ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [104] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe.
Tena  kho  pana  samayena  āyasmā  ca  sārīputto  āyasmā
ca  mahācundo  āyasmā  ca channo gijjhakūṭe pabbate viharanti .
Tena  kho  pana samayena āyasmā channo ābādhiko hoti dukkhito
Bāḷhagilāno  .  atha  kho  āyasmā  sārīputto  sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā   vuṭṭhito   yenāyasmā   mahācundo  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahācundaṃ  etadavoca  āyāmāvuso cunda
yenāyasmā   channo   tenupasaṅkamissāma   gilānapucchakāti  .
Evamāvusoti  kho  āyasmā  mahācundo  āyasmato  sārīputtassa
paccassosi . atha kho āyasmā ca sārīputto āyasmā ca mahācundo
yenāyasmā  channo  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  paññatte āsane
nisīdiṃsu  .  nisajja  kho  āyasmā  sārīputto  āyasmantaṃ  channaṃ
etadavoca  kacci  te  āvuso  channa  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyaṃ
kacci  dukkhā  vedanā  paṭikkamanti  no  abhikkamanti  paṭikkamo
sānaṃ paññāyati no abhikkamoti.
   [105] Na me āvuso sārīputta khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā
me  dukkhā  vedanā  abhikkamanti  no  paṭikkamanti abhikkamo sānaṃ
paññāyati  no paṭikkamoti 1- . seyyathāpi āvuso balavā puriso
tiṇhena sikharena muddhanaṃ 2- abhimattheyya evameva kho me 3- āvuso
adhimattā vātā muddhani 4- upahananti 5- . Na me āvuso khamanīyaṃ na
yāpanīyaṃ  .pe.  no paṭikkamoti 6- . seyyathāpi āvuso balavā
puriso  daḷhena  varattakkhandhena  sīse  sīsaveṭhaṃ  dadeyya evameva
kho āvuso adhimattā vātā 7- sīse sīsavedanā . Na me āvuso
@Footnote: 1-6 Ma. itisaddo na dissati. evamuparipi .  2 Yu. muddhānaṃ. Ma. muddhani.
@3 Ma. Yu. mesaddo natthi . 4 Yu. muddhānaṃ . 5 Ma. ūhananti .  6 Ma. ayaṃ
@pāṭho natthi. Yu. me.
Khamanīyaṃ  na  yāpanīyaṃ  .pe. no paṭikkamoti . seyyathāpi āvuso
dakkho  goghātako  vā goghātakantevāsī vā tiṇhena govikantanena
kucchiṃ  parikanteyya evameva kho me āvuso 1- adhimattā vātā
kucchiṃ  parikantanti  .  na  me āvuso khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ .pe.
No  paṭikkamoti  .  seyyathāpi  āvuso  dve  balavanto purisā
dubbalataraṃ  purisaṃ nānā bāhāsu gahetvā aṅgārakāsuyā santāpeyyuṃ
saṃparitāpeyyuṃ  evameva  kho  me  2- āvuso adhimatto kāyasmiṃ
ḍāho  . na me āvuso khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā me dukkhā
vedanā  abhikkamanti  no  paṭikkamanti  abhikkamo  sānaṃ  paññāyati
no  paṭikkamoti . satthaṃ āvuso sārīputta āharissāmi nāvakaṅkhāmi
jīvitanti 3- [4]- āyasmā channo satthaṃ āharesi.
   [106]  Yāpetāyasmā channo yāpentaṃ mayaṃ āyasmantaṃ channaṃ
icchāma  sace  āyasmato  channassa  natthi  sappāyāni  bhojanāni
ahaṃ  āyasmato  channassa  sappāyāni  bhojanāni pariyesissāmi sace
āyasmato  channassa  natthi  sappāyāni  bhesajjāni  ahaṃ āyasmato
channassa  sappāyāni  bhesajjāni  pariyesissāmi  sace  āyasmato
channassa  natthi  paṭirūpā  upaṭṭhākā  ahaṃ  āyasmantaṃ  channaṃ
upaṭṭhahissāmi  mā  ca  5-  āyasmā  channo  satthaṃ  āharesi
yāpetāyasmā channo yāpentaṃ mayaṃ āyasmantaṃ channaṃ icchāmāti.
   {106.1} Na me āvuso sārīputta natthi sappāyāni bhojanāni atthi me
@Footnote: 1 Ma. me āvusoti padadvayaṃ natthi . 2 Ma. mesaddo natthi . 3 Yu. jīvitunti.
@4 Ma. Yu. mā .  5 Ma. Yu. casaddo natthi.
Sappāyāni  bhojanāni  napi  me  natthi sappāyāni bhesajjāni atthi
me  sappāyāni  bhesajjāni  napi  me  natthi  paṭirūpā upaṭṭhākā
atthi  me  paṭirūpā  upaṭṭhākā  .  api ca me āvuso satthā
pariciṇṇo  dīgharattaṃ  manāpeneva  no  amanāpena  .  etaṃ  hi
āvuso  sāvakassa  paṭirūpaṃ  yaṃ  satthāraṃ  paricareyya  manāpeneva
no  amanāpena  taṃ  1- anupavajjaṃ channo bhikkhu satthaṃ āharissatīti
evametaṃ āvuso sārīputta dhārehīti.
   [107]  Puccheyyāma  mayaṃ  āyasmantaṃ  channaṃ kiñcideva desaṃ
sace  āyasmā channo okāsaṃ karoti pañhassa veyyākaraṇāyāti .
