ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1095]  Kamadhatuya  upapattikkhane  kati  khandha patubhavanti
.pe.  kati  cittani  patubhavanti  .  kamadhatuya  upapattikkhajhe
Sabbesam  pancakkhandha  patubhavanti  .  kassaci  ekadasayatanani
patubhavanti  kassaci  dasayatanani  patubhavanti  kassaci  aparani
dasayatanani  patubhavanti  kassaci  navayatanani  patubhavanti  kassaci
sattayatanani  patubhavanti  .  kassaci  ekadasa dhatuyo patubhavanti
kassaci  dasa  dhatuyo  patubhavanti  kassaci  apara  dasa  dhatuyo
patubhavanti  kassaci  nava  dhatuyo  patubhavanti  kassaci  satta
dhatuyo patubhavanti. Sabbesam ekam saccam patubhavati.
   {1095.1}   Kassaci  cuddasindriyani  patubhavanti  kassaci
terasindriyani   patubhavanti   kassaci   aparani  terasindriyani
patubhavanti   kassaci   dvadasindriyani   patubhavanti   kassaci
dasindriyani  patubhavanti  kassaci  navindriyani  patubhavanti  kassaci
aparani   navindriyani   patubhavanti   kassaci   atthindriyani
patubhavanti   kassaci   aparani   atthindriyani   patubhavanti
kassaci   sattindriyani   patubhavanti   kassaci   pancindriyani
patubhavanti  kassaci  cattarindriyani  patubhavanti  .  kassaci  tayo
hetu  patubhavanti  kassaci  dve  hetu  patubhavanti keci ahetuka
patubhavanti  .  sabbesam  cattaro ahara patubhavanti . sabbesam
eko  phasso  patubhavati . sabbesam eka vedana eka sanna
eka cetana ekam cittam patubhavati.
   [1096] Kamadhatuya upapattikkhane sabbesam katame pancakkhandha
patubhavanti   rupakkhandho   .pe.   vinnanakkhandho  kamadhatuya
Upapattikkhane sabbesam ime pancakkhandha patubhavanti.
   {1096.1}  Kamadhatuya  upapattikkhane kassa ekadasayatanani
patubhavanti kamavacaranam devanam pathamakappikanam manussanam opapatikanam
petanam opapatikanam asuranam opapatikanam tiracchanagatanam nerayikanam
paripunnayatananam   upapattikkhane   ekadasayatanani   patubhavanti
cakkhayatanam  rupayatanam  sotayatanam  ghanayatanam  gandhayatanam jivhayatanam
rasayatanam   kayayatanam   photthabbayatanam   manayatanam  dhammayatanam
kamadhatuya   upapattikkhane  etesam  imani  ekadasayatanani
patubhavanti.
   {1096.2}  Kamadhatuya  upapattikkhane  kassa  dasayatanani
patubhavanti  opapatikanam petanam opapatikanam asuranam opapatikanam
tiracchanagatanam  nerayikanam  jaccandhanam  upapattikkhane  dasayatanani
patubhavanti  rupayatanam  sotayatanam  ghanayatanam  gandhayatanam jivhayatanam
rasayatanam   kayayatanam   photthabbayatanam   manayatanam  dhammayatanam
kamadhatuya upapattikkhane etesam imani dasayatanani patubhavanti.
   {1096.3} Kamadhatuya upapattikkhane kassa aparani dasayatanani
patubhavanti   opapatikanam   petanam   opapatikanam   asuranam
opapatikanam  tiracchanagatanam  nerayikanam  jaccabadhiranam  upapattikkhane
dasayatanani   patubhavanti   cakkhayatanam   rupayatanam   ghanayatanam
gandhayatanam   jivhayatanam   rasayatanam  kayayatanam  photthabbayatanam
manayatanam  dhammayatanam  kamadhatuya  upapattikkhane  etesam  imani
Dasayatanani patubhavanti.
   {1096.4}  Kamadhatuya  upapattikkhane  kassa  navayatanani
patubhavanti  opapatikanam petanam opapatikanam asuranam opapatikanam
tiracchanagatanam    nerayikanam   jaccandhabadhiranam   upapattikkhane
navayatanani   patubhavanti   rupayatanam   ghanayatanam   gandhayatanam
jivhayatanam   rasayatanam   kayayatanam   photthabbayatanam  manayatanam
dhammayatanam  kamadhatuya  upapattikkhane  etesam  imani navayatanani
patubhavanti.
