ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [503]  Sabbaṃ  rūpaṃ  nahetu  ahetukaṃ hetuvippayuttaṃ sappaccayaṃ
saṅkhataṃ  rūpaṃ  lokiyaṃ  sāsavaṃ  saññojaniyaṃ  ganthaniyaṃ oghaniyaṃ yoganiyaṃ
nīvaraṇiyaṃ  parāmaṭṭhaṃ  upādāniyaṃ  saṅkilesikaṃ  abyākataṃ  anārammaṇaṃ
acetasikaṃ  cittavippayuttaṃ  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ
nasavitakkasavicāraṃ   naavitakkavicāramattaṃ   avitakkaavicāraṃ  napītisahagataṃ
nasukhasahagataṃ    naupekkhāsahagataṃ    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ nevaācayagāminaapacayagāmi
nevasekkhanāsekkhaṃ  parittaṃ  kāmāvacaraṃ  narūpāvacaraṃ  naarūpāvacaraṃ
pariyāpannaṃ   noapariyāpannaṃ   aniyataṃ   aniyyānikaṃ   uppannaṃ
chahi  viññāṇehi  viññeyyaṃ  aniccaṃ  jarābhibhūtaṃ  evaṃ  ekavidhena
rūpasaṅgaho.
            Ekakaṃ.
   [504] Duvidhena rūpasaṅgaho atthi rūpaṃ upādā atthi rūpaṃ noupādā
atthi rūpaṃ upādinnaṃ atthi rūpaṃ anupādinnaṃ atthi rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ
atthi rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ atthi rūpaṃ sanidassanaṃ atthi rūpaṃ anidassanaṃ
atthi rūpaṃ sappaṭighaṃ atthi rūpaṃ appaṭighaṃ atthi rūpaṃ indriyaṃ atthi rūpaṃ
naindriyaṃ atthi rūpaṃ mahābhūtaṃ atthi rūpaṃ namahābhūtaṃ atthi rūpaṃ viññatti
atthi rūpaṃ naviññatti atthi rūpaṃ cittasamuṭṭhānaṃ atthi rūpaṃ nacittasamuṭṭhānaṃ
atthi  rūpaṃ cittasahabhu atthi rūpaṃ nacittasahabhu atthi rūpaṃ cittānuparivatti
atthi rūpaṃ nacittānuparivatti atthi rūpaṃ ajjhattikaṃ atthi rūpaṃ bāhiraṃ atthi
rūpaṃ oḷārikaṃ atthi rūpaṃ sukhumaṃ atthi rūpaṃ dūre atthi rūpaṃ santike.
   {504.1} Atthi rūpaṃ cakkhusamphassassa vatthu atthi rūpaṃ cakkhusamphassassa
navatthu  atthi  rūpaṃ cakkhusamphassajāya vedanāya .pe. saññāya .pe.
Cetanāya  .pe.  cakkhuviññāṇassa  vatthu  atthi  rūpaṃ cakkhuviññāṇassa
navatthu  atthi  rūpaṃ  sotasamphassassa  .pe.  ghānasamphassassa  .pe.
Jivhāsamphassassa .pe. kāyasamphassassa vatthu atthi rūpaṃ kāyasamphassassa
navatthu  atthi  rūpaṃ kāyasamphassajāya vedanāya .pe. saññāya .pe.
Cetanāya  .pe.  kāyaviññāṇassa  vatthu  atthi  rūpaṃ kāyaviññāṇassa
navatthu . atthi rūpaṃ cakkhusamphassassa ārammaṇaṃ atthi rūpaṃ cakkhusamphassassa
naārammaṇaṃ  atthi rūpaṃ cakkhusamphassajāya vedanāya *- .pe. saññāya
.pe.  cetanāya  .pe.  cakkhuviññāṇassa  ārammaṇaṃ  atthi  rūpaṃ
cakkhuviññāṇassa   naārammaṇaṃ  .   atthi  rūpaṃ  sotasamphassassa
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ cakkhusamphassajāyavedanāya peḌna cakkhusamphassajāya vedanāya
.pe.  Ghānasamphassassa  .pe. jivhāsamphassassa .pe. kāyasamphassassa
ārammaṇaṃ   atthi   rūpaṃ   kāyasamphassassa   naārammaṇaṃ  atthi
rūpaṃ  kāyasamphassajāya  vedanāya  .pe.  saññāya  .pe. cetanāya
.pe. Kāyaviññāṇassa ārammaṇaṃ atthi rūpaṃ kāyaviññāṇassa naārammaṇaṃ.
