ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Sikkhāpadavibhaṅgo
   [767]  Pañca  sikkhāpadāni  pāṇātipātā  veramaṇī sikkhāpadaṃ
adinnādānā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ  kāmesu  micchācārā  veramaṇī
sikkhāpadaṃ  musāvādā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
veramaṇī sikkhāpadaṃ.
   [768]  Tattha  katamaṃ  pāṇātipātā  veramaṇī sikkhāpadaṃ yasmiṃ
samaye  kāmāvacaraṃ  kusalaṃ  cittaṃ  uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ
ñāṇasampayuttaṃ   pāṇātipātā  viramantassa  yā  tasmiṃ  samaye
pāṇātipātā  ārati  virati  paṭivirati  veramaṇī  akiriyā  akaraṇaṃ
anajjhāpatti  velāanatikkamo  setughāto  idaṃ  vuccati pāṇātipātā
veramaṇī sikkhāpadaṃ avasesā dhammā veramaṇiyā sampayuttā.
   {768.1}  Tattha  katamaṃ pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ yasmiṃ
samaye  kāmāvacaraṃ  kusalaṃ  cittaṃ  uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ
ñāṇasampayuttaṃ   pāṇātipātā  viramantassa  yā  tasmiṃ  samaye
cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ  idaṃ  vuccati  pāṇātipātā
veramaṇī sikkhāpadaṃ avasesā dhammā cetanāya sampayuttā.
   {768.2}  Tattha  katamaṃ  pāṇātipātā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ
yasmiṃ  samaye  kāmāvacaraṃ  kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti somanassasahagataṃ
ñāṇasampayuttaṃ   pāṇātipātā   viramantassa   phasso   .pe.
Paggāho    avikkhepo    idaṃ    vuccati   pāṇātipātā
Veramaṇī sikkhāpadaṃ.
   {768.3}  Tattha  katamaṃ  pāṇātipātā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ
yasmiṃ  samaye  kāmāvacaraṃ  kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti somanassasahagataṃ
ñāṇasampayuttaṃ  sasaṅkhārena  .pe.  somanassasahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ
.pe.   somanassasahagataṃ   ñāṇavippayuttaṃ   sasaṅkhārena   .pe.
Upekkhāsahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  .pe.  upekkhāsahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ
sasaṅkhārena .pe. upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ .pe. upekkhāsahagataṃ
ñāṇavippayuttaṃ  sasaṅkhārena  pāṇātipātā  viramantassa  yā  tasmiṃ
samaye  pāṇātipātā  ārati virati paṭivirati veramaṇī akiriyā akaraṇaṃ
anajjhāpatti  velāanatikkamo  setughāto  idaṃ  vuccati pāṇātipātā
veramaṇī sikkhāpadaṃ avasesā dhammā veramaṇiyā sampayuttā.
   {768.4}  Tattha  katamaṃ pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ yasmiṃ
samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ
sasaṅkhārena  pāṇātipātā  viramantassa  yā  tasmiṃ  samaye cetanā
sañcetanā  sañcetayitattaṃ  idaṃ  vuccati  pāṇātipātā  veramaṇī
sikkhāpadaṃ avasesā dhammā cetanāya sampayuttā.
   {768.5}  Tattha  katamaṃ pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ yasmiṃ
samaye  kāmāvacaraṃ  kusalaṃ  cittaṃ  uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ
ñāṇavippayuttaṃ  sasaṅkhārena  pāṇātipātā  viramantassa  phasso .pe.
Paggāho avikkhepo idaṃ vuccati pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ.
   [769]  Tattha  katamaṃ  adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ .pe.
Kāmesu  micchācārā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ .pe. musāvādā veramaṇī
sikkhāpadaṃ  .pe.  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ
yasmiṃ  samaye  kāmāvacaraṃ  kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti somanassasahagataṃ
ñāṇasampayuttaṃ  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  viramantassa  yā  tasmiṃ
samaye  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  ārati  virati  paṭivirati  veramaṇī
akiriyā  akaraṇaṃ  anajjhāpatti  velāanatikkamo  setughāto  idaṃ
vuccati  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ  avasesā
dhammā veramaṇiyā sampayuttā.
   {769.1}  Tattha  katamaṃ  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇī
sikkhāpadaṃ  yasmiṃ  samaye  kāmāvacaraṃ  kusalaṃ  cittaṃ  uppannaṃ  hoti
somanassasahagataṃ     ñāṇasampayuttaṃ    surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
viramantassa  yā  tasmiṃ  samaye  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ
idaṃ  vuccati  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇī sikkhāpadaṃ avasesā
dhammā cetanāya sampayuttā . tattha katamaṃ surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
veramaṇī sikkhāpadaṃ yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti
somanassasahagataṃ     ñāṇasampayuttaṃ    surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
viramantassa  phasso  .pe.  paggāho  avikkhepo  idaṃ  vuccati
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ.
