ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [74] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti aṭṭhindriyāni
honti  pañcaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  pañcaṅgiko  maggo  hoti  satta
balāni honti tayo hetū honti eko phasso hoti ekā vedanā
hoti  ekā  saññā hoti ekā cetanā hoti ekaṃ cittaṃ hoti
eko vedanākkhandho hoti eko saññākkhandho hoti eko saṅkhārakkhandho
hoti  eko  viññāṇakkhandho  hoti  ekaṃ  manāyatanaṃ  hoti
ekaṃ  manindriyaṃ hoti ekā manoviññāṇadhātu hoti ekaṃ dhammāyatanaṃ
hoti  ekā  dhammadhātu  hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā.
   [75] Katame tasmiṃ samaye cattāro khandhā honti vedanākkhandho
saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  .  katamo  tasmiṃ
samaye  vedanākkhandho hoti yaṃ tasmiṃ samaye cetasikaṃ sātaṃ cetasikaṃ
sukhaṃ  cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā sātā sukhā
vedanā  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  vedanākkhandho hoti . katamo tasmiṃ
samaye  saññākkhandho  hoti  yā  tasmiṃ  samaye saññā sañjānanā
sañjānitattaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye saññākkhandho hoti.
   {75.1} Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
vitakko vicāro pīti cittassekaggatā saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ
samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  saddhābalaṃ  viriyabalaṃ  satibalaṃ
samādhibalaṃ   paññābalaṃ  hirībalaṃ  ottappabalaṃ  alobho  adoso
amoho   anabhijjhā  abyāpādo  sammādiṭṭhi  hirī  ottappaṃ
kāyappassaddhi  cittappassaddhi  kāyalahutā  cittalahutā  kāyamudutā
cittamudutā   kāyakammaññatā   cittakammaññatā   kāyapāguññatā
cittapāguññatā  kāyujukatā  cittujukatā  sati  sampajaññaṃ  samatho
vipassanā  paggāho  avikkhepo ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi   paṭiccasamuppannā  arūpinodhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ
ṭhapetvā   saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ
samaye  saṅkhārakkhandho  hoti . katamo tasmiṃ samaye viññāṇakkhandho
Hoti yaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ mano mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ
manindriyaṃ   viññāṇaṃ   viññāṇakkhandho   tajjā  manoviññāṇadhātu
ayaṃ tasmiṃ samaye viññāṇakkhandho hoti . ime tasmiṃ samaye cattāro
khandhā honti.
   [76]  Katamāni  tasmiṃ  samaye  dvāyatanāni honti manāyatanaṃ
dhammāyatanaṃ  .  katamaṃ  tasmiṃ  samaye  manāyatanaṃ  hoti  yaṃ  tasmiṃ
samaye  cittaṃ  mano  mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ
samaye  manāyatanaṃ  hoti  .  katamaṃ  tasmiṃ samaye dhammāyatanaṃ hoti
vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  idaṃ  tasmiṃ  samaye
dhammāyatanaṃ hoti. Imāni tasmiṃ samaye dvāyatanāni honti.
   [77] Katamā tasmiṃ samaye dve dhātuyo honti manoviññāṇadhātu
dhammadhātu  .  katamā  tasmiṃ  samaye  manoviññāṇadhātu  hoti
yaṃ  tasmiṃ  samaye  cittaṃ mano mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ
manindriyaṃ   viññāṇaṃ   viññāṇakkhandho   tajjā  manoviññāṇadhātu
ayaṃ  tasmiṃ  samaye  manoviññāṇadhātu  hoti . katamā tasmiṃ samaye
dhammadhātu   hoti  vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho
ayaṃ  tasmiṃ  samaye  dhammadhātu  hoti  . imā tasmiṃ samaye dve
dhātuyo honti.
   [78] Katame tasmiṃ samaye tayo āhārā honti phassāhāro
Manosañcetanāhāro  viññāṇāhāro  .  katamo  tasmiṃ  samaye
phassāhāro  hoti  yo  tasmiṃ  samaye  phasso  phusanā  samphusanā
samphusitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  phassāhāro  hoti  .  katamo
tasmiṃ  samaye  manosañcetanāhāro  hoti yā tasmiṃ samaye cetanā
sañcetanā  sañcetayitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  manosañcetanāhāro
hoti  . katamo tasmiṃ samaye viññāṇāhāro hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cittaṃ  mano  mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ manindriyaṃ viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho   tajjā  manoviññāṇadhātu  ayaṃ  tasmiṃ  samaye
viññāṇāhāro hoti. Ime tasmiṃ samaye tayo āhārā honti.
