ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

          Mettagumanavakapanhaniddeso
   [146] Pucchami tam bhagava bruhi me tam (iccayasma mettagu)
           mannami tam vedagum 1- bhavitattam
           kuto nu dukkha samupagatame 2-
           yekeci lokasmim anekarupa.
   [147] Pucchami tam bhagava bruhi me tanti pucchati 3- tisso
puccha  aditthajotana  puccha  ditthasamsandana  puccha  vimaticchedana
puccha.
   Katama aditthajotana puccha . pakatiya lakkhanam anatam 4- hoti
adittham  atulitam  atiritam  avibhavitam  avibhutam  tassa nanaya dassanaya
tulanaya  tiranaya  vibhavanatthaya  vibhutatthaya  panham  pucchati  ayam
aditthajotana puccha.
   {147.1}  Katama ditthasamsandana puccha . pakatiya lakkhanam natam
hoti  dittham  tulitam  tiritam  vibhavitam  vibhutam annehi panditehi saddhim
samsandanatthaya panham pucchati ayam ditthasamsandana puccha.
   Katama  vimaticchedana puccha . pakatiya samsayam pakkhanno hoti
vimatim pakkhanno dvelhakajato evam nukho na nukho kinnukho katham nukhoti
so vimaticchedanatthaya panham pucchati ayam vimaticchedana puccha . Ima
tisso puccha.
@Footnote: 1 Ma. vedagu. evamuparipi. 2 Ma. samudagata ime. evamuparipi. 3 Ma. pucchamiti.
@4 Ma. annatam. evamuparipi.
   Aparapi tisso puccha manussapuccha amanussapuccha nimamitapuccha.
   {147.2} Katama manussapuccha. Manussa buddham bhagavantam upasankamitva
panham  pucchanti bhikkhu pucchanti bhikkhuniyo pucchanti upasaka pucchanti
upasikayo  pucchanti  rajano pucchanti khattiya pucchanti brahmana
pucchanti  vessa pucchanti sudda pucchanti gahattha pucchanti pabbajita
pucchanti ayam manussapuccha.
   {147.3}  Katama  amanussapuccha  .  amanussa buddham bhagavantam
upasankamitva  panham  pucchanti  naga  pucchanti  supanna  pucchanti
yakkha  pucchanti  asura  pucchanti  gandhabba  pucchanti maharajano
pucchanti  inda pucchanti brahmano pucchanti devatayo 1- pucchanti
ayam amanussapuccha.
   {147.4} Katama nimmitapuccha . yam 2- bhagava rupam abhinimminati
manomayam  sabbangapaccangam  ahinindriyam  . so nimmito buddham bhagavantam
upasankamitva  panham pucchati bhagava visajjeti . ayam nimmitapuccha .
Ima tisso puccha.
   {147.5}  Aparapi  tisso  puccha attatthapuccha paratthapuccha
ubhayatthapuccha.
   Aparapi  tisso  puccha  ditthadhammikatthapuccha samparayikatthapuccha
@Footnote: 1 Ma. deva. 2 Ma. ayam patho natthi.
Paramatthapuccha.
   Aparapi  tisso  puccha  anavajjatthapuccha  nikkilesatthapuccha
vodanatthapuccha.
   Aparapi tisso puccha atitapuccha anagatapuccha paccuppannapuccha.
   Aparapi   tisso   puccha   ajjhattapuccha  bahiddhapuccha
ajjhattabahiddhapuccha.
   {147.6} Aparapi tisso puccha kusalapuccha akusalapuccha abyakatapuccha.
   Aparapi tisso puccha khandhapuccha dhatupuccha ayatanapuccha.
   Aparapi  tisso  puccha  satipatthanapuccha  sammappadhanapuccha
iddhipadapuccha.
   Aparapi tisso puccha indriyapuccha balapuccha bojjhangapuccha.
   Aparapi tisso puccha maggapuccha phalapuccha nibbanapuccha.
   {147.7} Pucchami tanti pucchami tam yacami tam ajjhesami tam pasademi
tam kathassu 1- meti pucchami tam . bhagavati garavadhivacanametam .pe.
Sacchika  pannatti  yadidam  bhagavati  .  bruhi  me  tanti  bruhi
acikkhahi  desehi pannapehi patthapehi vivarahi vibhajahi utanikarohi
pakasehiti  pucchami  tam  bhagava  bruhi  me  tam  . iccayasma
mettaguti iccati padasandhi .pe. Iccayasma mettagu.
   [148]  Mannami  tam vedagum bhavitattanti vedaguti tam mannami
@Footnote: 1 Ma. kathayassu.
Bhavitattoti  tam  mannami  evam  mannami  evam  janami  evam
ajanami  evam  vijanami  evam  pativijanami  evam  pativijjhami
vedagu bhavitattoti.
   {148.1} Kathanca bhagava vedagu . Vedo 1- vuccati catusu maggesu
nanam   panna   pannindriyam   pannabalam   dhammavicayasambojjhango
vimamsa vipassana sammaditthi . bhagava tehi vedehi jatijaramaranassa
antagato   antappatto   kotigato   kotippatto  pariyantagato
pariyantappatto  vosanagato  vosanappatto  tanagato  tanappatto
lenagato   lenappatto   saranagato   saranappatto   abhayagato
abhayappatto   accutagato  accutappatto  amatagato  amatappatto
nibbanagato nibbanappatto. Vedananam va antagatoti vedagu.
   {148.2} Vedehi va antagatoti vedagu. Sattannam va dhammanam
viditatta vedagu . sakkayaditthi vidita hoti vicikiccha vidita hoti
silabbataparamaso vidito hoti rago doso moho mano vidito hoti.
Viditassa 2- honti papaka akusala dhamma sankilesika ponobbhavika
sadara dukkhavipaka ayatimjatijaramaraniya.
        Vedani viceyya kevalani (sabhiyati bhagava)
        samananam yani patthi 3- brahmananam
        sabbavedanasu vitarago
        sabbam vedamaticca vedagu so 4-.
                [5]-
@Footnote: 1 Ma. veda vuccanti. 2 Ma. viditassa. 3 Ma. yanidhatthi. 4 Ma. soti.
@5 Ma. evam bhagava vedagu.
   {148.3} Katham bhagava bhavitatto . Bhagava bhavitakayo bhavitasilo
bhavitacitto   bhavitapanno   bhavitasatipatthano  bhavitasammappadhano
bhavitaiddhipado   bhavitindriyo   bhavitabalo   bhavitabojjhango
bhavitamaggo  pahinakileso  patividdhakuppo  sacchikatanirodho  .  dukkham
tassa  parinnatam  samudayo  pahino maggo bhavito nirodho sacchikato
abhinneyyam   abhinnatam   parinneyyam   parinnatam   pahatabbam
pahinam  bhavetabbam  bhavitam  sacchikatabbam  sacchikatam  .  aparitto
mahanto  gambhiro  appameyyo  duppariyogalho bahuratano sagarupamo
chalangupekkhaya  samannagato  hoti  .  cakkhuna  rupam disva neva
sumano hoti na dummano upekkhako viharati sato sampajano sotena
saddam sutva ghanena gandham ghayitva jivhaya rasam sayitva kayena
photthabbam  phusitva  manasa  dhammam  vinnaya  neva sumano hoti na
dummano upekkhako viharati sato sampajano.
   {148.4} Cakkhuna rupam disva manapam [1]- nabhigijjhati nabhipihayati 2-
na ragam janeti . tassa thitova kayo hoti thitam cittam ajjhattam susanthitam
suvimuttam . cakkhuna kho panetam 3- rupam disva amanapam na manku hoti
appatitthinacitto  adinamanaso  4-  abyapannacetaso  .  tassa
thitova kayo hoti thitam cittam ajjhattam susanthitam suvimuttam . sotena
saddam  sutva  ghanena  gandham  ghayitva  jivhaya  rasam  sayitva
kayena   photthabbam   phusitva   manasa   dhammam   vinnaya
@Footnote: 1 Ma. rupam. 2 Ma. nabhihamsati. evamuparipi. 3 Ma. paneva. 4 Ma. appatitthitacitto
@alinamanaso. evamuparipi.