   {769.2} Tattha katamaṃ surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ
yasmiṃ  samaye  kāmāvacaraṃ  kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti somanassasahagataṃ
ñāṇasampayuttaṃ  sasaṅkhārena  .pe.  somanassasahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ
.pe. Somanassasahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ sasaṅkhārena .pe. upekkhāsahagataṃ
ñāṇasampayuttaṃ    .pe.    upekkhāsahagataṃ    ñāṇasampayuttaṃ
sasaṅkhārena .pe. upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ .pe. upekkhāsahagataṃ
ñāṇavippayuttaṃ     sasaṅkhārena     surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
viramantassa  yā  tasmiṃ  samaye  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  ārati
virati  paṭivirati  veramaṇī akiriyā akaraṇaṃ anajjhāpatti velāanatikkamo
setughāto   idaṃ   vuccati  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇī
sikkhāpadaṃ avasesā dhammā veramaṇiyā sampayuttā.
   {769.3}  Tattha  katamaṃ  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇī
sikkhāpadaṃ  yasmiṃ  samaye  kāmāvacaraṃ  kusalaṃ  cittaṃ  uppannaṃ  hoti
upekkhāsahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  sasaṅkhārena  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
viramantassa  yā  tasmiṃ samaye cetanā sañcetanā sañcetayitattaṃ idaṃ
vuccati  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ  avasesā
dhammā cetanāya sampayuttā . tattha katamaṃ surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
veramaṇī sikkhāpadaṃ yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti
upekkhāsahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  sasaṅkhārena  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
viramantassa  phasso  .pe.  paggāho  avikkhepo  idaṃ  vuccati
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ.
   [770]  Pañca  sikkhāpadāni  pāṇātipātā  veramaṇī sikkhāpadaṃ
adinnādānā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ  kāmesu  micchācārā  veramaṇī
Sikkhāpadaṃ  musāvādā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
veramaṇī sikkhāpadaṃ.
   [771]  Tattha  katamaṃ  pāṇātipātā  veramaṇī sikkhāpadaṃ yasmiṃ
samaye  kāmāvacaraṃ  kusalaṃ  cittaṃ  uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ
ñāṇasampayuttaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ  chandādhipateyyaṃ  viriyādhipateyyaṃ
cittādhipateyyaṃ  vīmaṃsādhipateyyaṃ  chandādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ
viriyādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ  cittādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ
paṇītaṃ  vīmaṃsādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ  pāṇātipātā viramantassa
yā  tasmiṃ  samaye  pāṇātipātā  ārati  virati  paṭivirati veramaṇī
akiriyā  akaraṇaṃ  anajjhāpatti  velāanatikkamo  setughāto  idaṃ
vuccati  pāṇātipātā  veramaṇī sikkhāpadaṃ avasesā dhammā veramaṇiyā
sampayuttā.
   {771.1}  Tattha  katamaṃ  pāṇātipātā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ
yasmiṃ  samaye  kāmāvacaraṃ  kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti somanassasahagataṃ
ñāṇasampayuttaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ  chandādhipateyyaṃ  viriyādhipateyyaṃ
cittādhipateyyaṃ  vīmaṃsādhipateyyaṃ  chandādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ
viriyādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ  cittādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ
paṇītaṃ  vīmaṃsādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ  pāṇātipātā viramantassa
yā  tasmiṃ  samaye  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ idaṃ vuccati
pāṇātipātā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ  avasesā  dhammā  cetanāya
sampayuttā.
   {771.2}  Tattha  katamaṃ  pāṇātipātā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ
Yasmiṃ  samaye  kāmāvacaraṃ  kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti somanassasahagataṃ
ñāṇasampayuttaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ  chandādhipateyyaṃ  viriyādhipateyyaṃ
cittādhipateyyaṃ  vīmaṃsādhipateyyaṃ  chandādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ
viriyādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ cittādhipateyyaṃ hīnaṃ majjhimaṃ paṇītaṃ
vīmaṃsādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ  pāṇātipātā viramantassa phasso
.pe.  paggāho  avikkhepo  idaṃ  vuccati  pāṇātipātā  veramaṇī
sikkhāpadaṃ.
