ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [167]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [168]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
Maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [169]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [170]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati   appamāṇaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [171]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ
jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe. pañcamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.
Parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.  appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ
paṭhavīkasiṇaṃ   .pe.   appamāṇaṃ   appamāṇārammaṇaṃ   paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
          Cattāri ārammaṇāni.
   [172]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
   {172.1}  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā
kusalā.
   {172.2} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ   appamāṇaṃ   parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {172.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ  appamāṇaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [173]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ   parittaṃ   parittārammaṇaṃ   paṭhavīkasiṇaṃ
Tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
   {173.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ   parittaṃ   appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {173.2} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ   appamāṇaṃ   parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {173.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ    khippābhiññaṃ    appamāṇaṃ    appamāṇārammaṇaṃ
paṭhavīkasiṇaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime
dhammā kusalā.
   [174]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ
samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā
kusalā.
   {174.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
Sukhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ   parittaṃ   appamāṇārammaṇaṃ   paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
   {174.2}  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
   {174.3}  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati   sukhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ   appamāṇaṃ   appamāṇārammaṇaṃ
paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
   [175]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ
samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā
kusalā  .  katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
sukhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ   parittaṃ   appamāṇārammaṇaṃ   paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā  kusalā  .  katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
Maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā  kusalā  .  katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati   sukhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ   appamāṇaṃ   appamāṇārammaṇaṃ
paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
   [176]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.
Pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ
parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ
appamāṇārammaṇaṃ   paṭhavīkasiṇaṃ   .pe.   dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
appamāṇaṃ   appamāṇārammaṇaṃ   paṭhavīkasiṇaṃ   .pe.   dukkhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ  parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ   appamāṇaṃ   parittārammaṇaṃ   paṭhavīkasiṇaṃ   .pe.
Dukkhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ  appamāṇaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
.pe.  Sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
.pe.  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
.pe.   sukhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ   appamāṇaṃ   parittārammaṇaṃ
paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appamāṇaṃ appamāṇārammaṇaṃ
paṭhavīkasiṇaṃ    .pe.    sukhāpaṭipadaṃ    khippābhiññaṃ   parittaṃ
parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  parittaṃ
appamāṇārammaṇaṃ   paṭhavīkasiṇaṃ   .pe.   sukhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ
appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ
appamāṇaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
           Soḷasakkhattukaṃ.
   [177]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  āpokasiṇaṃ  .pe.  tejokasiṇaṃ  .pe.  vāyokasiṇaṃ  .pe.
Nīlakasiṇaṃ  .pe.  pītakasiṇaṃ  .pe.  lohitakasiṇaṃ  .pe.  odātakasiṇaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti  .pe.
Ime dhammā kusalā.
         Aṭṭhakasiṇaṃ soḷasakkhattukaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 54-60. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=1080              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=1080              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=167&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=167              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=5963              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=5963              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่