Manapam  nabhigijjhati  nabhipihayati  na  ragam  janeti . tassa thitova
kayo  hoti  thitam  cittam ajjhattam susanthitam suvimuttam . manasa 1-
kho panetam 2- dhammam vinnaya amanapam na manku hoti appatitthinacitto
adinamanaso abyapannacetaso . tassa thitova kayo hoti thitam cittam
ajjhattam  susanthitam  suvimuttam  . cakkhuna rupam disva manapamanapesu
rupesu  thitova kayo hoti thitam cittam ajjhattam susanthitam suvimuttam .
Sotena saddam sutva ghanena gandham ghayitva jivhaya rasam sayitva
kayena  photthabbam  phusitva  manasa  dhammam vinnaya manapamanapesu
dhammesu thitova kayo hoti thitam cittam ajjhattam susanthitam suvimuttam.
   {148.5} Cakkhuna rupam disva rajaniye na rajjati dosaniye 3- na
dussati  mohaniye na muyhati kopaniye na kuppati madaniye na majjati
kilesaniye na kilissati . sotena saddam sutva ghanena gandham ghayitva
jivhaya rasam sayitva kayena photthabbam phusitva manasa dhammam vinnaya
rajaniye na rajjati dosaniye 3- na dussati mohaniye na muyhati kopaniye
na  kuppati  madaniye  na  majjati kilesaniye na kilissati . ditthe
ditthamatto  sute  sutamatto  mute mutamatto vinnate vinnatamatto
ditthe na limpati sute na limpati mute na limpati vinnate na limpati
ditthe  anupayo  4-  anissito  appatibaddho  vippamutto visamyutto
vimariyadikatena      cetasa      viharati      sute
@Footnote: 1 Ma. manayeva. 2 Ma. pana. 3 dussaniye. 4 Ma. anupayo. evamuparipi.
Mute  vinnate  anupayo  anissito  appatibaddho  vippamutto
visamyutto  vimariyadikatena  cetasa  viharati  .  samvijjati  bhagavato
cakkhu  passati  bhagava  cakkhuna  rupam  chandarago  bhagavato  natthi
suvimuttacitto  bhagava  .  samvijjati  bhagavato  sotam  sunati bhagava
sotena  saddam  chandarago  bhagavato  natthi suvimuttacitto bhagava .
Samvijjati  bhagavato  ghanam  ghayati  bhagava  ghanena gandham chandarago
bhagavato  natthi  suvimuttacitto  bhagava  .  samvijjati bhagavato jivha
sayati  bhagava  jivhaya rasam chandarago bhagavato natthi suvimuttacitto
bhagava  .  samvijjati  bhagavato  kayo  phusati  bhagava  kayena
photthabbam chandarago bhagavato natthi suvimuttacitto bhagava.
   {148.6} Samvijjati bhagavato mano vijanati bhagava manasa dhammam
chandarago bhagavato natthi suvimuttacitto bhagava . Cakkhu ruparamam ruparatam
rupasammuditam  bhagavata 1- dantam guttam rakkhitam samvutam tassa ca samvaraya
dhammam deseti . sotam saddaramam saddaratam ghanam gandharamam gandharatam
jivha  rasarama  rasarata  rasasammudita  [2]-  bhagavata  danta
gutta  rakkhita  samvuta tassa ca samvaraya dhammam deseti . kayo
photthabbaramo   mano   dhammaramo  dhammarato  dhammasammudito
[3]-  Bhagavata  danto  gutto  rakkhito samvuto tassa ca samvaraya
dhammam deseti.
     Dantam nayanti samitim      dantam rajabhiruhati
@Footnote: 1 Ma. bhagavato. evamuparipi. 2 Ma. sa. 3 Ma. so.
     Danto settho manussesu   yotivakyam titikkhati.
     Varamassatara danta      ajaniyava 1- sindhava
     kunjarava 1- mahanaga  attadanto tato varam.
     Na hi etehi yanehi      gaccheyya agatam disam
     yathattana sudantena     danto dantena gacchati.
     Vidhasu na vikampanti      vippamutta punabbhava
     dantabhumim anuppatta     te loke vijitavino.
        Yassindriyani bhavitani
        ajjhattanca bahiddha ca sabbaloke
        nibbijjhimam paranca lokam
        kalam kankhati bhavito sudantoti 2-.
Evam bhagava bhavitattoti mannami tam vedagum bhavitattam.
   [149]  Kutonu  dukkha  samupagatameti  kutonuti  samsayapuccha
vimatipuccha  dvelhakapuccha  anekamsapuccha  evam  nukho  na  nukho
kim  nukho  katham  nukhoti  kutonu  .  dukkhati  jatidukkham jaradukkham
byadhidukkham   maranadukkham  sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkham  [3]-
nerayikam  dukkham  tiracchanayonikam  dukkham  pittivisayikam  dukkham  manusikam
dukkham  gabbhokkantimulakam  dukkham  gabbhethitimulakam dukkham gabbhavutthanamulakam
dukkham   jatassupanibandhakam   dukkham  jatassa  paradheyyakam  dukkham
attupakkamam   dukkham   parupakkamam   dukkham  dukkhadukkham  samsaradukkham
@Footnote: 1 Ma. ca. 2 Ma. sa dantoti. 3 Ma. byasanam dukkham.
Viparinamadukkham cakkhurogo sotarogo ghanarogo jivharogo kayarogo
sisarogo  kannarogo  mukharogo  dantarogo  kaso saso pinaso
daho 1- jaro kucchirogo muccha pakkhandika sula 2- visucika kuttham
gando  kilaso  soso  apamaro  daddu  kandu  kacchu  rakhasa
vitacchika  lohitam  pittam  madhumeho  amsa  pilaka  bhagandala
pittasamutthana  abadha  semhasamutthana  abadha  vatasamutthana
abadha sannipatika abadha utuparinamaja abadha visamapariharaja
abadha  opakkamika  abadha  kammavipakaja  abadha  sitam
unham jighaccha pipasa uccaro passavo
   {149.1}  damsamakasavatatapasirimsapasamphassadukkham  matumaranam  dukkham
pitumaranam  dukkham  bhatumaranam  dukkham  bhaginimaranam  dukkham  puttamaranam dukkham
dhitumaranam  dukkham  natibyasanam  dukkham  bhogabyasanam dukkham silabyasanam dukkham
ditthibyasanam  dukkham  .  yesam  dhammanam adito samudagamanam pannayati
atthangamato nirodho pannayati . kammasannissito vipako vipakasannissitam
kammam  namasannissitam  rupam  rupasannissitam namam jatiya anugatam jaraya
anusatam  byadhina  abhibhutam  maranena abbhahatam dukkhe patitthitam atanam
alenam asaranam asaranibhutam ime vuccanti dukkha . ime dukkha kuto
samupagata  kuto  jata  kuto  sanjata  kuto  nibbatta kuto
abhinibbatta  kuto  patubhuta  kinnidana kimsamudaya kimpabhavati imesam
dukkhanam     mulam     pucchati     hetum     pucchati
@Footnote: 1 Ma. daho. 2 Ma. sula. evamuparipi.
Nidanam  pucchati  sambhavam  pucchati  pabhavam  pucchati  samutthanam  pucchati
aharam pucchati arammanam pucchati paccayam pucchati samudayam pucchati [1]-
yacati ajjhesati pasadetiti kutonu dukkha samupagatame.
   [150]  Yekeci lokasmim anekarupati yekeciti sabbena sabbam
sabbatha  sabbam  asesam nissesam pariyadayavacanametam 2- yekeciti .
Lokasminti  apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhatuloke
ayatanaloke  .  anekarupati  anekavidha  nanappakara  dukkhati
yekeci lokasmim anekarupa. Tenaha so brahmano
           pucchami tam bhagava bruhi me tam (iccayasma mettagu)
           mannami tam vedagum bhavitattam
           kutonu dukkha samupagatame
           yekeci lokasmim anekarupati
   [151] Dukkhassa ve mam pabhavam apucchasi (mettaguti bhagava)
           tante pavakkhami yatha pajanam
           upadhinidana pabhavanti dukkha
           yekeci lokasmim anekarupa.
