ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [74] Tasmim kho pana samaye cattaro khandha honti dvayatanani
honti  dve  dhatuyo  honti tayo ahara honti atthindriyani
honti  pancangikam  jhanam  hoti  pancangiko  maggo  hoti  satta
balani honti tayo hetu honti eko phasso hoti eka vedana
hoti  eka  sanna hoti eka cetana hoti ekam cittam hoti
eko vedanakkhandho hoti eko sannakkhandho hoti eko sankharakkhandho
hoti  eko  vinnanakkhandho  hoti  ekam  manayatanam  hoti
ekam  manindriyam hoti eka manovinnanadhatu hoti ekam dhammayatanam
hoti  eka  dhammadhatu  hoti ye va pana tasmim samaye annepi
atthi paticcasamuppanna arupino dhamma ime dhamma kusala.
   [75] Katame tasmim samaye cattaro khandha honti vedanakkhandho
sannakkhandho  sankharakkhandho  vinnanakkhandho  .  katamo  tasmim
samaye  vedanakkhandho hoti yam tasmim samaye cetasikam satam cetasikam
sukham  cetosamphassajam satam sukham vedayitam cetosamphassaja sata sukha
vedana  ayam  tasmim  samaye  vedanakkhandho hoti . katamo tasmim
samaye  sannakkhandho  hoti  ya  tasmim  samaye sanna sanjanana
sanjanitattam ayam tasmim samaye sannakkhandho hoti.
   {75.1} Katamo tasmim samaye sankharakkhandho hoti phasso cetana
vitakko vicaro piti cittassekaggata saddhindriyam viriyindriyam satindriyam
samadhindriyam  pannindriyam  jivitindriyam  sammaditthi  sammasankappo
sammavayamo  sammasati  sammasamadhi  saddhabalam  viriyabalam  satibalam
samadhibalam   pannabalam  hiribalam  ottappabalam  alobho  adoso
amoho   anabhijjha  abyapado  sammaditthi  hiri  ottappam
kayappassaddhi  cittappassaddhi  kayalahuta  cittalahuta  kayamuduta
cittamuduta   kayakammannata   cittakammannata   kayapagunnata
cittapagunnata  kayujukata  cittujukata  sati  sampajannam  samatho
vipassana  paggaho  avikkhepo ye va pana tasmim samaye annepi
atthi   paticcasamuppanna  arupinodhamma  thapetva  vedanakkhandham
thapetva   sannakkhandham  thapetva  vinnanakkhandham  ayam  tasmim
samaye  sankharakkhandho  hoti . katamo tasmim samaye vinnanakkhandho
Hoti yam tasmim samaye cittam mano manasam hadayam pandaram mano manayatanam
manindriyam   vinnanam   vinnanakkhandho   tajja  manovinnanadhatu
ayam tasmim samaye vinnanakkhandho hoti . ime tasmim samaye cattaro
khandha honti.
   [76]  Katamani  tasmim  samaye  dvayatanani honti manayatanam
dhammayatanam  .  katamam  tasmim  samaye  manayatanam  hoti  yam  tasmim
samaye  cittam  mano  manasam hadayam pandaram mano manayatanam manindriyam
vinnanam  vinnanakkhandho  tajja  manovinnanadhatu  idam  tasmim
samaye  manayatanam  hoti  .  katamam  tasmim samaye dhammayatanam hoti
vedanakkhandho  sannakkhandho  sankharakkhandho  idam  tasmim  samaye
dhammayatanam hoti. Imani tasmim samaye dvayatanani honti.
   [77] Katama tasmim samaye dve dhatuyo honti manovinnanadhatu
dhammadhatu  .  katama  tasmim  samaye  manovinnanadhatu  hoti
yam  tasmim  samaye  cittam mano manasam hadayam pandaram mano manayatanam
manindriyam   vinnanam   vinnanakkhandho   tajja  manovinnanadhatu
ayam  tasmim  samaye  manovinnanadhatu  hoti . katama tasmim samaye
dhammadhatu   hoti  vedanakkhandho  sannakkhandho  sankharakkhandho
ayam  tasmim  samaye  dhammadhatu  hoti  . ima tasmim samaye dve
dhatuyo honti.