   {504.2} Atthi rūpaṃ cakkhāyatanaṃ atthi rūpaṃ nacakkhāyatanaṃ atthi rūpaṃ
sotāyatanaṃ  atthi  rūpaṃ  nasotāyatanaṃ  atthi  rūpaṃ ghānāyatanaṃ .pe.
Jivhāyatanaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  atthi  rūpaṃ  nakāyāyatanaṃ atthi rūpaṃ
rūpāyatanaṃ atthi rūpaṃ narūpāyatanaṃ atthi rūpaṃ saddāyatanaṃ .pe. Gandhāyatanaṃ
.pe. Rasāyatanaṃ .pe. Phoṭṭhabbāyatanaṃ atthi rūpaṃ naphoṭṭhabbāyatanaṃ.
   {504.3} Atthi rūpaṃ cakkhudhātu atthi rūpaṃ nacakkhudhātu atthi rūpaṃ
sotadhātu  .pe. ghānadhātu .pe. jivhādhātu .pe. kāyadhātu atthi
rūpaṃ  nakāyadhātu  atthi rūpaṃ rūpadhātu atthi rūpaṃ narūpadhātu atthi rūpaṃ
saddadhātu  .pe.  gandhadhātu  .pe.  rasadhātu  .pe. phoṭṭhabbadhātu
atthi rūpaṃ naphoṭṭhabbadhātu.
   {504.4}  Atthi  rūpaṃ  cakkhundriyaṃ  atthi  rūpaṃ  nacakkhundriyaṃ
atthi  rūpaṃ  sotindriyaṃ  .pe.  ghānindriyaṃ  .pe.  jivhindriyaṃ
.pe.  kāyindriyaṃ  atthi  rūpaṃ  nakāyindriyaṃ atthi rūpaṃ itthindriyaṃ
atthi  rūpaṃ  naitthindriyaṃ  atthi  rūpaṃ  purisindriyaṃ  atthi  rūpaṃ
napurisindriyaṃ atthi rūpaṃ jīvitindriyaṃ atthi rūpaṃ najīvitindriyaṃ.
   {504.5}  Atthi  rūpaṃ  kāyaviññatti  atthi rūpaṃ nakāyaviññatti
atthi  rūpaṃ  vacīviññatti  atthi  rūpaṃ  navacīviññatti  atthi  rūpaṃ
ākāsadhātu    atthi    rūpaṃ    naākāsadhātu    atthi
Rūpaṃ āpodhātu atthi rūpaṃ naāpodhātu atthi rūpaṃ rūpassa lahutā atthi
rūpaṃ rūpassa nalahutā atthi rūpaṃ rūpassa mudutā atthi rūpaṃ rūpassa namudutā
atthi  rūpaṃ  rūpassa  kammaññatā atthi rūpaṃ rūpassa nakammaññatā atthi
rūpaṃ rūpassa upacayo atthi rūpaṃ rūpassa naupacayo atthi rūpaṃ rūpassa santati
atthi rūpaṃ rūpassa nasantati atthi rūpaṃ rūpassa jaratā atthi rūpaṃ rūpassa najaratā
atthi rūpaṃ rūpassa aniccatā atthi rūpaṃ rūpassa naaniccatā atthi rūpaṃ kabaḷiṃkāro
āhāro atthi rūpaṃ na kabaḷiṃkāro āhāro evaṃ duvidhena rūpasaṅgaho.
             Dukaṃ.
