ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [502]  63  Tīṇīmāni  bhikkhave  amātāputtikāni  bhayānīti
assutavā  puthujjano  bhāsati katamāni tīṇi hoti so bhikkhave samayo
yaṃ  mahāaggiḍāho  vuṭṭhāti  mahāaggiḍāhe  kho  pana  bhikkhave
vuṭṭhite  tena  gāmāpi  ḍayhanti  nigamāpi  ḍayhanti  nagarāpi
ḍayhanti  gāmesupi  ḍayhamānesu  nigamesupi  ḍayhamānesu  nagaresupi
ḍayhamānesu  tattha  mātāpi  puttaṃ  na  paṭilabhati  puttopi  mātaraṃ
Na  paṭilabhati  idaṃ  bhikkhave  paṭhamaṃ  amātāputtikaṃ  bhayanti assutavā
puthujjano bhāsati.
   {502.1} Puna ca paraṃ bhikkhave hoti so samayo yaṃ mahāmegho
vuṭṭhāti  mahāmeghe  kho  pana  bhikkhave  vuṭṭhite  mahāudakavāhako
sañjāyati  mahāudakavāhake  [1]-  sañjāte  tena  gāmāpi
vuyhanti   nigamāpi   vuyhanti   nagarāpi   vuyhanti  gāmesupi
vuyhamānesu  nigamesupi  vuyhamānesu  nagaresupi  vuyhamānesu  tattha
mātāpi  puttaṃ  na  paṭilabhati  puttopi  mātaraṃ  na  paṭilabhati  idaṃ
bhikkhave dutiyaṃ amātāputtikaṃ bhayanti assutavā puthujjano bhāsati.
   {502.2} Puna ca paraṃ bhikkhave hoti so samayo yaṃ bhayaṃ hoti
aṭavīsaṅkopo  cakkasamārūḷhā  jānapadā  pariyāyanti  bhaye  kho
pana  bhikkhave  sati  aṭavīsaṅkope  cakkasamārūḷhesu  jānapadesu
pariyāyantesu  tattha  mātāpi  puttaṃ  na  paṭilabhati  puttopi mātaraṃ
na  paṭilabhati  idaṃ  bhikkhave  tatiyaṃ  amātāputtikaṃ  bhayanti assutavā
puthujjano  bhāsati  .  imāni  kho  bhikkhave  tīṇi amātāputtikāni
bhayānīti assutavā puthujjano bhāsati.
   {502.3} Tāni kho panimāni bhikkhave tīṇi samātāputtikāniyeva
bhayāni  amātāputtikāni  2-  bhayānīti  assutavā  puthujjano bhāsati
katamāni  tīṇi  hoti so bhikkhave samayo yaṃ mahāaggiḍāho vuṭṭhāti
mahāaggiḍāhe kho pana bhikkhave vuṭṭhite tena gāmāpi ḍayhanti nigamāpi
ḍayhanti nagarāpi ḍayhanti gāmesupi ḍayhamānesu nigamesupi ḍayhamānesu
nagaresupi  ḍayhamānesu  hoti so samayo yaṃ kadāci karahaci mātāpi
@Footnote: 1 Ma. kho pana bhikkhave sañjāyante . 2 Po. Yu. amātāputtikāniyeva.
Puttaṃ  paṭilabhati  puttopi  mātaraṃ  paṭilabhati  idaṃ  bhikkhave  paṭhamaṃ
samātāputtikaññeva   bhayaṃ   amātāputtikaṃ   bhayanti   assutavā
puthujjano bhāsati.
