ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1104]  Devāti  tayo  devā  sammatidevā  upapattidevā
visuddhidevā  .  sammatidevā  nāma  rājāno deviyo kumārā .
Upapattidevā nāma cātummahārājike deve upādāya tadupari devā.
Visuddhidevā nāma arahanto vuccanti.
   [1105]  Dānaṃ  datvā  sīlaṃ samādayitvā uposathakammaṃ katvā
kattha  upapajjanti  .  dānaṃ  datvā  sīlaṃ samādayitvā uposathakammaṃ
katvā  appekacce khattiyamahāsālānaṃ sahabyataṃ upapajjanti appekacce
brāhmaṇamahāsālānaṃ    sahabyataṃ    upapajjanti    appekacce
Gahapatimahāsālānaṃ    sahabyataṃ    upapajjanti    appekacce
cātummahārājikānaṃ   devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjanti  appekacce
tāvatiṃsānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjanti  appekacce  yāmānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjanti  appekacce  tusitānaṃ  devānaṃ
sahabyataṃ   upapajjanti   appekacce   nimmānaratīnaṃ   devānaṃ
sahabyataṃ   upapajjanti   appekacce  paranimmitavasavattīnaṃ  devānaṃ
sahabyataṃ upapajjanti.
   [1106]  Manussānaṃ  kittakaṃ  āyuppamāṇaṃ  vassasataṃ appaṃ vā
bhiyyo  vā  .  cātummahārājikānaṃ  devānaṃ  kittakaṃ  āyuppamāṇaṃ
yāni   mānusakāni  paññāsavassāni  cātummahārājikānaṃ  devānaṃ
eso  eko  rattindivo  tāya  rattiyā tiṃsarattiyo māso tena
māsena  dvādasamāsiyo  saṃvaccharo  tena  saṃvaccharena dibbāni pañca
vassasatāni  cātummahārājikānaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ  manussānaṃ
gaṇanāya kittakaṃ hoti navuti vassasatasahassāni.
   {1106.1} Tāvatiṃsānaṃ devānaṃ kittakaṃ āyuppamāṇaṃ yaṃ mānusakaṃ
vassasataṃ  tāvatiṃsānaṃ devānaṃ eso eko rattindivo tāya rattiyā
tiṃsarattiyo māso tena māsena dvādasamāsiyo saṃvaccharo tena saṃvaccharena
dibbaṃ  vassasahassaṃ  tāvatiṃsānaṃ devānaṃ āyuppamāṇaṃ manussānaṃ gaṇanāya
kittakaṃ hoti tisso ca vassakoṭiyo saṭṭhiñca vassasatasahassāni. Yāmānaṃ
devānaṃ  kittakaṃ  āyuppamāṇaṃ  yāni  mānusakāni  dve  vassasatāni
yāmānaṃ  devānaṃ eso eko rattindivo tāya rattiyā tiṃsarattiyo
Māso  tena  māsena  dvādasamāsiyo  saṃvaccharo  tena saṃvaccharena
dibbāni  dve  vassasahassāni  yāmānaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ
manussānaṃ  gaṇanāya  kittakaṃ hoti cuddasa ca vassakoṭiyo cattālīsañca
vassasatasahassāni.
   {1106.2}  Tusitānaṃ  devānaṃ  kittakaṃ  āyuppamāṇaṃ  yāni
mānusakāni  cattāri  vassasatāni  tusitānaṃ  devānaṃ  eso  eko
rattindivo tāya rattiyā tiṃsarattiyo māso tena māsena dvādasamāsiyo
saṃvaccharo  tena  saṃvaccharena  dibbāni  cattāri  vassasahassāni
tusitānaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ  manussānaṃ  gaṇanāya  kittakaṃ  hoti
sattapaññāsa vassakoṭiyo saṭṭhiñca vassasatasahassāni.