   [152] Dukkhassa ve mam pabhavam apucchasiti dukkhassati jatidukkhassa
jaradukkhassa   byadhidukkhassa   maranadukkhassa   sokaparidevadukkha-
domanassupayasadukkhassati  3-  . dukkhassa ve mam pabhavam apucchasiti
mam  4-  dukkhassa  mulam  pucchasi hetum pucchasi nidanam pucchasi sambhavam
@Footnote: 1 Ma. papucchati. 2 Ma. pariyadiyanavacanametam. evamuparipi. 3 Ma. itisaddo
@natthi. 4 Ma. ayam patho natthi.
Pucchasi  pabhavam  pucchasi  samutthanam  pucchasi  aharam pucchasi arammanam
pucchasi   paccayam  pucchasi  samudayam  pucchasi  yacasi  ajjhesasi
pasadesiti  dukkhassa  ve mam pabhavam apucchasi . mettaguti bhagava tam
brahmanam  namena  alapati  .  bhagavati  garavadhivacanametam .pe.
Sacchika pannatti yadidam bhagavati mettaguti bhagava.
   [153] Tante pavakkhami yatha pajananti tante 1- pavakkhamiti
tam  te  dukkhassa  mulam  pavakkhami hetum pavakkhami nidanam pavakkhami
sambhavam  pavakkhami  pabhavam  pavakkhami  samutthanam  pavakkhami  aharam
pavakkhami  arammanam  pavakkhami  paccayam  pavakkhami  samudayam pavakkhami
acikkhissami  desissami  pannapessami  patthapessami  vivarissami
vibhajissami  uttanikarissami  pakasessamiti  tante  pavakkhami .
Yatha   pajananti  yatha  pajananto  ajananto  vijananto
pativijananto pativijjhanto na itihitiham 2- na itikiraya na paramparaya
na  pitakasampadaya  na  takkahetu  na nayahetu na akaraparivitakkena
na  ditthinijjhanakkhantiya  samam  sayamabhinnatam  attapaccakkham  dhammam
[3]- Kathayissamiti [4]- yatha pajanam.
   [154]  Upadhinidana  pabhavanti  dukkhati  upadhiti  dasa  upadhi
tanhupadhi  ditthupadhi  kilesupadhi  kammupadhi  duccaritupadhi  aharupadhi
patighupadhi  catasso  upadinnadhatuyo  upadhi cha ajjhattikani ayatanani
upadhi  cha  vinnanakaya  upadhi  sabbampi dukkham dukkhatthena 5- upadhi
@Footnote: 1 Ma. tanti. 2 Ma. itihitiham. evamuparipi. 3 Ma. tam. 4 Ma. tam te pavakkhami.
@5 Ma. dukkhamanatthena.
Ime  vuccanti  dasa  upadhi  .  dukkhati  jatidukkham  jaradukkham
byadhidukkham   maranadukkham  sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkham  .pe.
Byadhina  abhibhutam  maranena  abbhahatam  dukkhe  patitthitam  atanam
alenam  asaranam  asaranibhutam  ime  vuccanti  dukkha . ime dukkha
upadhinidana   upadhihetuka   upadhipaccaya   upadhikarana  honti
sambhavanti  pabhavanti  jayanti  sanjayanti  nibbattanti  patubhavantiti
upadhinidana pabhavanti dukkha.
   [155]  Yekeci lokasmim anekarupati yekeciti sabbena sabbam
sabbatha  sabbam  asesam  nissesam  pariyadayavacanametam  yekeciti .
Lokasminti  apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhatuloke
ayatanaloke  .  anekarupati  anekavidha  nanappakara  dukkhati
yekeci lokasmim anekarupa. Tenaha bhagava
           dukkhassa ve mam pabhavam apucchasi (mettaguti bhagava)
           tante pavakkhami yatha pajanam
           upadhinidana pabhavanti dukkha
           yekeci lokasmim anekarupati.
   [156] Yo ve avidva upadhim karoti
           punappunam dukkhamupeti mando
           tasma pajanam upadhim na kayira
           dukkhassa jatippabhavanupassi.
   [157]  Yo  ve avidva upadhim karotiti yoti yo yadiso
yathayutto  yathavihito  yathapakaro  yamthanappatto  yamdhammasamannagato
khattiyo  va  brahmano  va  vesso  va suddo va gahattho
va  pabbajito  va devo va manusso va . avidvati avidva
avijjagato  anani  avibhavi  duppanno  .  upadhim  karotiti
tanhupadhim  karoti  ditthupadhim  karoti  kilesupadhim karoti kammupadhim karoti
duccaritupadhim  karoti  aharupadhim  karoti  patighupadhim  karoti  catasso
upadinnadhatuyo  upadhi  karoti  cha  ajjhattikani  ayatanani  upadhi
karoti  cha  vinnanakaye  upadhi  karoti  janeti  sanjaneti
nibbattetiti avidva upadhim karoti.
   [158]  Punappunam  dukkhamupeti  mandoti  punappunam  dukkhamupetiti
punappunam  jatidukkham  jaradukkham  byadhidukkham  maranadukkham  sokaparideva-
dukkhadomanassupayasadukkham eti upeti 1- upagacchati ganhati paramasati
abhinivisatiti  punappunam  dukkhamupeti  .  mandoti  mando  mulho
avidva   avijjagato  anani  avibhavi  duppannoti  punappunam
dukkhamupeti mando.
   [159]  Tasma pajanam upadhim na kayirati tasmati tasma 2-
tamkarana  tamhetu  tappaccaya  tamnidana etam adinavam sampassamano
upadhisuti  tasma  .  pajananti  pajananto  ajananto vijananto
pativijananto  pativijjhanto  sabbe  sankhara  aniccati  pajananto
@Footnote: 1 Ma. samupeti. 2 Ma. ayam patho natthi
Ajananto   vijananto   pativijananto   pativijjhanto  sabbe
sankhara  dukkhati  sabbe  dhamma  anattati  .pe.  yankinci
samudayadhammam   sabbantam   nirodhadhammanti   pajananto  ajananto
vijananto  pativijananto  pativijjhanto . upadhim na kayirati tanhupadhim
na  kareyya ditthupadhim na kareyya kilesupadhim na kareyya kammupadhim 1-
na  kareyya  duccaritupadhim na kareyya aharupadhim na kareyya patighupadhim
na  kareyya  catasso  upadinnadhatuyo  upadhi  na  kareyya  cha
ajjhattikani  ayatanani  upadhi  na  kareyya [2]- na janeyya na
sanjaneyya na nibbatteyyati tasma pajanam upadhim na kayira.
   [160]  Dukkhassati  jatidukkhassa  jaradukkhassa  byadhidukkhassa
maranadukkhassa  sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkhassa  pabhavanupassi  3-
mulanupassi  hetanupassi  nidananupassi  sambhavanupassi  pabhavanupassi
samutthananupassi   aharanupassi   arammananupassi  paccayanupassi
samudayanupassi  .  anupassana  vuccati  panna  ya  panna
pajanana  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammaditthi  .  imaya
anupassanaya  pannaya  upeto  hoti samupeto upagato samupagato
upapanno   samupapanno   samannagato  so  vuccati  anupassiti
dukkhassa jatippabhavanupassi. Tenaha bhagava
           yo ve avidva upadhim karoti
           punappunam dukkhamupeti mando
@Footnote: 1 Ma. ime dve patha natthi. 2 Ma. cha vinnanakaye upadhi na kareyya.
@3 Ma. pabhavanupassiti: dukkhassa.
           Tasma pajanam upadhim na kayira
           dukkhassa jatippabhavanupassiti.
   [161] Yantam apucchimha akittayi no
           annam tam pucchama tadingha bruhi
           katham nu dhira vitaranti ogham
           jatijjaram 1- sokapariddavanca
           tamme muni sadhu viyakarohi
           tatha hi te vidito esa dhammo.
   [162]  Yantam  apucchimha  akittayi  noti  yam  tam apucchimha
ayacimha ajjhesimha pasadimha . akittayi noti no 2- akitti 3-
tam  acikkhi  tam  desesi tam pannapi tam patthapi tam vivari tam vibhaji
tam uttanimakasi tam pakasi tanti yantam apucchimha akittayi no.