   {502.4} Puna  ca paraṃ bhikkhave hoti so samayo yaṃ mahāmegho
vuṭṭhāti  mahāmeghe  kho  pana  bhikkhave  vuṭṭhite  mahāudakavāhako
sañjāyati  mahāudakavāhake  sañjāte tena gāmāpi vuyhanti nigamāpi
vuyhanti  nagarāpi  vuyhanti  gāmesupi  vuyhamānesu  nigamesupi
vuyhamānesu  nagaresupi  vuyhamānesu  hoti  so  samayo yaṃ kadāci
karahaci  mātāpi  puttaṃ  paṭilabhati  puttopi  mātaraṃ  paṭilabhati  idaṃ
bhikkhave  dutiyaṃ samātāputtikaññeva bhayaṃ amātāputtikaṃ bhayanti assutavā
puthujjano bhāsati.
   {502.5} Puna ca paraṃ bhikkhave hoti so samayo yaṃ bhayaṃ hoti
aṭavīsaṅkopo  cakkasamārūḷhā  jānapadā  pariyāyanti  bhaye  kho
pana  bhikkhave  sati  aṭavīsaṅkope  cakkasamārūḷhesu  jānapadesu
pariyāyantesu  hoti  so  samayo  yaṃ kadāci karahaci mātāpi puttaṃ
paṭilabhati puttopi mātaraṃ paṭilabhati idaṃ bhikkhave tatiyaṃ samātāputtikaññeva
bhayaṃ  amātāputtikaṃ bhayanti assutavā puthujjano bhāsati . imāni kho
bhikkhave  tīṇi  samātāputtikāniyeva  bhayāni  amātāputtikāni bhayānīti
assutavā puthujjano bhāsati.
   {502.6}   Tīṇīmāni   bhikkhave  amātāputtikāni  bhayāni
katamāni  tīṇi  jarābhayaṃ  byādhibhayaṃ  maraṇabhayaṃ 1- na bhikkhave mātā
puttaṃ  jīramānaṃ  evaṃ  labhati  ahaṃ  jīrāmi  mā me putto jīrīti
putto  vā  pana  mātaraṃ jīramānaṃ na evaṃ labhati ahaṃ jīrāmi mā
@Footnote: 1 Po. Ma. maraṇabhayanti.
Me mātā jīrīti . na bhikkhave mātā puttaṃ byādhiyamānaṃ evaṃ labhati
ahaṃ  byādhiyāmi  mā me putto byādhiyīti putto vā pana mātaraṃ
byādhiyamānaṃ  na  evaṃ  labhati  ahaṃ  byādhiyāmi  mā  me mātā
byādhiyīti  .  na  bhikkhave mātā puttaṃ miyyamānaṃ evaṃ labhati ahaṃ
miyyāmi  mā  me  putto  miyyīti  putto  vā  pana  mātaraṃ
miyyamānaṃ  na  evaṃ labhati ahaṃ miyyāmi mā me mātā miyyīti .
Imāni kho bhikkhave tīṇi amātāputtikāni bhayāni 1-.
   {502.7} Atthi bhikkhave maggo atthi paṭipadā imesañca tiṇṇaṃ
samātāputtikānaṃ  bhayānaṃ  imesañca  tiṇṇaṃ  amātāputtikānaṃ  bhayānaṃ
pahānāya samatikkamāya saṃvattati katamo ca bhikkhave maggo katamā [2]-
paṭipadā  imesañca  tiṇṇaṃ  samātāputtikānaṃ  bhayānaṃ  imesañca tiṇṇaṃ
amātāputtikānaṃ  bhayānaṃ  pahānāya  samatikkamāya  saṃvattati  ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo
sammāvācā  sammākammanto  sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati
sammāsamādhi  ayaṃ  kho bhikkhave maggo ayaṃ paṭipadā imesañca tiṇṇaṃ
samātāputtikānaṃ  bhayānaṃ  imesañca  tiṇṇaṃ  amātāputtikānaṃ  bhayānaṃ
pahānāya samatikkamāya saṃvattatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 228-231. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=4772              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=4772              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=502&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=107              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=502              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=4225              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=4225              Contents of The Tipitaka Volume 20 https://84000.org/tipitaka/read/?index_20 https://84000.org/tipitaka/english/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]