ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

          Vinayapiṭake mahāvibhaṅgassa
            dutiyo bhāgo
            -------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
            Nissaggiyakaṇḍaṃ
   ime  kho  panāyasmanto  tiṃsa  nissaggiyā pācittiyā dhammā
uddesaṃ āgacchanti.
         Cīvaravaggassa paṭhamasikkhāpadaṃ
   [1] Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati gotamake cetiye.
Tena  kho  pana samayena bhagavatā bhikkhūnaṃ ticīvaraṃ anuññātaṃ hoti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  bhagavatā  ticīvaraṃ anuññātanti aññeneva ticīvarena
gāmaṃ pavisanti aññeneva 1- ticīvarena ārāme acchanti aññeneva 1-
ticīvarena nahānaṃ otaranti . ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā 2-
lajjino kukkuccakā sikkhākāmā 2- te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū atirekacīvaraṃ dhāressantīti. Athakho te
bhikkhū [3]- bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne
etasmiṃ  pakaraṇe  bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  chabbaggiye  bhikkhū
paṭipucchi   saccaṃ   kira   tumhe   bhikkhave   atirekacīvaraṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. aññena . 2-2 Ma. ime pāṭhā natthi . 3 Ma. chabbaggiye bhikkhū
@anekapariyāyena vigarahitvā.
Dhārethāti  .  saccaṃ  bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ
moghapurisā  ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ
kathaṃ  hi  nāma  tumhe  moghapurisā  atirekacīvaraṃ  dhāressatha netaṃ
moghapurisā  appasannānaṃ  vā  pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya
.pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {1.1}  yo  pana  bhikkhu  atirekacīvaraṃ  dhāreyya  nissaggiyaṃ
pācittiyanti.
   {1.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [2] Tena kho pana samayena āyasmato ānandassa atirekacīvaraṃ
uppannaṃ  hoti  .  āyasmā  ca  ānando  taṃ cīvaraṃ āyasmato
sārīputtassa  dātukāmo  hoti . āyasmā ca sārīputto sākete
viharati  .  athakho  āyasmato  ānandassa  etadahosi  bhagavatā
sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  na  atirekacīvaraṃ  dhāretabbanti  idañca  me
atirekacīvaraṃ  uppannaṃ  ahañcimaṃ  cīvaraṃ  āyasmato  sārīputtassa
dātukāmo  1-  āyasmā  ca sārīputto sākete viharati kathaṃ nu
kho  mayā  paṭipajjitabbanti  .  athakho āyasmā ānando bhagavato
etamatthaṃ ārocesi . kīvaciraṃ panānanda sārīputto āgacchissatīti .
Navamaṃ  vā  bhagavā  divasaṃ  dasamaṃ  vāti . athakho bhagavā etasmiṃ
nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  2- dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi
anujānāmi  bhikkhave  dasāhaparamaṃ  atirekacīvaraṃ  dhāretuṃ evañca pana
bhikkhave  imaṃ  sikkhāpadaṃ  uddiseyyātha  niṭṭhitacīvarasmiṃ  bhikkhunā
@Footnote: 1 Po. dātukāmomhi . 2 Po. ... bhikkhusaṅghaṃ sannipātetvā bhikkhūnaṃ tadanucchavikaṃ
@tadanulomikaṃ dhammikathaṃ.
Ubbhatasmiṃ  kaṭhine dasāhaparamaṃ atirekacīvaraṃ dhāretabbaṃ taṃ atikkāmayato
nissaggiyaṃ pācittiyanti.
   [3] Niṭṭhitacīvarasminti bhikkhuno cīvaraṃ kataṃ vā hoti naṭṭhaṃ vā vinaṭṭhaṃ
vā daḍḍhaṃ vā cīvarāsā vā upacchinnā . ubbhatasmiṃ kaṭhineti aṭṭhannaṃ
mātikānaṃ  aññatarāya  mātikāya  ubbhataṃ hoti saṅghena vā antarā
ubbhataṃ hoti . dasāhaparamanti dasāhaparamatā dhāretabbaṃ . Atirekacīvaraṃ
nāma anadhiṭṭhitaṃ avikappitaṃ . cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ
vikappanūpagaṃ  pacchimaṃ  1-  . taṃ atikkāmayato nissaggiyaṃ hotīti 2-
ekādase  aruṇuggamane  nissaggiyaṃ  hoti  nisajjitabbaṃ  saṅghassa vā
gaṇassa vā puggalassa vā. Evañca pana bhikkhave nissajjitabbaṃ.
