ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

      Bojjhangassa anapanadipeyyalo sattamo
   [641] Savatthinidanam . atthikasanna bhikkhave bhavita bahulikata
mahapphala  hoti mahanisamsa . katham bhavita ca bhikkhave atthikasanna
katham  bahulikata  mahapphala  hoti  mahanisamsa . idha bhikkhave bhikkhu
atthikasannasahagatam  satisambojjhangam  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam
nirodhanissitam    vossaggaparinamim    .pe.   atthikasannasahagatam
upekkhasambojjhangam    bhaveti    vivekanissitam   viraganissitam
nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  bhavita  kho  bhikkhave
atthikasanna evam bahulikata mahapphala hoti mahanisamsati.
   [642]  Savatthinidanam  .  atthikasannaya  bhikkhave  bhavitaya
bahulikataya  davinnam  phalanam  annataram  phalam patikankham dittheva dhamme
anna  sati va upadisese anagamita . katham bhavitaya ca kho
bhikkhave  atthikasannaya  katham  bahulikataya  dvinnam  phalanam  annataram
phalam patikankham dittheva dhamme anna sati va upadisese anagamita.
Idha  bhikkhave  bhikkhu  atthikasannasahagatam  satisambojjhangam  bhaveti
.pe.  upekkhasambojjhangam  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam
nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  bhavitaya  kho  bhikkhave
atthikasannaya   evam   bahulikataya   dvinnam  phalanam  annataram
Phalam  patikankham  dittheva  dhamme  anna  sati  va  upadisese
anagamitati.
   [643] Savatthinidanam . atthikasanna bhikkhave bhavita bahulikata
mahato  atthaya  samvattati  . katham bhavita ca bhikkhave atthikasanna
katham  bahulikata  mahato  atthaya  samvattati  .  idha bhikkhave bhikkhu
atthikasannasahagatam    satisambojjhangam    bhaveti    .pe.
Atthikasannasahagatam   upekkhasambojjhangam   bhaveti   vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  bhavita kho
bhikkhave atthikasanna evam bahulikata mahato atthaya samvattatiti.
   [644] Savatthinidanam . atthikasanna bhikkhave bhavita bahulikata
mahato yogakkhemaya samvattati . katham bhavita ca bhikkhave atthikasanna
katham  bahulikata  mahato yogakkhemaya samvattati . idha bhikkhave bhikkhu
atthikasannasahagatam  satisambojjhangam  bhaveti  .pe.  atthikasanna-
sahagatam  upekkhasambojjhangam  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam
nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  bhavita  kho  bhikkhave
atthikasanna evam bahulikata mahato yogakkhemaya samvattatiti.
   [645] Savatthinidanam . atthikasanna bhikkhave bhavita bahulikata
mahato samvegaya samvattati . katham bhavita ca bhikkhave atthikasanna katham
bahulikata mahato samvegaya samvattati . idha bhikkhave bhikkhu atthikasanna-
sahagatam   satisambojjhangam   bhaveti   .pe.  atthikasannasahagatam
Upekkhasambojjhangam    bhaveti    vivekanissitam   viraganissitam
nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  bhavita  kho  bhikkhave
atthikasanna evam bahulikata mahato samvegaya samvattatiti.
   [646]  Savatthinidanam  .  atthikasanna  bhikkhave  bhavita
bahulikata  mahato  phasuviharaya  samvattati  .  katham  bhavita  ca
bhikkhave   atthikasanna  katham  bahulikata  mahato  phasuviharaya
samvattati  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  atthikasannasahagatam satisambojjhangam
bhaveti    .pe.    atthikasannasahagatam   upekkhasambojjhangam
bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim .
Evam  bhavita  kho  bhikkhave  atthikasanna  evam bahulikata mahato
phasuviharaya samvattatiti.
   [647] Pulavakasanna 1- bhikkhave bhavita .pe.
   [648] Vinilakasanna bhikkhave.
