ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

           Jambukhadakasamyuttam
   [497]  Ekam  samayam  ayasma  sariputto  magadhesu viharati
nalagamake  .  atha  kho  jambukhadako  paribbajako  yenayasma
sariputto  tenupasankami  upasankamitva  ayasmata  sariputtena
saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva ekamantam
nisidi  . ekamantam nisinno kho jambukhadako paribbajako ayasmantam
sariputtam  etadavoca  nibbanam  nibbananti avuso sariputta vuccati
katamam nu kho avuso nibbananti.
   {497.1}  Yo kho avuso ragakkhayo dosakkhayo mohakkhayo
idam  vuccati  nibbananti  .  atthi panavuso maggo atthi patipada
etassa  nibbanassa  sacchikiriyayati  .  atthi kho avuso maggo
atthi  patipada  etassa  nibbanassa  sacchikiriyayati  .  katamo
panavuso   maggo   katama   patipada   etassa  nibbanassa
sacchikiriyayati  .  ayameva  kho avuso ariyo atthangiko maggo
etassa  nibbanassa  sacchikiriyaya  .  seyyathidam  .  sammaditthi
sammasankappo   sammavaca   sammakammanto   sammaajivo
sammavayamo  sammasati  sammasamadhi  . ayam kho avuso maggo
ayam  patipada  etassa  nibbanassa  sacchikiriyayati  .  bhaddako
avuso   maggo   bhaddika   patipada   etassa  nibbanassa
sacchikiriyaya alanca panavuso sariputta appamadayati.
   [498]  Arahattam  arahattanti  avuso sariputta vuccati katamam
Nu kho avuso arahattanti . yo kho avuso ragakkhayo dosakkhayo
mohakkhayo  idam  vuccati  arahattanti  .  atthi  panavuso  maggo
atthi  patipada  etassa  arahattassa  sacchikiriyayati  . atthi kho
avuso  maggo atthi patipada etassa arahattassa sacchikiriyayati .
Katamo  panavuso  maggo  katama  patipada  etassa  arahattassa
sacchikiriyayati  .  ayameva  kho avuso ariyo atthangiko maggo
etassa  arahattassa  sacchikiriyaya  .  seyyathidam  .  sammaditthi
.pe.  sammasamadhi  .  ayam  kho  avuso  maggo ayam patipada
etassa  arahattassa  sacchikiriyayati  .  bhaddako  avuso  maggo
bhaddika   patipada  etassa  arahattassa  sacchikiriyaya  alanca
panavuso sariputta appamadayati.
   [499] Ke nu kho avuso sariputta loke dhammavadino ke loke
supatipanna  ke loke sugatati . ye kho avuso ragappahanaya
dhammam  desenti  dosappahanaya  dhammam  desenti  mohappahanaya
dhammam desenti te loke dhammavadino . ye kho avuso ragassa
pahanaya  patipanna  dosassa  pahanaya  patipanna   mohassa
pahanaya  patipanna  te loke supatipanna . yesam kho  avuso
rago  pahino  ucchinnamulo  talavatthukato  anabhavangato  ayatim
anuppadadhammo   doso   pahino   ucchinnamulo  talavatthukato
anabhavangato   ayatim   anuppadadhammo   moho   pahino
Ucchinnamulo    talavatthukato    anabhavangato    ayatim
anuppadadhammo te loke sugatati.
   {499.1}  Atthi  panavuso  maggo  atthi  patipada etassa
ragassa  dosassa  mohassa  pahanayati  .  atthi  kho avuso
maggo  atthi  patipada  etassa  ragassa  dosassa  mohassa
pahanayati  .  katamo  panavuso  maggo  katama  patipada
etassa  ragassa  dosassa  mohassa  pahanayati  . ayameva kho
avuso  ariyo  atthangiko  maggo  etassa  ragassa  dosassa
mohassa pahanaya . seyyathidam . sammaditthi .pe. sammasamadhi .
Ayam  kho  avuso  maggo  ayam patipada etassa ragassa dosassa
mohassa  pahanayati  .  bhaddako  avuso  maggo  bhaddika
patipada  etassa  ragassa  dosassa  mohassa  pahanaya  alanca
pana avuso sariputta appamadayati.
