ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [400]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ
vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye
avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā
nāmaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso
phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā  pasādo  pasādapaccayā
adhimokkho  adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [401]  Tattha  katamo  avijjāpaccayā saṅkhāro yā cetanā
sañcetanā  sañcetayitattaṃ  ayaṃ  vuccati  avijjāpaccayā  saṅkhāro
.pe.  tattha  katamā  phassapaccayā  vedanā  yaṃ  cetasikaṃ  sātaṃ
cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ  vedayitaṃ cetosamphassajā
sātā  sukhā  vedanā  ayaṃ  vuccati phassapaccayā vedanā . tattha
katamo  vedanāpaccayā  pasādo  yā  saddhā  saddahanā okappanā
abhippasādo  ayaṃ  vuccati  vedanāpaccayā  pasādo . tattha katamo
pasādapaccayā  adhimokkho  yo  cittassa  adhimokkho  adhimuccanā
tadadhimuttatā  ayaṃ  vuccati  pasādapaccayā adhimokkho . tattha katamo
adhimokkhapaccayā bhavo ṭhapetvā adhimokkhaṃ vedanākkhandho saññākkhandho
Saṅkhārakkhandho   viññāṇakkhandho   ayaṃ  vuccati  adhimokkhapaccayā
bhavo  .pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hotīti.
   [402]  Tasmiṃ  samaye avijjāpaccayā saṅkhāro saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā  nāmaṃ  nāmapaccayā  phasso  phassapaccayā
vedanā   vedanāpaccayā   pasādo   pasādapaccayā  adhimokkho
adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [403]  Tasmiṃ  samaye avijjāpaccayā saṅkhāro saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmarūpaṃ  nāmarūpapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
pasādo   pasādapaccayā   adhimokkho   adhimokkhapaccayā   bhavo
bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [404]  Tasmiṃ  samaye avijjāpaccayā saṅkhāro saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmarūpaṃ   nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ
saḷāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā   vedanāpaccayā
pasādo   pasādapaccayā   adhimokkho   adhimokkhapaccayā   bhavo
bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [405] Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ cittaṃ
uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  sasaṅkhārena  .pe.
Somanassasahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  .pe.  somanassasahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ
sasaṅkhārena   .pe.   upekkhāsahagataṃ   ñāṇasampayuttaṃ   .pe.
Upekkhāsahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  sasaṅkhārena  .pe.  upekkhāsahagataṃ
ñāṇavippayuttaṃ  .pe.  upekkhāsahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  sasaṅkhārena
rūpārammaṇaṃ  vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ vā panārabbha
tasmiṃ  samaye  avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā  nāmaṃ  nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā
phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  pasādo pasādapaccayā
adhimokkho  adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [406]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  avijjāpaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso phassapaccayā vedanā vedanāpaccayā pasādo
pasādapaccayā  adhimokkho  adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti
jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo
hoti.
   [407] Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti   sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma  nevasaññā-
nāsaññāyatanasaññāsahagataṃ  sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  avijjāpaccayā  saṅkhāro
saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ  nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso   phassapaccayā  vedanā
vedanāpaccayā  pasādo  pasādapaccayā  adhimokkho  adhimokkhapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti jātipaccayā jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [408]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  avijjāpaccayā  saṅkhāro
saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ  nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso   phassapaccayā  vedanā
vedanāpaccayā  pasādo  pasādapaccayā  adhimokkho  adhimokkhapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā jarāmaraṇaṃ evametesaṃ dhammānaṃ
samudayo hoti.
         Avijjāmūlakakusalaniddeso.
   [409]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye kāmāvacarassa
Kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākaṃ cakkhuviññāṇaṃ uppannaṃ
hoti  upekkhāsahagataṃ  rūpārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  kusalamūlapaccayā
saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā nāmaṃ nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso   phassapaccayā  vedanā
vedanāpaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [410]  Tattha  katamo  kusalamūlapaccayā saṅkhāro yā cetanā
sañcetanā  sañcetayitattaṃ  ayaṃ  vuccati  kusalamūlapaccayā  saṅkhāro
.pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo
hotīti.