   [78] Katame tasmim samaye tayo ahara honti phassaharo
Manosancetanaharo  vinnanaharo  .  katamo  tasmim  samaye
phassaharo  hoti  yo  tasmim  samaye  phasso  phusana  samphusana
samphusitattam  ayam  tasmim  samaye  phassaharo  hoti  .  katamo
tasmim  samaye  manosancetanaharo  hoti ya tasmim samaye cetana
sancetana  sancetayitattam  ayam  tasmim  samaye  manosancetanaharo
hoti  . katamo tasmim samaye vinnanaharo hoti yam tasmim samaye
cittam  mano  manasam hadayam pandaram mano manayatanam manindriyam vinnanam
vinnanakkhandho   tajja  manovinnanadhatu  ayam  tasmim  samaye
vinnanaharo hoti. Ime tasmim samaye tayo ahara honti.
   [79]  Katamani  tasmim samaye atthindriyani honti saddhindriyam
viriyindriyam   satindriyam  samadhindriyam  pannindriyam  manindriyam
somanassindriyam jivitindriyam . katamam tasmim samaye saddhindriyam hoti ya
tasmim  samaye  saddha  saddahana  okappana  abhippasado  saddha
saddhindriyam saddhabalam idam tasmim samaye saddhindriyam hoti.
   {79.1} Katamam tasmim samaye viriyindriyam hoti yo tasmim samaye cetasiko
viriyarambho nikkamo parakkamo uyyamo vayamo ussaho ussolhi
thamo  dhiti  asithilaparakkamata  anikkhittacchandata  anikkhittadhurata
dhurasampaggaho  viriyam  viriyindriyam  viriyabalam  sammavayamo  idam
tasmim samaye viriyindriyam hoti.
   {79.2}   Katamam   tasmim   samaye   satindriyam   hoti
ya  tasmim  samaye  sati  anussati  patissati  sati  saranata
Dharanata    apilapanata   asammusanata   sati   satindriyam
satibalam sammasati idam tasmim samaye satindriyam hoti.
   {79.3}  Katamam  tasmim  samaye  samadhindriyam hoti ya tasmim
samaye  cittassa  thiti  santhiti  avatthiti  avisaharo  avikkhepo
avisahatamanasata   samatho  samadhindriyam  samadhibalam  sammasamadhi
idam tasmim samaye samadhindriyam hoti.
   {79.4} Katamam tasmim samaye pannindriyam hoti ya tasmim samaye
panna  pajanana  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhana upalakkhana
paccupalakkhana  pandiccam  kosallam nepunnam vebhabya cinta upaparikkha
bhuri  medha  parinayika  vipassana  sampajannam  patodo  panna
pannindriyam  pannabalam  pannasattham  pannapasado  pannaaloko
pannaobhaso  pannapajjoto  pannaratanam  amoho  dhammavicayo
sammaditthi idam tasmim samaye pannindriyam hoti.
   {79.5} Katamam tasmim samaye manindriyam hoti yam tasmim samaye cittam
mano  manasam  hadayam  pandaram  mano  manayatanam  manindriyam  vinnanam
vinnanakkhandho   tajja  manovinnanadhatu  idam  tasmim  samaye
manindriyam hoti.
   {79.6}  Katamam  tasmim  samaye  somanassindriyam  hoti  yam
tasmim  samaye  cetasikam  satam  cetasikam  sukham  cetosamphassajam satam
sukham vedayitam cetosamphassaja sata sukha vedana idam tasmim samaye
somanassindriyam hoti.
   {79.7} Katamam tasmim samaye jivitindriyam hoti yo tesam arupinam
dhammanam  ayu  thiti  yapana  yapana  iriyana  vattana  palana
jivitam   jivitindriyam   idam   tasmim   samaye   jivitindriyam
Hoti. Imani tasmim samaye atthindriyani honti.