   [500]  Kimatthiyam avuso sariputta samane gotame brahmacariyam
vussatiti  .  dukkhassa  kho  avuso  parinnattham  bhagavati brahmacariyam
vussatiti  .  atthi  panavuso  maggo  atthi  patipada  etassa
dukkhassa  parinnayati  .  atthi kho avuso maggo atthi patipada
etassa  dukkhassa  parinnayati  .  katamo  panavuso  maggo
katama  patipada  etassa  dukkhassa  parinnayati  .  ayameva kho
avuso  ariyo  atthangiko  maggo  etassa dukkhassa parinnaya .
Seyyathidam  .  sammaditthi  .pe. sammasamadhi . ayam kho avuso
Maggo  ayam  patipada  etassa  dukkhassa  parinnayati  . bhaddako
avuso  maggo  bhaddika  patipada  etassa  dukkhassa  parinnaya
alanca panavuso sariputta appamadayati.
   [501]  Assasapatto assasapattoti avuso sariputta vuccati
kittavata  nu kho avuso sariputta assasapatto hotiti . yato
kho  avuso  bhikkhu  channam  phassayatananam  samudayanca  atthangamanca
assadanca   adinavanca   nissarananca   yathabhutam   pajanati
ettavata  kho  avuso  assasapatto hotiti . atthi panavuso
maggo  atthi  patipada  etassa  assasassa  sacchikiriyayati .
Atthi  kho  avuso  maggo  atthi  patipada  etassa  assasassa
sacchikiriyayati  .  katamo panavuso maggo katama patipada etassa
assasassa sacchikiriyayati . ayameva kho avuso ariyo atthangiko
maggo  etassa  assasassa sacchikiriyaya . seyyathidam . sammaditthi
.pe. sammasamadhi . ayam kho avuso maggo ayam patipada etassa
assasassa  sacchikiriyayati  .  bhaddako  avuso  maggo  bhaddika
patipada  etassa  assasassa  sacchikiriyaya  alanca  panavuso
sariputta appamadayati.
   [502]  Paramassasapatto  paramassasapattoti  avuso sariputta
vuccati  kittavata nu kho avuso paramassasapatto hotiti . yato
kho  avuso  bhikkhu  channam  phassayatananam  samudayanca  atthangamanca
Assadanca  adinavanca  nissarananca  yathabhutam  viditva  anupada
vimutto  hoti  ettavata kho avuso paramassasapatto hotiti .
Atthi  panavuso  maggo  atthi  patipada  etassa  paramassasassa
sacchikiriyayati  .  atthi  kho  avuso  maggo  atthi  patipada
etassa  paramassasassa  sacchikiriyayati  .  katamo  pana  avuso
maggo  katama  patipada  etassa  paramassasassa  sacchikiriyayati .
Ayameva kho avuso ariyo atthangiko maggo etassa paramassasassa
sacchikiriyaya  .  seyyathidam  .  sammaditthi  .pe. sammasamadhi .
Ayam  kho  avuso  maggo  ayam  patipada  etassa  paramassasassa
sacchikiriyayati  .  bhaddako  avuso  maggo  bhaddika  patipada
etassa  paramassasassa  sacchikiriyaya  alanca  panavuso  sariputta
appamadayati.
   [503]  Vedana  vedanati  avuso sariputta vuccati katama
nu  kho  avuso  vedanati  . tisso ima avuso vedana .
Katama  tisso  1-  sukha  vedana  dukkha  vedana adukkhamasukha
vedana  . ima kho avuso tisso vedanati . atthi panavuso
maggo atthi patipada etasam tissannam 2- vedananam parinnayati .
Atthi  kho avuso maggo atthi patipada etasam tissannam vedananam
parinnayati  .  katamo  panavuso  maggo katama patipada etasam
tissannam  vedananam  parinnayati  .  ayameva  kho avuso ariyo
@Footnote: 1 Yu. katma tissoti pathadvayam na dissati. 2 Yu. ayam patho na dissati.
@evamuparipi.
Atthangiko  maggo  etasam  tissannam  vedananam  parinnaya .
Seyyathidam  .  sammaditthi  .pe. sammasamadhi . ayam kho avuso
maggo  ayam  patipada  etasam  tissannam  vedananam parinnayati .
Bhaddako  avuso  maggo  bhaddika  patipada  etasam  tissannam
vedananam parinnaya alanca panavuso sariputta appamadayati.