   {1096.5}  Kamadhatuya  upapattikkhane  kassa  sattayatanani
patubhavanti  gabbhaseyyakanam  sattanam  upapattikkhane  sattayatanani
patubhavanti  rupayatanam  gandhayatanam rasayatanam kayayatanam photthabbayatanam
manayatanam  dhammayatanam  kamadhatuya  upapattikkhane  etesam  imani
sattayatanani patubhavanti.
   {1096.6}  Kamadhatuya upapattikkhane kassa ekadasa dhatuyo
patubhavanti   kamavacaranam   devanam   pathamakappikanam  manussanam
opapatikanam   petanam   opapatikanam  asuranam  opapatikanam
tiracchanagatanam  nerayikanam  paripunnayatananam  upapattikkhane  ekadasa
dhatuyo  patubhavanti  cakkhudhatu rupadhatu sotadhatu ghanadhatu gandhadhatu
jivhadhatu   rasadhatu  kayadhatu  photthabbadhatu  manovinnanadhatu
dhammadhatu  kamadhatuya upapattikkhane etesam ima ekadasa dhatuyo
patubhavanti.
   {1096.7} Kamadhatuya upapattikkhane kassa dasa dhatuyo patubhavanti
opapatikanam petanam opapatikanam asuranam opapatikanam tiracchanagatanam
Nerayikanam  jaccandhanam  upapattikkhane  dasa  dhatuyo  patubhavanti
rupadhatu  sotadhatu  ghanadhatu  gandhadhatu  jivhadhatu  rasadhatu
kayadhatu  photthabbadhatu  manovinnanadhatu  dhammadhatu  kamadhatuya
upapattikkhane etesam ima dasa dhatuyo patubhavanti.
   {1096.8} Kamadhatuya upapattikkhane kassa apara dasa dhatuyo
patubhavanti   opapatikanam   petanam   opapatikanam   asuranam
opapatikanam  tiracchanagatanam  nerayikanam  jaccabadhiranam  upapattikkhane
dasa  dhatuyo  patubhavanti  cakkhudhatu  rupadhatu  ghanadhatu  gandhadhatu
jivhadhatu   rasadhatu  kayadhatu  photthabbadhatu  manovinnanadhatu
dhammadhatu  kamadhatuya  upapattikkhane  etesam  ima  dasa dhatuyo
patubhavanti.
   {1096.9}  Kamadhatuya  upapattikkhane  kassa  nava  dhatuyo
patubhavanti   opapatikanam   petanam   opapatikanam   asuranam
opapatikanam    tiracchanagatanam   nerayikanam   jaccandhabadhiranam
upapattikkhane  nava  dhatuyo  patubhavanti rupadhatu ghanadhatu gandhadhatu
jivhadhatu   rasadhatu  kayadhatu  photthabbadhatu  manovinnanadhatu
dhammadhatu  kamadhatuya  upapattikkhane  etesam  ima  nava dhatuyo
patubhavanti.
   {1096.10}  Kamadhatuya  upapattikkhane  kassa satta dhatuyo
patubhavanti  gabbhaseyyakanam  sattanam  upapattikkhane  satta  dhatuyo
patubhavanti  rupadhatu  gandhadhatu  rasadhatu  kayadhatu  photthabbadhatu
manovinnanadhatu    dhammadhatu    kamadhatuya    upapattikkhane
etesam  ima  satta  dhatuyo  patubhavanti  .  kamadhatuya
Upapattikkhane  sabbesam  katamam  ekam  saccam  patubhavati  dukkhasaccam
kamadhatuya upapattikkhane sabbesam idam ekam saccam patubhavati.
   {1096.11}  Kamadhatuya  upapattikkhane  kassa cuddasindriyani
patubhavanti  kamavacaranam  devanam  sahetukanam  nanasampayuttanam
upapattikkhane  cuddasindriyani  patubhavanti  cakkhundriyam  sotindriyam
ghanindriyam  jivhindriyam  kayindriyam  manindriyam  itthindriyam va
purisindriyam  va jivitindriyam somanassindriyam va upekkhindriyam va
saddhindriyam  viriyindriyam  satindriyam  samadhindriyam  pannindriyam
kamadhatuya   upapattikkhane   etesam   imani  cuddasindriyani
patubhavanti.
   {1096.12}  Kamadhatuya  upapattikkhane  kassa terasindriyani
patubhavanti  kamavacaranam  devanam  sahetukanam  nanavippayuttanam
upapattikkhane  terasindriyani  patubhavanti  cakkhundriyam  sotindriyam
ghanindriyam  jivhindriyam  kayindriyam  manindriyam  itthindriyam va
purisindriyam  va  jivitindriyam  somanassindriyam  va  upekkhindriyam
va  saddhindriyam  viriyindriyam  satindriyam  samadhindriyam  kamadhatuya
upapattikkhane etesam imani terasindriyani patubhavanti.