   [649] Vicchiddakasanna bhikkhave.
   [650] Uddhumatasanna 2- bhikkhave.
   [651] Metta bhikkhave bhavita.
   [652] Karuna bhikkhave bhavita.
   [653] Mudita bhikkhave bhavita.
   [654] Upekkha bhikkhave bhavita.
   [655] Anapanassati bhikkhave bhavita.
         [3]-
   [656] Asubhasanna bhikkhave bhavita.
@Footnote: 1 Po. puluvakasanna. 2 Ma. Yu. uddhumatakasanna. 3 Ma. Yu. anapanavaggo
@sattamo.
   [657] Maranasanna bhikkhave bhavita.
   [658] Ahare patikulasanna bhikkhave.
   [659] Sabbaloke anabhiratasanna bhikkhave.
   [660] Aniccasanna bhikkhave.
   [661] Anicce dukkhasanna bhikkhave.
   [662] Dukkhe anattasanna bhikkhave.
   [663] Pahanasanna bhikkhave.
   [664] Viragasanna bhikkhave.
   [665]  Nirodhasanna  bhikkhave  bhavita  bahulikata  mahapphala
hoti  mahanisamsa  .  katham  bhavita  ca bhikkhave nirodhasanna katham
bahulikata  mahapphala  hoti  mahanisamsa  .  idha  bhikkhave  bhikkhu
nirodhasannasahagatam  satisambojjhangam  bhaveti  .pe.  nirodhasannasahagatam
upekkhasambojjhangam  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim  .  evam  bhavita  kho  bhikkhave  nirodhasanna
evam bahulikata mahapphala hoti mahanisamsati.
   [666]  Nirodhasannaya  bhikkhave  bhavitaya  bahulikataya dvinnam
phalanam  annataram  phalam  patikankham  dittheva  dhamme  anna  sati
va upadisese anagamita . katham bhavitaya bhikkhave nirodhasannaya
katham  bahulikataya  dvinnam  phalanam  annataram  phalam  patikankham dittheva
dhamme  anna  sati  va upadisese anagamita . idha bhikkhave
Bhikkhu   nirodhasannasahagatam   satisambojjhangam   bhaveti   .pe.
Nirodhasannasahagatam   upekkhasambojjhangam   bhaveti   vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam bhavitaya kho
bhikkhave  nirodhasannaya  evam  bahulikataya  dvinnam  phalanam  annataram
phalam  patikankham  dittheva  dhamme  anna  sati  va  upadisese
anagamitati.
   [667] Nirodhasanna bhikkhave bhavita bahulikata mahato atthaya
samvattati  .  mahato  yogakkhemaya  samvattati  .  mahato samvegaya
samvattati  .  mahato  phasuviharaya  samvattati  .  katham bhavita ca
bhikkhave  nirodhasanna  katham  bahulikata  mahato  atthaya samvattati .
Mahato yogakkhemaya samvattati . mahato samvegaya samvattati . mahato
phasuviharaya  samvattati  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  nirodhasannasahagatam
satisambojjhangam   bhaveti   .pe.  nirodhasannasahagatam  upekkha
sambojjhangam   bhaveti   vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim  .  evam  bhavita kho bhikkhave nirodhasanna evam
bahulikata mahato atthaya samvattati . mahato yogakkhemaya samvattati.
Mahato samvegaya samvattati. Mahato phasuviharaya samvattatiti.
          [1]-
   [668] Seyyathapi bhikkhave ganga nadi pacinaninna pacinapona
pacinapabbhara  .  evameva  kho  bhikkhave bhikkhu satta bojjhange
bhavento  satta  bojjhange  bahulikaronto  nibbananinno  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. nirodhavaggo atthamo.