   {1106.3}  Nimmānaratīnaṃ  devānaṃ  kittakaṃ  āyuppamāṇaṃ yāni
mānusakāni  aṭṭha  vassasatāni  nimmānaratīnaṃ  devānaṃ  eso eko
rattindivo tāya rattiyā tiṃsarattiyo māso tena māsena dvādasamāsiyo
saṃvaccharo  tena  saṃvaccharena dibbāni aṭṭha vassasahassāni nimmānaratīnaṃ
devānaṃ  āyuppamāṇaṃ  manussānaṃ  gaṇanāya  kittakaṃ  hoti  dve
vassakoṭisatāni tiṃsañca vassakoṭiyo cattālīsañca vassasatasahassāni.
   {1106.4} Paranimmitavasavattīnaṃ devānaṃ kittakaṃ āyuppamāṇaṃ yāni
mānusakāni soḷasa vassasatāni paranimmitavasavattīnaṃ devānaṃ eso eko
rattindivo tāya rattiyā tiṃsarattiyo māso tena māsena dvādasamāsiyo
saṃvaccharo   tena  saṃvaccharena  dibbāni  soḷasa  vassasahassāni
paranimmitavasavattīnaṃ   devānaṃ   āyuppamāṇaṃ   manussānaṃ  gaṇanāya
Kittakaṃ  hoti  nava  ca  vassakoṭisatāni  ekavīsañca  vassakoṭiyo
saṭṭhiñca vassasatasahassānīti.
     Chappi te kāmāvacarā    sabbakāmasamiddhino
     sabbesaṃ ekasaṅkhāto    āyu bhavati kittako
     dvādasakoṭisataṃ tesaṃ    aṭṭhavīsañca koṭiyo
     paññāsa satasahassāni  vassaggena pakāsitāti.
   [1107]  Paṭhamaṃ  jhānaṃ  parittaṃ  bhāvetvā  kattha upapajjanti
paṭhamaṃ  jhānaṃ  parittaṃ  bhāvetvā  brahmapārisajjānaṃ devānaṃ sahabyataṃ
upapajjanti  tesaṃ  kittakaṃ  āyuppamāṇaṃ  kappassa  tatiyo  catuttho
bhāgo  .  paṭhamaṃ  jhānaṃ  majjhimaṃ bhāvetvā kattha upapajjanti paṭhamaṃ
jhānaṃ  majjhimaṃ  bhāvetvā  brahmapurohitānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapajjanti  tesaṃ  kittakaṃ  āyuppamāṇaṃ  upaḍḍhakappo  .  paṭhamaṃ
jhānaṃ  paṇītaṃ  bhāvetvā  kattha  upapajjanti  paṭhamaṃ  jhānaṃ  paṇītaṃ
bhāvetvā  mahābrahmānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjanti  tesaṃ
kittakaṃ āyuppamāṇaṃ eko kappo.
   {1107.1}  Dutiyaṃ  jhānaṃ  parittaṃ bhāvetvā kattha upapajjanti
dutiyaṃ  jhānaṃ  parittaṃ  bhāvetvā  parittābhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapajjanti  tesaṃ  kittakaṃ  āyuppamāṇaṃ  dve  kappā  .  dutiyaṃ
jhānaṃ  majjhimaṃ  bhāvetvā  kattha  upapajjanti  dutiyaṃ  jhānaṃ  majjhimaṃ
bhāvetvā   appamāṇābhānaṃ   devānaṃ   sahabyataṃ   upapajjanti
tesaṃ  kittakaṃ  āyuppamāṇaṃ  cattāro  kappā  .  dutiyaṃ  jhānaṃ
Paṇītaṃ  bhāvetvā  kattha  upapajjanti  dutiyaṃ  jhānaṃ paṇītaṃ bhāvetvā
ābhassarānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjanti tesaṃ kittakaṃ āyuppamāṇaṃ
aṭṭha kappā.