   {1096.13}  Kamadhatuya  upapattikkhane  kassa  aparani
terasindriyani  patubhavanti  pathamakappikanam  manussanam  sahetukanam
nanasampayuttanam   upapattikkhane   terasindriyani   patubhavanti
cakkhundriyam  sotindriyam  ghanindriyam  jivhindriyam  kayindriyam
manindriyam  jivitindriyam  somanassindriyam  va  upekkhindriyam  va
Saddhindriyam viriyindriyam satindriyam samadhindriyam pannindriyam kamadhatuya
upapattikkhane etesam imani terasindriyani patubhavanti.
   {1096.14}  Kamadhatuya  upapattikkhane kassa dvadasindriyani
patubhavanti  pathamakappikanam  manussanam  sahetukanam  nanavippayuttanam
upapattikkhane  dvadasindriyani  patubhavanti  cakkhundriyam  sotindriyam
ghanindriyam  jivhindriyam  kayindriyam  manindriyam  jivitindriyam
somanassindriyam  va  upekkhindriyam  va  saddhindriyam  viriyindriyam
satindriyam    samadhindriyam    kamadhatuya    upapattikkhane
etesam imani dvadasindriyani patubhavanti.
   {1096.15}  Kamadhatuya  upapattikkhane  kassa  dasindriyani
patubhavanti  gabbhaseyyakanam  sattanam  sahetukanam  nanasampayuttanam
upapattikkhane   dasindriyani   patubhavanti  kayindriyam  manindriyam
itthindriyam  va  purisindriyam  va jivitindriyam somanassindriyam va
upekkhindriyam va saddhindriyam viriyindriyam satindriyam samadhindriyam
pannindriyam  kamadhatuya  upapattikkhane  etesam  imani dasindriyani
patubhavanti.
   {1096.16}  Kamadhatuya  upapattikkhane  kassa  navindriyani
patubhavanti  gabbhaseyyakanam  sattanam  sahetukanam  nanavippayuttanam
upapattikkhane   navindriyani   patubhavanti  kayindriyam  manindriyam
itthindriyam  va  purisindriyam  va jivitindriyam somanassindriyam va
upekkhindriyam va saddhindriyam viriyindriyam satindriyam samadhindriyam
kamadhatuya upapattikkhane etesam imani navindriyani patubhavanti.
   {1096.17} Kamadhatuya upapattikkhane kassa aparani navindriyani
patubhavanti  opapatikanam petanam opapatikanam asuranam opapatikanam
tiracchanagatanam  nerayikanam  paripunnayatananam upapattikkhane navindriyani
patubhavanti cakkhundriyam sotindriyam ghanindriyam jivhindriyam kayindriyam
manindriyam itthindriyam va purisindriyam va jivitindriyam upekkhindriyam
kamadhatuya upapattikkhane etesam imani navindriyani patubhavanti.
   {1096.18}  Kamadhatuya  upapattikkhane  kassa  atthindriyani
patubhavanti  opapatikanam petanam opapatikanam asuranam opapatikanam
tiracchanagatanam  nerayikanam  jaccandhanam  upapattikkhane  atthindriyani
patubhavanti sotindriyam ghanindriyam jivhindriyam kayindriyam manindriyam
itthindriyam va purisindriyam va jivitindriyam upekkhindriyam kamadhatuya
upapattikkhane etesam imani atthindriyani patubhavanti.
   {1096.19}  Kamadhatuya  upapattikkhane  kassa  aparani
atthindriyani  patubhavanti  opapatikanam  petanam  opapatikanam
asuranam  opapatikanam  tiracchanagatanam  nerayikanam  jaccabadhiranam
upapattikkhane  atthindriyani  patubhavanti  cakkhundriyam  ghanindriyam
jivhindriyam kayindriyam manindriyam itthindriyam va purisindriyam va
jivitindriyam   upekkhindriyam  kamadhatuya  upapattikkhane  etesam
imani atthindriyani patubhavanti.
   {1096.20}  Kamadhatuya  upapattikkhane  kassa  sattindriyani
patubhavanti     opapatikanam    petanam    opapatikanam
asuranam    opapatikanam    tiracchanagatanam    nerayikanam
Jaccandhabadhiranam    upapattikkhane    sattindriyani   patubhavanti
ghanindriyam  jivhindriyam  kayindriyam  manindriyam  itthindriyam
va  purisindriyam  va  jivitindriyam  upekkhindriyam  kamadhatuya
upapattikkhane etesam imani sattindriyani patubhavanti.
