ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [446]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  chandādhipateyyaṃ tasmiṃ samaye phasso
hoti  .pe.  avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā tasseva
lokuttarassa  kusalassa  jhānassa  katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  suññataṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [447]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti  .pe.  avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā
tasseva  lokuttarassa  kusalassa  jhānassa  katattā bhāvitattā vipākaṃ
vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  animittaṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [448]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
Bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti  .pe.  avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā
tasseva  lokuttarassa  kusalassa  jhānassa  katattā bhāvitattā vipākaṃ
vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [449] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ
jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe. pañcamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ chandādhipateyyanti
kusalaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ  chandādhipateyyanti
vipāko  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  chandādhipateyyanti  kusalaṃ
.pe.   dukkhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ   animittaṃ  chandādhipateyyanti
vipāko  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  chandādhipateyyanti  kusalaṃ
.pe.   dukkhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  chandādhipateyyanti
vipāko  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe. Ime dhammā abyākatā.
   [450] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
Bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ   chandādhipateyyaṃ   .pe.  sukhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   chandādhipateyyaṃ   .pe.   sukhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ
chandādhipateyyaṃ  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.
Catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ .pe. pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  chandādhipateyyanti  kusalaṃ  .pe.
Sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  suññataṃ  chandādhipateyyanti  vipāko  .pe.
Sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  chandādhipateyyanti  kusalaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ  animittaṃ  chandādhipateyyanti  vipāko  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ  chandādhipateyyanti  kusalaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ
appaṇihitaṃ  chandādhipateyyanti  vipāko  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [451] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
suññataṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo
hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā  tasseva lokuttarassa kusalassa
jhānassa  katattā  bhāvitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi  .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  suññataṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ
Samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā
abyākatā.
   [452] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
suññataṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo
hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā  tasseva lokuttarassa kusalassa
jhānassa  katattā  bhāvitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi  .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  animittaṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ
samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā
abyākatā.
   [453] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
suññataṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo
hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā  tasseva lokuttarassa kusalassa
jhānassa  katattā  bhāvitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi  .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  appaṇihitaṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ
samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā
abyākatā.
   [454] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ
jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe. pañcamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  suññataṃ  chandādhipateyyanti  kusalaṃ  .pe.
Suññataṃ  chandādhipateyyanti  vipāko  .pe.  suññataṃ chandādhipateyyanti
kusalaṃ  .pe.  animittaṃ  chandādhipateyyanti  vipāko  .pe.  suññataṃ
chandādhipateyyanti  kusalaṃ  .pe.  appaṇihitaṃ chandādhipateyyanti vipāko
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā abyākatā.
   [455] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti  .pe.  avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā
tasseva  lokuttarassa  kusalassa  jhānassa  katattā bhāvitattā vipākaṃ
vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   suññataṃ   chandādhipateyyaṃ   tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [456] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
Bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti  .pe.  avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā
tasseva  lokuttarassa  kusalassa  jhānassa  katattā bhāvitattā vipākaṃ
vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   animittaṃ   chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [457]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ
samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā
kusalā  tasseva  lokuttarassa  kusalassa  jhānassa katattā bhāvitattā
vipākaṃ  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [458]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.
Pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ
chandādhipateyyanti  kusalaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ
chandādhipateyyanti  vipāko  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ
chandādhipateyyanti  kusalaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  animittaṃ
chandādhipateyyanti  vipāko  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ
chandādhipateyyanti  kusalaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ
chandādhipateyyanti  vipāko  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [459]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  suññataṃ  chandādhipateyyaṃ  .pe.
Sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ  chandādhipateyyaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ  suññataṃ  chandādhipateyyaṃ  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.
Pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  suññataṃ
chandādhipateyyanti  kusalaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  suññataṃ
chandādhipateyyanti  vipāko  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  suññataṃ
chandādhipateyyanti  kusalaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  animittaṃ
Chandādhipateyyanti  vipāko  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  suññataṃ
chandādhipateyyanti  kusalaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  appaṇihitaṃ
chandādhipateyyanti  vipāko  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [460]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  appaṇihitaṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe.  avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā  tasseva
lokuttarassa  kusalassa  jhānassa  katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  appaṇihitaṃ
chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo
hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [461]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  appaṇihitaṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe.  avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā  tasseva
lokuttarassa  kusalassa  jhānassa  katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva
kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati animittaṃ chandādhipateyyaṃ
Tasmiṃ   samaye   phasso   hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe. Ime dhammā abyākatā.
   [462]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  appaṇihitaṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe.  avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā  tasseva
lokuttarassa  kusalassa  jhānassa  katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva
kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati suññataṃ chandādhipateyyaṃ
tasmiṃ   samaye   phasso   hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe. Ime dhammā abyākatā.
   [463]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.
Pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  appaṇihitaṃ chandādhipateyyanti kusalaṃ
.pe.  appaṇihitaṃ  chandādhipateyyanti  vipāko  .pe.  appaṇihitaṃ
chandādhipateyyanti  kusalaṃ  .pe.  animittaṃ  chandādhipateyyanti vipāko
.pe.   appaṇihitaṃ   chandādhipateyyanti  kusalaṃ  .pe.  suññataṃ
chandādhipateyyanti  vipāko  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [464]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ
samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā
kusalā  tasseva  lokuttarassa  kusalassa  jhānassa katattā bhāvitattā
vipākaṃ  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā
abyākatā.
   [465] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti  .pe.  avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā
tasseva  lokuttarassa  kusalassa  jhānassa  katattā bhāvitattā vipākaṃ
vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   animittaṃ   chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [466] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti  .pe.  avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā
tasseva  lokuttarassa  kusalassa  jhānassa  katattā bhāvitattā vipākaṃ
vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   suññataṃ   chandādhipateyyaṃ   tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [467]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.
Pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ appaṇihitaṃ
chandādhipateyyanti   kusalaṃ   .pe.   dukkhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ
appaṇihitaṃ  chandādhipateyyanti  vipāko  .pe. dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ
appaṇihitaṃ  chandādhipateyyanti  kusalaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
animittaṃ  chandādhipateyyanti  vipāko  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ
appaṇihitaṃ  chandādhipateyyanti  kusalaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
suññataṃ  chandādhipateyyanti  vipāko  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [468]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  chandādhipateyyaṃ  .pe.
Sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  chandādhipateyyaṃ  .pe. sukhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ    appaṇihitaṃ   chandādhipateyyaṃ   .pe.   dutiyaṃ
jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ
jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  chandādhipateyyanti  kusalaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ   appaṇihitaṃ   chandādhipateyyanti   vipāko   .pe.
Sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  chandādhipateyyanti  kusalaṃ  .pe.
Sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  animittaṃ  chandādhipateyyanti  vipāko  .pe.
Sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  chandādhipateyyanti  kusalaṃ  .pe.
Sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  suññataṃ  chandādhipateyyanti  vipāko  tasmiṃ
samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā
abyākatā.
   [469] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ maggaṃ
bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ  satipaṭṭhānaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ
sammappadhānaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ  iddhipādaṃ  bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  indriyaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ balaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  bojjhaṅgaṃ  bhāveti .pe. lokuttaraṃ saccaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  samathaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ  dhammaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  khandhaṃ  bhāveti  .pe. lokuttaraṃ āyatanaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  dhātuṃ  bhāveti  .pe. lokuttaraṃ āhāraṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  phassaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ vedanaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  saññaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ cetanaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  cittaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya
paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  chandādhipateyyaṃ  tasmiṃ
samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā
kusalā  tasseva  lokuttarassa  kusalassa  cittassa katattā bhāvitattā
vipākaṃ  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ   suññataṃ   .pe.  animittaṃ  .pe.
Appaṇihitaṃ  chandādhipateyyaṃ .pe. viriyādhipateyyaṃ .pe. cittādhipateyyaṃ
.pe.  vīmaṃsādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
           Paṭhamamaggavipāko.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 159-171. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=3185              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=3185              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=446&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=43              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=446              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]