ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

          Āsīvisavaggo catuttho
   [309]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  .  atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi seyyathāpi bhikkhave
cattāro  āsīvisā uggatejā ghoravisā . atha puriso āgaccheyya
jīvitukāmo  amaritukāmo  sukhakāmo  dukkhapaṭikūlo  tamenaṃ  evaṃ
vadeyyuṃ  ime  te  ambho  purisa  cattāro āsīvisā uggatejā
ghoravisā kālena kālaṃ uṭṭhāpetabbā 1- kālena kālaṃ nhāpetabbā
kālena kālaṃ bhojetabbā kālena kālaṃ pavesetabbā 2- . yadā
ca  kho  te  ambho  purisa imesaṃ catunnaṃ āsīvisānaṃ uggatejānaṃ
ghoravisānaṃ  aññataro  vā  aññataro  vā  kuppissati  tato  tvaṃ
ambho  purisa  maraṇaṃ vā nigacchasi 3- maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ yaṃ te
ambho purisa karaṇīyaṃ taṃ karohīti.
   [310] Atha kho so bhikkhave puriso bhīto catunnaṃ āsīvisānaṃ
uggatejānaṃ ghoravisānaṃ yena vā tena vā palāyetha tamenaṃ evaṃ 4-
vadeyyuṃ ime [5]- te ambho purisa pañca vadhakā paccatthikā piṭṭhito
piṭṭhito  anubandhā  yattheva  naṃ  passissāma  tattheva  jīvitā
voropessāmāti. Yaṃ te ambho purisa karaṇīyaṃ taṃ karohīti.
   [311] Atha kho so bhikkhave puriso bhīto catunnaṃ āsīvisānaṃ
uggatejānaṃ  ghoravisānaṃ  bhīto  pañcannaṃ  vadhakānaṃ paccatthikānaṃ yena
@Footnote: 1 Ma. Yu. vuṭṭhāpetabbā . 2 Ma. saṃvesetabbā . 3 Yu. nigacchissati.
@4 Yu. evaṃsaddo natthi . 5 Ma. kho.
Vā tena vā palāyetha tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ ayante ambho purisa
chaṭṭho  antaracaro  vadhako  ukkhittāsiko piṭṭhito piṭṭhito anubandho
yattheva naṃ passissāmi tattheva siro pātessāmīti . yaṃ te ambho
purisa karaṇīyaṃ taṃ karohīti.
   [312] Atha kho so bhikkhave puriso bhīto catunnaṃ āsīvisānaṃ
uggatejānaṃ  ghoravisānaṃ  bhīto  pañcannaṃ  vadhakānaṃ paccatthikānaṃ bhīto
chaṭṭhassa  antaracarassa  vadhakassa  ukkhittāsikassa yena vā tena vā
palāyetha  so  passeyya  suññaṃ  gāmaṃ  yaññadeva  gharaṃ  paviseyya
rittakaṃyeva  paviseyya  tucchakaṃyeva  paviseyya  suññakaṃyeva  paviseyya
yaññadeva  bhājanaṃ  parimaseyya  rittakaṃyeva  parimaseyya  tucchakaṃyeva
parimaseyya  suññakaṃyeva  parimaseyya  . tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ idāni
ambho  purisa imaṃ suññagāmaṃ corā gāmaghātā 1- pavisanti yaṃ te
ambho purisa karaṇīyaṃ taṃ karohīti.
   [313] Atha kho so bhikkhave puriso bhīto catunnaṃ āsīvisānaṃ
uggatejānaṃ  ghoravisānaṃ  bhīto  pañcannaṃ  vadhakānaṃ  paccatthikānaṃ
bhīto  chaṭṭhassa  antaracarassa  vadhakassa  ukkhittāsikassa bhīto corānaṃ
gāmaghātānaṃ  yena  vā  tena vā palāyetha so passeyya mahantaṃ
udakaṇṇavaṃ  orimaṃ  tīraṃ  sāsaṅkaṃ  sappaṭibhayaṃ  pārimaṃ  tīraṃ  khemaṃ
appaṭibhayaṃ  natthassa  2-  nāvā  santāraṇī  uttarasetu  vā
apārā pāraṃ gamanāya.
@Footnote: 1 Ma. gāmaghātakā pavisanti. Yu. gāmaghātakā vadhissanti. 2 Ma. Yu. na cassa.