   [163]  [4]- Annam tam pucchama tadingha bruhi katham nu dhira
vitaranti  ogham  jatijjaram  sokapariddavancati  kathamnuti  samsayapuccha
vimatipuccha  dvelhakapuccha  anekamsapuccha  evam  nukho  na nu kho
kim  nu  kho kathamnu khoti kathamnu . dhirati dhira pandita pannavanto
buddhimanto  nanino  vibhavino  medhavino  .  oghanti  kamogham
bhavogham  ditthogham avijjogham . jatiti ya tesam tesam sattanam tamhi
tamhi  sattanikaye  jati  sanjati  okkanti  nibbatti  abhinibbatti
khandhanam   patubhavo   ayatananam   patilabho   .   jarati
@Footnote: 1 Ma. jatim jaram. 2 Ma. nosaddo natthi. 3 Ma. akittitam pakittitam desitam.
@evamuparipi. 4 Ma. annam tam pucchama tadingha bruhiti annam tam pucchama annam tam
@yacama annam tam ajjhesama annam tam pasadema uttari tam pucchama. tadingha bruhiti
@ingha bruhi acikkhahi desehi pannapehi patthapehi vivarahi vibhajahi
@uttanikarohi pakasehiti.
Ya  tesam  tesam  sattanam  tamhi tamhi sattanikaye jara jiranata
khandiccam  paliccam valittacata ayuno samhani indriyanam paripako .
Sokoti  natibyasanena  va  phutthassa  bhogabyasanena  va  phutthassa
rogabyasanena  va  phutthassa  silabyasanena va phutthassa ditthibyasanena
va  phutthassa  annatarannatarena  va  byasanena  samannagatassa
annatarannatarena  va  dukkhadhammena phutthassa soko socana socitattam
antosoko  antoparisoko  antodaho  antoparidaho  cetaso
parijjhayana domanassam sokasallam.
   {163.1}  Paridevoti natibyasanena va phutthassa bhogabyasanena
va  phutthassa  rogabyasanena  va phutthassa silabyasanena va phutthassa
ditthibyasanena  va  phutthassa  annatarannatarena  va  byasanena
samannagatassa   annatarannatarena   va   dukkhadhammena   phutthassa
adevo paridevo adevana paridevana adevitattam paridevitattam lapo
palapo 1- vippalapo lalappo lalappayana lalappayitattam 2-.
Katham  nu  dhira vitaranti ogham jatijjaram sokapariddavancati katham dhira
oghanca  jatijjaranca  sokanca  pariddavanca  taranti  uttaranti
pataranti  samatikkamanti  vitivattantiti  katham  nu  dhira  vitaranti ogham
jatijjaram sokapariddavanca.
   [164]  Tamme  muni  sadhu  viyakarohiti  tanti yam pucchami
yam  yacami  yam  ajjhesami  yam  pasademi . muniti monam vuccati
@Footnote: 1 Ma. vaca palapo. 2 Ma. lalappitattam.
Nanam  ya  panna  pajanana  .pe.  amoho  dhammavicayo
sammaditthi   .  bhagava  tena  nanena  samannagato  muni
monappatto  .  tini  moneyyani  kayamoneyyam  vacimoneyyam
manomoneyyam.
   {164.1} Katamam kayamoneyyam . tividhanam kayaduccaritanam pahanam
kayamoneyyam  tividham  kayasucaritam kayamoneyyam kayarammanam 1- nanam
kayamoneyyam    kayaparinna   kayamoneyyam   parinnasahagato
maggo  kayamoneyyam  kaye  chandaragassa  pahanam  kayamoneyyam
kayasankharanirodho   catutthajjhanasamapatti   kayamoneyyam   idam
kayamoneyyam.
   {164.2} Katamam vacimoneyyam . catubbidhanam vaciduccaritanam pahanam
vacimoneyyam  catubbidham  vacisucaritam  vacimoneyyam vacarammanam nanam 2-
vacimoneyyam  vacaparinna  vacimoneyyam  parinnasahagato  maggo
vacimoneyyam vacaya chandaragassa pahanam vacimoneyyam vacisankharanirodho
dutiyajjhanasamapatti vacimoneyyam idam vacimoneyyam.
   {164.3} Katamam manomoneyyam . tividhanam manoduccaritanam pahanam
manomoneyyam  tividham  manosucaritam manomoneyyam cittarammanam 3- nanam
manomoneyyam    cittaparinna   manomoneyyam   parinnasahagato
maggo  manomoneyyam  citte  chandaragassa  pahanam  manomoneyyam
cittasankharanirodho  sannavedayitanirodhasamapatti  manomoneyyam  idam
@Footnote: 1 Ma. kayarammane. 2 Ma. vacarammane. 3 Ma. cittarammane.
Manomoneyyam.
     Kayamunim vacamunim 1-      manomunimanasavam
     munim moneyyasampannam      ahu sabbappahayinam
     kayamunim vacamunim 1-      manomunimanasavam
     munim moneyyasampannam      ahu ninhatapapakanti.
Imehi moneyyehi dhammehi samannagata cha munayo 2- agaramunayo
anagaramunayo  sekkhamunayo  asekkhamunayo paccekamunayo munimunayo .
Katame agaramunayo . ye te agarika ditthapada vinnatasasana
ime  agaramunayo  .  katame  anagaramunayo  .  ye  te
pabbajita  ditthapada  vinnatasasana  ime  anagaramunayo .
Satta  sekkha  sekkhamunayo  .  arahanto  asekkhamunayo .
Paccekasambuddha   paccekamunayo   .   tathagata   arahanto
sammasambuddha munimunayo.
     Na monena muni 3- hoti   mulharupo aviddasu
     yo ca tulamva paggayha     varamadaya pandito
     papani parivajjeti      sa muni 3- tena so muni
     yo munati ubho loke    muni tena pavuccati.
        Asatanca satanca natva dhammam
        ajjhattanca bahiddha ca sabbaloke
        devamanussehi pujito 4-
@Footnote: 1 Ma. vacimunim. 2 Ma. munino. evamuparipi. 3 Ma. muni. 4 Ma. pujaniyo.
        Yo 1- so 2- sangajalamaticca so muniti.
   {164.4} Sadhu viyakarohiti sadhu acikkhahi desehi pannapehi
patthapehi vivarahi vibhajahi uttanikarohi pakasehiti tamme muni sadhu
viyakarohi.
   [165]  Tatha  hi  te vidito esa dhammoti tatha hi te
vidito  nato  tulito  tirito  vibhavito  vibhuto  esa  dhammoti
tatha hi te vidito esa dhammo. Tenaha so brahmano
           yantam apucchimha akittayi no
           annam tam pucchama tadingha bruhi
           katham nu dhira vitaranti ogham
           jatijjaram sokapariddavanca
           tamme muni sadhu viyakarohi
           tatha hi te vidito esa dhammoti.
   [166] Kittayissami te dhammam (mettaguti bhagava)
           ditthe dhamme anitiham
           yam viditva sato caram
           tare loke visattikam.
   [167]  Kittayissami  te  dhammanti adikalyanam majjhekalyanam
pariyosanakalyanam   sattham   sabyanjanam   kevalaparipunnam  parisuddham
brahmacariyam  cattaro  satipatthane  cattaro sammappadhane cattaro
@Footnote: 1-2 Ma. ime dve patha natthi.
Iddhipade  pancindriyani  panca  balani  satta  bojjhange  ariyam
atthangikam maggam nibbananca nibbanagamininca patipadam kittayissami [1]-
desissami  pannapessami  patthapessami  vivarissami  vibhajissami
uttanikarissami  pakasissamiti  kittayissami  te dhammam . mettaguti
bhagava tam brahmanam namena alapati.
   [168]  Ditthe  dhamme  anitihanti  ditthe  dhammeti  ditthe
dhamme  nate dhamme tulite dhamme tirite dhamme vibhavite dhamme
vibhute  dhamme sabbe sankhara aniccati .pe. yankinci samudayadhammam
sabbantam  nirodhadhammanti  ditthe  dhamme  nate  dhamme  tulite
dhamme  tirite  dhamme  vibhavite  dhamme  vibhute dhammeti evampi
ditthe  dhamme kathayissami . athava dukkhe ditthe dukkham kathayissami
samudaye  ditthe  samudayam  kathayissami  magge  ditthe  maggam
kathayissami  nirodhe  ditthe  nirodham  kathayissamiti  evampi  ditthe
dhamme  kathayissami  .  athava  ditthe  dhamme  sanditthikam akalikam
ehipassikam  opanayikam 2- paccattam veditabbam vinnuhiti evampi ditthe
dhamme  kathayissamiti  ditthe  dhamme  .  anitihanti  na  itiham na
itikiraya na paramparaya na pitakasampadaya na takkahetu na nayahetu na
akaraparivitakkena  na  ditthinijjhanakkhantiya  samam  sayamabhinnatam
attapaccakkham dhammam kathayissamiti ditthe dhamme anitiham.