   {1096.21}  Kamadhatuya  upapattikkhane  kassa  pancindriyani
patubhavanti  gabbhaseyyakanam  sattanam  ahetukanam  thapetva napumsakanam
upapattikkhane   pancindriyani  patubhavanti  kayindriyam  manindriyam
itthindriyam va purisindriyam va jivitindriyam upekkhindriyam kamadhatuya
upapattikkhane etesam imani pancindriyani patubhavanti.
   {1096.22}  Kamadhatuya  upapattikkhane kassa cattarindriyani
patubhavanti  gabbhaseyyakanam  ahetukanam  napumsakanam  upapattikkhane
cattarindriyani  patubhavanti  kayindriyam  manindriyam  jivitindriyam
upekkhindriyam   kamadhatuya   upapattikkhane   etesam   imani
cattarindriyani patubhavanti.
   {1096.23}  Kamadhatuya  upapattikkhane  kassa  tayo  hetu
patubhavanti   kamavacaranam   devanam   pathamakappikanam  manussanam
gabbhaseyyakanam    sattanam    sahetukanam    nanasampayuttanam
upapattikkhane  tayo  hetu  patubhavanti  alobho vipakahetu adoso
vipakahetu  amoho  vipakahetu  kamadhatuya  upapattikkhane etesam
ime tayo hetu patubhavanti.
   {1096.24}  Kamadhatuya  upapattikkhane  kassa  dve  hetu
patubhavanti   kamavacaranam   devanam   pathamakappikanam  manussanam
gabbhaseyyakanam    sattanam    sahetukanam    nanavippayuttanam
Upapattikkhane  dve  hetu  patubhavanti  alobho vipakahetu adoso
vipakahetu  kamadhatuya  upapattikkhane  etesam  ime  dve hetu
patubhavanti. Avasesanam sattanam ahetuka patubhavanti.
   {1096.25} Kamadhatuya upapattikkhane sabbesam katame cattaro
ahara patubhavanti kabalimkaro aharo phassaharo manosancetanaharo
vinnanaharo  kamadhatuya  upapattikkhane  sabbesam  ime cattaro
ahara patubhavanti.
   {1096.26}  Kamadhatuya upapattikkhane sabbesam katamo eko
phasso  patubhavati  manovinnanadhatusamphasso  kamadhatuya upapattikkhane
sabbesam ayam eko phasso patubhavati.
   {1096.27}  Kamadhatuya upapattikkhane sabbesam katama eka
vedana  eka  sanna  eka  cetana  ekam  cittam  patubhavati
manovinnanadhatu  kamadhatuya  upapattikkhane  sabbesam  idam  ekam
cittam patubhavati.
   [1097]  Rupadhatuya  upapattikkhane  kati  khandha  patubhavanti
.pe.  kati  cittani  patubhavanti  .  rupadhatuya  upapattikkhane
thapetva   asannasattanam   devanam   pancakkhandha   patubhavanti
pancayatanani  patubhavanti  panca  dhatuyo  patubhavanti  ekam  saccam
patubhavati  dasindriyani  patubhavanti  tayo  hetu  patubhavanti  tayo
ahara  patubhavanti  eko  phasso  patubhavati  eka  vedana
eka sanna eka cetana ekam cittam patubhavati.
   [1098] Rupadhatuya upapattikkhane katame pancakkhandha patubhavanti
Rupakkhandho    vedanakkhandho   sannakkhandho   sankharakkhandho
vinnanakkhandho   rupadhatuya   upapattikkhane  ime  pancakkhandha
patubhavanti  .  rupadhatuya  upapattikkhane  katamani  pancayatanani
patubhavanti  cakkhayatanam  rupayatanam  sotayatanam  manayatanam  dhammayatanam
rupadhatuya  upapattikkhane  imani  pancayatanani  patubhavanti .
Rupadhatuya  upapattikkhane  katama panca dhatuyo patubhavanti cakkhudhatu
rupadhatu   sotadhatu   manovinnanadhatu   dhammadhatu   rupadhatuya
upapattikkhane  ima  panca  dhatuyo  patubhavanti  .  rupadhatuya
upapattikkhane  katamam  ekam  saccam  patubhavati  dukkhasaccam  rupadhatuya
upapattikkhane idam ekam saccam patubhavati.