   [80] Katamam tasmim samaye pancangikam jhanam hoti vitakko vicaro piti
sukham cittassekaggata.
   {80.1} Katamo tasmim samaye vitakko hoti yo tasmim samaye takko
vitakko sankappo appana byappana cetaso abhiniropana sammasankappo
ayam tasmim samaye vitakko hoti.
   {80.2} Katamo tasmim samaye vicaro hoti yo tasmim samaye caro
vicaro  anuvicaro  upavicaro  cittassa  anusandhanata anupekkhanata
ayam tasmim samaye vicaro hoti.
   {80.3} Katama tasmim samaye piti hoti ya tasmim samaye piti
pamojjam  amodana  pamodana  haso  pahaso  vitti  odagyam
attamanata cittassa ayam tasmim samaye piti hoti.
   {80.4} Katamam tasmim samaye sukham hoti yam tasmim samaye cetasikam satam
cetasikam sukham cetosamphassajam satam sukham vedayitam cetosamphassaja sata
sukha vedana idam tasmim samaye sukham hoti.
   {80.5} Katama tasmim samaye cittassekaggata hoti ya tasmim
samaye  cittassa  thiti  santhiti  avatthiti  avisaharo  avikkhepo
avisahatamanasata   samatho  samadhindriyam  samadhibalam  sammasamadhi
ayam  tasmim  samaye  cittassekaggata  hoti  .  idam tasmim samaye
pancangikam jhanam hoti.
   [81] Katamo tasmim samaye pancangiko maggo hoti sammaditthi
sammasankappo  sammavayamo  sammasati  sammasamadhi  .  katama
Tasmim  samaye  sammaditthi  hoti ya tasmim samaye panna pajanana
vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhana  upalakkhana  paccupalakkhana
pandiccam  kosallam  nepunnam  vebhabya cinta upaparikkha bhuri medha
parinayika  vipassana  sampajannam  patodo  panna  pannindriyam
pannabalam  pannasattham  pannapasado  pannaaloko  pannaobhaso
pannapajjoto   pannaratanam   amoho   dhammavicayo  sammaditthi
ayam tasmim samaye sammaditthi hoti.
   {81.1} Katamo tasmim samaye sammasankappo hoti yo tasmim samaye
takko  vitakko  sankappo  appana  byappana cetaso abhiniropana
sammasankappo ayam tasmim samaye sammasankappo hoti.
   {81.2} Katamo tasmim samaye sammavayamo hoti yo tasmim samaye
cetasiko viriyarambho nikkamo parakkamo uyyamo vayamo ussaho
ussolhi thamo dhiti asithilaparakkamata anikkhittacchandata anikkhittadhurata
dhurasampaggaho  viriyam  viriyindriyam  viriyabalam sammavayamo ayam tasmim
samaye sammavayamo hoti.
   {81.3} Katama tasmim samaye sammasati hoti ya tasmim samaye sati
anussati  patissati  sati  saranata  dharanata apilapanata asammusanata
sati satindriyam satibalam sammasati ayam tasmim samaye sammasati hoti.
   {81.4}  Katamo  tasmim  samaye sammasamadhi hoti ya tasmim
samaye  cittassa  thiti  santhiti  avatthiti  avisaharo  avikkhepo
avisahatamanasata   samatho  samadhindriyam  samadhibalam  sammasamadhi
Ayam tasmim samaye sammasamadhi hoti . ayam tasmim samaye pancangiko
maggo hoti.
   [82]  Katamani  tasmim  samaye satta balani honti saddhabalam
viriyabalam satibalam samadhibalam pannabalam hiribalam ottappabalam.
   {82.1} Katamam tasmim samaye saddhabalam hoti ya tasmim samaye saddha
saddahana  okappana  abhippasado  saddha  saddhindriyam  saddhabalam
idam tasmim samaye saddhabalam hoti.