   [169]  Yam  viditva sato caranti yam viditam katva tulayitva
@Footnote: 1 Ma. acikkhissami. 2 Ma. opaneyyayikam.
Tirayitva vibhavayitva vibhutam katva sabbe sankhara aniccati .pe.
Yankinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti  viditam katva tulayitva
tirayitva  vibhavayitva  vibhutam  katva  .  satoti  catuhi karanehi
sato  kaye  kayanupassanasatipatthanam  bhavento  sato  .pe.
So  vuccati  sato  .  caranti  caranto  vicaranto  iriyanto
vattento palento yapento yapentoti yam viditva sato caram.
   [170] Tare loke visattikanti visattika vuccati tanha yo rago
sarago  .pe. abhijjha lobho akusalamulam . visattikati kenatthena
visattika  .  visatati visattika . visalati visattika . visatati
visattika  1-  .  visakkatiti  visattika . visamharatiti visattika .
Visamvadikati  visattika  .  visamulati  visattika  .  visaphalati
visattika . visaparibhogati visattika . visala va pana sa tanha
rupe sadde gandhe rase photthabbe kule gane avase labhe yase
pasamse  2-  sukhe civare pindapate senasane gilanapaccayabhesajja-
parikkhare  kamadhatuya  rupadhatuya  arupadhatuya kamabhave rupabhave
arupabhave   sannabhave   asannabhave   nevasannanasannabhave
ekavokarabhave  catuvokarabhave  pancavokarabhave  atite  anagate
paccuppanne  ditthasutamutavinnatabbesu  dhammesu  visata  vitthatati
visattika  . loketi apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke
dhatuloke    ayatanaloke    .    tare    loke
@Footnote: 1 Ma. visamati visattika. 2 Ma. pasamsaya.
Visattikanti  ya sa loke visattika 1- loke tam visattikam sato
tareyya  uttareyya  patareyya  samatikkameyya  vitivatteyyati  tare
loke visattikam. Tenaha bhagava
        kittayissami te dhammam (mettaguti bhagava)
        ditthe dhamme anitiham
        yam viditva sato caram
        tare loke visattikanti.
   [171] Tancaham abhinandami     mahesi 2- dhammamuttamam
        yam viditva sato caram       tare loke visattikam.
   [172]  Tancaham  abhinandamiti  tanti tuyham vacanam byapatham 3-
desanam [4]- anusandhim 5- . abhinandamiti nandami abhinandami modami
anumodami   icchami  sadiyami  yacami  patthayami  pihayami
abhijappamiti tancaham abhinandami.
   [173] Mahesi dhammamuttamanti mahesiti kenatthena mahesi 6-.
Bhagava mahantam silakkhandham esi gavesi 7- pariyesiti mahesi . Mahantam
samadhikkhandham   mahantam   pannakkhandham   mahantam   vimuttikkhandham
mahantam  vimuttinanadassanakkhandham  esi  gavesi  pariyesiti  mahesi .
Mahato  va  tamokayassa padalanam esi gavesi pariyesiti mahesi .
Mahato  vippallasassa  pabhedanam  esi  gavesi  pariyesiti mahesi .
Mahato  tanhasallassa abbuhanam 8- esi gavesi pariyesiti mahesi .
@Footnote: 1 Ma. loke vesa visattika. 2 Ma. mahesi. evamuparipi. 3 Ma. byappatham.
@4 Ma. anusasanam. 5 Ma. anusittham. 6 Ma. kim mahesi. 7 Ma. esi gavesi.
@evamuparipi. 8 Ma. abbahanam.
Mahato  ditthisanghatassa  vinibbedhanam esi gavesi pariyesiti mahesi .
Mahato  manaddhajassa  patanam  esi  gavesi  pariyesiti  mahesi .
Mahato  abhisankharassa  vupasamam  esi  gavesi  pariyesiti  mahesi .
Mahato  oghassa  nittharanam  esi gavesi pariyesiti mahesi . mahato
bharassa nikkhipanam esi gavesi pariyesiti mahesi . Mahato samsaravattassa
ucchedam  1-  esi  gavesi pariyesiti mahesi . mahato santapassa
nibbapanam  esi  gavesi  pariyesiti  mahesi  .  mahato parilahassa
patippassaddhim  2-  esi  gavesi  pariyesiti  mahesi  .  mahato
dhammaddhajassa ussapanam esi gavesi pariyesiti mahesi.
   {173.1}  Mahante satipatthane mahante sammappadhane mahante
iddhipade  mahantani  indriyani  mahantani  balani  mahante
bojjhange  mahantam  ariyam  atthangikam  maggam  mahantam  paramattham amatam
nibbanam  esi gavesi pariyesiti mahesi . mahesakkhehi va sattehi
esito gavesito pariyesito kaham buddho kaham bhagava kaham devadevo
kaham  narasabhoti  mahesi  .  dhammamuttamanti  dhammamuttamam  vuccati
amatam  nibbanam  yo  so  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo
tanhakkhayo  virago  nirodho  nibbanam  .  uttamanti aggam settham
visettham pamokkham uttamam pavaram dhammanti mahesi dhammamuttamam.
   [174]  Yam 3- viditva sato caranti viditam katva tulayitva
tirayitva vibhavayitva vibhutam katva sabbe sankhara aniccati .pe.
@Footnote: 1 Ma. upacchedam. 2 Ma. patippassaddham. 3 Ma. ayam patho natthi.
Yankinci   samudayadhammam   sabbantam  nirodhadhammanti  viditam  katva
tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam  katva  .  satoti catuhi
karanehi  sato  kaye  kayanupassanasatipatthanam  bhavento  sato
.pe.  so  vuccati  sato  . caranti caranto vicaranto iriyanto
vattento palento yapento yapentoti yam viditva sato caram.
   [175]  Tare  loke  visattikanti  visattika  vuccati tanha
yo rago sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam . visattikati
kenatthena  visattika  .pe.  visata  vitthatati  visattika .
Loketi  apayaloke  .pe.  ayatanaloke  .  tare  loke
visattikanti ya sa loke visattika 1- loke tam 2- visattikam sato
tareyya  uttareyya  patareyya  samatikkameyya  vitivatteyyati  tare
loke visattikam. Tenaha so brahmano
           tancaham abhinandami  mahesi dhammamuttamam
           yam viditva sato caram    tare loke visattikanti.
   [176] Yankinci sampajanasi (mettaguti bhagava)
           uddham adho tiriyancapi majjhe
           etesu nandinca nivesananca
           panujja vinnanam bhave na titthe.
   [177]  Yankinci  sampajanasiti  yankinci pajanasi ajanasi
vijanasi  pativijanasi  pativijjhasiti  yankinci  sampajanasi  .
@Footnote: 1 Ma. loke vesa visattika. evamuparipi. 2 Ma. etam.
Mettaguti  bhagava  tam  brahmanam  namena  alapati  .  bhagavati
garavadhivacanametam   .pe.  sacchika  pannatti  yadidam  bhagavati
mettaguti bhagava.
   [178]  Uddham  adho tiriyancapi majjheti uddhanti vuccati 1-
anagatam  .  adhoti  atitam  .  tiriyancapi majjheti paccuppannam .
Uddhanti  vuccati 1- devaloko . adhoti nirayaloko . tiriyancapi
majjheti manussaloko . [2]- uddhanti kusala dhamma. Adhoti akusala
dhamma  .  tiriyancapi  majjheti  abyakata  dhamma  .  uddhanti
arupadhatu  .  adhoti  kamadhatu . tiriyancapi majjheti rupadhatu .
Uddhanti  sukha  vedana  .  adhoti dukkha vedana . tiriyancapi
majjheti  adukkhamasukha  vedana  .  uddhanti  uddham  padatala .
Adhoti  adho  kesamatthaka  .  tiriyancapi  majjheti  vemajjheti
uddham adho tiriyancapi majjhe.
