca
bhikkhave   sammādiṭṭhi   pubbaṅgamā   hoti   .  micchāājīvaṃ
micchāājīvoti  pajānāti  sammāājīvaṃ  sammāājīvoti  pajānāti .
Sāssa hoti sammādiṭṭhi.
   [275]  Katamo  ca  bhikkhave micchāājīvo . kuhanā lapanā
nemittakatā  nippesikatā  lābhena  lābhaṃ  nijigiṃsanatā  ayaṃ bhikkhave
micchāājīvo.
   [276]  Katamo  ca  bhikkhave sammāājīvo . sammāājīvaṃpahaṃ
bhikkhave  dvayaṃ  vadāmi  atthi  bhikkhave  sammāājīvo  puññabhāgiyo
upadhivepakko atthi bhikkhave sammāājīvo ariyo anāsavo lokuttaro
maggaṅgo.
   [277]  Katamo ca bhikkhave sammāājīvo sāsavo puññabhāgiyo
upadhivepakko  .  idha  bhikkhave  ariyasāvako  micchāājīvaṃ  pahāya
sammāājīvena  jīvikaṃ  kappeti  ayaṃ  bhikkhave sammāājīvo sāsavo
puññabhāgiyo upadhivepakko.
   [278] Katamo ca bhikkhave sammāājīvo ariyo anāsavo lokuttaro
maggaṅgo  .  yā  kho  bhikkhave  ariyacittassa  anāsavacittassa
ariyamaggasamaṅgino  ariyamaggaṃ  bhāvayato  micchāājīvā  ārati  virati
paṭivirati veramaṇī ayaṃ bhikkhave sammāājīvo ariyo anāsavo lokuttaro
maggaṅgo  .  so  micchāājīvassa pahānāya vāyamati sammāājīvassa
upasampadāya  .  svāssa  hoti  sammāvāyāmo  .  so  sato
micchāājīvaṃ  pajahati  sato sammāājīvaṃ upasampajja viharati . sāssa
hoti  sammāsati  .  itissime  tayo  dhammā  sammāājīvaṃ
Anuparidhāvanti  anuparivattanti  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  sammāvāyāmo
sammāsati.
   [279]  Tatra bhikkhave sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti . kathañca
bhikkhave  sammādiṭṭhi  pubbaṅgamā  hoti  .  sammādiṭṭhissa  bhikkhave
sammāsaṅkappo   pahoti   sammāsaṅkappassa  sammāvācā  pahoti
sammāvācassa    sammākammanto    pahoti    sammākammantassa
sammāājīvo   pahoti   sammāājīvassa  sammāvāyāmo  pahoti
sammāvāyāmassa  sammāsati  pahoti  sammāsatissa  sammāsamādhi pahoti
sammāsamādhissa   sammāñāṇaṃ  pahoti  sammāñāṇassa  sammāvimutti
pahoti  .  iti  kho  bhikkhave  aṭṭhaṅgasamannāgato  sekho [1]-
dasahaṅgasamannāgato arahā hoti. [2]-
   [280]  Tatra bhikkhave sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti . kathañca
bhikkhave  sammādiṭṭhi  pubbaṅgamā  hoti  .  sammādiṭṭhissa  bhikkhave
micchādiṭṭhi  nijjiṇṇā  hoti  .  ye ca micchādiṭṭhipaccayā aneke
pāpakā  akusalā  dhammā  sambhavanti  te  cassa  nijjiṇṇā honti
sammādiṭṭhipaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.
Sammāsaṅkappassa  bhikkhave  micchāsaṅkappo  nijjiṇṇo  hoti  .pe.
Sammāvācassa bhikkhave micchāvācā nijjiṇṇā hoti ... Sammākammantassa
bhikkhave  micchākammanto  nijjiṇṇo  hoti  ...  sammāājīvassa
bhikkhave  micchāājīvo  nijjiṇṇo  hoti  ...  sammāvāyāmassa
@Footnote: 1 Yu. paṭipado . 2 Po. Ma. tatrapi sammāñāṇena aneke pāpakā akusalā dhammā
@vigatā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.
Bhikkhave  micchāvāyāmo  nijjiṇṇo  hoti ... sammāsatissa bhikkhave
micchāsati  nijjiṇṇā  hoti ... sammāsamādhissa bhikkhave micchāsamādhi
nijjiṇṇo  hoti  ...  sammāñāṇassa  bhikkhave  micchāñāṇaṃ nijjiṇṇaṃ
hoti  ...  sammāvimuttassa bhikkhave micchāvimutti nijjiṇṇā hoti .
Ye ca micchāvimuttipaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti
te  cassa  nijjiṇṇā  honti  sammāvimuttipaccayā  ca  aneke
kusalā  dhammā  bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti . iti kho bhikkhave vīsati
kusalapakkhā  vīsati  akusalapakkhā  .  mahācattārīsako  dhammapariyāyo
pavattito  appaṭivattiyo  samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā
mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasminti.
   [281] Yo hi koci bhikkhave samaṇo vā brāhmaṇo vā imaṃ
mahācattārīsakaṃ  dhammapariyāyaṃ  garahitabbaṃ  paṭikkositabbaṃ  maññeyya
tassa  diṭṭheva  dhamme  dasa  sahadhammikā vādānuvādā gārayhaṭṭhānaṃ
āgacchanti  .  sammādiṭṭhiñce  bhavaṃ  garahati  ye  ca  micchādiṭṭhī
samaṇabrāhmaṇā  te  bhoto  pujjā  te  bhoto  pāsaṃsā .
Sammāsaṅkappañce  bhavaṃ  garahati ye ca micchāsaṅkappā samaṇabrāhmaṇā
te  bhoto  pujjā  te  bhoto  pāsaṃsā . sammāvācañce bhavaṃ
garahati ... sammākammantañce bhavaṃ garahati ... sammāājīvañce bhavaṃ
garahati  ...  sammāvāyāmañce bhavaṃ garahati ... sammāsatiñce bhavaṃ
garahati  ...  sammāsamādhiñce bhavaṃ garahati ... sammāñāṇañce bhavaṃ
Garahati  ...  sammāvimuttiñce  bhavaṃ garahati ye [1]- micchāvimuttī
samaṇabrāhmaṇā te bhoto pujjā te bhoto pāsaṃsā . Yekeci 2-
bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  imaṃ  mahācattārīsakaṃ
dhammapariyāyaṃ  garahitabbaṃ  paṭikkositabbaṃ maññeyyuṃ tassa diṭṭheva dhamme
ime  dasa  sahadhammikā  vādānuvādā  gārayhaṭṭhānaṃ  āgacchanti .
Yepi  te bhikkhave ahesuṃ ukkalā 3- vassabhaññā 4- ahetuvādā
akiriyavādā  natthikavādā  tepi  mahācattārīsakaṃ  dhammapariyāyaṃ  na
garahitabbaṃ   na   paṭikkositabbaṃ  maññeyyuṃ  taṃ  kissa  hetu
nindābyārosaupārambhabhayāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Mahācattārīsakasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
            --------
@Footnote: 1 Yu. etthantare casaddo atthi . 2 Yu. yo hi koci. Po. Ma. yo
@koci. 3 Ma. Yu. okkalā .  4 Ma. vayabhiññā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 180-189. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=3580              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=3580              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=252&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=252              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=2368              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=2368              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่