   [505] Tividhena rūpasaṅgaho yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ upādā yantaṃ rūpaṃ
bāhiraṃ taṃ atthi upādā atthi noupādā yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ upādinnaṃ
yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi upādinnaṃ atthi anupādinnaṃ yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ
taṃ upādinnupādāniyaṃ yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi upādinnupādāniyaṃ atthi
anupādinnupādāniyaṃ yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ anidassanaṃ yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ
taṃ atthi sanidassanaṃ atthi anidassanaṃ yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ sappaṭighaṃ yantaṃ rūpaṃ
bāhiraṃ taṃ atthi sappaṭighaṃ atthi appaṭighaṃ yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ indriyaṃ
yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi indriyaṃ atthi naindriyaṃ yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ
taṃnamahābhūtaṃ yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi mahābhūtaṃ atthi namahābhūtaṃ yantaṃ
rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ naviññatti yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi viññatti atthi
navaññatti yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ nacittasamuṭṭhānaṃ yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ
Atthi cittasamuṭṭhānaṃ atthi nacittasamuṭṭhānaṃ yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ nacittasahabhu
yantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  taṃ atthi cittasahabhu atthi nacittasahabhu yantaṃ rūpaṃ
ajjhattikaṃ taṃ nacittānuparivatti yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi cittānuparivatti
atthi nacittānuparivatti yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ oḷārikaṃ yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ
taṃ atthi oḷārikaṃ atthi sukhumaṃ yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ santike yantaṃ
rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi dūre atthi santike.
   {505.1} Yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ cakkhusamphassassa navatthu yantaṃ rūpaṃ
ajjhattikaṃ  taṃ atthi cakkhusamphassassa vatthu atthi cakkhusamphassassa navatthu
yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi cakkhusamphassajāya vedanāya .pe. Saññāya .pe.
Cetanāya .pe. cakkhuviññāṇassa navatthu yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ atthi
cakkhuviññāṇassa  vatthu  atthi cakkhuviññāṇassa navatthu yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ
taṃ sotasamphassassa .pe. ghānasamphassassa .pe. jivhāsamphassassa .pe.
Kāyasamphassassa  navatthu  yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ atthi kāyasamphassassa
vatthu atthi kāyasamphassassa navatthu yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ kāyasamphassajāya
vedanāya  .pe.  saññāya  .pe.  cetanāya .pe. kāyaviññāṇassa
navatthu   yantaṃ   rūpaṃ   ajjhattikaṃ  taṃatthikāyaviññāṇassa  vatthu
atthikāyaviññāṇassa navatthu.
   {505.2} Yantaṃ rūpaṃajjhattikaṃ taṃ cakkhusamphassassa naārammaṇaṃ yantaṃ
rūpaṃbāhiraṃ  taṃ  atthi  cakkhusamphassassa  ārammaṇaṃ atthi cakkhusamphassassa
naārammaṇaṃ yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ cakkhusamphassajāya vedanāya .pe. Saññāya
.pe. cetanāya .pe. cakkhuviññāṇassa naārammaṇaṃ yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ
Atthi  cakkhuviññāṇassa  ārammaṇaṃ  atthi  cakkhuviññāṇassa  naārammaṇaṃ
yantaṃ  rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ sotasamphassassa .pe. ghānasamphassassa .pe.
Jivhāsamphassassa  .pe.  kāyasamphassassa naārammaṇaṃ yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ
taṃ  atthi  kāyasamphassassa  ārammaṇaṃ atthi kāyasamphassassa naārammaṇaṃ
yantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  taṃ kāyasamphassajāya vedanāya .pe. saññāya
.pe.  cetanāya  .pe.  kāyaviññāṇassa  naārammaṇaṃ  yantaṃ  rūpaṃ
bāhiraṃ  taṃ  atthi  kāyaviññāṇassa  ārammaṇaṃ  atthi  kāyaviññāṇassa
naārammaṇaṃ.