   [504]  Asavo  asavoti  avuso sariputta vuccati katamo
nu  kho  avuso asavoti . tayome avuso asava kamasavo
bhavasavo  avijjasavo  ime kho avuso tayo asavati . atthi
panavuso  maggo  atthi  patipada etesam asavanam pahanayati .
Atthi  kho  avuso  maggo  atthi  patipada  etesam  asavanam
pahanayati  .  katamo  panavuso  maggo katama patipada etesam
asavanam  pahanayati  .  ayameva kho avuso ariyo atthangiko
maggo  etesam  asavanam  pahanaya  .  seyyathidam . sammaditthi
.pe.  sammasamadhi  .  ayam  kho  avuso  maggo ayam patipada
etesam  asavanam  pahanayati . bhaddako avuso maggo bhaddika
patipada  etesam  asavanam  pahanaya  alanca  panavuso sariputta
appamadayati.
   [505]  Avijja  avijjati  avuso sariputta vuccati katama
nu  kho  avuso  avijjati  .  yam kho avuso dukkhe annanam
dukkhasamudaye  annanam  dukkhanirodhe  annanam  dukkhanirodhagaminiya
Patipadaya  annanam  ayam  vuccatavuso  avijjati . atthi panavuso
maggo  atthi patipada etissa avijjaya pahanayati . atthi kho
avuso maggo atthi patipada etissa avijjaya pahanayati. Katamo
panavuso  maggo katama patipada etissa avijjaya pahanayati .
Ayameva  kho  avuso ariyo atthangiko maggo etissa avijjaya
pahanaya  .  seyyathidam  . sammaditthi .pe. sammasamadhi . ayam
kho  avuso  maggo  ayam patipada etissa avijjaya pahanayati
bhaddako  avuso  maggo  bhaddika  patipada  etissa  avijjaya
pahanaya alanca panavuso sariputta appamadayati.
   [506]  Tanha  tanhati  avuso  sariputta  vuccati katama
nu kho avuso tanhati . tisso ima avuso tanha kamatanha
bhavatanha  vibhavatanha  .  ima  kho  avuso tisso tanhati .
Atthi panavuso maggo atthi patipada etasam tanhanam pahanayati.
Atthi  kho  avuso  maggo  atthi  patipada  etasam  tanhanam
pahanayati  .  katamo  panavuso  maggo katama patipada etasam
tanhanam  pahanayati  .  ayameva  kho avuso ariyo atthangiko
maggo  etasam  tanhanam  pahanaya  .  seyyathidam  . sammaditthi
.pe.  sammasamadhi  .  ayam  kho  avuso  maggo ayam patipada
etasam  tanhanam  pahanayati  . bhaddako avuso maggo bhaddika
Patipada  etasam  tanhanam  pahanaya  alanca  panavuso  sariputta
appamadayati.
   [507]  Ogho  oghoti  avuso  sariputta  vuccati katamo
nu  kho  avuso oghoti . cattarome avuso ogha kamogho
bhavogho  ditthogho  avijjogho  .  ime  kho  avuso cattaro
oghati  .  atthi panavuso maggo atthi patipada etesam oghanam
pahanayati  .  atthi  kho avuso maggo atthi patipada etesam
oghanam  pahanayati  .  katamo  panavuso maggo katama patipada
etesam  oghanam  pahanayati  .  ayameva  kho  avuso ariyo
atthangiko  maggo  etesam  oghanam  pahanaya  .  seyyathidam .
Sammaditthi  .pe.  sammasamadhi  .  ayam kho avuso maggo ayam
patipada  etesam  oghanam  pahanayati . bhaddako avuso maggo
bhaddika  patipada  etesam  oghanam  pahanaya  alanca  panavuso
sariputta appamadayati.
   [508]  Upadanam upadananti avuso sariputta vuccati katamam
nu  kho  avuso  upadananti . cattarimani avuso upadanani
kamupadanam   ditthupadanam  silabbatupadanam  attavadupadanam  .
Imani  kho  avuso  cattari  upadananiti  .  atthi panavuso
maggo  atthi  patipada  etesam  upadananam  pahanayati .
Atthi  kho  avuso  maggo  atthi  patipada  etesam upadananam
Pahanayati  .  katamo  panavuso  maggo katama patipada etesam
upadananam  pahanayati . ayameva kho avuso ariyo atthangiko
maggo  etesam  upadananam  pahanaya . seyyathidam . sammaditthi
.pe.  sammasamadhi  .  ayam  kho  avuso  maggo ayam patipada
etesam upadananam pahanayati . bhaddako avuso maggo bhaddika
patipada  etesam  upadananam  pahanaya alanca panavuso sariputta
appamadayati.