   {82.2} Katamam tasmim samaye viriyabalam hoti yo tasmim samaye cetasiko
viriyarambho nikkamo parakkamo uyyamo vayamo ussaho ussolhi
thamo  dhiti  asithilaparakkamata  anikkhittacchandata  anikkhittadhurata
dhurasampaggaho  viriyam  viriyindriyam  viriyabalam sammavayamo idam tasmim
samaye viriyabalam hoti.
   {82.3} Katamam tasmim samaye satibalam hoti ya tasmim samaye sati
anussati  patissati  sati  saranata  dharanata apilapanata asammusanata
sati satindriyam satibalam sammasati idam tasmim samaye satibalam hoti.
   {82.4} Katamam tasmim samaye samadhibalam hoti ya tasmim samaye cittassa
thiti  santhiti avatthiti avisaharo avikkhepo avisahatamanasata samatho
samadhindriyam samadhibalam sammasamadhi idam tasmim samaye samadhibalam hoti.
   {82.5} Katamam tasmim samaye pannabalam hoti ya tasmim samaye panna
pajanana vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhana upalakkhana paccupalakkhana
pandiccam  kosallam  nepunnam  vebhabya cinta upaparikkha bhuri medha
Parinayika  vipassana  sampajannam  patodo  panna  pannindriyam
pannabalam  pannasattham  pannapasado  pannaaloko  pannaobhaso
pannapajjoto   pannaratanam   amoho   dhammavicayo  sammaditthi
idam tasmim samaye pannabalam hoti.
   {82.6} Katamam tasmim samaye hiribalam hoti yam tasmim samaye hiriyati
hiriyitabbena  hiriyati  papakanam  akusalanam  dhammanam samapattiya idam
tasmim samaye hiribalam hoti.
   {82.7} Katamam tasmim samaye ottappabalam hoti yam tasmim samaye ottappati
ottappitabbena  ottappati  papakanam akusalanam dhammanam samapattiya
idam  tasmim  samaye ottappabalam hoti . imani tasmim samaye satta
balani honti.
   [83] Katame tasmim samaye tayo hetu honti alobho adoso
amoho.
   {83.1} Katamo tasmim samaye alobho hoti yo tasmim samaye
alobho  alubbhana  alubbhitattam  asarago asarajjana asarajjitattam
anabhijjha alobho kusalamulam ayam tasmim samaye alobho hoti.
   {83.2} Katamo tasmim samaye adoso hoti yo tasmim samaye adoso
adusana  adusitattam  abyapado  abyapajjo  adoso  kusalamulam
ayam tasmim samaye adoso hoti.
   {83.3} Katamo tasmim samaye amoho hoti ya tasmim samaye
panna   pajanana   vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhana
upalakkhana   paccupalakkhana   pandiccam   kosallam   nepunnam
vebhabya  cinta  upaparikkha  bhuri  medha  parinayika  vipassana
Sampajannam  patodo  panna  pannindriyam  pannabalam  pannasattham
pannapasado   pannaaloko   pannaobhaso   pannapajjoto
pannaratanam  amoho  dhammavicayo  sammaditthi  amoho  kusalamulam ayam
tasmim samaye amoho hoti. Ime tasmim samaye tayo hetu honti.
   [84]  Katamo  tasmim  samaye eko phasso hoti yo tasmim
samaye  phasso  phusana  samphusana  samphusitattam  ayam  tasmim  samaye
eko phasso hoti.
   [85] Katama tasmim samaye eka vedana hoti yam tasmim samaye
cetasikam  satam  cetasikam  sukham  cetosamphassajam  satam  sukham vedayitam
cetosamphassaja  sata  sukha  vedana  ayam  tasmim samaye eka
vedana hoti 1-.
   [86] Katama tasmim samaye eka sanna hoti ya tasmim samaye
sanna  sanjanana  sanjanitattam  ayam  tasmim  samaye  eka
sanna hoti 2-.
   [87] Katama tasmim samaye eka cetana hoti ya tasmim samaye
cetana  sancetana  sancetayitattam ayam tasmim samaye eka cetana
hoti 3-.