   [314] Atha kho bhikkhave tassa purisassa evamassa ayaṃ kho mahā
udakaṇṇavo  orimaṃ  tīraṃ  sāsaṅkaṃ  sappaṭibhayaṃ  pārimaṃ  tīraṃ  khemaṃ
appaṭibhayaṃ  natthassa  1-  nāvā  santāraṇī uttarasetu vā apārā
pāraṃ  gamanāya  yannūnāhaṃ  tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ  saṅkaḍḍhitvā  kullaṃ
bandhitvā taṃ kullaṃ nissāya hatthehi ca pādehi ca vāyamamāno sotthinā
pāraṃ gaccheyyanti . atha kho so bhikkhave puriso tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ
saṅkaḍḍhitvā kullaṃ bandhitvā taṃ kullaṃ nissāya hatthehi ca pādehi ca
vāyamamāno  sotthinā pāraṃ gaccheyya tiṇṇo pāragato thale tiṭṭhati
brāhmaṇo.
   [315] Upamā kho myāyaṃ bhikkhave katā atthassa viññāpanāya
ayañcettha  attho  cattāro  āsīvisā  uggatejā ghoravisāti kho
bhikkhave  catunnetaṃ  mahābhūtānaṃ  adhivacanaṃ  paṭhavīdhātuyā  āpodhātuyā
tejodhātuyā vāyodhātuyā . pañca vadhakā paccatthikāti kho bhikkhave
pañcannetaṃ   upādānakkhandhānaṃ   adhivacanaṃ   .  seyyathīdaṃ  .
Rūpūpādānakkhandhassa  2-  vedanūpādānakkhandhassa  saññūpādānakkhandhassa
saṅkhārūpādānakkhandhassa   viññāṇūpādānakkhandhassa   .   chaṭṭho
antaracaro  vadhako  ukkhittāsikoti  kho  bhikkhave  nandirāgassetaṃ
adhivacanaṃ  .  suññagāmoti  kho  bhikkhave  channetaṃ 3- ajjhattikānaṃ
āyatanānaṃ adhivacanaṃ.
   [316]  Cakkhuto  cepi naṃ bhikkhave paṇḍito byatto medhāvī
upaparikkhati  rittakaṃyeva  khāyati  tucchakaṃyeva  khāyati  suññakaṃyeva
@Footnote: 1 Ma. Yu. natthi ca. 2 Ma. Yu. rūpupādānakkhandho .... 3 Yu. etanti pāṭho
@natthi. evamuparipi.
Khāyati  .  sotato  cepi  naṃ  bhikkhave paṇḍito byatto medhāvī
upaparikkhati  rittakaṃyeva  khāyati  tucchakaṃyeva  khāyati  suññakaṃyeva
khāyati  .  ghānato  cepi  naṃ  bhikkhave paṇḍito byatto medhāvī
upaparikkhati   rittakaṃyeva   khāyati  tucchakaṃyeva  khāyati  suññakaṃ
yeva khāyati . jivhāto cepi naṃ bhikkhave. Kāyato cepi naṃ bhikkhave.
Manato  cepi  naṃ  bhikkhave  paṇḍito  byatto  medhāvī upaparikkhati
rittakaṃyeva khāyati tucchakaṃyeva khāyati suññakaṃyeva khāyati.
   {316.1}  Corā gāmaghātāti kho bhikkhave channetaṃ bāhirānaṃ
āyatanānaṃ  adhivacanaṃ  .  cakkhuṃ  bhikkhave  haññati  manāpāmanāpesu
rūpesu . sotaṃ bhikkhave .pe. ghānaṃ bhikkhave .pe. jivhā bhikkhave
haññati  manāpāmanāpesu  rasesu  .  kāyo  bhikkhave .pe. mano
bhikkhave  haññati  manāpāmanāpesu  dhammesu  .  mahāudakaṇṇavoti
kho  bhikkhave  catunnetaṃ  oghānaṃ  adhivacanaṃ  kāmoghassa  bhavoghassa
diṭṭhoghassa  avijjoghassa  .  orimaṃ  tīraṃ sāsaṅkaṃ sappaṭibhayanti kho
bhikkhave sakkāyassetaṃ adhivacanaṃ . pārimaṃ tīraṃ khemaṃ appaṭibhayanti kho
bhikkhave  nibbānassetaṃ  adhivacanaṃ . kullanti kho bhikkhave ariyassetaṃ
aṭṭhaṅgikassa  maggassa  adhivacanaṃ  .  seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe.
Sammāsamādhi  .  hatthehi ca pādehi ca vāyamamānoti kho bhikkhave
viriyārambhassetaṃ  adhivacanaṃ  .  tiṇṇo  pāragato  thale  tiṭṭhati
brāhmaṇoti kho bhikkhave arahato etaṃ adhivacananti. Paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 216-219. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=4368              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=4368              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=309&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=184              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=309              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1308              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1308              Contents of The Tipitaka Volume 18 https://84000.org/tipitaka/read/?index_18 https://84000.org/tipitaka/english/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]