   [509] Bhavo bhavoti avuso sariputta vuccati katamo nu kho
avuso  bhavoti  .  tayome  avuso  bhava  kamabhavo  rupabhavo
arupabhavo . ime kho avuso tayo bhavati . Atthi panavuso maggo
atthi  patipada  etesam  bhavanam parinnayati . atthi kho avuso
maggo  atthi  patipada  etesam  bhavanam  parinnayati  .  katamo
panavuso  maggo  katama  patipada  etesam bhavanam parinnayati .
Ayameva  kho  avuso  ariyo  atthangiko  maggo etesam bhavanam
parinnaya  .  seyyathidam  . sammaditthi .pe. sammasamadhi . ayam
kho  avuso  maggo  ayam patipada etesam bhavanam parinnayati .
Bhaddako  avuso  maggo  bhaddika  patipada  etesam  bhavanam
parinnaya alanca panavuso sariputta appamadayati.
   [510] Dukkham dukkhanti avuso sariputta vuccati katamam nu kho
avuso  dukkhanti  .  tisso  ima  avuso dukkhata dukkhadukkhata
Sankharadukkhata  viparinamadukkhata  .  ima  kho  avuso  tisso
dukkhatati  .  atthi  panavuso  maggo  atthi  patipada  etasam
dukkhatanam  parinnayati  .  atthi  kho  avuso  maggo  atthi
patipada  etasam  dukkhatanam  parinnayati  .  katamo  panavuso
maggo  katama  patipada  etasam dukkhatanam parinnayati . ayameva
kho avuso ariyo atthangiko maggo etasam dukkhatanam parinnaya.
Seyyathidam  .  sammaditthi  .pe. sammasamadhi . ayam kho avuso
maggo  ayam  patipada  etasam  dukkhatanam  parinnayati . bhaddako
avuso  maggo  bhaddika  patipada  etasam  dukkhatanam  parinnaya
alanca panavuso sariputta appamadayati.
   [511]  Sakkayo sakkayoti avuso sariputta vuccati katama
nu  kho  avuso  sakkayoti  . pancime avuso upadanakkhandha
sakkayo  vutta  bhagavata  .  seyyathidam  .  rupupadanakkhandho
vedanupadanakkhandho    sannupadanakkhandho   sankharupadanakkhandho
vinnanupadanakkhandho   ime  kho  avuso  pancupadanakkhandha
sakkayo  vutta bhagavatati . atthi panavuso maggo atthi patipada
etassa  sakkayassa parinnayati . atthi kho avuso maggo atthi
patipada  etassa  sakkayassa  parinnayati  .  katamo  panavuso
maggo  katama  patipada  etassa  sakkayassa  parinnayati .
Ayameva  kho  avuso ariyo atthangiko maggo etassa sakkayassa
Parinnaya  .  seyyathidam  . sammaditthi .pe. sammasamadhi . ayam
kho avuso maggo ayam patipada etassa sakkayassa parinnayati .
Bhaddako  avuso  maggo  bhaddika  patipada  etassa  sakkayassa
parinnaya alanca panavuso sariputta appamadayati.
   [512]  Kim  nu  kho  avuso  sariputta imasmim dhammavinaye
dukkaranti  . pabbajja kho avuso imasmim dhammavinaye dukkarati .
Pabbajitena  panavuso  kim  dukkaranti  .  pabbajitena  kho avuso
abhirati  dukkarati  .  abhiratena  panavuso  kim  dukkaranti .
Abhiratena  kho  avuso  dhammanudhammapatipatti  dukkarati  .  kivaciram
panavuso  dhammanudhammapatipanno  bhikkhu  araham  assati  .  na ciram
avusoti.
         Jambukhadakasamyuttam samattam.
            Tassuddanam
     nibbanam arahattanca      dhammavadi kimatthiyam
     assaso paramassaso     vedana asavavijja
     tanha ogha upadanam    bhavo dukkhanca sakkayo
     imasmim dhammavinaye dukkaranti.
          ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 310-320. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=6297&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=6297&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=497&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=254              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=497              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3262              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3262              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com