   {1107.2} Tatiyaṃ jhānaṃ parittaṃ bhāvetvā kattha upapajjanti tatiyaṃ
jhānaṃ  parittaṃ  bhāvetvā  parittasubhānaṃ  devānaṃ sahabyataṃ upapajjanti
tesaṃ  kittakaṃ  āyuppamāṇaṃ  soḷasa  kappā  . tatiyaṃ jhānaṃ majjhimaṃ
bhāvetvā  kattha  upapajjanti  tatiyaṃ  jhānaṃ  majjhimaṃ  bhāvetvā
appamāṇasubhānaṃ   devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjanti  tesaṃ  kittakaṃ
āyuppamāṇaṃ  dvattiṃsa  kappā  .  tatiyaṃ  jhānaṃ  paṇītaṃ  bhāvetvā
kattha  upapajjanti  tatiyaṃ  jhānaṃ  paṇītaṃ  bhāvetvā  subhakiṇhānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjanti  tesaṃ  kittakaṃ  āyuppamāṇaṃ  catusaṭṭhī
kappā.
   {1107.3}  Catutthaṃ  jhānaṃ  bhāvetvā  ārammaṇanānattatā
manasikāranānattatā      chandanānattatā      paṇidhinānattatā
adhimokkhanānattatā     abhinihāranānattatā     paññānānattatā
appekacce  asaññasattānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ upapajjanti appekacce
vehapphalānaṃ devānaṃ sahabyataṃ upapajjanti appekacce avihānaṃ devānaṃ
sahabyataṃ upapajjanti appekacce atappānaṃ devānaṃ sahabyataṃ upapajjanti
appekacce  sudassānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjanti  appekacce
sudassīnaṃ  devānaṃ sahabyataṃ upapajjanti appekacce akaniṭṭhānaṃ devānaṃ
sahabyataṃ  upapajjanti  appekacce  ākāsānañcāyatanūpagānaṃ  devānaṃ
sahabyataṃ  upapajjanti  appekacce  viññāṇañcāyatanūpagānaṃ  devānaṃ
Sahabyataṃ  upapajjanti  appekacce  ākiñcaññāyatanūpagānaṃ  devānaṃ
sahabyataṃ   upapajjanti   appekacce   nevasaññānāsaññāyatanūpagānaṃ
devānaṃ sahabyataṃ upapajjanti.
   {1107.4}  Asaññasattānañca  vehapphalānañca  devānaṃ  kittakaṃ
āyuppamāṇaṃ  pañca  kappasatāni  .  avihānaṃ  devānaṃ  kittakaṃ
āyuppamāṇaṃ  kappasahassaṃ  .  atappānaṃ  devānaṃ kittakaṃ āyuppamāṇaṃ
dve  kappasahassāni  .  sudassānaṃ  devānaṃ  kittakaṃ  āyuppamāṇaṃ
cattāri  kappasahassāni  .  sudassīnaṃ  devānaṃ  kittakaṃ  āyuppamāṇaṃ
aṭṭha  kappasahassāni  .  akaniṭṭhānaṃ  devānaṃ  kittakaṃ  āyuppamāṇaṃ
soḷasa   kappasahassāni   .   ākāsānañcāyatanūpagānaṃ  devānaṃ
kittakaṃ āyuppamāṇaṃ vīsati kappasahassāni.
   {1107.5}   Viññāṇañcāyatanūpagānaṃ   devānaṃ   kittakaṃ
āyuppamāṇaṃ  cattālīsa  kappasahassāni  .  ākiñcaññāyatanūpagānaṃ
devānaṃ  kittakaṃ  āyuppamāṇaṃ  saṭṭhī  kappasahassāni  . nevasaññā-
nāsaññāyatanūpagānaṃ    devānaṃ    kittakaṃ    āyuppamāṇaṃ
caturāsīti kappasahassānīti.
     Ukkhittā puññatejena   kāmarūpagatiṃ gatā
     bhavaggaṃ vāpi sampattā    puna gacchanti duggatiṃ
     tāvadīghāyukā sattā     cavanti āyusaṅkhayā
     natthi koci bhavo nicco     iti vuttaṃ mahesinā
     tasmā hi dhīrā nipakā      nipuṇā atthacintakā
     jarāmaraṇamokkhāya       bhāventi maggamuttamaṃ
     Bhāvayitvā suciṃ maggaṃ      nibbānogadhagāminaṃ
     sabbāsave pariññāya    parinibbanti anāsavāti.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 567-573. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11479              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11479              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1104&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=83              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1104              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]