   {505.3} Yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ nacakkhāyatanaṃ yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ
atthi cakkhāyatanaṃ atthi nacakkhāyatanaṃ yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ nasotāyatanaṃ
.pe.  naghānāyatanaṃ  .pe.  najivhāyatanaṃ  .pe.  nakāyāyatanaṃ
yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ atthi kāyāyatanaṃ atthi nakāyāyatanaṃ yantaṃ rūpaṃ
ajjhattikaṃ taṃ narūpāyatanaṃ yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi rūpāyatanaṃ atthi narūpāyatanaṃ
yantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  taṃ  nasaddāyatanaṃ  .pe. nagandhāyatanaṃ .pe.
Narasāyatanaṃ .pe. naphoṭṭhabbāyatanaṃ yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi phoṭṭhabbāyatanaṃ
atthi naphoṭṭhabbāyatanaṃ.
   {505.4} Yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ nacakkhudhātu yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ
taṃ atthi cakkhudhātu atthi nacakkhudhātu yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ nasotadhātu
.pe.  naghānadhātu  .pe. najivhādhātu .pe. nakāyadhātu yantaṃ rūpaṃ
ajjhattikaṃ  taṃ  atthi kāyadhātu atthi nakāyadhātu yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ
taṃ  narūpadhātu  yantaṃ  rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi rūpadhātu atthi narūpadhātu
yantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  taṃ  nasaddadhātu  .pe.  nagandhadhātu  .pe.
Narasadhātu .pe. naphoṭṭhabbadhātu yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi phoṭṭhabbadhātu
atthi naphoṭṭhabbadhātu.
   {505.5} Yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ nacakkhundriyaṃ yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ
taṃ  atthi  cakkhundriyaṃ  atthi  nacakkhundriyaṃ  yantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ taṃ
nasotindriyaṃ  .pe.  naghānindriyaṃ  .pe.  najivhindriyaṃ  .pe.
Nakāyindriyaṃ yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ atthi kāyindriyaṃ atthi nakāyindriyaṃ
yantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  taṃ naitthindriyaṃ yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi
itthindriyaṃ atthi naitthindriyaṃ yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ napurisindriyaṃ
yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi purisindriyaṃ atthi napurisindriyaṃ yantaṃ rūpaṃ
ajjhattikaṃ taṃ najīvitindriyaṃ yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi jīvitindriyaṃ atthi
najīvitindriyaṃ.
   {505.6} Yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ nakāyaviññatti yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ
taṃ  atthi  kāyaviññatti  atthi nakāyaviññatti yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ
navacīviññatti yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi vacīviññatti atthi navacīviññatti
yantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  taṃ naākāsadhātu yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi
ākāsadhātu  atthi naākāsadhātu yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ naāpodhātu
yantaṃ  rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi āpodhātu atthi naāpodhātu yantaṃ rūpaṃ
ajjhattikaṃ taṃ rūpassa nalahutā yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi rūpassa lahutā
atthi  rūpassa nalahutā yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ rūpassa namudutā yantaṃ
rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi rūpassa mudutā atthi rūpassa namudutā yantaṃ rūpaṃ
ajjhattikaṃ  taṃ rūpassa nakammaññatā yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi rūpassa
kammaññatā  atthi  rūpassa  nakammaññatā  yantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  taṃ
rūpassa  naupacayo  yantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  taṃ  atthi  rūpassa upacayo
Atthi rūpassa naupacayo yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ rūpassa nasantati yantaṃ
rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi rūpassa santati atthi rūpassa nasantati yantaṃ rūpaṃ
ajjhattikaṃ taṃ rūpassa najaratā yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi rūpassa jaratā atthi
rūpassa najaratā yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ rūpassa naaniccatā yantaṃ rūpaṃ
bāhiraṃ taṃ atthi rūpassa aniccatā atthi rūpassa naaniccatā yantaṃ rūpaṃ
ajjhattikaṃ taṃ na kabaḷiṃkāro āhāro yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi kabaḷiṃkāro
āhāro atthi na kabaḷiṃkāro āhāro evaṃ tividhena rūpasaṅgaho.