   [79]  Katamāni  tasmiṃ samaye aṭṭhindriyāni honti saddhindriyaṃ
viriyindriyaṃ   satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  manindriyaṃ
somanassindriyaṃ jīvitindriyaṃ . katamaṃ tasmiṃ samaye saddhindriyaṃ hoti yā
tasmiṃ  samaye  saddhā  saddahanā  okappanā  abhippasādo  saddhā
saddhindriyaṃ saddhābalaṃ idaṃ tasmiṃ samaye saddhindriyaṃ hoti.
   {79.1} Katamaṃ tasmiṃ samaye viriyindriyaṃ hoti yo tasmiṃ samaye cetasiko
viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo ussāho ussoḷhī
thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā  anikkhittacchandatā  anikkhittadhuratā
dhurasampaggāho  viriyaṃ  viriyindriyaṃ  viriyabalaṃ  sammāvāyāmo  idaṃ
tasmiṃ samaye viriyindriyaṃ hoti.
   {79.2}   Katamaṃ   tasmiṃ   samaye   satindriyaṃ   hoti
yā  tasmiṃ  samaye  sati  anussati  paṭissati  sati  saraṇatā
Dhāraṇatā    apilāpanatā   asammusanatā   sati   satindriyaṃ
satibalaṃ sammāsati idaṃ tasmiṃ samaye satindriyaṃ hoti.
   {79.3}  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  samādhindriyaṃ hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi
idaṃ tasmiṃ samaye samādhindriyaṃ hoti.
   {79.4} Katamaṃ tasmiṃ samaye paññindriyaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā
paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ nepuññaṃ vebhabyā cintā upaparikkhā
bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo  paññā
paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo  paññāāloko
paññāobhāso  paññāpajjoto  paññāratanaṃ  amoho  dhammavicayo
sammādiṭṭhi idaṃ tasmiṃ samaye paññindriyaṃ hoti.
   {79.5} Katamaṃ tasmiṃ samaye manindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ
mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho   tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ  samaye
manindriyaṃ hoti.
   {79.6}  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  somanassindriyaṃ  hoti  yaṃ
tasmiṃ  samaye  cetasikaṃ  sātaṃ  cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ sātaṃ
sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā sātā sukhā vedanā idaṃ tasmiṃ samaye
somanassindriyaṃ hoti.
   {79.7} Katamaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti yo tesaṃ arūpīnaṃ
dhammānaṃ  āyu  ṭhiti  yapanā  yāpanā  iriyanā  vattanā  pālanā
jīvitaṃ   jīvitindriyaṃ   idaṃ   tasmiṃ   samaye   jīvitindriyaṃ
Hoti. Imāni tasmiṃ samaye aṭṭhindriyāni honti.
   [80] Katamaṃ tasmiṃ samaye pañcaṅgikaṃ jhānaṃ hoti vitakko vicāro pīti
sukhaṃ cittassekaggatā.
   {80.1} Katamo tasmiṃ samaye vitakko hoti yo tasmiṃ samaye takko
vitakko saṅkappo appanā byappanā cetaso abhiniropanā sammāsaṅkappo
ayaṃ tasmiṃ samaye vitakko hoti.
   {80.2} Katamo tasmiṃ samaye vicāro hoti yo tasmiṃ samaye cāro
vicāro  anuvicāro  upavicāro  cittassa  anusandhanatā anupekkhanatā
ayaṃ tasmiṃ samaye vicāro hoti.
   {80.3} Katamā tasmiṃ samaye pīti hoti yā tasmiṃ samaye pīti
pāmojjaṃ  āmodanā  pamodanā  hāso  pahāso  vitti  odagyaṃ
attamanatā cittassa ayaṃ tasmiṃ samaye pīti hoti.
   {80.4} Katamaṃ tasmiṃ samaye sukhaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cetasikaṃ sātaṃ
cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā sātā
sukhā vedanā idaṃ tasmiṃ samaye sukhaṃ hoti.
   {80.5} Katamā tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi
ayaṃ  tasmiṃ  samaye  cittassekaggatā  hoti  .  idaṃ tasmiṃ samaye
pañcaṅgikaṃ jhānaṃ hoti.
   [81] Katamo tasmiṃ samaye pañcaṅgiko maggo hoti sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo  sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  .  katamā
Tasmiṃ  samaye  sammādiṭṭhi  hoti yā tasmiṃ samaye paññā pajānanā
vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā  upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā
paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā cintā upaparikkhā bhūrī medhā
pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo  paññā  paññindriyaṃ
paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo  paññāāloko  paññāobhāso
paññāpajjoto   paññāratanaṃ   amoho   dhammavicayo  sammādiṭṭhi
ayaṃ tasmiṃ samaye sammādiṭṭhi hoti.