Nibbanapono  nibbanapabbharo  .  kathanca  bhikkhave  bhikkhu  satta
bojjhange  bhavento  satta  bojjhange bahulikaronto nibbananinno
hoti  nibbanapono  nibbanapabbharo  .  idha  bhikkhave  bhikkhu
satisambojjhangam   bhaveti  .pe.  upekkhasambojjhangam  bhaveti
vivekanissitam   viraganissitam   nirodhanissitam   vossaggaparinamim  .
Evam  kho  bhikkhave  bhikkhu  satta  bojjhange  bhavento  satta
bojjhange   bahulikaronto   nibbananinno  hoti  nibbanapono
nibbanapabbharoti.
(yava esana pali vittharetabba). [1]-
   [669]  Pancimani  bhikkhave  uddhambhagiyani  sannojanani .
Katamani  panca  . ruparago aruparago mano uddhaccam avijja .
Imani  kho  bhikkhave  pancuddhambhagiyani  sannojanani  .  imesam
kho  bhikkhave  pancannam  uddhambhagiyanam  sannojananam  abhinnaya
parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  satta  bojjhanga  bhavetabba .
Katame satta . idha bhikkhave 2- bhikkhu satisambojjhangam bhaveti .pe.
Upekkhasambojjhangam  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim  .  imesam  kho  bhikkhave  pancannam uddhambhagiyanam
sannojananam  abhinnaya  parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  ime
satta bojjhanga bhavetabbati.
   [670] Seyyathapi bhikkhave ganga nadi pacinaninna pacinapona
pacinapabbhara  .  evameva  kho  bhikkhave bhikkhu satta bojjhange
@Footnote: 1 Ma. gangapeyyalavaggo navamo. Yu. gangapeyyalo... . 2 Po. ayam patho
@na dissati .
Bhavento  satta  bojjhange  bahulikaronto  nibbananinno  hoti
nibbanapono  nibbanapabbharo  .  kathanca  bhikkhave  bhikkhu  satta
bojjhange  bhavento  satta  bojjhange bahulikaronto nibbananinno
hoti  nibbanapono  nibbanapabbharo  .  idha  bhikkhave  bhikkhu
satisambojjhangam  bhaveti  .pe.  upekkhasambojjhangam   bhaveti
ragavinayapariyosanam dosavinayapariyosanam mohavinayapariyosanam . evam kho
bhikkhave bhikkhu satta bojjhange bhavento satta bojjhange bahulikaronto
nibbananinno   hoti   nibbanapono   nibbanapabbharoti  .
(evam ragavinayapariyosanam yava esana pali vittharetabba).
   [671]  Pancimani  bhikkhave  uddhambhagiyani  sannojanani .
Katamani  panca  . ruparago aruparago mano uddhaccam avijja .
Imani  kho  bhikkhave  panca  uddhambhagiyani sannojanani . imesam
kho  bhikkhave  pancannam  uddhambhagiyanam  sannojananam  abhinnaya
parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  satta  bojjhanga  bhavetabba .
Katame  satta  . idha bhikkhave bhikkhu satisambojjhangam bhaveti .pe.
Upekkhasambojjhangam  bhaveti  ragavinayapariyosanam  dosavinayapariyosanam
mohavinayapariyosanam  .  imesam  kho bhikkhave pancannam uddhambhagiyanam
sannojananam  abhinnaya  parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  ime
satta  bojjhanga  bhavetabbati  . (yatha maggasamyuttam vittharetabbam
tatha bojjhangasamyuttam vittharetabbam).
            Tatruddanam
     atthipulavakavinilakam      vicchiddakam uddhumatena pancamam
     metta karuna mudita upekkha anapanena te dasa.
     Bojjhangasamyuttassa anapanavaggo sattamo.
     Asubha marana ahare    patikulena ca sabbaloke
     aniccadukkhaanattapahanam    viragam nirodhena te dasati.
      Bojjhangasamyuttassa nirodhavaggo atthamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 179-186. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=3430&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=3430&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=641&items=31              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=129              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=641              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=5342              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=5342              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com