   [179]  Etesu  nandinca  nivesananca  panujja vinnanam bhave
na  tittheti  etesuti  acikkhitesu desitesu pannapitesu patthapitesu
vivaritesu  vibhajitesu  uttanikatesu  pakasitesu  .  nandi  vuccati
tanha  yo  rago  sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam .
Nivesananti  dve  nivesana  tanhanivesana ca ditthinivesana ca .
Katama  tanhanivesana  .  yavata  tanhasankhatena  .pe.  ayam
tanhanivesana  .  katama ditthinivesana . visativatthuka sakkayaditthi
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. athava.
.pe.  Ayam  ditthinivesana . panujja vinnananti punnabhisankharasahagatam
vinnanam apunnabhisankharasahagatam vinnanam
anenjabhisankharasahagatam  vinnanam  .  etesu  nandinca  nivesananca
abhisankharasahagatanca  vinnanam  nujja  panujja  nuda  panuda  jaha pajaha
vinodehi   byantikarohi   anabhavangamehiti   etesu   nandinca
nivesananca  panujja vinnanam . bhave na tittheti bhavati dve bhava
kammabhavo ca patisandhiko ca punabbhavo.
   {179.1} Katamo kammabhavo . punnabhisankharo apunnabhisankharo
anenjabhisankharo ayam kammabhavo . katamo patisandhiko punabbhavo .
Patisandhika rupa 1- vedana sanna sankhara vinnanam ayam patisandhiko
punabbhavo . bhave na tittheti nandinca nivesananca abhisankharasahagatanca
vinnanam  kammabhavanca  patisandhikanca  punabbhavam  pajahanto  vinodento
byantikaronto  anabhavangamento  kammabhave  na tittheyya patisandhike
punabbhave  na  tittheyya  na  santittheyyati  panujja vinnanam bhave
na titthe. Tenaha bhagava
           yankinci sampajanasi (mettaguti bhagava)
           uddham adho tiriyancapi majjhe
           etesu nandinca nivesananca
           panujja vinnanam bhave na tittheti.
   [180] Evamvihari sato appamatto
@Footnote: 1 Ma. rupam.
           Bhikkhu caram hitva mamayitani
           jatijjaram sokapariddavanca
           idheva vidva pajaheyya dukkham.
   [181]  Evamvihari  sato  appamattoti  evamvihariti nandinca
nivesananca  abhisankharasahagatanca  vinnanam  kammabhavanca  patisandhikanca
punabbhavam  pajahanto  vinodento  byantikaronto  anabhavangamentoti
evamvihari . satoti catuhi karanehi sato kaye kayanupassanasatipatthanam
bhavento .pe. so vuccati sato. Appamattoti sakkaccakari sataccakari
atthitakari  anolinavutti  anikkhittacchando  anikkhittadhuro  appamatto
kusalesu dhammesu kadaham 1- aparipuram va silakkhandham paripureyyam paripuram
va  silakkhandham  tattha  pannaya  anugganheyyanti  yo tattha chando
ca  vayamo  ca ussaho ca ussolhi ca appativani ca sati ca
sampajannanca  atappam  padhanam  adhitthanam  anuyogo  appamado
kusalesu  dhammesu  kadaham  aparipuram  va  samadhikkhandham  vimuttikkhandham
vimuttinanadassanakkhandham  paripureyyam  paripuram  va  vimuttinanadassanakkhandham
tattha  pannaya  anugganheyyanti  yo  tattha  chando  ca vayamo
ca  ussaho  ca  ussolhi ca appativani ca sati ca sampajannanca
atappam  padhanam  adhitthanam  anuyogo  appamado  kusalesu dhammesu
kadaham  aparinnatam  va  dukkham  parijaneyyam appahine va kilese
@Footnote: 1 Ma. kathaham. evamuparipi.
Jaheyyam  abhavitam  va  maggam  bhaveyyam  asacchikatam  va  nirodham
sacchikareyyanti  yo  tattha  chando  ca  vayamo ca ussaho ca
ussolhi  ca  appativani  ca  sati ca sampajannanca atappam padhanam
adhitthanam  anuyogo  appamado  kusalesu  dhammesuti  evamvihari
sato appamatto.
   [182] Bhikkhu caram hitva mamayitaniti bhikkhuti kalyanaputhujjano 1-
va bhikkhu sekkho va bhikkhu . caranti caranto vicaranto iriyanto
vattento  palento  yapento  yapento  .  mamattati  dve
mamatta  tanhamamattam  ca  ditthimamattam  ca  .pe. idam tanhamamattam
.pe.  idam  ditthimamattam  .  tanhamamattam  pahaya  ditthimamattam
patinissajjitva  mamatte  hitva  pariccajitva  2-  vinodetva
byantikatva anabhavangametvati bhikkhu caram hitva mamayitani.
   [183]  Jatijjaram  sokapariddavanca  idheva  vidva  pajaheyya
dukkhanti  jatiti  ya  tesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye
jati  sanjati  okkanti  nibbatti  abhinibbatti  khandhanam patubhavo
ayatananam patilabho . jarati ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi
sattanikaye  jara  jiranata  khandiccam  paliccam  valittacata ayuno
samhani  indriyanam  paripako . sokoti natibyasanena va phutthassa
bhogabyasanena  va  phutthassa  rogabyasanena va phutthassa silabyasanena
va  phutthassa  ditthibyasanena  va  phutthassa  annatarannatarena  va
@Footnote: 1 Ma. puthujjanakalyanako. 2 Ma. jahitva cajitva pajahitva.
Byasanena  samannagatassa  annatarannatarena  va  dukkhadhammena phutthassa
soko  socana  socitattam  antosoko  antoparisoko antodaho
antoparidaho cetaso parijjhayana domanassam sokasallam . paridevoti
natibyasanena  va  phutthassa bhogabyasanena va phutthassa rogabyasanena
va  phutthassa  silabyasanena  va phutthassa ditthibyasanena va phutthassa
annatarannatarena  va  byasanena  samannagatassa  annatarannatarena
va  dukkhadhammena  phutthassa adevo paridevo adevana paridevana
adevitattam  paridevitattam  lapo  palapo  vippalapo  lalappo
lalappayana  lalappayitattam  .  idhati  imissa  ditthiya .pe.
Imasmim  manussaloke . vidvati vidva 1- vijjagato nani vibhavi
medhavi . dukkhanti jatidukkham .pe. Sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkham.
Jatijjaram  sokapariddavanca  idheva  vidva  pajaheyya dukkhanti vidva
vijjagato  nani  vibhavi  medhavi idheva jatijaranca sokaparidevanca
pajaheyya  vinodeyya  byantikareyya  anabhavangameyyati  jatijjaram
sokapariddavanca idheva vidva pajaheyya dukkham. Tenaha bhagava
           evamvihari sato appamatto
           bhikkhu caram hitva mamayitani
           jatijjaram sokapariddavanca
           idheva vidva pajaheyya dukkhanti.
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi.
   [184] Etabhinandami vaco mahesino
           sukittitam gotama nupadhikam
           addha hi bhagava pahasi dukkham
           tatha hi te vidito esa dhammo.
   [185]  Etabhinandami  vaco mahesinoti etanti tuyham vacanam
byapatham  desanam  anusandhim  .  abhinandamiti  1- nandami abhinandami
modami  anumodami  icchami  sadiyami  yacami patthayami pihayami
abhijappami  . mahesinoti 2- bhagava mahantam silakkhandham esi gavesi
pariyesiti  mahesi  .pe.  kaham  narasabhoti  mahesiti etabhinandami
vaco mahesino.
   [186]  Sukittitam  gotama  nupadhikanti  sukittitanti  sukittitam
suacikkhitam   sudesitam  supannapitam  supatthapitam  suvivaritam  suvibhajitam
suuttanikatam  supakasitanti  sukittitam  .  gotama  nupadhikanti  upadhi
vuccanti  kilesa  ca  khandha  ca  abhisankhara  ca . upadhipahanam
upadhivupasamam   upadhipatinissaggam  upadhipatippassaddhim  amatam  nibbananti
sukittitam gotama nupadhikam.
   [187]  Addha hi bhagava pahasi dukkhanti addhati ekamsavacanam
nissamsayavacanam    nikkankhavacanam   advejjhavacanam   advelhakavacanam
niyyanavacanam  3-  apannakavacanam  avatthanavacanametam  addhati .
