ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

          Ānandabhaddekarattasuttaṃ
   [535]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
āyasmā  ānando upaṭṭhānasālāyaṃ bhikkhū dhammiyā kathāya sandasseti
samādapeti  samuttejeti  sampahaṃseti  bhaddekarattassa  uddesañca
vibhaṅgañca bhāsati.
   [536]  Atha  kho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā vuṭṭhito
yenupaṭṭhānasālā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane
nisīdi  . nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi ko nu kho bhikkhave
upaṭṭhānasālāyaṃ  bhikkhū  dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi
samuttejesi   sampahaṃsesi  bhaddekarattassa  uddesañca  vibhaṅgañca
abhāsīti  .  āyasmā  bhante  ānando  upaṭṭhānasālāyaṃ  bhikkhū
dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi  sampahaṃsesi
bhaddekarattassa  uddesañca  vibhaṅgañca  abhāsīti  . atha kho bhagavā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  yathākathaṃ  pana  tvaṃ ānanda bhikkhū
dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi  sampahaṃsesi
bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañca abhāsīti.
   [537] Evaṃ kho ahaṃ bhante bhikkhū 1- dhammiyā kathāya sandassemi 2-
samādapemi  samuttejemi  sampahaṃsemi  bhaddekarattassa  uddesañca
vibhaṅgañca abhāsiṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. bhikkhūnaṃ . 2 Ma. Yu. sandassesiṃ samādapesiṃ samuttejesiṃ sampahaṃsesiṃ.
     Atītaṃ nānvāgameyya       nappaṭikaṅkhe anāgataṃ
     yadatītampahīnantaṃ         appattañca anāgataṃ
     paccuppannañca yo dhammaṃ   tattha tattha vipassati
     asaṃhiraṃ asaṅkuppaṃ         taṃ viddhā manubrūhaye
     ajjeva kiccamātappaṃ      ko jaññā maraṇaṃ suve
     na hi no saṅgarantena      mahāsenena maccunā
     evaṃvihārimātāpiṃ         ahorattamatanditaṃ
     taṃ ve bhaddekarattoti       santo ācikkhate munīti.
   [538] Kathañcāvuso atītaṃ anvāgameti . evaṃrūpo 1- ahosiṃ
atītamaddhānanti  tattha  nandiṃ  samanvāneti  evaṃvedano  ahosiṃ
atītamaddhānanti  tattha  nandiṃ  samanvāneti  evaṃsañño  ahosiṃ
atītamaddhānanti  tattha  nandiṃ  samanvāneti  evaṃsaṅkhāro  ahosiṃ
atītamaddhānanti  tattha  nandiṃ  samanvāneti  evaṃviññāṇo  ahosiṃ
atītamaddhānanti  tattha  nandiṃ  samanvāneti  .  evaṃ  kho āvuso
atītaṃ anvāgameti.
   [539]  Kathañcāvuso  atītaṃ nānvāgameti . evaṃrūpo ahosiṃ
atītamaddhānanti  tattha  nandiṃ  na  samanvāneti  evaṃvedano  ahosiṃ
atītamaddhānanti  tattha  nandiṃ  na  samanvāneti  evaṃsañño  ahosiṃ
atītamaddhānanti  tattha  nandiṃ  na  samanvāneti  evaṃsaṅkhāro ahosiṃ
atītamaddhānanti   tattha  nandiṃ  na  samanvāneti  evaṃviññāṇo
@Footnote: 1 Po. Yu. evarūpo.
Ahosiṃ  atītamaddhānanti  tattha  nandiṃ  na samanvāneti . evaṃ kho
āvuso atītaṃ nānvāgameti.
   [540]  Kathañcāvuso  anāgataṃ  paṭikaṅkhati  .  evaṃrūpo siyaṃ
anāgatamaddhānanti  tattha  nandiṃ  samanvāneti evaṃvedano siyaṃ .pe.
Evaṃsañño  siyaṃ  .pe.  evaṃsaṅkhāro  siyaṃ  .pe.  evaṃviññāṇo
siyaṃ  anāgatamaddhānanti  tattha  nandiṃ  samanvāneti  .  evaṃ  kho
āvuso anāgataṃ paṭikaṅkhati.