   {81.1} Katamo tasmiṃ samaye sammāsaṅkappo hoti yo tasmiṃ samaye
takko  vitakko  saṅkappo  appanā  byappanā cetaso abhiniropanā
sammāsaṅkappo ayaṃ tasmiṃ samaye sammāsaṅkappo hoti.
   {81.2} Katamo tasmiṃ samaye sammāvāyāmo hoti yo tasmiṃ samaye
cetasiko viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo ussāho
ussoḷhī thāmo dhiti asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā anikkhittadhuratā
dhurasampaggāho  viriyaṃ  viriyindriyaṃ  viriyabalaṃ sammāvāyāmo ayaṃ tasmiṃ
samaye sammāvāyāmo hoti.
   {81.3} Katamā tasmiṃ samaye sammāsati hoti yā tasmiṃ samaye sati
anussati  paṭissati  sati  saraṇatā  dhāraṇatā apilāpanatā asammusanatā
sati satindriyaṃ satibalaṃ sammāsati ayaṃ tasmiṃ samaye sammāsati hoti.
   {81.4}  Katamo  tasmiṃ  samaye sammāsamādhi hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi
Ayaṃ tasmiṃ samaye sammāsamādhi hoti . ayaṃ tasmiṃ samaye pañcaṅgiko
maggo hoti.
   [82]  Katamāni  tasmiṃ  samaye satta balāni honti saddhābalaṃ
viriyabalaṃ satibalaṃ samādhibalaṃ paññābalaṃ hirībalaṃ ottappabalaṃ.
   {82.1} Katamaṃ tasmiṃ samaye saddhābalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye saddhā
saddahanā  okappanā  abhippasādo  saddhā  saddhindriyaṃ  saddhābalaṃ
idaṃ tasmiṃ samaye saddhābalaṃ hoti.
   {82.2} Katamaṃ tasmiṃ samaye viriyabalaṃ hoti yo tasmiṃ samaye cetasiko
viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo ussāho ussoḷhī
thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā  anikkhittacchandatā  anikkhittadhuratā
dhurasampaggāho  viriyaṃ  viriyindriyaṃ  viriyabalaṃ sammāvāyāmo idaṃ tasmiṃ
samaye viriyabalaṃ hoti.
   {82.3} Katamaṃ tasmiṃ samaye satibalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye sati
anussati  paṭissati  sati  saraṇatā  dhāraṇatā apilāpanatā asammusanatā
sati satindriyaṃ satibalaṃ sammāsati idaṃ tasmiṃ samaye satibalaṃ hoti.
   {82.4} Katamaṃ tasmiṃ samaye samādhibalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye cittassa
ṭhiti  saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā samatho
samādhindriyaṃ samādhibalaṃ sammāsamādhi idaṃ tasmiṃ samaye samādhibalaṃ hoti.
   {82.5} Katamaṃ tasmiṃ samaye paññābalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye paññā
pajānanā vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā paccupalakkhaṇā
paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā cintā upaparikkhā bhūrī medhā
Pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo  paññā  paññindriyaṃ
paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo  paññāāloko  paññāobhāso
paññāpajjoto   paññāratanaṃ   amoho   dhammavicayo  sammādiṭṭhi
idaṃ tasmiṃ samaye paññābalaṃ hoti.
   {82.6} Katamaṃ tasmiṃ samaye hirībalaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye hiriyati
hiriyitabbena  hiriyati  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ samāpattiyā idaṃ
tasmiṃ samaye hirībalaṃ hoti.
   {82.7} Katamaṃ tasmiṃ samaye ottappabalaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye ottappati
ottappitabbena  ottappati  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā
idaṃ  tasmiṃ  samaye ottappabalaṃ hoti . imāni tasmiṃ samaye satta
balāni honti.
   [83] Katame tasmiṃ samaye tayo hetū honti alobho adoso
amoho.
   {83.1} Katamo tasmiṃ samaye alobho hoti yo tasmiṃ samaye
alobho  alubbhanā  alubbhitattaṃ  asārāgo asārajjanā asārajjitattaṃ
anabhijjhā alobho kusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye alobho hoti.
   {83.2} Katamo tasmiṃ samaye adoso hoti yo tasmiṃ samaye adoso
adūsanā  adūsitattaṃ  abyāpādo  abyāpajjo  adoso  kusalamūlaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye adoso hoti.