Bhagavati  garavadhivacanametam .pe. sacchika pannatti yadidam bhagavati .
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. kim mahesi bhagava. evamuparipi. 3 Ma. nirodhavacanam.
Pahasi   dukkhanti  jatidukkham  jaradukkham  byadhidukkham  maranadukkham
sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkham   pahasi   pajahi   vinodesi
byantikarosi anabhavangamesiti addha hi bhagava pahasi dukkham.
   [188] Tatha hi te vidito esa dhammoti tatha hi te vidito
nato  1- tulito tirito vibhavito vibhuto esa dhammoti tatha hi
te vidito esa dhammo. Tenaha so brahmano
           etabhinandami vaco mahesino
           sukittitam gotama nupadhikam
           addha hi bhagava pahasi dukkham
           tatha hi te vidito esa dhammoti.
   [189] Te capi nuna pajaheyyu 2- dukkham
           ye tvam muni atthitam ovadeyya
           tantam namassami samecca nagam
           appeva mam bhagava atthitam ovadeyya.
   [190] Te capi nuna pajaheyyu dukkhanti te capiti khattiya
ca  brahmana  ca  vessa  ca  sudda ca gahattha ca pabbajita
ca  deva ca manussa ca pajaheyyum . dukkhanti jatidukkham jaradukkham
byadhidukkham  maranadukkham  sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkham  pajaheyyum
vinodeyyum  byantikareyyum  anabhavangameyyunti  te  capi  nuna
pajaheyyu dukkham.
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. nanu nappajaheyyu.
   [191]  Ye  tvam  muni  atthitam ovadeyyati yeti khattiye
ca  brahmane  ca vesse ca sudde ca gahatthe ca pabbajite ca
deve  ca  manusse  ca  . tvanti bhagavantam bhanati . muniti monam
vuccati  nanam  .pe.  sangajalamaticca  so  muni  .  atthitam
ovadeyyati  sakkaccam  ovadeyya  abhinham  ovadeyya  punappunam
ovadeyya anusaseyyati ye tvam muni atthitam ovadeyya.
   [192]  Tantam  namassami  samecca  naganti  tanti  bhagavantam
bhanati  .  namassamiti kayena va namassami cittena va namassami
anvatthapatipattiya   va   namassami  dhammanudhammapatipattiya  va
namassami sakkaromi garukaromi 1- manemi pujemi. Sameccati samecca
abhisamecca  samagantva  abhisamagantva  sammukha  tam  namassami .
Naganti nago [2]- . bhagava agum na karotiti nago. Na gacchatiti
nago. Na agacchatiti nago.
   {192.1} Katham bhagava agum na karotiti nago. Agu vuccanti papaka
akusala  dhamma  sankilesika  ponobbhavika  sadara  dukkhavipaka
ayatimjatijaramaraniya.
        Agum na karoti kinci loke
        sabbasamyoge visajja bandhanani
        sabbattha na sajjati vimutto
        nago tadi pavuccate tathattati.
@Footnote: 1 Ma. garum karomi. evamidisesu padesu. 2 Ma. ca bhagava.
Evam bhagava agum na karotiti nago.
   {192.2} Katham bhagava na gacchatiti nago. Bhagava na chandagatim gacchati
na  dosagatim  gacchati  na  mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati na
ragavasena  gacchati  na  dosavasena gacchati na mohavasena gacchati na
ditthivasena  gacchati na manavasena gacchati na uddhaccavasena gacchati na
vicikicchavasena  gacchati  na  anusayavasena gacchati na vaggehi dhammehi
yayati niyyati vuyhati samhariyati 1- evam bhagava na gacchatiti nago.
   {192.3} Katham bhagava na agacchatiti nago. Sotapattimaggena ye
kilesa  pahina te kilese na puneti na pacceti na paccagacchati
sakadagamimaggena  anagamimaggena  ye kilesa pahina te kilese
na  puneti  na pacceti na paccagacchati arahattamaggena ye kilesa
pahina  te  kilese  na puneti na pacceti na paccagacchati evam
bhagava na agacchatiti nagoti tantam namassami samecca nagam.
   [193]  Appeva  mam bhagava atthitam ovadeyyati appeva mam
bhagava  atthitam  ovadeyya  sakkaccam  ovadeyya  abhinham ovadeyya
punappunam  ovadeyya  anusaseyyati  appeva  mam  bhagava  atthitam
ovadeyya. Tenaha so brahmano
          te capi nuna pajaheyyu dukkham
          ye tvam muni atthitam ovadeyya
          tantam namassami samecca nagam
@Footnote: 1 Ma. samhariyati.
          Appeva mam bhagava atthitam ovadeyyati.
   [194] Yam brahmanam vedagum abhijanna
           akincanam kamabhave asattam
           addha hi so oghamimam atari
           tinno ca param akhilo akankho.
   [195]  Yam  brahmanam  vedagum  abhijannati  brahmananti
sattannam  dhammanam  bahitatta  brahmano  .  sakkayaditthi bahita
hoti   vicikiccha  bahita  hoti  silabbataparamaso  bahito
hoti  rago  bahito  hoti doso bahito hoti moho bahito
hoti mano bahito hoti. Bahitassa 1- honti papaka akusala dhamma
sankilesika ponobbhavika sadara dukkhavipaka ayatim jatijaramaraniya.
        Bahetva sabbapapakani (sabhiyati bhagava)
        bhagava vimalo sadhusamahito thitatto
        samsaramaticca kevali so
        anissito 2- tadi pavuccate brahma 3-.
   {195.1}  Vedagunti vedo vuccati catusu maggesu nanam .pe.
Sabbavedamaticca 4- vedagu soti . abhijannati abhijaneyya ajaneyya
vijaneyya  pativijaneyya  pativijjheyyati  yam  brahmanam  vedagum
abhijanna.
@Footnote: 1 Ma. bahita tassa. 2 Ma. asitto. 3 Ma. sabrahma. 4 Ma. sabbam vedamaticca.
   [196]   Akincanam   kamabhave   asattanti   akincananti
ragakincanam   dosakincanam   mohakincanam   manakincanam   ditthikincanam
kilesakincanam  duccaritakincanam  .  yassete kincana pahina samucchinna
vupasanta   patippassaddha   abhabbuppattika   nanaggina  daddha
so vuccati akincano . kamati uddanato dve kama vatthukama
ca kilesakama ca .pe. ime vuccanti vatthukama .pe. Ime vuccanti
kilesakama . bhavati dve bhava kammabhavo ca patisandhiko ca punabbhavo
.pe. ayam kammabhavo .pe. ayam patisandhiko punabbhavo. Akincanam [1]-
kamabhave  asattanti  akincanam  kamabhave  asattam  alaggam  alaggitam
apalibuddhanti [2]- akincanam kamabhave asattam.
   [197]  Addha  hi so oghamimam atariti addhati ekamsavacanam
.pe.  avatthanavacanametam  3-  addhati . oghanti kamogham bhavogham
ditthogham  avijjogham  .  atariti  atari  uttari  patari  samatikkami
vitivattiti addha hi so oghamimam atari.
   [198]  Tinno  ca  param akhilo akankhoti tinnoti kamogham
tinno  bhavogham  tinno  ditthogham  tinno avijjogham tinno uttinno
nittinno  4-  atikkanto  vitivatto  so  vutthavaso  cinnacarano
gataddho  gatadiso  gatakotiko  palitabrahmacariyo  uttamaditthippatto
bhavitamaggo pahinakileso patividdhakuppo
@Footnote: 1 Ma. puggalam. 2 Ma. nikkhantam nissatam vimuttam visannutam vimariyadikatena cetasa
@viharantanti. 3 Ma. avatthapanavacanametam. evamuparipi. 4 Ma. nitthinno.
Sacchikatanirodho  .  dukkham  tassa  parinnatam  samudayo pahino maggo
bhavito  nirodho  sacchikato  abhinneyyam  abhinnatam  parinneyyam
parinnatam   pahatabbam  pahinam  bhavetabbam  bhavitam  sacchikatabbam
sacchikatam  .  so  ukkhittapaligho  sankinnaparikkho  abbulhesiko
niraggalo  ariyo  pannaddhajo  pannabharo  visamyutto pancangavippahino
chalangasamannagato  ekarakkho  caturapasseno  panunnapaccekasacco
samavayasatthesano  anavilasankappo  passaddhakayasankharo  suvimuttacitto
suvimuttapanno kevali vusitava uttamapuriso paramapuriso paramappattippatto.