   [541]  Kathañcāvuso  anāgataṃ  nappaṭikaṅkhati . evaṃrūpo siyaṃ
anāgatamaddhānanti  tattha  nandiṃ  na  samanvāneti  evaṃvedano  siyaṃ
.pe.  evaṃsañño  siyaṃ  .pe.  evaṃsaṅkhāro  siyaṃ  .pe.
Evaṃviññāṇo  siyaṃ  anāgatamaddhānanti tattha nandiṃ na samanvāneti .
Evaṃ kho āvuso anāgataṃ nappaṭikaṅkhati.
   [542] Kathañcāvuso paccuppannesu dhammesu saṃhirati . idhāvuso
assutavā  puthujjano  ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido
ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā
attānaṃ  attani  vā  rūpaṃ  rūpasmiṃ  vā  attānaṃ  vedanaṃ .pe.
Saññaṃ  .pe.  saṅkhāre  .pe.  viññāṇaṃ  attato  samanupassati
viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ
vā attānaṃ. Evaṃ kho āvuso paccuppannesu dhammesu saṃhirati.
   [543]  Kathañcāvuso  paccuppannesu  dhammesu  na  saṃhirati .
Idhāvuso  sutavā  ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī ariyadhammassa kovido
ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī  sappurisadhammassa  kovido
sappurisadhamme  suvinīto  na rūpaṃ attato samanupassati na rūpavantaṃ vā
attānaṃ  na  attani  vā  rūpaṃ na rūpasmiṃ vā attānaṃ na vedanaṃ
.pe.  na  saññaṃ  .pe.  na  saṅkhāre  .pe.  na  viññāṇaṃ
attato  samanupassati  na  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  na  attani
vā  viññāṇaṃ  na  viññāṇasmiṃ  vā attānaṃ . evaṃ kho āvuso
paccuppannesu dhammesu na saṃhirati.
   [544] Atītaṃ nānvāgameyya     nappaṭikaṅkhe anāgataṃ
          yadatītampahīnantaṃ        appattañca anāgataṃ
          paccuppannañca yo dhammaṃ   tattha tattha vipassati
          asaṃhiraṃ asaṅkuppaṃ        taṃ viddhā manubrūhaye
         ajjeva kiccamātappaṃ      ko jaññā maraṇaṃ suve
         na hi no saṅgarantena      mahāsenena maccunā
         evaṃvihārimātāpiṃ        ahorattamatanditaṃ
         taṃ ve bhaddekarattoti      santo ācikkhate munīti
evaṃ kho ahaṃ bhante bhikkhū 1- dhammiyā kathāya sandassesiṃ samādapesiṃ
samuttejesiṃ   sampahaṃsesiṃ  bhaddekarattassa  uddesañca  vibhaṅgañca
abhāsinti.
@Footnote: 1 Po. Ma. bhikkhūnaṃ.
   [545] Sādhu sādhu ānanda sādhu kho tvaṃ ānanda bhikkhū 1-
dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi  sampahaṃsesi
bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañca abhāsi
     atītaṃ nānvāgameyya     .pe.
     Taṃ ve bhaddekarattoti    santo ācikkhate munīti.
   [546]  Kathañcānanda  atītaṃ  anvāgameti  .pe.  evaṃ kho
ānanda  atītaṃ  anvāgameti  .  kathañcānanda  atītaṃ  nānvāgameti
.pe.  evaṃ  kho  ānanda  atītaṃ  nānvāgameti  . kathañcānanda
anāgataṃ  paṭikaṅkhati  .pe. evaṃ kho ānanda anāgataṃ paṭikaṅkhati .
Kathañcānanda  anāgataṃ  nappaṭikaṅkhati  .pe.  evaṃ  kho  ānanda
anāgataṃ  nappaṭikaṅkhati  .  kathañcānanda  paccuppannesu  dhammesu
saṃhirati  .pe.  evaṃ kho ānanda paccuppannesu dhammesu saṃhirati .
Kathañcānanda  paccuppannesu  dhammesu  na  saṃhirati  .pe. evaṃ kho
ānanda paccuppannesu dhammesu na saṃhirati.
   [547] Atītaṃ nānvāgameyya     .pe.
     Taṃ ve bhaddekarattoti    santo ācikkhate munīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  ānando  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
        Ānandabhaddekarattasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Po. Ma. bhikkhūnaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 352-356. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=7010              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=7010              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=535&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=535              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4477              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4477              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่