ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [98]  8  Ekaṃ samayaṃ āyasmā uttaro mahisavatthusmiṃ viharati
saṅkheyyake pabbate vaṭṭajālikāyaṃ 1- . tatra kho āyasmā uttaro
bhikkhū  āmantesi  sādhāvuso  bhikkhu  kālena  kālaṃ  attavipattiṃ
paccavekkhitā  hoti  sādhāvuso  bhikkhu  kālena  kālaṃ  paravipattiṃ
paccavekkhitā  hoti  sādhāvuso  bhikkhu  kālena  kālaṃ attasampattiṃ
paccavekkhitā  hoti  sādhāvuso  bhikkhu  kālena  kālaṃ  parasampattiṃ
paccavekkhitā hotīti.
   Tena kho pana samayena vessavaṇo 2- mahārājā uttaradisāya
dakkhiṇadisaṃ  gacchati  kenacideva  karaṇīyena  assosi  kho  vessavaṇo
mahārājā  āyasmato  uttarassa  mahisavatthusmiṃ  saṅkheyyake pabbate
vaṭṭajālikāyaṃ  bhikkhūnaṃ  evaṃ  dhammaṃ  desentassa  sādhāvuso  bhikkhu
kālena kālaṃ attavipattiṃ paccavekkhitā hoti sādhāvuso bhikkhu kālena
kālaṃ  paravipattiṃ  paccavekkhitā hoti sādhāvuso bhikkhu kālena kālaṃ
attasampattiṃ  paccavekkhitā  hoti  sādhāvuso  bhikkhu  kālena kālaṃ
parasampattiṃ paccavekkhitā hotīti
   {98.1} athakho vessavaṇo mahārājā seyyathāpi nāma balavā
puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya
evameva   mahisavatthusmiṃ   saṅkheyyake   pabbate  vaṭṭajālikāyaṃ
antarahito  devesu  tāvatiṃsesu  pāturahosi  athakho  vessavaṇo
mahārājā  yena  sakko  devānamindo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
@Footnote: 1 Sī. dhavajālikāyaṃ. Ma. vaṭajālikāyaṃ. evamuparipi. 2 vessavaṇṇotipi.
Sakkaṃ  devānamindaṃ  etadavoca  yagghe  mārisa  jāneyyāsi eso
āyasmā  uttaro  mahisavatthusmiṃ  saṅkheyyake  pabbate vaṭṭajālikāyaṃ
bhikkhūnaṃ evaṃ dhammaṃ deseti sādhāvuso bhikkhu kālena kālaṃ attavipattiṃ
.pe. Parasampattiṃ paccavekkhitā hotīti.
   Athakho  sakko  devānamindo  seyyathāpi nāma balavā puriso
sammiñjitaṃ  vā  bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ  vā bāhaṃ sammiñjeyya
evameva  devesu  tāvatiṃsesu  antarahito  mahisavatthusmiṃ saṅkheyyake
pabbate  vaṭṭajālikāyaṃ  āyasmato  uttarassa  sammukhe  pāturahosi
athakho  sakko  devānamindo  yenāyasmā  uttaro  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  uttaraṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi
ekamantaṃ ṭhito kho sakko devānamindo āyasmantaṃ uttaraṃ etadavoca
   {98.2} saccaṃ kira bhante āyasmā uttaro bhikkhūnaṃ evaṃ dhammaṃ
desesi sādhāvuso bhikkhu kālena kālaṃ attavipattiṃ .pe. parasampattiṃ
paccavekkhitā hotīti . evaṃ devānamindāti . kiṃ pana 1- bhante
āyasmato  uttarassa  sakaṃ  paṭibhāṇaṃ  udāhu  tassa  bhagavato vacanaṃ
arahato sammāsambuddhassāti . tenahi devānaminda upamaṃ te karissāmi
upamāyamidhekacce viññū purisā bhāsitassa atthaṃ ājānanti
   {98.3}  seyyathāpi  devānaminda  gāmassa  vā  nigamassa
vā   avidūre   mahādhaññarāsi   tato   mahājanakāyo  dhaññaṃ
āhareyya  kāyehipi  2-  sīsakehipi  3-  uccaṅkehipi  4-
@Footnote: 1 Ma. panidaṃ .  2 Ma. kājehipi. Yu. kācehipi . 3 Ma. Yu. piṭakehipi.
@4 Ma. Yu. ucchaṅgehipi.
Añjalīhipi  yo nu kho devānaminda [1]- mahājanakāyaṃ upasaṅkamitvā
evaṃ  puccheyya  kuto  imaṃ  dhaññaṃ  āharathāti  kathaṃ byākaramāno
nu  kho  devānaminda  so  mahājanakāyo  sammā  byākaramāno
byākareyyāti   .   amumhā   mahādhaññarāsimhā  āharāmāti
kho bhante so mahājanakāyo sammā byākaramāno byākareyyāti .
Evameva  kho  devānaminda  yaṅkiñci  subhāsitaṃ  sabbantaṃ  tassa
bhagavato  vacanaṃ  arahato  sammāsambuddhassa  tato  upādāyupādāya
mayaṃ dhaññaṃ 2- ca bhaṇāmāti.