   [4]  Tena  bhikkhunā  saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā
añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  idaṃ  me  bhante  cīvaraṃ
dasāhātikkantaṃ   nissaggiyaṃ  imāhaṃ  saṅghassa  nissajjāmīti  .
Nissajjitvā  āpatti  desetabbā  .  byattena bhikkhunā paṭibalena
@Footnote: 1 Yu. vikappanupagapacchimaṃ . 2 nissaggiyaṃ hotīti ettha hotisaddo atirekapāṭho
@bhaveyya sutte anāgatattā. itarathā suttaṃ ūnaṃ siyā evaṃ nissaggiyaṃ hoti
@pācittiyanti bhaveyya. vicāretvā gahetabbaṃ.
Āpatti  paṭiggahetabbā  nissaṭṭhacīvaraṃ  dātabbaṃ  [1]-  suṇātu me
bhante  saṅgho  idaṃ  cīvaraṃ itthannāmassa bhikkhuno nissaggiyaṃ saṅghassa
nissaṭṭhaṃ  .  yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho imaṃ cīvaraṃ itthannāmassa
bhikkhuno dadeyyāti.
   [5]  Tena  bhikkhunā  sambahule  bhikkhū  upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ
uttarāsaṅgaṃ  karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ
nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo idaṃ me bhante
cīvaraṃ  dasāhātikkantaṃ  nissaggiyaṃ imāhaṃ āyasmantānaṃ nissajjāmīti .
Nissajjitvā   āpatti   desetabbā  .  byattena  bhikkhunā
paṭibalena āpatti paṭiggahetabbā nissaṭṭhacīvaraṃ dātabbaṃ [1]-
   {5.1} suṇantu me āyasmantā idaṃ cīvaraṃ itthannāmassa bhikkhuno
nissaggiyaṃ  āyasmantānaṃ  nissaṭṭhaṃ  .  yadāyasmantānaṃ  pattakallaṃ
āyasmantā imaṃ cīvaraṃ itthannāmassa bhikkhuno dadeyyunti.
   [6] Tena bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā evamassa vacanīyo
idaṃ  me  āvuso cīvaraṃ dasāhātikkantaṃ nissaggiyaṃ imāhaṃ āyasmato
nissajjāmīti  .  nissajjitvā āpatti desetabbā . tena bhikkhunā
āpatti   paṭiggahetabbā   nissaṭṭhacīvaraṃ  dātabbaṃ  imaṃ  cīvaraṃ
āyasmato dammīti.
   [7]  Dasāhātikkante  atikkantasaññī  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ .
@Footnote: 1 Po. evañca pana bhikkhave dātabbaṃ. bayattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo.
Dasāhātikkante  vematiko  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  . dasāhātikkante
anatikkantasaññī  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  anadhiṭṭhite  adhiṭṭhitasaññī
nissaggiyaṃ   pācittiyaṃ  .  avikappite  vikappitasaññī  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  .  avissajjite  vissajjitasaññī  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ .
Anaṭṭhe  naṭṭhasaññī  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  avinaṭṭhe  vinaṭṭhasaññī
nissaggiyaṃ   pācittiyaṃ   .   adaḍḍhe   daḍḍhasaññī   nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ. Avilutte viluttasaññī nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   {7.1} Nissaggiyaṃ cīvaraṃ anissajjitvā paribhuñjati āpatti dukkaṭassa.
Dasāhānatikkante atikkantasaññī āpatti dukkaṭassa . dasāhānatikkante
vematiko  āpatti  dukkaṭassa  .  dasāhānatikkante  anatikkantasaññī
anāpatti.
   [8]  Anāpatti  antodasāhaṃ  adhiṭṭheti  vikappeti vissajjeti
nassati  vinassati  dayhati  acchinditvā  gaṇhāti  1-  vissāsaṃ
gaṇhāti 2- ummattakassa ādikammikassāti.
   [9] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nissaṭṭhacīvaraṃ na
denti . ye 3- te bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā  bhikkhū  nissaṭṭhacīvaraṃ  na
dassantīti  3-  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho bhagavā
chabbaggiye  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ  kira tumhe bhikkhave nissaṭṭhacīvaraṃ
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. gaṇhanti . 3-3 Ma. ime pāṭhā natthi.
Na dethāti . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā .pe. Dhammiṃ kathaṃ
katvā  bhikkhū  āmantesi  4- na bhikkhave nissaṭṭhacīvaraṃ na dātabbaṃ
yo na dadeyya āpatti dukkaṭassāti.
          Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
            -------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ime pāṭhā natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 1-6. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=1&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=3262              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=3262              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]