             Tikaṃ.
   [506] Catubbidhena rūpasaṅgaho yantaṃ rūpaṃ upādā taṃ atthi upādinnaṃ
atthi  anupādinnaṃ  yantaṃ  rūpaṃ  anupādā  taṃ atthi upādinnaṃ atthi
anupādinnaṃ  yantaṃ  rūpaṃ  upādā  taṃ  atthi upādinnupādāniyaṃ atthi
anupādinnupādāniyaṃ yantaṃ rūpaṃ anupādā taṃ atthi upādinnupādāniyaṃ atthi
anupādinnupādāniyaṃ yantaṃ rūpaṃ upādā taṃ atthi sappaṭighaṃ atthi appaṭighaṃ
yantaṃ rūpaṃ anupādā taṃ atthi sappaṭighaṃ atthi appaṭighaṃ yantaṃ rūpaṃ upādā
taṃ atthi oḷārikaṃ atthi sukhumaṃ yantaṃ rūpaṃ anupādā taṃ atthi oḷārikaṃ atthi
sukhumaṃ yantaṃ rūpaṃ upādā taṃ atthi dūre atthi santike yantaṃ rūpaṃ anupādā
taṃ atthi dūre atthi santike.
   {506.1} Yantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ taṃ atthi sanidassanaṃ atthi anidassanaṃ
yantaṃ  rūpaṃ anupādinnaṃ taṃ atthi sanidassanaṃ atthi anidassanaṃ yantaṃ rūpaṃ
upādinnaṃ  taṃ  atthi  sappaṭighaṃ  atthi appaṭighaṃ yantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ
taṃ atthi sappaṭighaṃ atthi appaṭighaṃ yantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ taṃ atthi mahābhūtaṃ
Atthi namahābhūtaṃ yantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ taṃ atthi mahābhūtaṃ atthi namahābhūtaṃ
yantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ taṃ atthi oḷārikaṃ atthi sukhumaṃ yantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ taṃ
atthi oḷārikaṃ atthi sukhumaṃ yantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ taṃ atthi dūre atthi
santike yantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ taṃ atthi dūre atthi santike.
   {506.2} Yantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ taṃ atthi sanidassanaṃ atthi
anidassanaṃ  yantaṃ  rūpaṃ  anupādinnupādāniyaṃ  taṃ atthi sanidassanaṃ atthi
anidassanaṃ  yantaṃ  rūpaṃ  upādinnupādāniyaṃ  taṃ  atthi  sappaṭighaṃ atthi
appaṭighaṃ  yantaṃ  rūpaṃ  anupādinnupādāniyaṃ  taṃ  atthi  sappaṭighaṃ atthi
appaṭighaṃ  yantaṃ  rūpaṃ  upādinnupādāniyaṃ  taṃ  atthi  mahābhūtaṃ  atthi
namahābhūtaṃ  yantaṃ  rūpaṃ  anupādinnupādāniyaṃ  taṃ  atthi mahābhūtaṃ atthi
namahābhūtaṃ yantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ taṃ atthi oḷārikaṃ atthi sukhumaṃ
yantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ taṃ atthi oḷārikaṃ atthi sukhumaṃ yantaṃ rūpaṃ
upādinnupādāniyaṃ taṃ atthi dūre atthi santike yantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ
taṃ atthi dūre atthi santike.
   {506.3} Yantaṃ rūpaṃ sappaṭighaṃ taṃ atthi indriyaṃ atthi naindriyaṃ
yantaṃ rūpaṃ appaṭighaṃ taṃ atthi indriyaṃ atthi naindriyaṃ yantaṃ rūpaṃ sappaṭighaṃ
taṃ atthi mahābhūtaṃ atthi namahābhūtaṃ yantaṃ rūpaṃ appaṭighaṃ taṃ atthi mahābhūtaṃ
atthi namahābhūtaṃ.