@Footnote:1-2-3 imani padabhajanani purimehi na samenti. tattha hi
@tajjamanovinnanadhatusamphassajanti ca tajjamanovinnanadhatusamphassajati
@ca dissati. tasma tattha atirekam va idha unam va siya.
   [88] Katamam tasmim samaye ekam cittam hoti yam tasmim samaye cittam
mano  manasam  hadayam  pandaram  mano  manayatanam  manindriyam  vinnanam
vinnanakkhandho  tajja  manovinnanadhatu  idam  tasmim  samaye  ekam
cittam hoti.
   [89]  Katamo  tasmim  samaye eko vedanakkhandho hoti yam
tasmim  samaye  cetasikam satam cetasikam sukham cetosamphassajam satam sukham
vedayitam  cetosamphassaja  sata  sukha  vedana ayam tasmim samaye
eko vedanakkhandho hoti.
   [90]  Katamo  tasmim  samaye eko sannakkhandho hoti ya
tasmim  samaye  sanna  sanjanana  sanjanitattam  ayam  tasmim samaye
eko sannakkhandho hoti.
   [91] Katamo tasmim samaye eko sankharakkhandho hoti phasso
cetana  vitakko vicaro piti cittassekaggata saddhindriyam viriyindriyam
satindriyam   samadhindriyam  pannindriyam  jivitindriyam  sammaditthi
sammasankappo sammavayamo sammasati sammasamadhi saddhabalam viriyabalam
satibalam  samadhibalam  pannabalam  hiribalam  ottappabalam  alobho adoso
amoho   anabhijjha  abyapado  sammaditthi  hiri  ottappam
kayappassaddhi  cittappassaddhi  kayalahuta  cittalahuta  kayamuduta
cittamuduta   kayakammannata   cittakammannata   kayapagunnata
cittapagunnata  kayujukata  cittujukata  sati  sampajannam  samatho
Vipassana  paggaho  avikkhepo ye va pana tasmim samaye annepi
atthi  paticcasamuppanna  arupino  dhamma  thapetva  vedanakkhandham
thapetva  sannakkhandham  thapetva  vinnanakkhandham  ayam  tasmim samaye
eko sankharakkhandho hoti.
   [92]  Katamo  tasmim  samaye eko vinnanakkhandho hoti yam
tasmim  samaye  cittam  mano  manasam  hadayam  pandaram mano manayatanam
manindriyam   vinnanam   vinnanakkhandho   tajja  manovinnanadhatu
ayam tasmim samaye eko vinnanakkhandho hoti.
   [93]  Katamam  tasmim  samaye  ekam manayatanam hoti yam tasmim
samaye  cittam  mano  manasam hadayam pandaram mano manayatanam manindriyam
vinnanam  vinnanakkhandho  tajja  manovinnanadhatu  idam  tasmim
samaye ekam manayatanam hoti.
   [94]  Katamam  tasmim  samaye  ekam manindriyam hoti yam tasmim
samaye  cittam  mano  manasam hadayam pandaram mano manayatanam manindriyam
vinnanam  vinnanakkhandho  tajja  manovinnanadhatu  idam  tasmim
samaye ekam manindriyam hoti.
   [95]  Katama  tasmim samaye eka manovinnanadhatu hoti yam
tasmim  samaye  cittam  mano  manasam  .pe. tajja manovinnanadhatu
ayam tasmim samaye eka manovinnanadhatu hoti.
   [96] Katamam tasmim samaye ekam dhammayatanam hoti vedanakkhandho
Sannakkhandho sankharakkhandho idam tasmim samaye ekam dhammayatanam hoti.
   [97] Katama tasmim samaye eka dhammadhatu hoti vedanakkhandho
sannakkhandho  sankharakkhandho  ayam  tasmim  samaye  eka dhammadhatu
hoti.
   [98] Ye va pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppanna
arupino dhamma ime dhamma kusala.
           Kotthasavaram.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 21-33. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=403&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=403&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=74&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=17              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=73              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=5084              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=5084              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com