   {1098.1}  Rupadhatuya  upapattikkhane  katamani  dasindriyani
patubhavanti   cakkhundriyam   sotindriyam   manindriyam  jivitindriyam
somanassindriyam  va  upekkhindriyam  va  saddhindriyam  viriyindriyam
satindriyam   samadhindriyam   pannindriyam  rupadhatuya  upapattikkhane
imani  dasindriyani  patubhavanti  .  rupadhatuya  upapattikkhane
katame tayo hetu patubhavanti alobho vipakahetu adoso vipakahetu
amoho vipakahetu rupadhatuya upapattikkhane ime tayo hetu patubhavanti.
   {1098.2}  Rupadhatuya  upapattikkhane  katame tayo ahara
patubhavanti   phassaharo   manosancetanaharo   vinnanaharo
rupadhatuya  upapattikkhane  ime  tayo  ahara  patubhavanti .
Rupadhatuya   upapattikkhane  katamo  eko  phasso  patubhavati
Manovinnanadhatusamphasso  rupadhatuya  upapattikkhane  ayam  eko
phasso  patubhavati  .  rupadhatuya  upapattikkhane  katama  eka
vedana  eka  sanna  eka  cetana  ekam  cittam  patubhavati
manovinnanadhatu  rupadhatuya  upapattikkhane  idam  ekam  cittam
patubhavati.
   [1099]  Asannasattanam  devanam  upapattikkhane  kati  khandha
patubhavanti  .pe.  kati  cittani  patubhavanti  .  asannasattanam
devanam  upapattikkhane  eko khandho patubhavati rupakkhandho . dve
ayatanani  patubhavanti  rupayatanam  dhammayatanam  .  dve  dhatuyo
patubhavanti  rupadhatu dhammadhatu . ekam saccam patubhavati dukkhasaccam .
Ekindriyam  patubhavati  rupajivitindriyam  .  asannasatta  deva
ahetuka  anahara  aphassaka  avedanaka  asannaka  acetanaka
acittaka patubhavanti.
   [1100]  Arupadhatuya  upapattikkhane  kati khandha .pe. kati
cittani  patubhavanti  .  arupadhatuya upapattikkhane cattaro khandha
patubhavanti  dve  ayatanani  patubhavanti  dve dhatuyo patubhavanti
ekam  saccam  patubhavati  atthindriyani  patubhavanti  tayo  hetu
patubhavanti  tayo  ahara  patubhavanti  eko  phasso  patubhavati
eka vedana eka sanna eka cetana ekam cittam patubhavati.
   [1101]  Arupadhatuya  upapattikkhane  katame cattaro khandha
patubhavanti    vedanakkhandho   sannakkhandho   sankharakkhandho
vinnanakkhandho  arupadhatuya  upapattikkhane  ime  cattaro  khandha
patubhavanti  .  arupadhatuya  upapattikkhane katamani dve ayatanani
patubhavanti   manayatanam   dhammayatanam  arupadhatuya  upapattikkhane
imani  dve  ayatanani  patubhavanti  . arupadhatuya upapattikkhane
katama  dve  dhatuyo  patubhavanti  manovinnanadhatu  dhammadhatu
arupadhatuya  upapattikkhane  ima  dve  dhatuyo  patubhavanti .
Arupadhatuya  upapattikkhane  katamam  ekam  saccam  patubhavati dukkhasaccam
arupadhatuya upapattikkhane idam ekam saccam patubhavati.
   {1101.1}  Arupadhatuya  upapattikkhane  katamani atthindriyani
patubhavanti  manindriyam  jivitindriyam  upekkhindriyam  saddhindriyam
viriyindriyam   satindriyam   samadhindriyam  pannindriyam  arupadhatuya
upapattikkhane  imani  atthindriyani  patubhavanti  .  arupadhatuya
upapattikkhane  katame  tayo  hetu  patubhavanti  alobho vipakahetu
adoso  vipakahetu  amoho  vipakahetu  arupadhatuya upapattikkhane
ime tayo hetu patubhavanti.
   {1101.2}  Arupadhatuya  upapattikkhane katame tayo ahara
patubhavanti   phassaharo   manosancetanaharo   vinnanaharo
arupadhatuya    upapattikkhane    ime   tayo   ahara
patubhavanti    .    arupadhatuya   upapattikkhane   katamo
eko    phasso    patubhavati    manovinnanadhatusamphasso
Arupadhatuya  upapattikkhane  ayam  eko  phasso  patubhavati .
Arupadhatuya  upapattikkhane  katama  eka  vedana  eka sanna
eka  cetana  ekam  cittam patubhavati manovinnanadhatu arupadhatuya
upapattikkhane idam ekam cittam patubhavati.
          -----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 553-566. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11185&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11185&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1095&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=81              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1095              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]