   {98.4}  Acchariyaṃ  bhante  abbhutaṃ  bhante yāva subhāsitañcidaṃ
āyasmatā  uttarena  yaṅkiñci  subhāsitaṃ  sabbantaṃ  tassa  bhagavato
vacanaṃ  arahato sammāsambuddhassa tato upādāyupādāya mayaṃ dhaññaṃ 2-
ca bhaṇāmāti evamidaṃ bhante uttara ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
gijjhakūṭe pabbate acirapakkante devadatte tatra kho bhagavā devadattaṃ
ārabbha bhikkhū āmantesi
   {98.5} sādhu bhikkhave bhikkhu kālena kālaṃ attavipattiṃ paccavekkhitā
hoti  sādhu  bhikkhave  bhikkhu  kālena  kālaṃ paravipattiṃ attasampattiṃ
parasampattiṃ  paccavekkhitā  hoti aṭṭhahi bhikkhave asaddhammehi abhibhūto
pariyādinnacitto  devadatto āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho
katamehi  aṭṭhahi  lābhena  [3]-  bhikkhave abhibhūto pariyādinnacitto
devadatto āpayiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho alābhena bhikkhave
yasena  bhikkhave  ayasena  bhikkhave  sakkārena bhikkhave asakkārena
@Footnote: 1 Ma. taṃ .  2 Ma. mayañcaññe ca. Yu. mayañca aññe ca .  3 Ma. hi.
Bhikkhave  pāpicchatāya  bhikkhave  pāpamittatāya  bhikkhave  abhibhūto
pariyādinnacitto  devadatto āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho
imehi  kho  bhikkhave  aṭṭhahi  asaddhammehi abhibhūto pariyādinnacitto
devadatto āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho
   {98.6}  sādhu bhikkhave bhikkhu uppannaṃ lābhaṃ abhibhuyya abhibhuyya
vihareyya  uppannaṃ  alābhaṃ  uppannaṃ  yasaṃ  uppannaṃ  ayasaṃ uppannaṃ
sakkāraṃ  uppannaṃ  asakkāraṃ  uppannaṃ  pāpicchataṃ uppannaṃ pāpamittataṃ
abhibhuyya abhibhuyya vihareyya.
   Kiñca  bhikkhave  bhikkhu  atthavasaṃ paṭicca uppannaṃ lābhaṃ abhibhuyya
abhibhuyya  vihareyya  uppannaṃ  alābhaṃ  uppannaṃ  yasaṃ  uppannaṃ ayasaṃ
uppannaṃ  sakkāraṃ  uppannaṃ  asakkāraṃ  uppannaṃ  pāpicchataṃ  uppannaṃ
pāpamittataṃ  abhibhuyya  abhibhuyya  vihareyya  yañhissa  bhikkhave uppannaṃ
lābhaṃ  anabhibhuyya viharato uppajjeyyuṃ āsavā vighātapariḷāhā uppannaṃ
lābhaṃ abhibhuyya viharato evaṃsa te āsavā vighātapariḷāhā na honti
yañhissa  bhikkhave  uppannaṃ  alābhaṃ  uppannaṃ  yasaṃ  uppannaṃ  ayasaṃ
uppannaṃ  sakkāraṃ  uppannaṃ  asakkāraṃ  uppannaṃ  pāpicchataṃ  uppannaṃ
pāpamittataṃ  anabhibhuyya  viharato  uppajjeyyuṃ  āsavā vighātapariḷāhā
uppannaṃ  pāpamittataṃ  abhibhuyya  viharato  evaṃsa  te  āsavā
vighātapariḷāhā  na  honti  idaṃ kho bhikkhave bhikkhu atthavasaṃ paṭicca
uppannaṃ  lābhaṃ  abhibhuyya  abhibhuyya vihareyya uppannaṃ alābhaṃ uppannaṃ
yasaṃ  uppannaṃ  ayasaṃ  uppannaṃ  sakkāraṃ  uppannaṃ asakkāraṃ uppannaṃ
Pāpicchataṃ uppannaṃ pāpamittataṃ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya
   {98.7}  tasmā  tiha bhikkhave evaṃ sikkhitabbaṃ uppannaṃ lābhaṃ
abhibhuyya  abhibhuyya  viharissāma  uppannaṃ alābhaṃ uppannaṃ yasaṃ uppannaṃ
ayasaṃ  uppannaṃ sakkāraṃ uppannaṃ asakkāraṃ uppannaṃ pāpicchataṃ uppannaṃ
pāpamittataṃ  abhibhuyya  abhibhuyya  viharissāmāti  evañhi  vo bhikkhave
sikkhitabbanti  . ettāvatā bhante uttara manussesu catasso parisā
bhikkhū  bhikkhuniyo  upāsakā  upāsikāyo nāyaṃ dhammapariyāyo kismiñci
patiṭṭhito  1- uggaṇhātu bhante āyasmā uttaro imaṃ dhammapariyāyaṃ
pariyāpuṇātu  bhante  āyasmā  uttaro  imaṃ  dhammapariyāyaṃ dhāretu
bhante  āyasmā  uttaro  imaṃ  dhammapariyāyaṃ  atthasañhito  ayaṃ
bhante dhammapariyāyo ādibrahmacariyakoti 2-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 164-168. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=3499              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=3499              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=98&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=81              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=98              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4811              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4811              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com