Pucchāvuso sārīputta sutvā vedayāmāti 2- . cakkhuṃ āvuso channa
cakkhuviññāṇaṃ   cakkhuviññāṇaviññātabbe   dhamme   etaṃ   mama
esohamasmi  eso  me  attāti samanupassasi .pe. jivhaṃ āvuso
channa  jivhāviññāṇaṃ  jivhāviññāṇaviññātabbe  dhamme  etaṃ  mama
esohamasmi  eso  me  attāti  samanupassasi .pe. manaṃ āvuso
channa  manoviññāṇaṃ  manoviññāṇaviññātabbe  dhamme  etaṃ  mama
esohamasmi eso me attāti samanupassasīti.
   {107.1}  Cakkhuṃ  āvuso sārīputta cakkhuviññāṇaṃ cakkhuviññāṇa-
viññātabbe  dhamme  netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso
attāti   samanupassāmi   .pe.   jivhaṃ   āvuso  sārīputta
jivhāviññāṇaṃ jivhāviññāṇaviññātabbe dhamme
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Sī. desissāmīti . Ma. Yu. vedissāmāti.
Netaṃ   mama  nesohamasmi  .pe.  manaṃ  āvuso  sārīputta
manoviññāṇaṃ   manoviññāṇaviññātabbe   dhamme   netaṃ   mama
nesohamasmi na meso attāti samanupassāmīti.
   [108] Cakkhusmiṃ āvuso channa cakkhuviññāṇe cakkhuviññāṇaviññātabbesu
dhammesu   kiṃ   disvā   kiṃ  abhiññāya  cakkhuṃ  cakkhuviññāṇaṃ
cakkhuviññāṇaviññātabbe  dhamme  netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso
attāti  samanupassasi  .pe.  jivhāya  āvuso channa jivhāviññāṇe
jivhāviññāṇaviññātabbesu  dhammesu  kiṃ  disvā  kiṃ  abhiññāya
jivhaṃ  jivhāviññāṇaṃ  jivhāviññāṇaviññātabbe  dhamme  netaṃ  mama
nesohamasmi  na  meso  attāti samanupassasi .pe. manasmiṃ āvuso
channa  manoviññāṇe  manoviññāṇaviññātabbesu  dhammesu  kiṃ  disvā
kiṃ  abhiññāya  manaṃ  manoviññāṇaṃ  manoviññāṇaviññātabbe  dhamme
netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti samanupassasīti.
   [109]  Cakkhusmiṃ āvuso sārīputta cakkhuviññāṇe cakkhuviññāṇa-
viññātabbesu  dhammesu  nirodhaṃ  disvā  nirodhaṃ  abhiññāya  cakkhuṃ
cakkhuviññāṇaṃ   cakkhuviññāṇaviññātabbe   dhamme   netaṃ   mama
nesohamasmi  na meso attāti samanupassāmi .pe. jivhāya āvuso
sārīputta   jivhāviññāṇe   jivhāviññāṇaviññātabbesu   dhammesu
nirodhaṃ   disvā   nirodhaṃ   abhiññāya   jivhaṃ   jivhāviññāṇaṃ
jivhāviññāṇaviññātabbe  dhamme  netaṃ  mama  nesohamasmi na meso
Attāti  samanupassāmi  .pe. manasmiṃ āvuso sārīputta manoviññāṇe
manoviññāṇaviññātabbesu   dhammesu   nirodhaṃ   disvā   nirodhaṃ
abhiññāya   manaṃ   manoviññāṇaṃ   manoviññāṇaviññātabbe  dhamme
netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti samanupassāmīti.
   [110]  Evaṃ  vutte  āyasmā mahācundo āyasmantaṃ channaṃ
etadavoca  tasmā  tihāvuso  channa  idampi  tassa bhagavato sāsanaṃ
niccakappaṃ   sādhukaṃ  manasikātabbaṃ  nissitassa  calitaṃ  anissitassa
calitaṃ  natthi  calite  asati  passaddhi  hoti  passaddhiyā  sati
nandi  na  hoti nandiyā 1- asati āgatigati na hoti āgatigatiyā
asati  catūpapāto  na  hoti  cutūpapāte  asati nevidha na huraṃ na
ubhayamantarena  esevanto  dukkhassāti  .  atha  kho āyasmā ca
sārīputto  āyasmā  ca  mahācundo  āyasmantaṃ  channaṃ  iminā
ovādena  ovaditvā  uṭṭhāyāsanā pakkamiṃsu . atha kho āyasmā
channo acirapakkantesu tesu āyasmantesu satthaṃ āharesi.
   [111] Atha kho āyasmā sārīputto yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  sārīputto  bhagavantaṃ etadavoca āyasmatā
bhante channena satthaṃ āharitaṃ tassa kā gati ko abhisamparāyoti .
Nanu  te  sārīputta  channena  bhikkhunā  sammukhāyeva  anupavajjatā
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. nati na hoti natiyā.
Byākatāti  .  atthi  bhante  pubbavijjanaṃ  1-  nāma  vajjigāmo
tatthāyasmato  channassa  mittakulāni  suhajjakulāni  upavajjakulānīti .
Honti  hete  sārīputta  channassa  bhikkhuno mittakulāni suhajjakulāni
upavajjakulānīti 2- . na kho panāhaṃ sārīputta ettāvatā saupavajjoti
vadāmi  .  yo  kho sārīputta imañca 3- kāyaṃ nikkhipati aññañca
kāyaṃ  upādiyati  tamahaṃ  saupavajjoti  vadāmi  .  taṃ  channassa
bhikkhuno  natthi  anupavajjaṃ  channena  bhikkhunā  satthaṃ  āharitanti
evametaṃ sārīputta dhārehīti. Catutthaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 69-75. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=1363              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=1363              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=104&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=67              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=104              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=425              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=425              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com