   [411]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye kāmāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākaṃ sotaviññāṇaṃ uppannaṃ
hoti  upekkhāsahagataṃ  saddārammaṇaṃ .pe. ghānaviññāṇaṃ uppannaṃ hoti
upekkhāsahagataṃ  gandhārammaṇaṃ  .pe.  jivhāviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
upekkhāsahagataṃ  rasārammaṇaṃ  .pe.  kāyaviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
sukhasahagataṃ  phoṭṭhabbārammaṇaṃ  .pe.  manodhātu  uppannā  hoti
upekkhāsahagatā  rūpārammaṇā  vā  .pe.  phoṭṭhabbārammaṇā  vā
yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  .pe.  manoviññāṇadhātu  uppannā  hoti
somanassasahagatā  rūpārammaṇā  vā  .pe.  dhammārammaṇā  vā
yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  .pe.  manoviññāṇadhātu  uppannā  hoti
Upekkhāsahagatā  rūpārammaṇā  vā  .pe. dhammārammaṇā vā yaṃ yaṃ
vā  panārabbha  tasmiṃ samaye kusalamūlapaccayā saṅkhāro saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
adhimokkho  adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [412]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye kāmāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākā  manoviññāṇadhātu
uppannā   hoti   somanassasahagatā   ñāṇasampayuttā   .pe.
Somanassasahagatā  ñāṇasampayuttā  sasaṅkhārena  .pe.  somassasahagatā
ñāṇavippayuttā  .pe.  somanassasahagatā  ñāṇavippayuttā  sasaṅkhārena
.pe.  upekkhāsahagatā  ñāṇasampayuttā  .pe.  upekkhāsahagatā
ñāṇasampayuttā  sasaṅkhārena  .pe.  upekkhāsahagatā  ñāṇavippayuttā
.pe.  upekkhāsahagatā  ñāṇavippayuttā  sasaṅkhārena  rūpārammaṇā
vā  .pe.  dhammārammaṇā  vā yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye
kusalamūlapaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā
nāmaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso
phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā  pasādo  pasādapaccayā
adhimokkho  adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [413]  Katame  dhammā  abyākatā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo
hoti  ime  dhammā  kusalā  tasseva rūpāvacarassa kusalassa kammassa
katattā  upacitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ samaye kusalamūlapaccayā saṅkhāro
saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ  nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso   phassapaccayā  vedanā
vedanāpaccayā  pasādo  pasādapaccayā  adhimokkho  adhimokkhapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti jātipaccayā jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [414]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ  samatikkamma  nevasaññā-
nāsaññāyatanasaññāsahagataṃ  sukhassa  ca  pahānā  .pe. catutthaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti
ime  dhammā kusalā tasseva arūpāvacarassa kusalassa kammassa katattā
upacitattā   vipākaṃ   sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma
nevasaññānāsaññāyatanasaññāsahagataṃ   sukhassa  ca  pahānā  .pe.
Catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati tasmiṃ samaye kusalamūlapaccayā saṅkhāro
saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ  nāmapaccayā
Chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso   phassapaccayā  vedanā
vedanāpaccayā  pasādo  pasādapaccayā  adhimokkho  adhimokkhapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [415] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo
hoti  ime  dhammā  kusalā  tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa
katattā  bhāvitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja   viharati   dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ  tasmiṃ
samaye   kusalamūlapaccayā   saṅkhāro   saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā  nāmaṃ  nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā
phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  pasādo pasādapaccayā
adhimokkho  adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ evametesaṃ dhammānaṃ samudayo hoti.
         Kusalamūlakavipākaniddeso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 246-253. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=4984              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=4984              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=400&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=26              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=400              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=5397              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=5397              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]