   {198.1} So neva acinati na apacinati apacinitva thito neva
pajahati na upadiyati pajahitva thito neva visineti na ussineti visinetva
thito neva vidhupeti na sandhupeti dhupetva 1- thito asekkhena silakkhandhena
samannagatatta thito asekkhena samadhikkhandhena asekkhena pannakkhandhena
asekkhena   vimuttikkhandhena   asekkhena  vimuttinanadassanakkhandhena
samannagatatta  thito  sabbam  patipadayitva  2-  thito  evam 3-
samatikkamitva  thito  kilesaggim  pariyadayitva  thito  aparigamanataya
thito  katam  4-  samadaya thito vimuttipatisevanataya thito mettaya
parisuddhiya  thito  karunaya  muditaya  upekkhaya parisuddhiya thito
accantaparisuddhiya  thito  akammannataya  thito  vimuttatta  thito
santacittataya  thito  khandhapariyante  thito  dhatupariyante  thito
ayatanapariyante thito
@Footnote: 1 Ma. vidhupetva. 2 Ma. saccam sampatipadayitva. 3 Ma. ejam. 4 Ma. katham.
Gatipariyante  thito  upapattipariyante  thito  patisandhipariyante  thito
bhavapariyante  thito  samsarapariyante  thito  vattapariyante  thito
antimabhave thito antimasamussaye thito antimadehadharo araha.
      Tassayam pacchimako bhavo    carimoyam samussayo
      jatijaramaranasamsaro 1-   natthi tassa punabbhavoti.
   {198.2} Tinno ca paranti param vuccati amatam nibbanam yo so
sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo  virago  nirodho
nibbanam  .  so  paragato  parappatto  antagato  antappatto
kotigato  kotippatto  pariyantagato  pariyantappatto  vosanagato
vosanappatto   tanagato  tanappatto  lenagato  lenappatto
saranagato   saranappatto   abhayagato   abhayappatto   accutagato
accutappatto  amatagato  amatappatto nibbanagato nibbanappatto so
vutthavaso  cinnacarano  .pe.  jatijaramaranasamsaro  natthi  tassa
punabbhavoti tinno ca param.
   {198.3} Akhiloti rago khilo doso khilo moho khilo kodho khilo
upanaho khilo .pe. sabbakusalabhisankhara khila . yassete khila
pahina   samucchinna   vupasanta   patippassaddha  abhabbuppattika
nanaggina  daddha  so  vuccati akhilo . akankhoti dukkhe kankha
dukkhasamudaye   kankha   dukkhanirodhe  kankha  dukkhanirodhagaminiya
patipadaya  kankha  pubbante kankha aparante kankha pubbantaparante
kankha idappaccayatapaticcasamuppannesu
@Footnote: 1 Ma. jatimaranasamsaro. evamidisesu padesu.
Dhammesu  kankha  ya evarupa kankha kankhayana kankhayitattam vimati
vicikiccha  dvelhakam  dvedhapatho  samsayo  anekamsaggaho asappana
parisappana  pariyogahana  chambhitattam  cittassa  manovilekho .
Yasseta  1-  kankha  pahina  samucchinna  vupasanta patippassaddha
abhabbuppattika  nanaggina  daddha  so  vuccati  akankhoti  tinno
ca param akhilo akankho. Tenaha bhagava
           yam brahmanam vedagum abhijanna
           akincanam kamabhave asattam
           addha hi so oghamimam atari
           tinno ca param akhilo akankhoti.
   [199] Vidva ca yo vedagu naro idha
           bhavabhave sangamimam visajja
           so vitatanho anigho niraso
           attari so jatijaranti brumi.
   [200] Vidva ca yo vedagu naro idhati vidvati vijjagato
nani vibhavi medhavi . yoti yo yadiso .pe. manusso va .
Vedaguti  vedo  vuccati  catusu maggesu nanam .pe. sabbavedamaticca
vedagu  soti  2- . naroti satto naro manavo poso puggalo
jivo jatu 3- jantu indagu manujo . idhati imissa ditthiya .pe.
@Footnote: 1 yassete. 2 Ma. itisaddo natthi. 3 Ma. jagu. evamuparipi.
Imasmim manussaloketi vidva ca yo vedagu naro idha.
   [201]  Bhavabhave  sangamimam  visajjati  bhavabhaveti  bhavabhave
kammabhave  punabbhave  kamabhave  kammabhave  kamabhave  punabbhave
rupabhave  kammabhave  rupabhave  punabbhave arupabhave kammabhave arupabhave
punabbhave  punappunam  bhave  punappunam  gatiya  punappunam  upapattiya
punappunam  patisandhiya  punappunam  attabhavabhinibbattiya  .  sanganti
satta  sanga ragasango dosasango mohasango manasango ditthisango
kilesasango  duccaritasango  .  visajjati  sange vossajjitva va
visajja  . athava sange bandhe abandhe lagge laggite palibuddhe
bandhane mocayitva 1- va visajja . yatha ca yanam va vayham va
ratham  va  sakatam  va  sandamanikam  va  sajjam  visajjam  karonti
vikopenti  evameva  te  sange  vossajjitva  visajja  athava
sange  bandhe  abandhe  lagge  laggite  palibuddhe  bandhane
mocayitva 1- va visajjati bhavabhave sangamimam visajja.
   [202] So vitatanho anigho niraso attari so jatijaranti
brumiti  tanhati  rupatanha  saddatanha  gandhatanha  rasatanha
photthabbatanha  dhammatanha  .  yassesa  tanha pahina samucchinna
vupasanta   patippassaddha   abhabbuppattika   nanaggina  daddha
so  vuccati  vitatanho  cattatanho vantatanho muttatanho pahinatanho
@Footnote: 1 Ma. photayitva.
Patinissatthatanho vitarago cattarago vantarago muttarago pahinarago
patinissattharago   nicchato   nibbuto   sitibhuto   sukhapatisamvedi
brahmabhutena  attana  viharatiti  so  vitatanho  . anighoti rago
nigho doso nigho moho nigho kodho nigho upanaho nigho .pe.
Sabbakusalabhisankhara  nigha  .  yassete  nigha pahina samucchinna
vupasanta   patippassaddha   abhabbuppattika   nanaggina  daddha
so vuccati anigho . nirasoti asa vuccati tanha yo rago sarago
.pe. Abhijjha lobho akusalamulam.
   {202.1} Yassesa asa tanha pahina samucchinna vupasanta
patippassaddha  abhabbuppattika  nanaggina  daddha  so  vuccati
niraso . jatiti ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye jati
sanjati  okkanti  nibbatti  abhinibbatti  khandhanam  patubhavo
ayatananam patilabho . jarati ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi
sattanikaye  jara  jiranata  khandiccam  paliccam  valittacata ayuno
samhani  indriyanam  paripako  . marananti ya tesam tesam sattanam
tamha  tamha  sattanikaya  cuti  cavanata bhedo antaradhanam maccu
maranam  kalakiriya  khandhanam bhedo kalevarassa nikkhepo jivitindriyassa
upacchedo.
   {202.2} So vitatanho anigho niraso attari so jatijaranti
brumiti yo so vitatanho ca anigho ca niraso ca so [1]- jatijaramaranam [2]-
attari    patari    samatikkami    vitivattiti    brumi
@Footnote: 1 Ma. kho. 2 uttari.
Acikkhami desemi pannapemi patthapemi vivarami vibhajami uttanikaromi
pakasemiti so vitatanho anigho niraso attari so jatijaranti brumi.
Tenaha bhagava
        vidva ca yo vedagu naro idha
        bhavabhave sangamimam visajja
        so vitatanho anigho niraso
        attari so jatijaranti brumiti.
Saha  gathapariyosana  .pe.  sattha  me  bhante  bhagava
savakohamasmiti.
        Mettagumanavakapanhaniddeso catuttho.
               -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 67-107. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=1389&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=1389&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=146&items=57              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=23              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=146              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=444              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=444              Contents of The Tipitaka Volume 30 http://84000.org/tipitaka/read/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com