   {83.3} Katamo tasmiṃ samaye amoho hoti yā tasmiṃ samaye
paññā   pajānanā   vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā
upalakkhaṇā   paccupalakkhaṇā   paṇḍiccaṃ   kosallaṃ   nepuññaṃ
vebhabyā  cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā
Sampajaññaṃ  patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ
paññāpāsādo   paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto
paññāratanaṃ  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  amoho  kusalamūlaṃ ayaṃ
tasmiṃ samaye amoho hoti. Ime tasmiṃ samaye tayo hetū honti.
   [84]  Katamo  tasmiṃ  samaye eko phasso hoti yo tasmiṃ
samaye  phasso  phusanā  samphusanā  samphusitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye
eko phasso hoti.
   [85] Katamā tasmiṃ samaye ekā vedanā hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cetasikaṃ  sātaṃ  cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ vedayitaṃ
cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā  ayaṃ  tasmiṃ samaye ekā
vedanā hoti 1-.
   [86] Katamā tasmiṃ samaye ekā saññā hoti yā tasmiṃ samaye
saññā  sañjānanā  sañjānitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  ekā
saññā hoti 2-.
   [87] Katamā tasmiṃ samaye ekā cetanā hoti yā tasmiṃ samaye
cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye ekā cetanā
hoti 3-.
@Footnote:1-2-3 imāni padabhājanāni purimehi na samenti. tattha hi
@tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajanti ca tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajāti
@ca dissati. tasmā tattha atirekaṃ vā idha ūnaṃ vā siyā.
   [88] Katamaṃ tasmiṃ samaye ekaṃ cittaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ
mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ  samaye  ekaṃ
cittaṃ hoti.
   [89]  Katamo  tasmiṃ  samaye eko vedanākkhandho hoti yaṃ
tasmiṃ  samaye  cetasikaṃ sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ
vedayitaṃ  cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā ayaṃ tasmiṃ samaye
eko vedanākkhandho hoti.
   [90]  Katamo  tasmiṃ  samaye eko saññākkhandho hoti yā
tasmiṃ  samaye  saññā  sañjānanā  sañjānitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ samaye
eko saññākkhandho hoti.
   [91] Katamo tasmiṃ samaye eko saṅkhārakkhandho hoti phasso
cetanā  vitakko vicāro pīti cittassekaggatā saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ
satindriyaṃ   samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi saddhābalaṃ viriyabalaṃ
satibalaṃ  samādhibalaṃ  paññābalaṃ  hirībalaṃ  ottappabalaṃ  alobho adoso
amoho   anabhijjhā  abyāpādo  sammādiṭṭhi  hirī  ottappaṃ
kāyappassaddhi  cittappassaddhi  kāyalahutā  cittalahutā  kāyamudutā
cittamudutā   kāyakammaññatā   cittakammaññatā   kāyapāguññatā
cittapāguññatā  kāyujukatā  cittujukatā  sati  sampajaññaṃ  samatho
Vipassanā  paggāho  avikkhepo ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ
ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ samaye
eko saṅkhārakkhandho hoti.
   [92]  Katamo  tasmiṃ  samaye eko viññāṇakkhandho hoti yaṃ
tasmiṃ  samaye  cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ
manindriyaṃ   viññāṇaṃ   viññāṇakkhandho   tajjā  manoviññāṇadhātu
ayaṃ tasmiṃ samaye eko viññāṇakkhandho hoti.
   [93]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  ekaṃ manāyatanaṃ hoti yaṃ tasmiṃ
samaye  cittaṃ  mano  mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ
samaye ekaṃ manāyatanaṃ hoti.
   [94]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  ekaṃ manindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ
samaye  cittaṃ  mano  mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ
samaye ekaṃ manindriyaṃ hoti.
   [95]  Katamā  tasmiṃ samaye ekā manoviññāṇadhātu hoti yaṃ
tasmiṃ  samaye  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe. tajjā manoviññāṇadhātu
ayaṃ tasmiṃ samaye ekā manoviññāṇadhātu hoti.
   [96] Katamaṃ tasmiṃ samaye ekaṃ dhammāyatanaṃ hoti vedanākkhandho
Saññākkhandho saṅkhārakkhandho idaṃ tasmiṃ samaye ekaṃ dhammāyatanaṃ hoti.
   [97] Katamā tasmiṃ samaye ekā dhammadhātu hoti vedanākkhandho
saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  ekā dhammadhātu
hoti.
   [98] Ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā kusalā.
           Koṭṭhāsavāraṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 21-33. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=403              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=403              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=74&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=73              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=5084              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=5084              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่