   {506.4} Yantaṃ rūpaṃ indriyaṃ taṃ atthi oḷārikaṃ atthi sukhumaṃ yantaṃ
rūpaṃ naindriyaṃ taṃ atthi oḷārikaṃ atthi sukhumaṃ yantaṃ rūpaṃ indriyaṃ taṃ atthi
dūre atthi santike yantaṃ rūpaṃ naindriyaṃ taṃ atthi dūre atthi santike.
   {506.5} Yantaṃ rūpaṃ mahābhūtaṃ taṃ atthi oḷārikaṃ atthi sukhumaṃ yantaṃ rūpaṃ
namahābhūtaṃ taṃ atthi oḷārikaṃ atthi sukhumaṃ yantaṃ rūpaṃ mahābhūtaṃ taṃ atthi dūre
Atthi santike yantaṃ rūpaṃ namahābhūtaṃ taṃ atthi dūre atthi santike. Diṭṭhaṃ
sutaṃ mutaṃ viññātaṃ rūpaṃ evaṃ catubbidhena rūpasaṅgaho.
            Catukkaṃ.
   [507]  Pañcavidhena rūpasaṅgaho paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu
vāyodhātu yañca rūpaṃ upādā evaṃ pañcavidhena rūpasaṅgaho.
            Pañcakaṃ.
   [508]  Chabbidhena  rūpasaṅgaho cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ sotaviññeyyaṃ
rūpaṃ ghānaviññeyyaṃ rūpaṃ jivhāviññeyyaṃ rūpaṃ kāyaviññeyyaṃ rūpaṃ manoviññeyyaṃ
rūpaṃ evaṃ chabbidhena rūpasaṅgaho.
            Chakkaṃ.
   [509]  Sattavidhena rūpasaṅgaho cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ sotaviññeyyaṃ
rūpaṃ  ghānaviññeyyaṃ  rūpaṃ  jivhāviññeyyaṃ  rūpaṃ  kāyaviññeyyaṃ  rūpaṃ
manodhātuviññeyyaṃ  rūpaṃ  manoviññāṇadhātuviññeyyaṃ rūpaṃ evaṃ sattavidhena
rūpasaṅgaho.
            Sattakaṃ.
   [510]  Aṭṭhavidhena rūpasaṅgaho cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ sotaviññeyyaṃ
rūpaṃ  ghānaviññeyyaṃ  rūpaṃ jivhāviññeyyaṃ rūpaṃ kāyaviññeyyaṃ rūpaṃ atthi
sukhasamphassaṃ  atthi  dukkhasamphassaṃ  manodhātuviññeyyaṃ  rūpaṃ manoviññāṇa-
dhātuviññeyyaṃ rūpaṃ evaṃ aṭṭhavidhena rūpasaṅgaho.
            Aṭṭhakaṃ.
   [511]  Navavidhena rūpasaṅgaho cakkhundriyaṃ sotindriyaṃ ghānindriyaṃ
jivhindriyaṃ     kāyindriyaṃ    itthindriyaṃ    purisindriyaṃ
jīvitindriyaṃ yañca rūpaṃ naindriyaṃ evaṃ navavidhena rūpasaṅgaho.
             Navakaṃ.
   [512]  Dasavidhena rūpasaṅgaho cakkhundriyaṃ sotindriyaṃ ghānindriyaṃ
jivhindriyaṃ     kāyindriyaṃ    itthindriyaṃ    purisindriyaṃ
jīvitindriyaṃ naindriyaṃ rūpaṃ atthi sappaṭighaṃ atthiappaṭighaṃ evaṃ dasavidhena
rūpasaṅgaho.
             Dasakaṃ.
   [513] Ekādasavidhena rūpasaṅgaho cakkhāyatanaṃ sotāyatanaṃ ghānāyatanaṃ
jivhāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ  yañca  rūpaṃ  anidassanaṃ  appaṭighaṃ  dhammāyatanapariyāpannaṃ
evaṃ ekādasavidhena rūpasaṅgaho.
            Ekādasakaṃ.
            Mātikā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 184-194. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=3692              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=3692              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=503&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=503              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=8961              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=8961              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่