   {771.3}  Tattha  katamaṃ pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ yasmiṃ
samaye  kāmāvacaraṃ  kusalaṃ  cittaṃ  uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ
ñāṇasampayuttaṃ  sasaṅkhārena  .pe.  somanassasahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ
.pe. somanassasahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ sasaṅkhārena .pe. upekkhāsahagataṃ
ñāṇasampayuttaṃ  .pe.  upekkhāsahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  sasaṅkhārena
.pe.   upekkhāsahagataṃ   ñāṇavippayuttaṃ  .pe.  upekkhāsahagataṃ
ñāṇavippayuttaṃ  sasaṅkhārena  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ  chandādhipateyyaṃ
viriyādhipateyyaṃ  cittādhipateyyaṃ  chandādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ
viriyādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ cittādhipateyyaṃ hīnaṃ majjhimaṃ paṇītaṃ
pāṇātipātā  viramantassa  yā  tasmiṃ  samaye  pāṇātipātā ārati
virati  paṭivirati  veramaṇī akiriyā akaraṇaṃ anajjhāpatti velāanatikkamo
setughāto  idaṃ  vuccati  pāṇātipātā  veramaṇī sikkhāpadaṃ avasesā
dhammā  veramaṇiyā  sampayuttā  .pe.  avasesā  dhammā cetanāya
sampayuttā    .pe.    phasso    .pe.    paggāho
Avikkhepo idaṃ vuccati pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ.
   [772]  Tattha  katamaṃ  adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ .pe.
Kāmesu  micchācārā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ .pe. musāvādā veramaṇī
sikkhāpadaṃ  .pe.  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ
yasmiṃ  samaye  kāmāvacaraṃ  kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti somanassasahagataṃ
ñāṇasampayuttaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ  chandādhipateyyaṃ  viriyādhipateyyaṃ
cittādhipateyyaṃ  vīmaṃsādhipateyyaṃ  chandādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ
viriyādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ  cittādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ
paṇītaṃ  vīmaṃsādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
viramantassa   yā   tasmiṃ   samaye   surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
ārati  virati  paṭivirati  veramaṇī  akiriyā  akaraṇaṃ  anajjhāpatti
velāanatikkamo  setughāto  idaṃ  vuccati  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
veramaṇī  sikkhāpadaṃ  avasesā  dhammā  veramaṇiyā sampayuttā .pe.
Avasesā  dhammā  cetanāya  sampayuttā  .pe.  phasso  .pe.
Paggāho   avikkhepo  idaṃ  vuccati  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
veramaṇī sikkhāpadaṃ.
   {772.1}  Tattha  katamaṃ  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇī
sikkhāpadaṃ  yasmiṃ  samaye  kāmāvacaraṃ  kusalaṃ  cittaṃ  uppannaṃ  hoti
somanassasahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  sasaṅkhārena  .pe.  somanassasahagataṃ
ñāṇasampayuttaṃ  .pe.  somanassasahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  sasaṅkhārena
.pe.   upekkhāsahagataṃ   ñāṇasampayuttaṃ  .pe.  upekkhāsahagataṃ
Ñāṇasampayuttaṃ  sasaṅkhārena  .pe.  upekkhāsahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ
.pe.   upekkhāsahagataṃ   ñāṇavippayuttaṃ   sasaṅkhārena   hīnaṃ
majjhimaṃ   paṇītaṃ   chandādhipateyyaṃ  viriyādhipateyyaṃ  cittādhipateyyaṃ
chandādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ  viriyādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ
paṇītaṃ  cittādhipateyyaṃ  hīnaṃ  majjhimaṃ  paṇītaṃ surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
viramantassa   yā   tasmiṃ   samaye   surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
ārati  virati  paṭivirati  veramaṇī  akiriyā  akaraṇaṃ  anajjhāpatti
velāanatikkamo  setughāto  idaṃ  vuccati  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
veramaṇī  sikkhāpadaṃ  avasesā  dhammā  veramaṇiyā sampayuttā .pe.
Avasesā dhammā cetanāya sampayuttā .pe. phasso .pe. paggāho
avikkhepo   idaṃ   vuccati  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇī
sikkhāpadaṃ.
   [773]  Katame  dhammā sikkhā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ
vā .pe. dhammārammaṇaṃ vā yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye phasso
hoti .pe. avikkhepo hoti ime dhammā sikkhā . katame dhammā
sikkhā  yasmiṃ  samaye  kāmāvacaraṃ  kusalaṃ  cittaṃ  uppannaṃ  hoti
somanassasahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  sasaṅkhārena  .pe.  somanassasahagataṃ
ñāṇavippayuttaṃ  .pe.  somanassasahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  sasaṅkhārena
.pe.   upekkhāsahagataṃ   ñāṇasampayuttaṃ  .pe.  upekkhāsahagataṃ
Ñāṇasampayuttaṃ    sasaṅkhārena    .pe.    upekkhāsahagataṃ
ñāṇavippayuttaṃ  .pe.  upekkhāsahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  sasaṅkhārena
rūpārammaṇaṃ  vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ vā panārabbha
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhammā
sikkhā  .  katame  dhammā  sikkhā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  .pe.  arūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye phasso hoti .pe.
Avikkhepo hoti ime dhammā sikkhā.
           Abhidhammabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 388-396. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7816              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7816              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=767&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=56              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=767              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9640              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9640              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]